To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Zakątek 21
Forum rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Porady, wsparcie, wymiana poglądów... Zespół Downa to nie koniec świata. Zajrzyj do nas - zobaczysz, że świat ma wesołe pomarańczowe barwy, a zupełnie blisko są ludzie gotowi Cię wesprzeć.

Dofinansowania i zasiłki - Świadczenie pielęgnacyjne

Witek - 2006-12-12, 16:29
Temat postu: Świadczenie pielęgnacyjne
Mnie zainteresowała kwestia świadczenia pielęgnacyjnego, o którym :arrow: pisze Aśka (420zł /mc). Na jakiej podstawie się je otrzymuje i kto je wypłaca? Czy żeby je otrzymywać, trzeba spełnić jakieś warunki? Np nie pracować?
Mamy tylko zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłku rodzinnego i jego dodatków (z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka) nie otrzymujemy, bo przekroczyliśmy dochody uprawniajace do ich wypłaty.

Megi - 2006-12-12, 16:37

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Kogo dotyczy :Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

kabatka - 2006-12-12, 17:36

Tak jak napisała Megi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 420 zł miesięcznie. Jest przeznaczone dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, który nie pracuje zawodowo z powodu szczególnego zapotrzebowania na opiekę ze strony dziecka niepełnosprawnego. Tylko określone cechy niepełnosprawności dziecka uprawniają do korzystania z tego świadczenia.

Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego regulują: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881).

Jaki opiekun dziecka niepełnosprawnego ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?
- matka lub ojciec dziecka lub
- "opiekun faktyczny", to jest osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.
By dostać to świadczenie, osoba opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym musi zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub nie podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym, spełniającym niżej wymienione cechy.
Związek konieczności nie podejmowania pracy z tego powodu musi być oczywisty. Np. nie może otrzymać tego świadczenia osoba, której niepełnosprawne dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Nie można też uznać za osobę gotową do niepodejmowania zatrudnienia, opiekuna dziecka niepełnosprawnego, który jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.
UWAGA! Pojęcie "zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej" nie dotyczy pracy w swoim gospodarstwie rolnym. Tak więc, pracujący w gospodarstwie rolnik lub rolniczka ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jakie cechy niepełnosprawności dziecka uprawniają do korzystania z tego świadczenia?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, które:

1) jest w wieku do lat 16 i ma orzeczenie o niepełnosprawności, w którym zaznaczone są jednocześnie dwa następujące wskazania, że jest:
- konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) jest w wieku 16 lat i więcej (nie ma ograniczenia wieku dziecka) i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kto orzeka o niepełnosprawności dziecka?
O niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie dla dziecka w wieku do 16 lat może być wydane tylko terminowo - najdalej do ukończenia przez nie 16. roku życia. Natomiast dla dziecka w wieku powyżej 16 lat orzeczenie może być bezterminowo (na stałe) lub do określonego terminu.

Czy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zależy od dochodów rodziny?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy dochód w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł. Do rodziny zalicza się tylko rodziców i dzieci. Pamiętajmy, że kwoty kryterium dochodowego odnoszą się do dochodu "na rękę", to jest, po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okres, z którego do 31 sierpnia 2006 r. bierze się pod uwagę dochody, to rok 2004. Dodatkowo uwzględnia się w obliczeniach utratę lub uzyskanie dochodu z określonych źródeł, która nastąpiła po 2004 r.

Sytuacje wykluczające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:
- opiekun dziecka ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- dziecko niepełnosprawne, wymagające opieki jest w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę (za wyjątkiem szpitala) lub w rodzinie zastępczej,
- w danej rodzinie jest osoba, które ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko niepełnosprawne wymagające opieki lub
- w danej rodzinie już inna osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na to niepełnosprawne dziecko lub inne dziecko w tej rodzinie.
Zatem w jednej rodzinie może być przyznane tylko jedno wypłacane co miesiąc świadczenie pielęgnacyjne, niezależnie od liczby dzieci niepełnosprawnych, będących pod jej opieką. W jednej rodzinie nie można też łączyć świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne (podobnie jak zasiłek rodzinny) jest przyznawane na okres zasiłkowy trwający od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, to jest przez okres 12 miesięcy. Jeśli termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka upływa przed końcem okresu zasiłkowego (tj. przed 31 sierpnia danego roku ), to świadczenie pielęgnacyjne przyznane jest do końca miesiąca, w którym upływa data ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek?
W instytucji zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych w danej gminie. W większości gmin zadania te wykonują ośrodki pomocy społecznej, w pozostałych gminach - urzędy gminy.

:arrow: źródełko

I jeszcze Dz.U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255

Cytat:
Rozdział 3
Świadczenia opiekuńcze
Art. 17.

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce
lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.


2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3–
1034) stosuje się odpowiednio.

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną
kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej,
zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem
zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to
dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na
inne dziecko w rodzinie.


Megi, myślę, że zaszła pomyłka w Twoim tekście - dochód w rodzinie nie może przekraczać 583 zł (a nie 504 zł). 583 zł dotyczy właśnie rodzin, w których jest członek rodziny posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
W cytowanym wyżej Dz.U. w art. 17 ust. 2 jest przywołanie artykułu, który mówi o granicy tych dochodów. Oto on:

Cytat:
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 504,00 zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
583,00 zł
.


:arrow: Cały tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych

Megi - 2006-12-12, 22:39

Kabatko masz rację :tak: Wysłałam ten post w pośpiechu i nie zauważyłam.
Aśka - 2006-12-12, 22:53

Wszystko się zgadza, :prosze: Monika za te informacje, tak własnie to wygląda :spoko:
kabatka - 2007-06-12, 08:20

Wójt zapyta ZUS, jak długo ma płacić składki
aro
Rzeczpospolita nr 135

Za czas opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i pobierania świadczenia pielęgnacyjnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłacają składki ZUS

Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na konto osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne należy opłacać aż do uzyskania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Dla kobiety wynosi on 20 lat, a dla mężczyzny - 25.

W tym celu wójt (burmistrz, prezydent miasta) mogą występować do ZUS o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz o tym, za jaki okres za tę osobę powinni opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do tego przewidziana jest specjalna procedura, podaje ją na swojej stronie internetowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wedle niej gmina lub ośrodek pomocy społecznej (działające z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) występują z wnioskiem do ZUS o ustalenie okresów składkowo-nieskładkowych oraz udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia: chodzi o wskazanie okresów, za jakie będą opłacane składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Gmina lub ośrodek pomocy społecznej powinny przesłać dokumenty dotyczące tej sprawy oraz poprosić o informacje o innych niezbędnych (w wypadku konkretnej osoby) dokumentach, na podstawie których ZUS poczyni te ustalenia.

Jeśli są jakieś braki w dokumentacji, gmina lub ops wzywają osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego, aby uzupełniła dokumenty. Następnie przesyła je do ZUS w celu ustalenia okresów składkowo-nieskładkowych. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mają także ubezpieczenie zdrowotne. W wypadku obydwu rodzajów składek - i społecznych, i zdrowotnych - są one opłacane tylko wtedy, kiedy pobierający świadczenie nie ma innego tytułu do ubezpieczeń. Nalicza się je od kwoty będącej wysokością świadczenia pielęgnacyjnego; wynosi ono 420 zł. Składki są opłacane nie dłużej niż przez 20 lat.

Przypomnijmy: świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Przysługuje osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo ich nie podejmuje, bo musi opiekować się dzieckiem, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. To orzeczenie musi zawierać wskazania o konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Takich wskazań nie musi zawierać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 583 zł. Nie należy się ono, jeśli opiekujący jest emerytem lub rencistą, również gdy ma prawo do renty socjalnej, zasiłku stałego z pomocy społecznej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Nie przysługuje, jeśli osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim albo została umieszczona w rodzinie zastępczej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu (z wyjątkiem ZOZ). Również wówczas, gdy ktoś w rodzinie pobiera wcześniejszą emeryturę na dziecko lub zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu kształcenia lub rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego albo świadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko.

:arrow: źródełko

Aśka - 2007-06-12, 15:06

:tak: tak, opłacają. Mój mąż (bo to on bierze na Martynkę wszelkie świadczenia) co pewien okres czasu dostaje informację z ZUS-u o wysyłanych składkach :spoko:
grażyna - 2007-06-15, 22:32

Pobieram świadczenie pielęgnacyjne na córkę. Za dwa miesiące kończy 18 lat, co dalej ? Czy nadal będę je otrzymywac ? Dla mnie to bardzo ważne, nie przelewa mi się.
kabatka - 2007-06-16, 22:47

Grażyno po pierwsze witaj. Zapraszam do :arrow: Czas się przedstawić - abyśmy mogli Cię przywitać :-)

Druga sprawa - Twoje pytanie o świadczeie pielęgnacyjne. Znalazłam na stronie ministerstwa następującą informację:

Cytat:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

:arrow: źródełko

Nie jestem prawnikiem, ale wg mnie istotny jest tu czas, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności i co w nim jest napisane. Może któraś z mam odpowie Ci na podstawie własnego doświadczenia.

grażyna - 2007-06-18, 08:01

Orzeczenie jest w porządku. Napisane wszystko co trzeba i na stałe. Tylko jakoś nie mogę się nigdzie doczytac czy istniej maksymalny okres przez który się je pobiera.
Joanna - 2007-06-19, 21:27

moja znajoma pobierała i przyznano jej na 10 lat
grażyna - 2008-08-13, 17:08

Zaniosłam dzisiaj papiery do świadczenia pielęgnacyjnego. Bardzo dumna z siebie przeliczyłam wszelkie załączniki, trzy kartki wniosku i osiem załączników. Ok, zgadzało się. Weszłam do biura... i klapa. Zapomniałam jednego zaświadczenia z urzędu pracy. A więc jutro muszę jechać 20 km do sąsiedniego miasta po zaświadczenie i ponownie do gminy beee ;/ . Najśmieszniejsze jest to, że ja wczoraj byłam w tym urzędzie pracy tylko zaćmilo mnie o tym świstku kompletnie :lol:
Alicja - 2008-08-13, 19:41

Ja też jutro wybieram się do urzędu.
Strasznie tego nie lubię... ;/

kszczerb - 2008-08-19, 15:52

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:

- orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka powyżej 16 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 583,00 zł netto w przeliczeniu na członka rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
- osoba wymagająca opieki:
. pozostaje w związku małżeńskim,
. została umieszczona w rodzinie zastępczej albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

źródło: http://www.spes.org.pl/?module=tresc&id=249

nefre - 2008-09-06, 00:21

czyli aby ubiegać się o świdczenie pielęgnacyjne trzeba się zwolnić z pracy.... ? a jeżeli pójdę na urlop wychowawczy, nie podejmując pracy, to nie należy mie się? wtedcy tylko zasiłek pielęgnacyjny i jeżeli dochody pozwolą dodatki do rodzinnego (rehabilitacja itp)
hmmmm, co się bardziezj opłaca?
jetem teraz na macierzyńskim, kończy mi się w październiku, potem urlop wypoczynkowy i potem należąło podjąć decyzję co robic.. na pewno nie wracać do pracy, bo nie ma ktor z Natim zostać, ale co dalej ?
hmmmPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group