Zakątek 21
Forum rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Porady, wsparcie, wymiana poglądów... Zespół Downa to nie koniec świata. Zajrzyj do nas - zobaczysz, że świat ma wesołe pomarańczowe barwy, a zupełnie blisko są ludzie gotowi Cię wesprzeć.

Dofinansowania i zasiłki - Świadczenie pielęgnacyjne

Witek - 2006-12-12, 16:29
Temat postu: Świadczenie pielęgnacyjne
Mnie zainteresowała kwestia świadczenia pielęgnacyjnego, o którym :arrow: pisze Aśka (420zł /mc). Na jakiej podstawie się je otrzymuje i kto je wypłaca? Czy żeby je otrzymywać, trzeba spełnić jakieś warunki? Np nie pracować?
Mamy tylko zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłku rodzinnego i jego dodatków (z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka) nie otrzymujemy, bo przekroczyliśmy dochody uprawniajace do ich wypłaty.

Megi - 2006-12-12, 16:37

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
Kogo dotyczy :Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

kabatka - 2006-12-12, 17:36

Tak jak napisała Megi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 420 zł miesięcznie. Jest przeznaczone dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego, który nie pracuje zawodowo z powodu szczególnego zapotrzebowania na opiekę ze strony dziecka niepełnosprawnego. Tylko określone cechy niepełnosprawności dziecka uprawniają do korzystania z tego świadczenia.

Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego regulują: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra polityki społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881).

Jaki opiekun dziecka niepełnosprawnego ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?
- matka lub ojciec dziecka lub
- "opiekun faktyczny", to jest osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.
By dostać to świadczenie, osoba opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym musi zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub nie podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym, spełniającym niżej wymienione cechy.
Związek konieczności nie podejmowania pracy z tego powodu musi być oczywisty. Np. nie może otrzymać tego świadczenia osoba, której niepełnosprawne dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Nie można też uznać za osobę gotową do niepodejmowania zatrudnienia, opiekuna dziecka niepełnosprawnego, który jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.
UWAGA! Pojęcie "zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej" nie dotyczy pracy w swoim gospodarstwie rolnym. Tak więc, pracujący w gospodarstwie rolnik lub rolniczka ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Jakie cechy niepełnosprawności dziecka uprawniają do korzystania z tego świadczenia?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, które:

1) jest w wieku do lat 16 i ma orzeczenie o niepełnosprawności, w którym zaznaczone są jednocześnie dwa następujące wskazania, że jest:
- konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczność stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) jest w wieku 16 lat i więcej (nie ma ograniczenia wieku dziecka) i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Kto orzeka o niepełnosprawności dziecka?
O niepełnosprawności orzeka Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie dla dziecka w wieku do 16 lat może być wydane tylko terminowo - najdalej do ukończenia przez nie 16. roku życia. Natomiast dla dziecka w wieku powyżej 16 lat orzeczenie może być bezterminowo (na stałe) lub do określonego terminu.

Czy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zależy od dochodów rodziny?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy dochód w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł. Do rodziny zalicza się tylko rodziców i dzieci. Pamiętajmy, że kwoty kryterium dochodowego odnoszą się do dochodu "na rękę", to jest, po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okres, z którego do 31 sierpnia 2006 r. bierze się pod uwagę dochody, to rok 2004. Dodatkowo uwzględnia się w obliczeniach utratę lub uzyskanie dochodu z określonych źródeł, która nastąpiła po 2004 r.

Sytuacje wykluczające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje gdy:
- opiekun dziecka ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- dziecko niepełnosprawne, wymagające opieki jest w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę (za wyjątkiem szpitala) lub w rodzinie zastępczej,
- w danej rodzinie jest osoba, które ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko niepełnosprawne wymagające opieki lub
- w danej rodzinie już inna osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego na to niepełnosprawne dziecko lub inne dziecko w tej rodzinie.
Zatem w jednej rodzinie może być przyznane tylko jedno wypłacane co miesiąc świadczenie pielęgnacyjne, niezależnie od liczby dzieci niepełnosprawnych, będących pod jej opieką. W jednej rodzinie nie można też łączyć świadczenia pielęgnacyjnego z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne (podobnie jak zasiłek rodzinny) jest przyznawane na okres zasiłkowy trwający od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, to jest przez okres 12 miesięcy. Jeśli termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka upływa przed końcem okresu zasiłkowego (tj. przed 31 sierpnia danego roku ), to świadczenie pielęgnacyjne przyznane jest do końca miesiąca, w którym upływa data ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek?
W instytucji zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych w danej gminie. W większości gmin zadania te wykonują ośrodki pomocy społecznej, w pozostałych gminach - urzędy gminy.

:arrow: źródełko

I jeszcze Dz.U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255

Cytat:
Rozdział 3
Świadczenia opiekuńcze
Art. 17.

1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce
lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.


2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3–
1034) stosuje się odpowiednio.

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną
kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej,
zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem
zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to
dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na
inne dziecko w rodzinie.


Megi, myślę, że zaszła pomyłka w Twoim tekście - dochód w rodzinie nie może przekraczać 583 zł (a nie 504 zł). 583 zł dotyczy właśnie rodzin, w których jest członek rodziny posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
W cytowanym wyżej Dz.U. w art. 17 ust. 2 jest przywołanie artykułu, który mówi o granicy tych dochodów. Oto on:

Cytat:
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 504,00 zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
583,00 zł
.


:arrow: Cały tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych

Megi - 2006-12-12, 22:39

Kabatko masz rację :tak: Wysłałam ten post w pośpiechu i nie zauważyłam.
Aśka - 2006-12-12, 22:53

Wszystko się zgadza, :prosze: Monika za te informacje, tak własnie to wygląda :spoko:
kabatka - 2007-06-12, 08:20

Wójt zapyta ZUS, jak długo ma płacić składki
aro
Rzeczpospolita nr 135

Za czas opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i pobierania świadczenia pielęgnacyjnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłacają składki ZUS

Zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na konto osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne należy opłacać aż do uzyskania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Dla kobiety wynosi on 20 lat, a dla mężczyzny - 25.

W tym celu wójt (burmistrz, prezydent miasta) mogą występować do ZUS o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz o tym, za jaki okres za tę osobę powinni opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do tego przewidziana jest specjalna procedura, podaje ją na swojej stronie internetowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wedle niej gmina lub ośrodek pomocy społecznej (działające z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) występują z wnioskiem do ZUS o ustalenie okresów składkowo-nieskładkowych oraz udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia: chodzi o wskazanie okresów, za jakie będą opłacane składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Gmina lub ośrodek pomocy społecznej powinny przesłać dokumenty dotyczące tej sprawy oraz poprosić o informacje o innych niezbędnych (w wypadku konkretnej osoby) dokumentach, na podstawie których ZUS poczyni te ustalenia.

Jeśli są jakieś braki w dokumentacji, gmina lub ops wzywają osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego, aby uzupełniła dokumenty. Następnie przesyła je do ZUS w celu ustalenia okresów składkowo-nieskładkowych. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mają także ubezpieczenie zdrowotne. W wypadku obydwu rodzajów składek - i społecznych, i zdrowotnych - są one opłacane tylko wtedy, kiedy pobierający świadczenie nie ma innego tytułu do ubezpieczeń. Nalicza się je od kwoty będącej wysokością świadczenia pielęgnacyjnego; wynosi ono 420 zł. Składki są opłacane nie dłużej niż przez 20 lat.

Przypomnijmy: świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Przysługuje osobie, która rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo ich nie podejmuje, bo musi opiekować się dzieckiem, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. To orzeczenie musi zawierać wskazania o konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Takich wskazań nie musi zawierać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 583 zł. Nie należy się ono, jeśli opiekujący jest emerytem lub rencistą, również gdy ma prawo do renty socjalnej, zasiłku stałego z pomocy społecznej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. Nie przysługuje, jeśli osoba wymagająca opieki jest w związku małżeńskim albo została umieszczona w rodzinie zastępczej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu (z wyjątkiem ZOZ). Również wówczas, gdy ktoś w rodzinie pobiera wcześniejszą emeryturę na dziecko lub zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu kształcenia lub rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego albo świadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko.

:arrow: źródełko

Aśka - 2007-06-12, 15:06

:tak: tak, opłacają. Mój mąż (bo to on bierze na Martynkę wszelkie świadczenia) co pewien okres czasu dostaje informację z ZUS-u o wysyłanych składkach :spoko:
grażyna - 2007-06-15, 22:32

Pobieram świadczenie pielęgnacyjne na córkę. Za dwa miesiące kończy 18 lat, co dalej ? Czy nadal będę je otrzymywac ? Dla mnie to bardzo ważne, nie przelewa mi się.
kabatka - 2007-06-16, 22:47

Grażyno po pierwsze witaj. Zapraszam do :arrow: Czas się przedstawić - abyśmy mogli Cię przywitać :-)

Druga sprawa - Twoje pytanie o świadczeie pielęgnacyjne. Znalazłam na stronie ministerstwa następującą informację:

Cytat:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

:arrow: źródełko

Nie jestem prawnikiem, ale wg mnie istotny jest tu czas, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności i co w nim jest napisane. Może któraś z mam odpowie Ci na podstawie własnego doświadczenia.

grażyna - 2007-06-18, 08:01

Orzeczenie jest w porządku. Napisane wszystko co trzeba i na stałe. Tylko jakoś nie mogę się nigdzie doczytac czy istniej maksymalny okres przez który się je pobiera.
Joanna - 2007-06-19, 21:27

moja znajoma pobierała i przyznano jej na 10 lat
grażyna - 2008-08-13, 17:08

Zaniosłam dzisiaj papiery do świadczenia pielęgnacyjnego. Bardzo dumna z siebie przeliczyłam wszelkie załączniki, trzy kartki wniosku i osiem załączników. Ok, zgadzało się. Weszłam do biura... i klapa. Zapomniałam jednego zaświadczenia z urzędu pracy. A więc jutro muszę jechać 20 km do sąsiedniego miasta po zaświadczenie i ponownie do gminy beee ;/ . Najśmieszniejsze jest to, że ja wczoraj byłam w tym urzędzie pracy tylko zaćmilo mnie o tym świstku kompletnie :lol:
Alicja - 2008-08-13, 19:41

Ja też jutro wybieram się do urzędu.
Strasznie tego nie lubię... ;/

kszczerb - 2008-08-19, 15:52

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:

- orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka powyżej 16 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 583,00 zł netto w przeliczeniu na członka rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
- osoba wymagająca opieki:
. pozostaje w związku małżeńskim,
. została umieszczona w rodzinie zastępczej albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

źródło: http://www.spes.org.pl/?module=tresc&id=249

nefre - 2008-09-06, 00:21

czyli aby ubiegać się o świdczenie pielęgnacyjne trzeba się zwolnić z pracy.... ? a jeżeli pójdę na urlop wychowawczy, nie podejmując pracy, to nie należy mie się? wtedcy tylko zasiłek pielęgnacyjny i jeżeli dochody pozwolą dodatki do rodzinnego (rehabilitacja itp)
hmmmm, co się bardziezj opłaca?
jetem teraz na macierzyńskim, kończy mi się w październiku, potem urlop wypoczynkowy i potem należąło podjąć decyzję co robic.. na pewno nie wracać do pracy, bo nie ma ktor z Natim zostać, ale co dalej ?
hmmm

aqua - 2008-09-06, 20:22

Nefre idziesz na wychowawczy, nie znam teraz limitu dochodu, aby Ci placicli.
Wychowawczy na dziecko niepelnosprawne jest podzielone na 2 okresy 3 pierwsze lata mozesz pobrac do 4 roku zycia, a kolejne 3 lata po 4 rz. do 18roku zycia dziecka.
Pozdrawiam

grażyna - 2008-09-08, 09:48

Hm, ja byłam na wychowawczym 6 lat, bez żadnych podziałów. A niby co masz robić między trzecim a czwartym rokiem życia dziecka?
Do świadczenia pielęgnacyjnego na sto procent nie można pracować. Nie wolno być nawet zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Jest też kryterium dochodowe, dosyć niskie niestety. Jak nie kwalifikujesz się na zasiłek rodzinny, to na świadczenie też nie.
Zawsze bardziej opłaca sie być na wychowawczym. Nawet psychicznie człowiek się lepiej czuje, jesteś na urlopie, a nie na zasiłku z MOPSu.

aqua - 2008-09-08, 11:21

Sorrki niewiem jak ale faktycznie pomylilam sie nastepny etap po ukonczeniu wychowawczego pierwszego etapu mozna brac...chyba walnelam sie bo sama zaczelam brac liczac od 4 roku zycia do 7...a potem juz koniec.
Te kolejne 3 lata mozna wykorzystac w kilku podzialach.
Na swiadczenie limit jest 583zl na glowe, i chyba wychowawczy tez ma ten limit ..jest z pod jednej ustawy..wyplaca teraz ten sam organ.

grażyna - 2008-09-08, 12:45

No, to naprawde troche sie pozmienialo od starych dobrych czasów. Mi zasiłek wychowawczy wypłacał zakład pracy i nie pamiętam o jakimś limicie dochodowym(ale pamięć juz nie ta, może i tu sie mylę :lol: ). Ale przecież te wszystkie zmiany mają nam tylko ułatwić życie ;/ .
nefre - 2008-09-08, 14:00

właśnie coś mi się kojarzyło, że trzeba sięzwolnićz pracy, by dostać to świadczenie pielegnacyjne... a pieniążków chyba tyle sao, co wychowawczego z rodzinnym i dodtakami (jeżeli oczywsice dochody puszczają... )
mnie też się wydaje, że lepiej na wychowawczym, zawsze jest gdzie wrócic, w razie czego.. poza tym, mam fajną pracę, dość dobrze płatną (jak na warunki małej mieściny.... ) i szkoda to zaprzepaścić...
bedę myślała co zrobić.. kombinujemy jakąś pracę na "czarno" wyknywaną wieczorami w domu, może się uda, do tego zasiłek i jakoś powinno być

aqua - 2008-09-12, 01:19

Kiedys mozna bylo dorobic na wychowawczym...
Na pielegnacyjnym nie wolno, nawet majac umowe o dzielo na kilka groszy tropsisz zasilek na conajmniej 3 miesiace.
Z wychowawczym czy mozesz dorobic pogadaj z kadrowa.

Irenka - 2008-09-12, 09:28

Tak zw. wychowawczy faktycznie jest uzależniony od dochodów, tak jak rodzinny, gdyż jest to świadczenie będące "dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego" (wg ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Otrzymywanie tego dodatku jest więc uzależnione od tego czy jest się uprawnionym do zasiłku rodzinnego, nie ma zas. rodzinnego - nie ma dodatku.
Urlop wychowawczy udziela pracodawca i on opłaca składki a dodatek płaci organ właściwy (gmina lub ośrodek pomocy społecznej upoważniony przez gminę) jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przypadku rodziny gdzie jest niepełnosprawne dziecko jest to 583,00zł na osobe w rodzinie.
Pobierając taki dodatek nie mozna dorobić ani złotówki, bo się traci prawo do niego, można natomiast byc na urlopie wychowawczym nie płatnym i dorabiać.
Tak więc są to w pewnym sensie dwie różne sprawy - urlop wychowawczy i świadczenie pieniężne. Oczywiście są one zależne od siebie bo żeby móc otrzymywac dodatek najpierw musimy przedłozyć dokument potwierdzający że pracodawca udzielił nam urlopu wychowawczego.
Niestety, tak to wszystko pogmatwano.... :-?

aqua - 2008-09-12, 12:21

Czyli znow tylko utrudniono bo do 2004 mozna bylo dorobic umowa o dzielo lub umowa zlecenie na platnym wychowawczym , tylko bo kwoty okolo 4000zl.... Wiecie co oburzajacy jest fakt jak obywatel ma placic to c to beda go gnoic.... a w druga strone jak panstwo ma oddac czesc tych przymusem odbieranych zlociszy to utrudni i nie da ..za to pijacy, i tak dostana, a to podwojne becikowe, a to staly...celowke
kasiazy - 2008-09-12, 16:15

Z tego co ja sie dowiadywałam jeżeli rok wcześniej pracowałaś to twój dochód na rodzinę musi byc 583 złote a przy następnym staraniu o świadczenia oraz innych pieniędzy to może przekroczyś o 48 złoty i także powinnaś dostać świadczenie. Mnie przekroczyło o 56zł i zabrali mi zasiłek oraz na kształcenie i rehabilitację.Natali ma przyznane do 16 roku zasiłe pielęgnacyjny.Więc w przyszłym roku nie mam zamiaru sie starać o nic. Teraz mi nie przyznali a dałam zaświadczenie o najniższych zarobkach a już teraz jestem po dwóch podwyżkach. Czyli na nic nie moge liczyć.

Mam taką nadzieję że ktoś zrozumiał moje pisanie

aqua - 2008-09-12, 17:12

Dochody bierze sie z poprzedniego roku jesli nie sa to dochody utracone np. w wyniku zwolnienia z pracy, obnizki, zmiany pracy na inny wymiar czasowy, stawki za godzine.
Janusz - 2008-09-29, 13:02

Dzisiaj się dowiedziałem, że jednej z naszych Mam, samotnie wychowującej 11-letnią córkę z zD, odmówili przyznania zasiłku (do tej pory zawsze przyznawali) stwierdzając, że dziecko nie wymaga całodobowej opieki.
Dokument zobaczę w czwartek, jest 14-dniowy termin na odwołanie.

Wydaje mi się, że sam fakt zD u dziecka jest wystarczającą podstawą do przyznania tego zasiłku.

Miał ktoś podobne problemy?

karolina1 - 2008-09-29, 13:05

To jakiś absurd.
jasmina - 2008-09-29, 18:49

Jak odzyskać bezprawnie pobierany zasiłek przez ojca dziecka, który dzieckiem się W OGÓLE nie interesował, a dziecko było pod moją opieką...?
Alicja - 2008-09-29, 19:46

A konkretnie jaki zasiłek?
jasmina - 2008-09-30, 10:21

Pielęgnacyjny Alicjo! ( te zawłaszczone pieniądze tyle by mi teraz pomogły....) :cry:
Alicja - 2008-09-30, 19:27

hmm...
Na mój chłopski rozum to tylko sąd może rozstrzygnąć czy zasiłek był pobierany nieprawnie i ew.nakazać jego zwrot wraz z odsetkami.
Przy MOPSach dyżurują bezpłatnie prawnicy-może tam zastukaj?

sylpa - 2008-09-30, 19:42

Jasmino,
a obecnie kto pobiera zasiłek pielęgnacyjny?

aqua - 2008-09-30, 22:44

Januszu moze corka miala nowe orzeczenie i nie zaznaczono potrzebnych punktow.
Bo na podstawie orzeczenia moga tylko wyplacac Swiadczenie...wiem ze urzedniczki maja swoj punkt widzenia mi kiedys zawiesili na 3 miesiace bo przy pani na wywiadie w domu Ro sam ubral rajstopki -nie bylo wtedy orzeczen..wiec mielismy slalom po specjalistach iz wymaga calodobowej pomocy z czynnosciach dnia codziennego, plus rehabilitacji, nadzoru diety i podawania lekow itp.
Jak cos to napisz.

Jasmina myslisz swiadczenie z zasilkiem.
Napisz do MOPS o zaistnialej sytuacji, i dolacz kopie, spis kwot jakie przekazywal Ci maz.
Na dyrekcyjnej wystap o zmiane opiekuna prawnego widniejacego na orzeczeniu.
MOPS bedzie ustalal czy bral prawnie czy nie, do niego napisz pismo o zwrot do twoich rak.

wiesiu9999 - 2008-11-10, 08:13
Temat postu: a co ze skladkami krus?
Witam moja zona opiekuje sie naszym synkiem ja jestem ubezpieczony w krus jako rolnik czy w takim przypadku wojt lub gmina oplaca skladki krus czy to dotyczy tylko zusu?.Pytam bo przed slubem skladki gmina oplacala za zone ale po slubie stwierdzili ze musze zone ubezbieczyc w krusie i teraz zostala bez ubezpieczenia.


Pozdrawiam i czekam na odp :-)

wiesiu9999 - 2008-11-10, 08:20

A jeszcze male pytanko o jakie zasilki mozemy sie ubiegac z tytulu opieki nad niepelnosprawnym dzieckiem?
Norelka - 2008-11-10, 08:25

Proponuję najpierw przedstawić się w tym wątku
:-)

wiesiu9999 - 2008-11-10, 08:49

heh jak?
wiesiu9999 - 2008-11-10, 09:05

no zrobione teraz czekam na informacje w sprawie krus bo cos mi tu nie gra chyba p oslowie znowu zapomieli o rolnikach czuje sie dyskryminowany :-D w naszym kraju rolnicy sa traktowani jako ostatnie ogniwo lancucha pokarmowego :-D
Alicja - 2008-11-10, 09:24

wiesiu9999 napisał/a:
A jeszcze male pytanko o jakie zasilki mozemy sie ubiegac z tytulu opieki nad niepelnosprawnym dzieckiem?


Jesteś w wątku o świadczeniu pielęgnacyjnym-poczytaj od początku a zobaczysz czy takowe Wam przysługuje.
Możecie starać sie również o zasiłek pielęgnacyjny ,na rehabilitację,rodzinny ale one wszystkie uzależnione są od wysokości zarobków.
Nie znam się na krusie,zusie i prawach rolników,ale jestem pewna że znajdą się dziewczyny,które na ten temat coś wiedzą :-)

wiesiu9999 - 2008-11-10, 09:40

swiadczenia otzrzymujemy i zasilek rechabilitacyjny interesuje mnie sprawa ubezpieczenia żony jako osoby opiekujacej sie dzieckiem niepelno sprawnym
Alicja - 2008-11-10, 09:49

Mnie razem z dziećmi ubezpiecza urząd wypłacający zasiłki-czyli MOPS(podlega pod Urząd Miasta).Była to moja pisemna prośba gdyż mąż jest zatrudniany czasowo.
Ale dlaczego żona i dzieci nie mogą mieć ubezpieczenia tam gdzie Ty?

wiesiu9999 - 2008-11-10, 11:08

moge zone ubezpieczyc w krus tylko kwestja oplacania skladek bo jesli ja oplacalbym zus to skladki placi wojt lub burmistrz a jesli jestem rolnikiem to skladki za zone mam oplacac ja? cos nie tak chyba?
Norelka - 2008-11-10, 11:29

W Zusie jest tak: niepracujący małżonek/ka jest "na ubezpieczeniu" pracującego (opłacającego składki) małżonka/i.
Nie wiem jak jest w Krusie. Najlepiej jak zadzwonisz do Krusu i wypytasz.

wiesiu9999 - 2008-11-10, 17:30

no ale jesli sie opiekuje dzieckiem i rezygnuje z zatrudnienia to jakis fundusz oplaca skladki
daagii - 2008-11-10, 18:00
Temat postu: odwolanie od decyzji
witam
nie przyznano mi swiadczenia na dziecko. nie pracuje tylko sie zajmuja Julka. dzisiaj jak poszlam do opieki dowiedziec sie dlaczego uslyszalam, ze w katowicach komisja tez musi cos robic. nie bardzo wiem jak napisac odwolanie zeby bylo dobrze i na moja kozysc. moze macie jakies gotowce, sciagi??

Alicja - 2008-11-11, 10:52
Temat postu: Re: odwolanie od decyzji
daagii napisał/a:
witam
nie przyznano mi swiadczenia na dziecko. nie pracuje tylko sie zajmuja Julka. dzisiaj jak poszlam do opieki dowiedziec sie dlaczego uslyszalam, ze w katowicach komisja tez musi cos robic. nie bardzo wiem jak napisac odwolanie zeby bylo dobrze i na moja kozysc. moze macie jakies gotowce, sciagi??


Daagii zapraszam Cię do wątku ----> Orzeczenie o niepełnosprawności .
Przeczytaj go z uwagą od początku a na pewno znajdziesz podpowiedź jak napisać odwołanie.


wiesiu9999 napisał/a:
no ale jesli sie opiekuje dzieckiem i rezygnuje z zatrudnienia to jakis fundusz oplaca skladki


Ale o jakie składki Ci chodzi?
zdrowotne ,emerytalne?
Żona niepracująca powinna być ubezpieczona 'przy mężu",ale organ wypłacający jej świadczenie ubezpieczenia też odmówić (chyba? nie znam przepisów)nie może.

wiesiu9999 - 2008-11-12, 20:54

JAK NARAZIE TO NIC NOWEGO SIE NIE DOWIEDZIALEM
Wronek - 2008-11-12, 21:51

wiesiu9999 napisał/a:
JAK NARAZIE TO NIC NOWEGO SIE NIE DOWIEDZIALEM


Jakoś dziwnie to zabrzmiało :oops:

Alicja - 2008-11-12, 21:54

wiesiu9999 napisał/a:
JAK NARAZIE TO NIC NOWEGO SIE NIE DOWIEDZIALEM


ale i też nie odpowiedziałeś na moje pytanie ;/


p.s
Pisząc na forum nie używamy wielkich liter :idea:

wiesiu9999 - 2008-11-14, 00:11

zanim sie ozenilem urzad gminy oplacal skladki zdrowotne i spoleczne za moja narzeczona a teraz uznali ze ja musze ubezpieczyc ją w krus bo mam gospodarstwo jest to dziwne dla mnie bo jesli ja mam oplacac ubezpieczenie to z tych swiadczen pielegnacyjnych duzo nie zostanie
Alicja - 2008-11-14, 07:37

Wg przepisów to jednak Ty powinieneś ubezpieczyć żonę

Art. 5. Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

Art. 6. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) rolniku - rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
2) domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy


Ale możne warto próbować starać sie o ubezpieczenie z MOPSu,ponieważ Twoja małżonka bierze na syna tzw.świadczenie pielęgnacyjne (o ile bierze-420 zł? ),które aby dostać należy zrezygnować z pracy zarobkowej.
I logicznie-nie może pracować w gospodarstwie rolnym.

Nie jestem specjalistą,nie znam się ,ale w urzędach warto podeprzeć się ustawą i artykułami.
Powodzenia!źródło

wiesiu9999 - 2008-11-16, 23:59

dzieki wiemy jak to jest z tymi nie douczonymi urzednikami co urząd to inna interpretacja przepisow tak sie sklada ze nie mieszkamy z zona na terenie gospodarstwa tylko 2 km dalej zona dostaje 420 swiadczen i podpisala oswiadczenie ze nie podejmnie pracy w gospodarstwie wiec chyba jednak cos da sie zdzialac


pozdrawiam

stokrota - 2009-01-14, 22:10

Wiem, że większość z nas ma jeszcze małe dzieci, ale chciałam poinformować, że 2.01.09 weszły w życie zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych - i między innymi rozszerzono zakres osób, które mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory przysługiwało tylko na dziecko do 16 r.ż. - teraz można je otrzymać także na osobę dorosłą, czyli dziecko powyżej 16 r.ż., na rodziców, dziadków (czyli na najbliższych krewnych) jeśli zachodzi konieczność sprawowania nad nimi opieki z tytułu niepełnosprawności i rezygnujemy z tego powodu z pracy. Nie może jednak korzystać z tego przywileju mąż opiekując się żoną, a żona mężem.
grażyna - 2009-01-15, 13:38

stokrota napisał/a:
...świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory przysługiwało tylko na dziecko do 16 r.ż. - teraz można je otrzymać także na osobę dorosłą, czyli dziecko powyżej 16 r.ż.,...


Chyba nie całkiem tak, bo ja dostaje na Anetę caly czas świadczenie pielegnacyjne, a skończyla już 19 lat. Z tego co sie orientuje nie było górnej granicy wieku dla niepełnosprawnego dziecka. To dobra sprawa, że rozszerzono grupę osób, którymi można się opiekować pobierając świadczenie.

ewa2365 - 2009-01-21, 10:18

grażyna napisał/a:
stokrota napisał/a:
...świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory przysługiwało tylko na dziecko do 16 r.ż. - teraz można je otrzymać także na osobę dorosłą, czyli dziecko powyżej 16 r.ż.,...


Chyba nie całkiem tak, bo ja dostaje na Anetę caly czas świadczenie pielegnacyjne, a skończyla już 19 lat. Z tego co sie orientuje nie było górnej granicy wieku dla niepełnosprawnego dziecka. To dobra sprawa, że rozszerzono grupę osób, którymi można się opiekować pobierając świadczenie.Mam syna 18 letniego z Zespołem Downa,dostał rentę socjalną ale zabrano świadczenie pielęgnacyjne.Tłumacząc ,że nie łączy się obu świadczeń.Czy to prawda.??Niech mi ktoś pomoże ..! Zrozumiec przepisy.

grażyna - 2009-01-21, 12:11

Kto Ci to powiedział? Urzedniczka z MOPSu? To może sie odwołaj pisemnie? Przepisy są chyba jednakowe, a ja dostaje juz obydwa drugi rok.
grażyna - 2009-01-21, 13:06

Spradziłam. Jeżeli nie przekroczysz limitu dochodów do zasiłku rodzinnego świadczenie nadal przysługuje. Przecież ono jest dla Ciebie ponieważ rezygnujesz z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem, bez względu na jego wiek.
ewa2365 - 2009-01-21, 13:06

grażyna napisał/a:
Kto Ci to powiedział? Urzedniczka z MOPSu? To może sie odwołaj pisemnie? Przepisy są chyba jednakowe, a ja dostaje juz obydwa drugi rok.

No tak ale ,żeby dochodzić swojego muszę wiedzieć na 100%na czym ,,stoję,, .Niby w przepisach nie ma określonego wieku ,no ale sama wiesz ,że co kolwiek wydębić od opieki społecznej,co nie ma czarno na białym to droga przez mękę .A czy możesz mi przesłac nr art ./Zawsze to jest podane..w decyzjii./.na podstawie której otrzymujesz swiadczenie...
BO juz wszędzie dobijałam sie i w sumie nigdzie nie dostaję jednoznacznej odp.Każdy wysyła mnie do mojego ośrodka..A tam ...wiadomo ........koło sie zamyka .

ewa2365 - 2009-01-21, 13:47

Wielkie dzieki ...Jutro pójdę sie ,,wojowac,, Mysle ,że moje dochody nie przekraczają 583.zł... bo sama wychowuje dziecko i nie pracuje.
Mam tez kolezanke jej córka konczy lata w maju ....ale ona pewnie nie dostanie ,bo córka ma rętę rodzinną po ojcu ,a potem jak dostanie rentę socjalną to przekroczy dochód.......
Jak to jest ??Ci co powyrabiali sie z latami pracy/20 lat a nie mieli wieku emerytalnego/ do 1998 roku to maja dobrze .Nie dość ,że dzieci maja renty socjalne ,to matki maja renty opiekuńcze i do tego dorabiaja na 1/2 etatu ...a my musimy prosic łaski jak 2 zł .za duzo... Tak jest bo mam 3 znajome ,które tak sie ,,załapały,,....

Alicja - 2009-06-02, 17:01

Od nowego okresu zasiłkowego (1 listopad 2009) zniesione zostanie kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Wynosi ono teraz 583 zł na osobę w rodzinie. Nie zostanie za to zmieniona podstawa naliczania składek na emeryturę lub rentę za osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne i rezygnują z pracy. W dalszym ciągu będzie to 420 zł. Poprzednio resort proponował, żeby podstawą było minimalne wynagrodzenie. W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

źródło

grażyna - 2009-06-02, 17:08

Jak dla mnie to kilka kartek dokumentów do wypełniania mniej.
To chyba jedyne zmiany na plus w tym nowym okresie zasiłkowym.

Alicja - 2009-06-02, 17:13

Oj tego nie wiadomo Grażynko :]
A ja się cieszę,że zniesli próg dochodowy :jupi:
Od listopada nie miałabym szans być zatrudnioną przez państwo.

RENIA - 2009-06-02, 18:52

Ja też się ciesze :jupi: już się bałam że zostanę bez zasiłku
basia_s - 2009-06-04, 15:30

A czy to już napewno ustawa zatwierdzona? Czy znieśli próg dochodowy tak na 100% bo zmieniali tę decyzję juz kilka razy, były różne propozycje i nie mogli zdecydować
Alicja - 2009-06-04, 18:34

Skoro w Gazecie Prewnej napisałi,że próg dochodowy został zniesiony to tak pewnie będzie. :tak:

Basiu podrzucam artykuł z 13 maja i wszystko będzie jasne ---> klik

grażyna - 2009-08-03, 08:08

Najbardziej irytuje mnie sprawa świadczenia pielęgnacyjnego, i wcale nie jest to te planowane 9 zł podwyżki. Marzy mi się, aby było ono naszym dochodem za pracę. W tej chwili czuję się tak jakoś niewyrażnie, kiedy na pytanie o moje dochody, muszę odpowiadać, że jestem na zasiłku z MOPS ;/ . Przecież ja nawet telefonu nie mogę sama kupić, jestem uzależniona od mojego M, kiedy ze mną pójdzie i mi kupi. Bo on ma dochody, a ja mam zasiłek. I nieważne, że ten mój zasiłek nie jest wcale taki niepozorny(wliczając wszystkie dodatki), zawsze pozostaje zasilkiem. Kupując coś na raty ciagnę jego, karty kredytowe są na niego, jak coś kupuję to z duszą na ramieniu, że mnie cofną, bo nie mam na imię Andrzej ;-) . Normalnie jakiś gorszy gatunek człowieka.. :]
iwonaf - 2009-08-03, 08:30

Ja czuję się dokładnie tak samo!! :-?
Amara - 2009-08-03, 11:04

Grażynko u mnie jest dokładnie tak samo ;/
To jest okropne,bo NIBY mam jakiś dochód (wychowuje syna sama) i z alimentami na papierze to ładnie wygląda ale................... co z tego jak nic nie moge załatwić z tych rzeczy co bym chciała :-x np.chciałam wziąść kredyt na wykup mieszkania (ok 5 tyś) no ale poinformowano mnie,że " niestety świadczenia nie są brane przez bank jako wiarygodny dochód ,no gdyby to była renta to co innego :evil: " i tak jest wszędzie i co z tego,że na karte w bankomacie moge bez problemy wybrać 3 tyś ;-) - to chore jest i tyle

Wronek - 2009-08-17, 01:45

Ja mam pytanie, bo nie wiem czy dobrze rozumiem te zmiany które zaszły :oops:
Próg dochodowy jednak nie będzie zniesiony tak?? :-(

aneta_k - 2009-08-17, 09:30

Z tego co wiem to podniesiono próg dochodowy dla świadczeń pielęgnacyjnych, :lol: ale go nie zniesiono. :-x "Rzeczpospolita" z dnia 31.07.2009 pisze, że próg dochodowy dla rodzin dzieci niepełnosprawnych zostanie podniesiony z 583zł/os do 624 zł /os
Niewiele ale coś drgnęło ;/

Amara - 2009-08-17, 11:13

Niestety progi nie zostały ani zniesione ani podwyższone ;/

przeczytajcie :arrow: świadczenia

aneta_k - 2009-08-17, 20:29

No to tyle jeśli chodzi o nadzieje na lepszą Polskę :lol: niestety nasi rządowcy mają w nosie nas rodziców ;/
grażyna - 2009-08-19, 10:01

Naprawdę kolejne pozostawienie progów dochodowych w takiej samej wysokości i to na trzy lata to szczyt arogancji naszej władzy w stosunku do rodziców. To tak, jakby pokazali nam fige i jeszcze się wypieli po tylu apelach i petycjach.
ania1.b - 2009-08-19, 21:20

ja już nie mam siły do tych naszych wspaniałych polityków i urzędników... chyba się poddaję :-(
Alicja - 2009-08-19, 21:22

A walczyłaś ;-)
jakoś?

grażyna - 2009-08-20, 08:54

:oops:
Podpisałam dwa apele internetowe. Może to faktycznie mało, ale nie każda z nas ma duszę wojowniczki i animatora zdarzeń społecznych.
Jeszcze wykonuję "laurkę" dla przedstawicieli rządu, o której pisała Amara :roll: .

Alicja - 2009-08-20, 11:55

Graża żartowałam... :-D

Ja tez podpisałam apele-jeden internetowy ,drugi w szkole.
laurki już chyba nie zdążę zrobić-jedna noga jestem już w Mrzeżynie...

becia32 - 2009-08-21, 18:39

stokrota napisał/a:
Wiem, że większość z nas ma jeszcze małe dzieci, ale chciałam poinformować, że 2.01.09 weszły w życie zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych - i między innymi rozszerzono zakres osób, które mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Do tej pory przysługiwało tylko na dziecko do 16 r.ż. - teraz można je otrzymać także na osobę dorosłą, czyli dziecko powyżej 16 r.ż., na rodziców, dziadków (czyli na najbliższych krewnych) jeśli zachodzi konieczność sprawowania nad nimi opieki z tytułu niepełnosprawności i rezygnujemy z tego powodu z pracy. Nie może jednak korzystać z tego przywileju mąż opiekując się żoną, a żona mężem.witam Panią serdecznie właśnie szukałam kogoś ze starszym dzieckiem .Moja córka w przyszłym roku kończy 16 lat ja sama jestem na rencie czy mój mąz nadal otrzyma te świadczenie?

stokrota - 2009-08-21, 21:23

Jeżeli to on je do tej pory otrzymywał, a Wasze dochody nie przekraczają kryterium, to oczywiście będzie nadal przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne.
becia32 - 2009-08-26, 20:09

stokrota napisał/a:
Jeżeli to on je do tej pory otrzymywał, a Wasze dochody nie przekraczają kryterium, to oczywiście będzie nadal przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne.
Bardzo Pani dziękuję za podpowiedz ale wyczytałam że musi byc napisane niepełnosprawnośc znaczna moja córka ma wtej chwili wpisywany umiarkowany czy więc po skończeniu 16 lat z takim stopniem będzie mąż pobierał ten zasiłek?

stokrota - 2009-08-26, 21:49

Przede wszystkim beciu32, na forum internetowym nie ma Pań i Panów, jestem po prostu stokrota :-) Sama zobacz, jak to brzmi - Pani Stokroto :-D
A poza tym chciałam zapytać, czy córka ma wpisany stopień umiarkowany na orzeczeniu? Wydaje mi się, że dziecko do 16 r.ż. nie ma wpisywanego stopnia niepełnosprawności, jest on orzekany dopiero po 16 r.ż.

becia32 - 2009-08-28, 13:12

stokrota napisał/a:
Przede wszystkim beciu32, na forum internetowym nie ma Pań i Panów, jestem po prostu stokrota :-) Sama zobacz, jak to brzmi - Pani Stokroto :-D
A poza tym chciałam zapytać, czy córka ma wpisany stopień umiarkowany na orzeczeniu? Wydaje mi się, że dziecko do 16 r.ż. nie ma wpisywanego stopnia niepełnosprawności, jest on orzekany dopiero po 16 r.ż.


Przepraszam cię stokrotko jestem laikem na forum ale szybko się uczę .A mianowicie masz rację że na orzeczeniu nie ma stopnia ale wiem bo chodzi do ośrodka rech. wychowawczego i tam jest jako stopień umiarkowany. Ale zapewne i tak jak stanie na komisje dla dorosłych to sami orzekną jaki stopien.Co 2 lata stawaliśmy na komisję i lekarze mówili mi że jest zdrowa bo nie chodzę po specjalistach ale powiem ci stokrotko moja już duża królewna musi miec opiekę .Boję się gdy jak zawazy stopien i zabiorą nam ten zasiłek bardzo ucierpi nasz budżet bo ja nie pracuję jestem na rencie a poza nia mam jeszcze 2 synów .Może jakiś przepis wejdzie zanim skończy 16 lat .Bardzo się cieszę że jesteście i pomagacie innym .POZDRAWIAM.

stokrota - 2009-08-28, 19:50

beciu32 domyślam się, że to określenie "umiarkowany" dotyczy orzeczenia z poradni PP o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym :?: Czy dobrze myślę?
Musisz poczekać, co orzeknie lekarz na komisji.
Tu :arrow: stopnie niepełnosprawności - poczytaj o tych stopniach.
Ale świadczenie pielęgnacyjne na dziecko powyżej 16 r.ż. przysługuje rzeczywiście tylko w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i oczywiście przy nieprzekraczaniu kryterium dochodowego.
Postaraj się o wyniki badań psychologicznych, porozmawiaj w ośrodku, do którego chodzi córka, może tam doradzą jakie przedstawić zaświadczenia czy opinie na komisję.

I jeszcze mała prośba, zajrzyj tutaj :arrow: czas się przedstawić i napisz coś o sobie i swojej córci, chętnie Cię powitamy :-)

bebe - 2009-09-11, 23:06

http://praca.gazetaprawna...gnacyjne.html,2
julka - 2009-09-12, 12:43

W czwartkowej gazecie prawnej jest wzmianka o proteście przed kancelarią premiera zorganizowanym przez jedną z fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i rozmowach na temat zmiany w świadczeniach dla osób niepełnosprawnych. Niestety rząd nie jest zbyt przychylny dla zmian na lepsze jeżeli chodzi o świadczenia
kabatka - 2009-09-12, 19:54

O proteście wspominaliśmy także :arrow: w tym miejscu :-)
Alicja - 2009-09-25, 21:04

Kolejna nowina z Gazety Prawnej

Więcej osób będzie mieć prawo do świadczeń pielęgnacyjnych

Resort pracy chce, aby świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny były wypłacane niezależne od dochodów.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, które wyniesie od listopada 520 zł, przysługuje, gdy dochód nie przekracza 583 zł na osobę w rodzinie. Zniesienia tego kryterium domagają się m.in. rodziny wychowujące niepełnosprawne dzieci. Zgodził się z nimi resort pracy, który przygotował odpowiedni projekt ustawy.

W związku ze zniesieniem kryterium dochodowego zmieni się sposób ustalania prawa do świadczenia. Tak, jak zasiłek pielęgnacyjny będzie przyznawane na czas określony, na jaki zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Nie trzeba więc będzie składać wniosków na każdy okres zasiłkowy, ale dopiero wtedy, gdy upłynie data ważności orzeczenia.

Resort pracy chce też doprecyzować, kto dokładnie otrzyma to świadczenie. Dalsi krewni uzyskają je dopiero gdy nie ma osób najbliższych lub osoby te nie mogą same sprawować opieki. Jednocześnie gmina będzie mogła wystąpić do ośrodka pomocy społecznej, aby przeprowadził wywiad środowiskowy, jeżeli będzie miała wątpliwości, czy osoba ubiegająca się o nie jest odpowiednia.

Zniesienie kryterium dochodowego spowoduje wzrost liczby uprawnionych o 3,2 tys. osób. Wydatki z budżetu w przyszłym roku na świadczenie pielęgnacyjne wzrosną o ok. 24,8 mln zł. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2010 r.

źródło

natka - 2009-09-26, 22:11

Zbyt piękne aby było prawdziwe :shock:
No cóż ,pożyjemy zobaczymy.

djulia - 2009-09-27, 11:59

Ubezpieczenie emerytalne płacone jest od kwoty 520 zł. czy od najnizszej krajowej tak jak na urlopie wychowawczym?
Alicja - 2009-10-14, 18:38

natka napisał/a:
Zbyt piękne aby było prawdziwe :shock:
No cóż ,pożyjemy zobaczymy.
:arrow: Od 1 stycznia 2010 każdy rodzic, który zrezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, otrzyma wsparcie niezależnie od osiąganych dochodów.

groszek - 2009-10-14, 23:16

I dobrze, będzie można kupić więcej pomocy rehabilitacyjno edukacyjnych!
Nadziejka - 2009-10-15, 10:28

A więc doczekałyśmy się? :spoko: To się nazywa sprawiedliwość.
Teraz nikt nie będzie miał poczucia krzywdy.

Miło wstać rano i przy kawce przeczytać tak dobre wiadomości. :-)

Grażyna O. - 2009-10-15, 11:18

W lutym kończę urlop wychowawczy (bezpłatny) i śmiało mogę zrezygnować z pracy :tak: która na mnie nie czeka, a firma się rozpada.
nefre - 2009-10-15, 12:54

ta kwota mogłaby być w kwocie chociażby najniższego wynagrodzenia :-) ... ale nie wolno marudzić, bo państwo dało palec, a ja już po całą rękę sięgam ;-)

zresztą, ja do pracy wracam.. więc mnie to i tak nie dotyczy

bebe - 2009-10-15, 14:01

Grażyno po wychowawczym jest jeszcze Kuroniówka płatna.http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/361775,sa_juz_zasady_kwestinowania_orzeczen_lekarskich.html .To przy okazji.
Aśka - 2009-10-15, 14:43

Dobre wieści! Zawsze jakiś "pewniak" :spoko:
Coś piszą o podwyższeniu świadczenia - miałabym dylemat ;-) Ale ja chyba z tych, co w domu nie usiedzą ;-)

gosia78 - 2009-10-30, 09:45

Wyczytałam na stronie onet-u...
Od poniedziałku (2 listopada) rodziny otrzymają wyższe o 40 proc. zasiłki rodzinne. Wzrośnie też wysokość świadczenia pielęgnacyjnego za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Od poniedziałku (2 listopada) rodziny otrzymają wyższe o 40 proc. zasiłki rodzinne. Wzrośnie też wysokość świadczenia pielęgnacyjnego za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

1 listopada rozpocznie się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych. Potrwa do 31 października 2010 r. W tym czasie zaczną obowiązywać nowe kwoty świadczeń rodzinnych.Wzrośnie kwota zasiłków rodzinnych. Wyniosą odpowiednio 68 zł na dziecko do ukończenia pięciu lat, 91 zł dla dziecka w wieku 5–18 lat oraz 98 zł dla dziecka w wieku 18–24 lata. Bez zmian pozostają dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego, na kształcenia i rehabilitację, dla rodziny wielodzietnej oraz na dojazdy do szkoły i rozpoczęcie roku szkolnego. Nie zmieni się też wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.

Za to z 420 do 520 zł wzrośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Przez kolejne trzy lata zamrożone będzie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych. Do kolejnej weryfikacji, czyli do 2012 roku, wyniesie 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeżeli wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko. Rząd nie zdecydował się na podwyższenie kryterium ze względów oszczędnościowych, mimo że powoduje to stałe zmniejszanie się liczby osób uprawnionych do świadczeń.

– Kryterium dochodowe powinno uwzględniać koszty utrzymania rodzin, a te w ostatnich latach rosły. Ponadto zadaniem świadczeń rodzinnych jest pomoc rodzinom opiekującym się i wychowującym dzieci. Dlatego pomoc powinna być waloryzowana – mówi dr Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Od 1 listopada zmienią się też zasady przyznawania becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (obydwa wynoszą 1 tys. zł). Gminy będą wymagać zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi, że ciężarna kobieta pozostawała pod opieką lekarza co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

kropka79 - 2009-10-30, 10:11

Kochani mam pytanie : w tym roku do wniosku na świadczenia socjalne trzeba było dołączyć zaświadczenie o przychodach a nie o dochodach jak do tej pory , nie znam się na tym a chciała bym wiedzieć czy ma to duże znaczenie , tzn. czy dochód wyliczany z zaświadczenia o przychodach jest taki sam jak z zaświadczenia o dochodach.
Z góry dziękuję za odpowiedz.

kabatka - 2009-10-30, 10:29

gosiu78 na portalu jest m.in. informacja:
:arrow: o nowych zasadach w becikowym
:arrow: o świadczeniach pielęgnacyjnych od 1 stycznia 2010 r.
:arrow: o zmianach w urlopach macierzyńskich

gosia78 - 2009-10-30, 11:22

Ta informacja ukazała się dziś w Gazecie Prawnej.
Już nie wiem czy to świadczenie bedzie się należało czy nie...

sobalinka - 2009-11-18, 13:11
Temat postu: świadczenie pielęgnacyjne
Kochani rodzice
Szukam kogoś, kto mi w końcu odpowie, jak jest z tymi świadczeniami pielęgnacyjnymi??????????????????????
Otóż tutaj na zakątku przeczyatałam,że 13 października bieżącego roku sejm przyjął uchwałę o przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na progi dochodowe i uchwała ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku .....
Zadzwoniłam więc do naszego GOPSu i tam się dowiedzialam,że mam błedne informacje bo nic sie nie zmieniło

WIĘC JAK TO JEST??????????????????

będę wdzięczna za informację :prosze: [/b]

nefre - 2009-11-18, 13:36

na portalu :arrow: tutaj jest informacja z Gazety Prawnej o zmianie przepisów dot. świadczeń pielęgnacyjnych (czyli jeżeli na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem rezygnujesz z pracy)

kiedy dzwoniłaś? być może pracownik Gospu nie był dokładnie doinformowany wtedy? przedzwoń raz jeszcze :-)

sobalinka - 2009-11-18, 13:52

no więc czytałam ten artykuł i na jego podstawie dzwoniłam do GOPSu
było to dzisiaj i on (gościu, który się tym zajmuje) nadal twierdzi,że mam złe wiadomości

ehhhhhh :-x

ponoć sprawdzal w internecie i wcale w tej kwestii nic się nie zmieniło

ja już sama nie wiem.......

Alicja - 2009-11-18, 13:55

Gościu ma rację :tak:
Jeszcze nic się nie zmieniło,
ale módlmy się ,aby głosowanie naszego rządu było na naszą korzyść tzn rodziców dzieci niepełnosprawnych,potem jeszcze tylko Senat i Prezydent


p.s Gazeta Prawna napisała pierdoły :okular:

sobalinka - 2009-11-18, 14:05

dzięki kochani

dobrze widzieć

już miałam go ochrzanić,że niekompetentny jest i tyle ;/

pozdrawiam serdecznie :papa:

gosia78 - 2009-11-18, 14:32

W takim razie nieprawde napisał też Fakt i Dziennik Zachodni.
W jedniej i w drugiej gazecie czytałam,że próg dochodowy będzie zniesiony z dniem 1.01.2010.

sobalinka - 2009-11-18, 14:37

taaaaaa...........

i bądź tu człowieku mądry :-?

i wracamy do punktu wyjścia :-?

dalej nic nie wiadomo, albo media z nas głupków robią :-x

no nic....czekam na dalsze sugestie ;-)

gosia78 - 2009-11-18, 15:35

I właśnie odebrałam decyzje.Przekroczony próg dochodowy o 26 złotych.Zabrali mi ponad 600 zł. miesięcznie.Bomba. :okular: Może ktoś przyjmie mnie do pracy w godzinach od 9 do 13 ?
sobalinka - 2009-11-18, 16:02

ja też przekraczam próg dochodowy o niecałe 20 zł i niestety nie należy mi się nic :cry:
mam 3 dzieci, jestem do stycznia na bezpłatnym wychowawczym, nie należy mi się ani świadczenie pielęgnacyjne ani zasiłek rodzinny........ po prostu bomba ;/
:nniewiem:

angelika kuspa - 2009-11-18, 16:09

Mi też zabrali zasiłki :nie:
Manu - 2009-11-19, 10:20

Ale przecież pielęgnacyjnego nie mogą zabrać należy się każdemu dziecku ,nie rozumiem :-?
stokrota - 2009-11-19, 11:22

Manu, ale tylko zasiłku pielęgnacyjnego nie zabierają, a świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od dochodów.
Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne to dwa różne świadczenia. Pierwsze jest niezależne od dochodów i należy się na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, a drugie należy się rodzicowi, który wychowuje dziecko z orzeczeniem, zrezygnował z pracy z tego tytułu i na dodatek nie przekracza kryterium dochodowego.

Manu - 2009-11-19, 11:57

Acha oto chodzi teraz już wiem, dzięki za olśnienie mnie :lol:
biata5 - 2009-11-19, 21:39

gosia78 napisał/a:
I właśnie odebrałam decyzje.Przekroczony próg dochodowy o 26 złotych.Zabrali mi ponad 600 zł. miesięcznie.Bomba. :okular: Może ktoś przyjmie mnie do pracy w godzinach od 9 do 13 ?

Witam. Jeżeli skorzystałaś z ulgi prorodzinnej czyli odliczeń na dzieci w zeznaniu podatkowym za rok 2008 to możesz zrobic korektę PIT o oddać ulgę na jedno dziecko. Ja tak zrobiłam i zmieściłam sie w widełkach MOPS-u. Jest trochę biegania, ale warto. :papa:

nefre - 2009-11-19, 21:44

czyli ten ponad tysiak trzeba oddać? jeszcze teraz można robić korektę? myślałam, że czas jest do końca kwietnia..
joa - 2009-11-19, 21:54

Hm, ja nie wiem, czy media robią nas w balona odnośnie tej zmiany przepisów dotyczących świadczenia pieęgnacyjnego, ponieważ tam jest napisane (http://www.zakatek21.pl/portal/prawo/dofinansowania/287-od-1-stycznia-2010-swiadczenie-pielegnacyjne-bez-wzgledu-na-dochod), że to dopiero jest projekt, czyli jeszcze nic pewnego.
biata5 - 2009-11-19, 21:54

Ja zrobiłam korektę dwa tygodnie temu . wyszło 1053 zł do oddania , ale przez rok otrzymywania świadczeń jest to ponad 8000 w sumie. W moim przypadku warto.
Ania Bydgoszcz - 2009-11-19, 22:16

Ja od stycznia też mam zamiar przejść z wychowawczego na świadczenie pielęgnacyjne.Muszę dobrze przeliczyć ,czy je dostanę! :tak:
kabatka - 2009-11-28, 17:17

Dostałam następujące pytanie:

Cytat:
Mam pytanie dotyczące nowych warunków otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.
Czy w przypadku kiedy wychowuję dwoje niepełnosprawnych dzieci otrzymam podwójne świadczenie ?Dotychczas niestety nie otrzymywałam zasiłku ze względu na wysokość dochodu.


Zapewne jest to echo m.in. :arrow: tej informacji - jak na razie będącej w sferze projektu...
Czy ktoś z Was może udzielić na nie odpowiedzi?

stokrota - 2009-11-28, 17:48

Wg ustawy o świadczeniach rodzinnych można mieć tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne bez względu na ilość dzieci (tłumaczenie ministerstwa jest takie - jeśli osoba nie pracuje, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem, może w tym czasie zająć się również drugim -bo np. matka przebywająca na urlopie wychowawczym na jedno dziecko, gdy w tym czasie urodzi drugie, nie dostaje drugiego zasiłku wychowawczego)
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje również drugiemu członkowi rodziny np. mężowi, gdy matka ma już przyznane - czyli nie da się tej opieki "rozłożyć" - tzn. matka ma świadczenie na jedno niepełnosprawne dziecko, a ojciec też zrezygnuje z pracy, by zająć się drugim niepełnosprawnym - to wtedy ojciec tego świadczenia już nie dostanie.
Nie wiem, czy wytłumaczyłam zrozumiale?

kabatka - 2009-11-28, 17:57

Bardzo zrozumiale :prosze: dziękuję stokrotko, odpiszę zaraz zainteresowanej.
natka - 2009-11-29, 13:14

Czyli miałam rację , zbyt piękne aby było prawdziwe.
Alicja - 2009-11-29, 14:06

natka napisał/a:
Czyli miałam rację , zbyt piękne aby było prawdziwe.


Jak na razie jeszcze nie wiadomo czy miałaś rację ,natko :roll:
zmiany mają wejść z dniem 1 stycznie 2010.
poczekajmy do tego czasu,co? ;-)
by potem móc,albo się cieszyć albo klnąć

abejbe - 2009-12-03, 18:36

ok. Już dostałam informację o projekcie ustawy ale panie w MOPS nadal uważają że nie należy mi się świadczenie pielęgnacyjne ponieważ "ja nie rezygnuję z pracy bo jak dotąd nigdy nie pracowałam...itd. skończyło się na tym że one same nie wiedzą muszą sie doinformować" Jak według Was to wygląda?? Faktem jest że nigdy nie pracowałam (jedynie za granicą, sezonowo, na czarno) a w PUP ostatnio byłam zarejestrowana jako bezrobotna w styczniu, póżniej nie rejestrowałam się jako bezrobotna bo i jak mam podjąć pracę skoro Pawcio ma 10 msc a 6 spędziliśmy w szpitalu??? Co jak co ale 800 PLN przydałoby się na opłaty za pobyt w szpitalu, klinikach, rehabilitacje, przejazdy... a zresztą wy same najlepiej wiecie na co. :-) Doradźcie jak to rozegrać bo tak mi się wydaje że ktoś nas usiłuje zreobić w balona... :?:
Alicja - 2009-12-03, 18:47

No oczywiście,że robią Cię w balona ;-)
Twoja przeszłość pracownicza nie ma tu nic do rzeczy.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

...i tyle :-)

grażyna - 2009-12-03, 18:51

Opinie o paniach w MOPSie to ja mam ustaloną :evil: .
Bierzesz zaświadczenie o tym, że nie jesteś zarejestrowana z zatrudniaka i tyle. Niech panie nie będą takie nadgorliwe: pracowała, nie pracowała. Wypisujesz wniosek, zanosisz zaświadczenie i czekasz na pisemną odpowiedź. Tak będziesz czekać, zanim one się doinformują to Ci kasa będzie uciekać.

abejbe - 2009-12-03, 19:17

Wow! Dzięki za tak szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jestem pod wrażeniem :-) Powiedzcie mi jeszcze czy to pradwa że do tych wniosków potrzebuję zaświadczenia o dochodach, moich i męża? Przecież i tak wiadomo że przekroczą "magiczny próg" 583 PLN, to po co mi je nosić?
Alicja - 2009-12-03, 19:23

abejbe napisał/a:
Powiedzcie mi jeszcze czy to pradwa że do tych wniosków potrzebuję zaświadczenia o dochodach, moich i męża?


Prawda :tak:

abejbe napisał/a:
Przecież i tak wiadomo że przekroczą "magiczny próg" 583 PLN, to po co mi je nosić?


Jak to po co?
Właśnie,żeby mozna było wyliczyć,czy przekraczacie "magiczny próg".
Jeśli tak,świadczenia nie dostaniesz.

abejbe - 2009-12-03, 19:36

No tak, ale mi chodzi o to świadczenie pielęgnacyjne które ma wejść od 1 stycznia 20010. Wcześniej staraliśmy się o nie ale nasz dochód przekraczał 583 pln na osobę a teraz MOPS informuje nas że od 1 stycznia świadczenia pielęgnacyjne przyznawane będą bez względu na dochód rodziny, dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, osoby która nie może podjąć pracy zawodowej ze względu na chorobę dziecka. Czyli to coś dla mnie...
abejbe - 2009-12-03, 19:48

Nigdy zawodowo nie pracowałam i według Pań nie dostanę tego świadczenia bo nie muszę rezygnować z pracy... bzdura bo ja chcaiłabym pójść do pracy ale jak?
No i skoro świadczenia są przyznawane bez względu na dochody to po co zaświadczenie o dochodach?

Alicja - 2009-12-03, 20:07

abejbe,zadajesz pytania po czym sama sobie na nie odpowiadasz. :-)
Rodzice dzieci niepełnosprawnych walczą o zmiany w ustawie,sprawa jest w toku i nie wiadomo jeszcze czy te przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2010 i czy w ogóle wejdą ;/
Jak już pisałam wcześniej,panie z MOPSu racji nie mają!

aaa ... i zerknij proszę do wątku o edycji postów
dziękuję! :-)

stokrota - 2009-12-03, 22:17

adejbe, w ustawie jest wyraźnie napisane, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności ( art. 17 Ustawy o świadczeniach rodzinnych)
Panie w MOPS-ie powinny ustawy czytać.
Jeśli będzie nadal problem, to powiesz po prostu, że zrezygnowałaś z pracy, zanim zaczęłaś pracować ;-)

Olam - 2009-12-04, 00:11

Stokrotka napisała :
Cytat:
Jeśli będzie nadal problem, to powiesz po prostu, że zrezygnowałaś z pracy, zanim zaczęłaś pracować ;-)


Stokrotko :lol: :spoko:

kropka79 - 2009-12-04, 09:32

Dochód na osobę można przekroczyć o najniższy zasiłek rodzinny czyli 583+68=651 pod warunkiem że w poprzednim okresie rozliczeniowym mieściliśmy się w granicy 583zł
Też nie dużo ale zawsze coś.
No i ja też czekam na tą ustawę.

abejbe - 2009-12-04, 20:57

Stokrotka masz bardzo rozsądne pomysły :lol:

Alicjo nie irytuj się, po prostu MOPS mówi mi że już mogę składać dokumenty bo ustawa na 100 procent będzie... No i do tego żebym przyniosła zaświadczenia o dochodach moich i męża, tylko ja się pytam po jakiego grzyba im zaświadczenia o dochodach?
...ufff... ciężka sprawa ale w poniedziałek znowu tam idę i wypełnię te dokumenty, relacje zdam w poniedziałek wieczorem.

Alicja - 2009-12-04, 21:49

Ja jeszcze się nie irytuję (cóż za cudne słowo!)...
zastanawia mnie tylko ,skąd panie mają pewność,że ustawa wejdzie? :shock:
Tak wierzą w p.prezydenta ;-)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych:
Senat w dniu 3 grudnia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2413, do druku nr 2413 , 2498, do druku nr 2498, 2498-A
druki senackie nr 718, 718 A, 718 Z
materiał porównawczy
źródło pkt 8

abejbe - 2009-12-04, 22:46

Ja zawsze czułam to w kościach .... że Panie MOPS są wszechwiedzące.
sobalinka - 2009-12-05, 09:06

czyli 3 grudnia ustawa o przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego bez względu na dochód przeszła?
Alicja - 2009-12-05, 09:20

Tak,czeka teraz na podpis prezydenta.
stokrota - 2009-12-29, 18:05

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest już informacja, że od 1 stycznia 2010 zniesiono kryterium dochodowe do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego :tak:
edyta.editt - 2009-12-29, 18:29

Super wiadomośc.
magura - 2009-12-29, 18:29

U nas :arrow: na portalu też już jest informacja.
mija - 2009-12-29, 19:26

A czy orientujecie się jakiej wysokości będzie to świadczenie ?
kropeczka - 2009-12-29, 20:11

Swiadczenie pielęgnacyjne wynosi 520zł
abejbe - 2009-12-29, 21:41

no i fajnie. :spoko:
paul1975 - 2010-01-01, 23:08

Witam, niestety kiedy w orzeczeniu o nipełnosprawności w pkt7 jest hasło "nie wymaga" już po świadczeniu bowiem w myśl ustawy oba kryteria łacznie powinny być spełnione (tzn. pkt 7 i 8). My niestety przekraczamy minimalnie kryterium dochodowe więc wszystkie świadczenia przyznawane na podatawie tegoż nam nie przysługują i teraz okazało się również, że i świadczenia nie dostaniemy od naszego prorodzinnego i opekuńczego Państwa
nefre - 2010-01-01, 23:51

a nie możecie się odwołać od tego punktu 7 ?
magura - 2010-01-02, 10:40

Nefre, to niby kwestia terminologii ale "odwołanie" to forma dopuszczalna w terminie bodaj kilkunastu dni od otrzymania orzeczenia do jego uprawomocnienia. Po tym terminie można jedynie wnioskować o ponowne zwołanie komisji w przypadku znacznej zmiany w stanie zdrowia. Stąd krótkie terminy na jakie wydawane są orzeczenia nie koniecznie mogą być takie niekorzystne - chyba, że samo orzeczenie jest cacy i wtedy lepiej żeby nie pojawiać się na komisji bo "być może zmienią zdanie" ;-)
nefre - 2010-01-02, 21:25

ja myślałam, że paul1975 miał teraz komisję :-)
mad - 2010-01-04, 10:26

my jesteśmy po drugiej komisji ;/ i znowu nam powiedziano że każde dziecko wymaga opiekuna, uznzli więc poprzednie orzeczenie za aktualne, może chociaż na komisji wojewódzkiej zmienią zdanie co do ptk.7 . Może ktoś jest po komisji w Katowicach, jak to wygląda. :papa:
Marzenia - 2010-01-04, 18:05

A ja dzisiaj, w związku z tym, że od 1 stycznia 2010 zniesiono kryterium dochodowe do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego złożyłam w GOPS wniosek. :spoko:
Ciekawe, ile będzie trwała procedura przyznania tego świadczenia? Panie dające mi wniosek nie były nawet pewne, czy czasem druk nie ulegnie zmianie...i czy dają mi dobry druk. ;-)
Nie były u mnie potrzebne żadne dodatkowe dokumenty oprócz dowodu osobistego.
Ksero orzeczenia o niepełnosprawności, akt urodzenia dziecka Urząd Opieki Społecznej już miał (wypłacają nam 2 zasiłki pielęgnacyjne) potrzebne były tylko NIP-y i Pesele całej rodziny to też miałam.
Mam dwójkę dzieci niepełnosprawnych wymagających pkt 7 konieczności stałej opieki oraz pkt 8 stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji, ale i tak świadczemnie to można uzyskac tylko na jedno dziecko.
Wybrałam Anię, bo Orzeczenie o niepełnosprawności dla Ani ważne mam do 2022 roku.
Nadmienie, że Panie były bardzo miłe mimo iż, byłam tuż przed zamknięciem Urzędu. :-)

grażyna - 2010-01-04, 21:23

Marzenia napisał/a:
...
Nie były u mnie potrzebne żadne dodatkowe dokumenty oprócz dowodu osobistego.
Ksero orzeczenia o niepełnosprawności, akt urodzenia dziecka Urząd Opieki Społecznej już miał (wypłacają nam 2 zasiłki pielęgnacyjne) ...:-)


Masz super panie. Ja za każdym razem muszę składać podwójny komplet dokumentów: do rodzinnego i do świadczenia. Czyli: podwójne ksero z US, podwójne ksero aktu urodzenia, podwójne ksero orzeczenia(choć mają u siebie oryginał), podwójne ksero dowodu osobistego, i kilka innych zaświadczeń ze szkół i z Urzędu Pracy, że nie jestem zarejestrowana. Brrrr.., i tak co roku, na biurku tej samej pani lądują takie sterty papierków. Cieszę się, że teraz przynajmniej trochę papierków od świadczenia pielęgnacyjnego mi ubędzie :-) .

Marzenia - 2010-01-04, 22:48

Grażynko mnie Panie tylko spytały się, czy jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy.
Może później będę musiała jeszcze coś im dosłac?
Wypełniłam też wniosek o zaliczenie do emerytury okresu rezygnacji z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem (chyba o to chodziło, pisałam pod dyktando Pani). Tu były ważne moje lata, lata pracy i to, że teraz nie pracuję zawodowo tylko opiekuję się dzieckiem niepełnosprawnym i, że jestem ubezpieczona zdrowotnie przy mężu. W tej sprawie nic ode mnie nie chcieli innego niż tylko złożenie wniosku, na resztę ich pytań odpowie im ZUS np. ile mam lat składkowych itp.
Grażynko, dlaczego oryginał orzeczenia o niepełnosprawności zostawiłaś u Pań w Urzędzie?

Oryginał jest Twój i tylko Twój, a dla innych tylko do wglądu - możesz im go za każdym razem pokazywac, ale w żadnym wypadku zostawiac. A jak zginie to będzie tylko i wyłącznie Twój problem. W Urzędach zostawia się zawsze tylko kopię!

grażyna - 2010-01-05, 09:17

Wiem o tym oryginale. Ale bez jego zostawienia panie w urzędzie, nie chciały nawet ze mną rozmawiać. Powiedziały, że albo oryginał zostanie u nich, albo nici z zasiłku. Nie ustąpiłam tak od razu, było trochę słownych przepychanek, ale w końcu odpuściłam. Na pocieszenie dostałam od nich potwierdzone kserokopie, na razie są wszędzie honorowane.
Zagubiłam gdzieś oryginał świadectwa pracy, na 90% jestem pewna, że został w tym właśnie urzędzie. Potrzebny był pani do wyliczenia lat. Tam twierdzili, że mi oddali, ale ja przejrzałam papierek po papierku w domu i go nie znalazłam :nie: . Po tylu latach to już nie dojdę gdzie jest.

Jak kiedyś miałam zaćmienie i zapomniałam zaświadczenia z UP o niezarejestrowaniu, to nawet dokumentów nie mogłam zostawić. Musiałam innego dnia znowu stać parę godzin w kolejce i oddać już kompletny wniosek.

Marzenia - 2010-01-05, 22:39

Oj, Grażynko to Ty dopiero masz przejścia w tych Urzędach. :-(

Kiedyś zasiłki wypłacał zakład pracy i też od nas wziął oryginał orzeczenia o niepełnosprawnosci. Gdy zaś w PFRON złożyłam wniosek na komputer chciano ode mnie oryginał do wglądu udałam się więc do PCPR po nowy oryginał orzeczenia i tam poinformowano mnie, że zakład pracy męża nie miał prawa wziąc ode mnie oryginału, że powinien zrobic sobie ksero i postawic pieczątkę Za zgodnośc kopii z oryginałem i swoim podpisem, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może też wydac ksesro z pieczątką Za zgodnośc z oryginałem.

groszek - 2010-01-05, 23:42

Ja też już wypełniłam druk jest stary bo jeszcze ma część o dochodach i stanie osobowym rodziny.Jutro idę złożyć do ratusza na Bielanach i zobaczymy.Mi kazano załączyć odpis z aktu urodzenia i orzeczenie o niepełnosprawności.Zeskanowałam i wydrukowałam w kolorze- więc jak oryginał ;-)
joa - 2010-01-06, 09:30

Oo, to od nas chieli dużo więcej-ksero orzeczenia, aktu urodzenia, zaśw. z pracy męża, że jesteśmy ubezbieczeni, moje świdectwa pracy, zaświadczenie z ZUS-u, który wypłacał mi macierzyński, zaświadczenie z urzędu pracy, że byłam zarejestrowana jako bezrobotna i wypłacali mi w tym czasie zasiłek. Zbieram papiery i w piątek mam nadzieję je złożyć, ciekawe, czego mi zabraknie. ;-) Pracuje tam nasza zakątkowa, choć mało udzielająca się koleżanka, więc mam nadzieję, że jakoś pójdzie. ;-)

Ciekawa jestem, ile osób zezygnuje z pracy, by to świadczenie otrzymywać, podejrzewam, że raczej będą się o nie ubiegać osoby, które i tak nie pracują, ale do tej pory przekraczały dochód.

I jeszcze pytanie-podobno okres brania świadczenia liczy się do lat emerytalnych i to jako okres składkowy, tak?Ale emerytura z tego to chyba marna będzie, choć w sumie ja już będę mieć emeryturę chyba na innych zasadach, heh.

I drugie pytanie-zasiłek pielęgnacyjny rzeczywiście mozna otrzymywać równocześnie ze świadczeniem?Bo nie dopytałam jeszcze, choć tak słyszałam, może ktoś wie.

magdajacky - 2010-01-06, 11:11

Ja też wczoraj bylam w Urzedzie Miasta ,zlożylam wniosek o zasiłek opiekuńczy,decyzja do miesiąca ma przyjć.Mamy pielęgnacyje do 2014 mam nadzieje ze nie ulegnie nic zmianie,ale pani mówiła mi coś ze jeśli uzbiera mi sie 20 lat pracy łacznie z tym dzasilkiem opiekunczym to bede moga isc juz na emeryture(wiedxzialam o tym ale myslalam ze musi sie uzbierać 20 lat przepracowanych) ;-)
teoche mi jeszcze prakuje

groszek - 2010-01-06, 11:30

Ja teź już złożyłam i nawet zrezygnowałam, żeby mi płacili składki do Zus-u bo jakoś nie wierzę w te emerytury za 20 lat, ale może jeszcze się zastanowię i "zmądrzeję"
Też coś słyszałam dziś , że jak ktoś przepracował 20 lat...ale nie wiem co z nim , bo to górna granica, a mnie do niej daleeeko!

magda - 2010-01-06, 20:56

Część Waszych postów dotycząca emerytury została przeniesiona tutaj
mimi3 - 2010-01-07, 17:03

Joa zasiłek pielęgmacyjny to 150 zł(152 chyba) należne dziecku niepełnosprawnemu,
a świadczenie pielęgnacyjne to obecnie 520zł dla rodzica bądz opiekuna który rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem.Tak dostaje się je w tym samym czasie pod warunkiem że dziecu się należy zasiłek pielę. czyli że ma orzeczenie

magdajacky - 2010-01-07, 22:22

Na pocieszenie zasilek od marca bedzie wynosił 173 zł. :-)
Alicja - 2010-01-10, 19:42

A wg pań urzędniczek z mojego MOPSu jednym z dokumentów ,który muszę dołączyć do wniosku o św.piel jest zaświadczenie z US o dochodach osiągniętych w 2008 !
toż to jakiś :shock:

mija - 2010-01-10, 19:47

Niech Ci pokażą przepis na to , że musisz to złożyć.
Alicja - 2010-01-10, 19:58

Oczywiście,że żadnych bzdurnych papierków donosić nie będę.
A tak dla naszej świadomości wklejam link do strony na której nasze panie urzędniczki się pouczają,douczają i jak interpretują przepisy -----> klik

toż to drugi ,ale tym razem większy :shock:

Iga - 2010-01-10, 20:44

Weź Ala napiszmy tam coś. Żenada.
monniks - 2010-01-10, 21:00

Ala, u mnie tak samo ;/ .
Alicja - 2010-01-10, 21:04

Moniko a wiesz może dlaczego?
podpytałaś?
Bo u mnie po papierki był mąż i nie dopytał :roll:

monniks - 2010-01-10, 23:37

Nie, Ala, nie podpytałam. Bardzo byłam zaskoczona, bo zadzwoniła do mnie pani z dzielnicowego OPS, żeby poinformować, że dostała nasze papiery dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego (po zmianie adresu) i sama zaczęła się dopytywać czy pracuję itd. i powiedziała, że mogę się ubiegać o świadczenie. Taka byłam zaskoczona, że sami do mnie w tej sprawie dzwonią, że nie przyszło mi do głowy zapytać po co zaświadczenie z U S. Może dla osób niezarejestrowanych jako bezrobotne, żeby udowodnić brak dochodu?
grażyna - 2010-01-11, 08:22

Przecież rok temu mogłaś pracować, co to ma wspólnego?

Ala, ja tam czasami zaglądałam. Przyznam, że chyba dlatego mam takie lęki jak chodzę do urzędu.

Ja dopiero w tygodniu dostałam decyzje "listopadową" na świadczenie. Jest terminowa, na rok. Ciekawe czy dostanę teraz zmieniającą? A może jak będę pisała następny wniosek w październiku to już na nowych zasadach dostanę? Bo myślałam, że będą one bezterminowe, tzn. do daty ważności orzeczenia.

nefre - 2010-01-11, 11:22

w tym linku, który podała Alicja, panie informują się, że nie trzeba zaświadczenia, więc chyba z przyzwyczajenia tak powiedziały, albo nie były do końca pewne :-)
grażyna - 2010-01-11, 11:40

Tak, nie są pewne, więc noś człowieku tony niepotrzebnych świstków do urzędu i lataj z ich załatwianiem po mieście :] .
joa - 2010-01-11, 12:25

A ja już mam pozytywną decyzję, jeszcze nie w ręce, ale dzwoniła pani, że jeszcze jeden druk mam podpisać (kiedy chcę)-zapomnieli mi go dać, decyzja już jest.

Dodam, że jednak dobrze mieć w MOPS-ie znajomą z zespołowym dzieckiem. :-D

Giena1977 - 2010-01-11, 12:59

Nas też czekają te wszystkie formalności w naszym GOPS-ie,bo w lutym Żonie kończy się zasiłek wychowawczy i chce przejść na świadczenie pielęgnacyjne,zawsze to 120zł. miesięcznie więcej,a do pracy i tak nie ma możliwości wrócić.
magdajacky - 2010-01-11, 14:01

J od 1,5 roku nie pobierałam zasilku opiekunczego bo przekroczyly nam dochody,skonczyl sie zasilek to ja nie poszlam tam wogole bo sama sobie obliczyłam ze nie dostane.Teraz tylko napisalm oswiadczenie ze nie pracowalam od tego czasu i nie bylam zarejestrowana w urzedzie pracy.Pani nie kazala mi donosic jakis swistków .I powiedzial za to bedzie przyznane jak juz pidsalm na forum bezterminowo tz na ile dziecko ma pielegnacyje
Kamila - 2010-01-11, 14:25

Ja w 2008r już złożyłam wniosek o św,pielęgnacyjne na Kingę i to wręcz pani w MOPSie podpowiadała co mi się należy i podsuwała pod nos potrzebne papierki do wypełnienia i podpisania :wow: co było wielkim zaskoczeniem.Zasiłek pielęgnacyjny mam do listopada 2011 więc nie wiem jak to będzie dalej,ale póki co nowy wniosek o świadczenie składałam w MOPSie razem z wnioskiem o rodzinne.Nadmienię,że żadnego świstka z US nie dołączyłam przy pierwszym wniosku o pielęgnacyjny.bo pani w MOPSie powiedziała,że jak będą potrzebować,to sami mogą pocztą elektroniczną wystąpić o takie zaświadczenie. Swoją drogą szkoda,że przy wniosku o rodzinne trzeba co roku odstać w kolejkach w US? ;-) Narazie wszystkie świadczenia mamy przyznane od 11.2009-10.2010 więc luzik :tak:
aga.d - 2010-01-11, 14:58

Dziewczyny powiedzcie mam zamiar zrezygnować z pracy na rzecz wychowania dziecka niepełnosprawnego czy żeby pobierać świadczenie pielęgnacyjne muszę zarejestrować się na bezrobociu?
nefre - 2010-01-11, 15:31

no właśnie nie możesz być zarejestrowana na bezrobociu, bo nie możesz pracować ze względu na wychowanie dziecka. Rejestrując się w Urzędzie Pracy zgłaszasz gotowość do podjęcia pracy :-) a to dyskwalifikuje do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego :-)
aga.d - 2010-01-11, 18:58

Dzięki rozumiem już o co chodzi.
Grażyna O. - 2010-01-11, 22:21

nefre napisał/a:
no właśnie nie możesz być zarejestrowana na bezrobociu, bo nie możesz pracować ze względu na wychowanie dziecka. Rejestrując się w Urzędzie Pracy zgłaszasz gotowość do podjęcia pracy :-) a to dyskwalifikuje do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego :-)


Mnie w GOPS kierowniczka mówiła tak :idea: :
Zwolnić się z pracy, zarejestrować na bezrobociu, jak zaproponują pracę to odmówić, wtedy pośredniak mnie wyrejestruje i przyjdę po świadczenie pielęgnacyjne do GOPS - może uda się pół roku brać pieniążki z innej puli, a pieniądze takie same.

nefre - 2010-01-11, 22:29

kurcze, Graża, trochę nie rozumiem. Z jakiej drugiej puli?? Dopytaj jeszcze, bo może się okazać, że Cię źle poinformowała?
Na bezrobociu chyba jak się trzecią pracę nie przyjmie to wyrejestrowują. A jeżeli nie będzie od razu pracy? to trzeba czekać na propozycję (bez kasy). Zwalniając się z pracy na własną rękę nie dostaje się pieniędzy z bezrobocia (musi być to zwolnienie od pracodawcy), to wtedy interesant jest bez kasy.
Nie wiem, ja się na tych przepisach nie znam, ale skoro jest świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich rezygnujących z pracy, to może nie warto ryzykować i komplikować?

Grażyna O. - 2010-01-11, 22:48

Szczerze powiedziawszy wcale nie mam zamiaru rejestrować się na bezrobociu, wysłuchałam co kierowniczka mi mówiła i tyle. W lutym kończy mi się urlop wychowawczy i z papierami zaraz pójdę do GOPS.
nefre - 2010-01-11, 22:49

to dobrze :-)

w takim razie do lutego :spoko: (od marca idziesz na świadczenie? )

Grażyna O. - 2010-01-11, 22:50

:tak:
Ania Bydgoszcz - 2010-01-12, 13:47

Ja też podjęłam decyzję,rezygnuję z wychowawczego i idę na świadczenie pielęgnacyjne.Zresztą i tak do pracy nie wróciłabym ,bo chciałam się z zwolnić jeszcze przed ciążą.
Alicja - 2010-01-12, 15:58

Dokumenty złożyłam.
Tym razem pani nie żądała zaświadczenia z US za 2008 ;-) (i tak go nie załatwiłam,nawet nie miałam takiego zamiaru)

kropka79 - 2010-01-12, 16:19

Ja tez podjęłam decyzję o przejściu na świadczenie. Muszę tylko poczekać na nowe orzeczenie bo wkrótce nam się kończy.
barbara1 - 2010-01-12, 17:27

Ja pracuję, ale mąż korzysta ze świadczenia. Po zwolnieniu z pracy wcale się nie rejestrował, musieliśmy tylko z urzędu pracy dostać zaświadczenie, że nie jest zarejestrowany i to trzeba (przynajmniej u nas) mieć za każdym razem przy składaniu wniosku. Trafiłam w MOPSie na strasznie marudnego gościa, ale muszę mu przyznać, że warto go było wysłuchać. Obyło się bez problemów przy następnej wizycie w tej "szlachetnej" instytucji.
Kamila - 2010-01-12, 17:42

Barbaro wcale nie musisz za każdym razem składać zaśw.z UPracy.Nam pani urzędniczka wyraźnie zaznaczyła,że taki papierek składamy tylko raz(przy pierwszym wniosku o świadczenie),a potem jeśli jest taka potrzeba to MOPS czy GOPS może telefonicznie zapytać w UP czy taka osoba jest u nich w rejestrach.Ale w sumie za urzędnikami jest trudno nadążyć ;-)
barbara1 - 2010-01-12, 17:44

Czyli ten "marudny" nie miał racji?! Będzie strasznie rozczarowany ;-) Ale to nic, do następnego wniosku jeszcze trochę czasu i okaże się w praktyce. A co do urzędników, to moje zdanie jest takie, że co urzędnik to inne wymagania ( i to nie tylko w Mopsie)
Kamila - 2010-01-12, 18:08

Nie wiem Basiu czy to "marudny" nie miał racji-może u Was jest inaczej,bo co kraj to inny obyczaj.Wyjaśni się przy następnym wniosku,ale życzę Ci,żebyś nie musiała nie potrzebnie złościć się w urzędach i darmo buty zdzierać ;-)
marzena0707 - 2010-01-15, 18:12

witajcie.
chciałam się zapytać o kwestię świadczenia pielęgnacyjnego. praktycznie od listopada nie pobieram świadczenia gdyż mojemu mężowi przekroczyły zarobki na osobę. 4 stycznia złożyłam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.chciałam się zapytać czy mops wypłaci świadczenie za styczeń czy dopiero za luty?

Marzena0707
mama 4-letniej Mai(17-01-2006)

Alicja - 2010-01-15, 19:00

U nas wypłacają za styczeń w lutym :-)

Zapraszam Cię Marzeno do wątku ----> Czas się przedstawić :-)

magdajacky - 2010-01-15, 21:46

Jesli zlozylas 4 stycznia to jesli sie nie wyrobia to powinni Ci wyrownac w lutym za styczen ,u nas placa na koniec miesiaca, ja musle ze dostane juz w styczniu
Grażyna O. - 2010-01-15, 22:02

magdajacky proszę o używanie polskich znaków (tzn, kreseczek, kropeczek)
kasiazy - 2010-01-19, 09:53

Od 4 stycznia zmieniły się przepisy na temat świadczenia pielęgnacyjnym teraz przysługuje także dziadkom dziecka i jak dobrze pamiętam
nefre - 2010-01-21, 22:10

proszę :prosze: powiedzcie mi, czy pobierając świadczenie pielęgnacyjne dostaje się także zasiłek rodzinny, czy rodzinne dostaje się tylko jak jest się zatrudnionym?
Alicja - 2010-01-21, 22:18

Pobierając świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze można dostać zasiłek rodzinny,gdyż na nie obowiązuje próg dochodowy.
aniak - 2010-01-21, 22:18

O przyznaniu zasiłku rodzinnego decyduje dochód, a nie zatrudnienie. O świadczeniu pielęgnacyjnym - decyduje zatrudnienie ( a raczej jego brak ), a nie dochód.
nefre - 2010-01-21, 22:38

aha, a świadczenie pielęgnacyjne jest traktowane jako dochód, tak?

ale jeżeli jest to osoba niepracująca (będzie się starała o świadczenie pielęgnacyjne) i samotnie wychowuje dwójkę dzieci (z czego jedno niepełnosprawne), dochód (nawet z alimentami) chyba na ich trzech nie przekracza progu, czyli może się starać o zasiłek rodzinny oraz stosowne do niego dodatki (kształcenie, samotne wychowywanie..) ??
:prosze:
:prosze:

aniak - 2010-01-21, 23:13

Myślę, że jak najbardziej.
nefre - 2010-01-21, 23:20

dzięki serdecznie :*
magdajacky - 2010-01-21, 23:22

Nie chce się mądrzyć ale świadczenie pielęgnacyjne nie jest chyba dochodem ponieważ ja brałam ta świadczenie a mimo to korzystałam z ulgi w rozliczeniu rocznym w US ponieważ nie osiągałam żadnych dochodów (ulga ta wynosi kolo 500 zł.)Rozliczam się z mężem .Zawsze jak brałam zaświadczenie z US to nie miałam zadnych dochodów,może nie namieszałam teraz.
mad - 2010-01-22, 06:49

świadczenie pielęgnacyjne jest wliczane do dochodu , ale nie podlega opodatkowaniu, i nie jest wykazywane w rocznym rozliczeniu, podobnie jak urlop wychowawczy :papa:
magdajacky - 2010-01-27, 13:10

Witam właśnie dostałam decyzje i mamy świadczenie pielęgnacyjne przyznane do 2014 roku :jupi:
groszek - 2010-01-27, 21:32

Nam dzisiaj przelali oba świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny :spoko:
Giena1977 - 2010-01-29, 17:44
Temat postu: Mam pytanie
Chodzi mi o to,że żona jest właśnie w trakcie przechodzenia z zasiłku wychowawczego na świadczenie pielęgnacyjne.Wcześniej przed wychowawczym pracowała jakieś 2 lata,teraz zwalnia się z pracy i mam pytanko,czy należy jej się jakaś odprawa z zakładu pracy?
stokrota - 2010-01-29, 18:38

Z tego co mi wiadomo, odprawa przysługuje tylko wtedy, kiedy pracodawca zwalnia pracownika (i to też tylko wtedy, gdy zwalnia go bez przyczyny leżącej po stronie pracownika). Gdy pracownik sam się zwalnia, odprawa nie przysługuje.
Manu - 2010-02-09, 13:59

Dziewczyny poradzcie mi mam kolezanke która ma synusia z zd ona ma 25 lat i nigdy nie pracowała,dostaje tylko 153 zl pielęgnacyjnego. Czy i ona może sie ubiegać o te świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 520 zł ,tak mi jej szkoda bo nie ma zadnych innych dochodów. Mąz pracuje ale sytuacja nie ciekawa,proszę o pomoc dzięki
magdajacky - 2010-02-09, 14:30

Myślę ze tak ale najlepiej będzie jak się zgłosi nie wiem jak tam u Was jest bo u nas do Urzędu Miasta ,ale przeciesz może chciała pracować tylko nie mogła ze względu na dziecko ,a jeśli sytuacja jest nie ciekawa to powinna sie starać jeszcze o zasiłek rodzinny i rehabilitacyjny dodatek
Manu - 2010-02-09, 14:38

Tak tylko ona zaszła w ciąze z pierwszym dzieckiem zaraz po szkole mając 19 lat i nie pracowała musze jej sie popytac chodz nie jest z województwa śląskiego
magdajacky - 2010-02-09, 14:46

Może niech jeszcze spróbuje z MOPS ,oni też coś powinni doradzić trzeba pytać wszędzie
Manu - 2010-02-09, 14:59

Dziekuję popytamy
abejbe - 2010-02-10, 21:13

Manu, dostanie napewno, ja tez nigdy nie pracowałam i dostałam świadczenie i oczywiście zasiłek
nefre - 2010-02-10, 21:41

Manu, żeby dostać świadczenie pielęgnacyjne, trzeba nie pracować ;-) więc uważam, że jej się to świadczenie należy, ponieważ nie jest zgłoszona PUP, że szuka pracy, nigdzie nie pracuje, opiekuję się niepełnosprawnym dzieckiem, należy się jej jak najbardziej :-)
może także starać się o zasiłek rodzinny, jeżeli dochody nie przekroczą progu :-) (a w ramach zasiłku dostanie dodatek rehabilitacyjny)

magdowka - 2010-03-22, 20:38

Dziewczyny byłam w MOPSie z uprawomocnionym wyrokiem i wszystkimi papierami potrzebnymi do złożenia wniosku o świadczenie i pytam się Pań urzędniczek, czy świadczenie pielęgnacyjne dostaniemy z jakimś wyrównaniem, bo z orzecznikami walczymy już prawie rok, sąd zmienił orzeczenie i przyznał nam punkt o stałej opiece czy też tylko za marzec i dalej będą nam wypłacali.
I dowiedziałam się, że nie będą się cofać tylko wypłacać nam na bieżąco. Orientujecie się może jak to powinno być
W końcu sąd zmienia orzeczenie z kwietnia ubiegłego roku, więc na mój babski rozum powinni nam zwrócić te zaległe świadczenia i opłacić mężowi składki.
Muszę mieć jakiś argument w rozmowie z dyrektorem MOPS a na razie nie znalałam nic mądrego w temacie :-)

Alicja - 2010-03-22, 20:49

Może ----> tutaj coś znajdziesz.
Lub zadaj pytanie.

magdowka - 2010-03-23, 12:27

Dziękuję bardzo Alicjo, zadałam pytanie i bardzo szybko dostałam odpowiedź - podpowiedź - podrukuję, postudiuję i jutro wybiorę się do MOPSu :-)
Majuniaaa29 - 2010-04-26, 09:20

Mam pytanko...czy będąc na świadczeniu mogę coś dorobic?czy tylko na czarno :-? kurcze bo mogę dodatkowo sobie dorobic ale boje się ,że jak wpadne to zabiora mi wszystko :-( a kazdy grosz mi bardzo by się przydał ...zreszta zapewne jak każdemu ;-)
Alicja - 2010-04-26, 10:43

Pobierając świadczenie nie możesz pracować :nie:
edyta.editt - 2010-05-07, 15:10

Przeczytałam cały wątek i nie znalazłam odpowiedzi.Dziś w MOPSie pani poinformowała mnie,że nie spłacą mi świadczenia pielęgnacyjnego-poprzednie orzeczenie skończyło się końcem lutego.Spłacą tylko zasiłki,bo świadczeń nie spłacają-tak mówi ustawodawca.
Czy jest tak rzeczywiście?

grażyna - 2010-05-07, 16:24

Tyle ostatnio było zmian :-? .
Za "moich czasów" przy kontynuacji wyrównywano wszystko. Świadczenie też.
A może tu popytaj: forum


Ale numer. Po zmianie przepisów rozszerzono grupę osób do świadczeń. Wczoraj rozmawiałam z pewnym Panem, mocno trunkowym niebieskim ptakiem ;-) . Właśnie składa papiery i będzie opiekunem swojego ojca staruszka :wow: .

stasioleczek - 2010-07-14, 13:22

Moje kochane może orientujecie się w nastepującej sprawie....otóż byłam dzisiaj w PUP z myślą aby sie wyrejestrować gdyż staram sie o świadczenie pielęgnacyjne i tam dowiedziałam się ,że muszę przyjść z decyzją o przyznaniu świadczenia i wtedy mnie wyrejestrują.Natomiast znowu w GOPSIE powiedziano mi ,że muszę się najpierw wyrejestrować ,dopiero przyjść i złożyć wniosek o świadczenie....jestem skoławana i strasznie zła :-x bo niemam z kim zostawiać Marysi a tu jeszcze tyle jeżdzenia bez efektu.
basia_s - 2010-07-14, 18:12

Ach ci urzędnicy. ;/ stasioleczek jakaś niedoinformowana pani chyba w tym urzędzie siedziała. Aby dostać świadczenie nie możesz być zarejestrowana w urzędzie pracy. Dziwne, że z Urzędu Pracy nie można się wyrejestrować tak poprostu :wow:
Wronek - 2010-07-14, 18:59

Basia_s ma rację żeby dostać świadczenie nie można być zarejestrowanym w urzędzie pracy, tym razem to Panie z Twojego GOPS-u stasioleczek miały racje.
Ja też wyrejestrowywałam się przed tym jak składałam papiery do MOPS-u i nikt w urzędzie pracy nie robił mi z tym problemu, dostałam zaświadczenie od ręki.
Wiec niestety musisz tam wrócić ponownie ;/

manda7 - 2010-07-14, 19:36

Madziu, piszesz nawet od ręki w PUP: Proszę o wyrejestrowanie mnie z ewidencji osób bezrobotnych z dniem.....Podpis i data jak to w pisemku i dajesz do pani która się tym zajmuje, a jeśli będzie cokolwiek mówiła o decyzji o przyznaniu czy jakieś inne bzdury tego typu to poproś o rozmowę z przełożonym, czyli kierownikiem i powiedz, ze pani w urzędzie jest niedouczona i udziela błędnych informacji.Wiem co mówię, bo po pierwsze pracowałam w urzędzie pracy i decyzję o wyrejestrowaniu jak i zaświadczenie potrzebne Ci do wniosku o świadczenie dostajesz od ręki, a po drugie ja już to przerobiłam w maju ;-) I nie bój się mówić, ze ktoś jest niedouczony, bo wierzcie mi dziewczyny jak urzędnicy potrafią kompletnie nie mieć kompetencji.Swego czasu powiedziałam Pani Kierownik KRUS-u, że jest niedouczona tak jak i jej pracownicy i nie mjaą kompletnie pojęcia o obowiązującej ustawie na podstawie której pracują.Madziu nie poddawaj się, bo bez tego nie dostaniesz świadczenia.
grażyna - 2010-07-14, 22:55

Kuzynka teraz składa dokumenty o te świadczenie( opieka nad mamą) i ma taki sam problem. Kazano jej jechać do UP i się wyrejestrować. Pojechała i powiedziano jej, że nie można samemu tylko trzeba mieć decyzję o przyznaniu świadczenia. Nie wiem jak to się rozstrzygnie, bo w tej chwili jedyna pani w Urzędzie Gminy, która się tym zajmuje poszła na urlop. Przeprosiła pięknie moją kuzynkę, ale powiedziała, że nie zdąży zrobić decyzji, dopiero po urlopie, ale ma się nie martwić, bo i w sierpniu dostanie wyrównanie od maja, bo wtedy złożyła o orzeczenie dla mamy. Kuzynka nie zadowolona, bo ona raczej z tych niezamożnych i grosz potrzebny na bieżąco.
Znowu wrócę z pytaniem o oryginały dokumentów. Jej zabrali nie tylko oryginał orzeczenia, pani nie chciała dać jej nawet potwierdzenia na kserówce( "jak będzie decyzja to dam"), ale także oryginały aktu zgonu ojca i metryki urodzenia dzieci. Miała przy sobie wszystkie kserówki, ale powiedziano, że muszą być oryginały.

stasioleczek - 2010-07-15, 09:04

Wczoraj czytałam jeszcze w gazecie prawnej ,że faktycznie powinnam iść z decyzją przyznania świadczenia i się wyrejestrować, gdyż jak zrobię to sama nie będę miała ciągłości składek na ubezpieczenie zdrowotne.Dlatego zastanawia mnie też fakt jak to jest z ubezpieczeniem,przecież jak się wczesniej wyrejestruje to czekajac na decyzję zostanę bez ubezpieczenia.Mam zamęt w głowie a ta cała biurokracja mnie chyba przerasta :cry:

Odnośnie orginałów to Ja zawsze dawałam dokument orginalny do okazania a urzędniczki na ksero potwierdzały stemplem zgodność z orginałem....

Wronek - 2010-07-15, 10:42

A oryginałem jest tak że jest tylko do wglądu, aby urzędnik mógł stwierdzić zgodność kopij z oryginałem :-x To wszytko naprawdę może człowieka wyprowadzić z równowagi, a urzędnik jest naprawdę bardzo często nie douczony, minęły już te czasy kiedy to słowo urzędnika było traktowane jako święte :-x niech czytają te swoje ustawy bo często jest tak że pracują tylko na jednej i tak jej dokładnie nie znają lub interpretują po swojemu. :nie:
manda7 - 2010-07-15, 13:36

Dziewczyny, wierzcie mi mówię tak jak jest :-) i jeśli którakolwiek z urzędniczek będzie mówiła coś innego idziecie do kierownika i mówicie, że pani nie zna przepisów.Przede wszystkim,żeby złożyć i dostać świadczenie MUSISZ być wyrejestrowana i robisz to od ręki w urzędzie pracy, tam mają obowiązek, nie robią kompletnie łaski, wyrejestrować i dać to na piśmie.Gdyby coś dzwonisz do wojewódzkiego i mówisz jaka sprawa.Nie patyczkujcie się z urzędnikami jeśli nie wiedzą jak pracować.
Grażynko, z tego co wiem koleżanka jeśli jest cały czas zarejestrowana nie dostanie świadczenia ani wyrównania.Pieniądze dostaje od dnia wyrejestrowania na decyzji z urzędu pracy i złożenia jej w MOP-sie.
A jeśli chodzi o ubezpieczenie to ZAWSZE jest 30 dniowy okres karencji czyli ochrony państwa między jednym ubezpieczeniem a drugim.
Gdyby były pytania pytajcie a jeśli coś mogę zadzwonic do któregokolwiek z waszych problemowych ;-) urzędów i wtrącić swoje trzy grosze.Nie ma sprawy.
W razie co mój nr tel.697599315

stasioleczek - 2010-07-15, 14:05

Dziekuje :*
grażyna - 2010-07-15, 16:11

Manda7, mnie się też tak wydaję, że świadczenie dostajesz za czas kiedy nie jesteś zarejestrowana jako poszukująca pracy. Ale kuzynce tylko kiedyś o tym mimochodem wspomniałam, zgasiła mnie, że pani w urzędzie powiedziała, że wyrównanie dostanie od maja, tak jak składała o orzeczenie. Więcej wychylać się nie będę, bo rodzina męża i tak uważa mnie za przemądrzałą :okular: .
stasioleczek - 2010-07-16, 16:00

Znowu Ja i znowu zawracam wam głowę kochane ale interesuje mnie jeszcze jedna kwestia, otórz będe starać się zarówno o zasiłek pielegnacyjny jak i o świadczenie właśnie i mam pytanie odnośnie daty przyznawania.Liczy się data wniosku ,który złożę w Gopsie czy może od starania się o orzeczenie.Słyszałam wiele teorii a niechciałabym się bezpodstawnie spierać z urzędniczkami.
julina - 2010-07-16, 22:01

Nam przyznali zasiłek i świadczenie od miesiąca, w którym dostaliśmy orzeczenie, ale ja złożyłam wnioski w miarę szybko po otrzymaniu orzeczenia.
manda7 - 2010-07-16, 22:07

Grażynko rozumiem :-) powiedziałaś jak jest.Jak dostanie, będzie miała ;-) i będzie wiedziała.
Ja dostałam zasiłek od daty na orzeczeniu czyli od kwietnia(wyrównanie) ale świadczenie od daty wyrejestrowania, bo jak mi pani w Mopsie mówiła, nie mogę mieć jakby dwóch miejsc "pracy"na raz, tzn.urzędu i świadczenia.Może wyrównianie będzie jeśli osoba składająca o świadczenie w dniu składania nie była zarejestrowana, nie wiem.

grażyna - 2010-07-17, 09:24

Może przy świadczeniu na dorosłych "podopiecznych" są inne kryteria? Można się w tym pogubić.
joa - 2010-07-19, 13:37

Gdy byłam zarejstrowana w UP jako bezrobotna (ale ubezpieczał mnie mąż, nie oni), i była dla mnie oferta pracy w urzędzie miasta, a ja nie mogłam jej przyjąć, miałam na to 3 dni i nikogo do małego wtedy Piotrka, wtedy napisałam pismo, jak wygląda moja sytuacja i dlaczego nie moge przyjąć oferty, ale miła pani w UP powiedziała, bym pismo wyrzuciła i po prostu wyrejestrowała się z ewidencji bezrobotnych, bo NIC z tego nie mam-do niczego się to nie liczy, a skoro nie jestemw stanie przyjść teraz pracy, to po co mam być zarejestrowana i co miesiąc tam jeździć się podpisywać. Zrobiłam to bez żadnych problemów. Nie rozumiem więc tego zachodu ze świadczeniem u stasioleczkaa, hm, a gdybyś nie podała powodu, to co?Przecież masz prawo się wyrejestrować. Tu jest tylko o tyle inna sytuacja, że oni Cię ubezpieczają, ale to już Twoja sprawa, nie ich, hm, więc czemu się czepiają?
Wojtala - 2010-07-19, 21:05

Ja też wyrejestrowałam się bez problemu. Powiedziałam, ze nic od nich nie mam, poza tym miałam w okienku strasznie niemiłą stażystkę, wiec stwierdziłam, że nie będę sobie nerwów psuła.
stasioleczek - 2010-07-23, 10:58

Udało mi się wreszcie złożyć wszystkie wnioski w GOPS.
Natomiast w UP trafiłam na urzędniczkę,która znała moją historię i może dlatego nie robiła mi problemu z wyrejestrowaniem jak inne panie...

Manu - 2010-07-26, 23:23

Dziewczyny powiedzcie mi bo zwolniłam sie z pracy i od 20 sierpnia chcę przejśc na świadczenie pielęgnacyjne na Hanusie czy przysługuje mi sie też rodzinne na dzieciaki jak to jest bo nie mam pojęcia dziękuję
grażyna - 2010-07-27, 09:20

Rodzinne zależy od dochodu. Jak masz coś powyżej 580 na osobę to nie.
zula - 2010-07-27, 11:18

Ja piątek dostałam do domu dokumenty z MOPSU.W wniosku do świadczenia pielęgnacyjnego pisze tak: ........w przypadku gdy o świadczenie ubiega się matka lub ojciec.........ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę. :wow: :wow:
Alicja - 2010-07-27, 11:21

Stare druki mają,spokojnie...
zula - 2010-07-27, 11:26

Najpierw tak myślałam ze pewnie stare druki ale nie są inne niż w zeszłym roku.Ale to pewnie u nas tak tylko będzie bo wiecznie nie maja kasy ;/
Alicja - 2010-07-27, 11:39

Ale co będzie u Was?
Świadczenie będzie przyznane wziąwszy pod uwagę dochód na członka rodziny?

zula - 2010-07-27, 12:34

Alicja napisał/a:
Ale co będzie u Was?
Świadczenie będzie przyznane wziąwszy pod uwagę dochód na członka rodziny?


Pewnie u nas będą drukowane takie wnioski.A tego zaświadczenia o dochodzie będą w MOPSIE wymagały.

Alicja - 2010-07-27, 15:38

Żądanie zaświadczenia o dochodach ,gdy ubiegasz się o świadczenie pielęgnacyjne jest niezgodne z prawem (dostałam taką odpowiedź z kancelarii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,gdyż u mnie w MOPSIe nadgorliwe panie urzędniczki też takowe chciały.)


Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego

Manu - 2010-07-27, 15:42

Ja dzwoniłam do mopsu i zaświadczenie tylko potrzebują ze skarbowego do zasiłku rodzinnego a do świadczenia pielęgnacyjnego tylko zaświadczenia o niepełnosprawności,nic tylko załatwiać :-)
grażyna - 2010-08-06, 14:47

Słyszałyście o jakichś nowych zmianach w przyznawaniu świadczenia? Chodzi mi konkretnie o opiekę nad dorosłymi członkami rodziny, wnuczka chciała takie świadczenie w związku z opieką nad babcią. W urzędzie powiedziano jej, że już się takich świadczeń nie przyznaje :-? .
joa - 2010-08-06, 15:56

Jakieś 2-3 miesiące temu była tu znajoma teściowej, która dostawała to świadczenie z powodu opieki nad swoją mamą-musi być to jednak I grupa (nie wiem, czy są jeszcze grupy, ale tak mówiła).
grażyna - 2010-08-06, 16:05

Ta babcia ma pierwszą grupę z ZUS, wiek jakieś powyżej 85. Wnuczka niepracująca, ale pani w urzędzie powiedziała, że takie świadczenia pielęgnacyjne zostały już wstrzymane, cokolwiek by to miało znaczyć. Trochę się zdziwiłam, bo te przepisy dopiero w styczniu weszły w życie i już zniesione. Może za wielu chętnych?
Alicja - 2010-08-18, 12:19

:arrow: Urlop wychowawczy bez świadczenia pielęgnacyjnego
grażyna - 2010-08-31, 20:40

Odnośnie tego czy najpierw trzeba się wyrejestrować z Urzędu Pracy czy najpierw decyzja. U mnie w rodzinie dziewczyna właśnie otrzymała decyzje o przyznaniu świadczenia od maja czyli od złożenia wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności i dopiero z tą decyzją poszła do UP, gdzie ja wyrejestrowali i dali kwitek o wyrejestrowaniu do MOPSu.
mimi3 - 2010-09-02, 10:20

Słyszałam dziś, że ponoć świadczenie ma być na taki sam okres jak zasiłek pielęgnacyjny ???
i że powinno się wykazać ostatnim (chyba ) świadectwem z pracy ?
Wie ktoś coś dokładnie w tym temacie :?: :?: :?:

Ja planuję jechać w poniedziałek złożyć wnioski a nie mam ochoty jechać dwa razy.

Manu - 2010-09-02, 10:25

Ja dziś byłam załatwiać i świadczenie i zasiłek pięlęgnacyjny oba są ważne do tego momentu do kiedy sie ma orzeczenie potem trzeba na nowo składac wnioski. I że mają 3 miesiące żeby nadpłacic zaległości Tak do świadczenia pielęgnacyjnego potrzebvne świadectwo pracy
kropka79 - 2010-09-02, 14:02

Nas to czeka już niedługo. Wychowawczy mam do 18 listopada a umowę o pracę do końca roku. Z tego co się zorientowałam to firma nie przedłuża teraz umów. Nawet gdyby to i tak nie chce jeszcze oddawać Maćka do przedszkola, nie dałabym rady pogodzić jego zajęć z pracą a On jest teraz najważniejszy.
mimi3 - 2010-09-02, 16:13

Kropka nie wiem jakie są teraz przepisy,ale napisałaś że wychowawczy masz do listopada,a Maciek jest z 07r czy nie masz zwykłego wychowawczego jak na zdrowe dziecko ? kiedyś wiem że na dzieci z orzeczeniem przysługiwało dłuższe wychowawcze :?:

Bardzo dobrze że jeden papierek mniej będzie do składania co roku !Jak tylko zmienili zasady przyznawania świadczenia to powinna być ta zmiana wprowadzona że na okres zasiłku pielęgnacyjnego podopiecznego.

grażyna - 2010-09-02, 19:04

Chyba mimi ma rację, wychowawczy trwa wtedy 6 lat, a nie 3.
Manu - 2010-09-02, 21:09

Wychowawczy na zdrowe jest 3 lata i potem można iśc na następne 3 lata oczywiście płatne, albo przejśc na świadczenie pielęgnacyjne przy świadczeniu pielęgnacyjnym składki odprowadzają a przy wychowawczym nie
ania_as - 2010-09-02, 23:18

Manu napisał/a:
potem można iśc na następne 3 lata oczywiście płatne,

Nie rozumiem, będąc na urlopie wywchowawczym otrzymuje się zapłatę?

grażyna - 2010-09-03, 06:54

Tu jest chyba kryterium dochodowe.
djulia - 2010-09-03, 14:25

Mi mówiła księgowa że na wychowawczym odprowadzają składki
Sylwia Janasik - 2010-09-03, 18:02

Przy urlopie wychowawczym są odprowadzane tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne w ten sposób mamy zapewnioną państwową opiekę zdrowotną .
kafe - 2010-09-03, 20:47

a bez punktu 7 w orzeczeniu nie mam co marzyć o świadczeniu pielęgn.?
teraz dopiero to sprawdziłam ...

Sylwia Janasik - 2010-09-03, 22:06

Czy ty w punkcie 7 masz napisane że nie wymaga :wow:
kropka79 - 2010-09-04, 11:11

Owszem wychowawczy przysługuje 6 lat ale nie dłużej niż do końca umowy o pracę. Tak mnie poinformowano i w pracy i w MOPSie. Zresztą już od listopada przekroczę próg dochodowy więc miała bym urlop bezpłatny. Zniesienie progu na świadczenie to dla mnie "gwiazdka z nieba"
grażyna - 2010-09-07, 16:02

Niestety nie przedłużą mi "z urzędu" świadczenia pielęgnacyjnego. Jak mnie poinformowano ponieważ miałam przyznane na starych zasadach czyli na rok, teraz muszę jeszcze raz złożyć wniosek( i stertę załączników :] ). Teraz decyzja będzie już na stałe(tak jak orzeczenie).
kafe - 2010-09-19, 12:48

Sylwia Janasik napisał/a:
Czy ty w punkcie 7 masz napisane że nie wymaga :wow:


a no tak właśnie mam

rozmawiałam niedawno z lekarzem orzecznikiem, który powiedział że możemy złożyć jeszcze raz i może dostaniemy
w sumie to oni na zd dają raczej zawsze
być może Jula pokazała pełnię swoich możliwości, może "za dobrze" wypadła u pani psycholog ;-)
no ale jaki to ma wpływ na jej samodzielną egzystencję?

składam
niebawem
parę papierków muszę skompletować

Sylwia Janasik - 2010-09-20, 21:51

Tak trzymaj :brawo: :spoko:
e_wa - 2010-10-20, 17:50

Muszę wrócić do pracy, na świadczenie pilęgnacyjne mogłaby przejść moja starsza córka, ale ona kończy 18 lat 31 grudnia,wiem ,że toże świadczenie może pobierać dorosłe rodzeństwo osoby niepełnosprawnej,ale wydawało mi się,że mogą od 16-tego roku życia, ale chyba coś pomyliłam.Małgosia uczy się teraz zaocznie , mam na nią alimenty,ja wracam na 3/4 etatu, renty rodzinnej nie dostaniemy, może uda mi się otrzymać rentę w drodze wyjątku, ale to potrwa nawet ze trzy miesiące, a jeść trzeba.Małgosia to odpowiedzialna , mądra dziewczyna, mogę jej bez obawy powierzyć Martynkę.Może ktoś z was wie jak to jest z rodzeństwem pobierającym w/w świadczenie.
kropka1 - 2010-10-28, 16:45

witam

dziś dostałam wypowiedzenie z pracy, ciągle w szoku ale.... co nas nie zabije to nas wzmocni...

mam pytanie skoro zostałam zwolniona a nie zrezygnowałam z pracy aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, czy przysługuje mi świadczenie pielęgnacyjne?

pozdrawiam

Manu - 2010-10-28, 16:51

Raczej tak skoro nie masz pracy to jak najbardziej :-)
Artur21 - 2010-10-28, 18:43

Tylko się nie nastawiaj, że się obłowisz :lol: Nawet biorąc pod uwagę oba zasiłki :lol:
ciborka - 2010-10-28, 18:52

mogłaś sobie nawet zrezygnować :-) oczywiście w związku z koniecznością sprawowania opieki. należy się.
Manu - 2010-10-28, 19:48

Artur21 napisał/a:
Tylko się nie nastawiaj, że się obłowisz :lol: Nawet biorąc pod uwagę oba zasiłki :lol:


No Artur masz rację kokosy dają że ho ho :lol: :lol:

Iwona K - 2010-10-28, 20:08

Najpierw skorzystaj ze świadczenia dla bezrobotnych- nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Tak jest korzystniej- to słowa pani z mojego MOPR-u.
kropka1 - 2010-10-29, 12:50

dzięki za odpowiedzi i rady :)

tez zasiłek szału nie ma i nie będzie, ale to zawsze coś ... przynajmniej na początek

kropka79 - 2010-10-30, 11:36

Na pewno jest korzystniej, bo świadczenie to 520 zł a zasiłek dla bezrobotnych to 742,10 zł przez 3 miesiące a w kolejnych 582,70zł. Sprawdzałam kilka dni temu bo to dla mnie też aktualny temat.
nefre - 2010-10-30, 21:20

kropka, współczuję Ci utraty pracy :-( w dzisiejszych czasach nie jest łatwo nie mieć pracy.. :-(
trzymaj się :*

groszek - 2010-11-26, 20:34

Dzisiaj na konto wpłynął tylko zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenie opłacali mi tylko do 30 X.
Jestem zdziwiona i będę dzwonić dlaczego już nie płacą mi świadczenia.
Ktoś może ma podobnie?

joa - 2010-11-26, 20:40

A orzeczenie macie ważne do kiedy?
Choć, hm, zasiłek pielęgnacyjny chyba też wydają na okres ważności orzeczenia?Bo już się gubię. Nam mają wypłacić w przyszłym tygodniu-zaobaczymy.
A może świadczenie wypłacą później?

magdowka - 2010-11-26, 20:40

U nas w listopadzie dziwnie wypłacali świadczenia, w połowie miesiąca świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek rehab., a 30 mają wypłacać rodzinne. Wiąże się to z zakończeniem okresu rozliczeniowego. Listopad to pierwsze wyłaty i pani w kasie tłumaczyła mi, że tak jest co roku.
Artur21 - 2010-11-26, 20:43

My czekamy na pierwszą wpłatę. Wypełnianie dokumentów wymaga osobnej opowieści. Przez moment myślałem, że biorę w udział programie "MTV WKURZA" :-)
groszek - 2010-11-26, 20:55

Orzeczenie mam ważne do 16 roku życia Maksa, a nawet nie minął rok, bo załatwiałam świadczenie 7.01 ;/
Do 30X wypłacali mi zasiłak i świadczenie razem, jedną wpłatę i stąd też nasze zdziwienie...

grażyna - 2010-11-26, 21:06

7.01. więc według nowych zasad- nie na rok, ale do końca ważności orzeczenia, tak?
To pewnie przez ten nowy okres rozliczeniowym przyznawania świadczeń od listopada mają jakieś poślizgi.
A może zmienili terminy i świadczenie będzie wypłacane w innym dniu, niż zasiłek.
U nas też pozmieniali terminy i mam teraz płacone 23-24. Cieszę się, bo do tej pory miałam płacone przedostatniego, razem z wypłatą męża. A później bimbaj cały miesiąc do następnych wpływów.

agajagoda - 2010-11-26, 21:55

Ja do tej pory pobierałam zasiłek pielęgnacyjny, w tym miesiącu złożyłam papiery o świadczenie pielęgnacyjne ( cały tydzień kompletowałam różne papiery - strasznie tego dużo). Powiedzcie mi proszę jak to jest bo już się pogubiłam, jak przyznają świadczenie pielęgnacyjne to zasiłek zabierają, czy jedno i drugie się wtedy należy?
grażyna - 2010-11-26, 22:10

I to i to :tak: .
agajagoda - 2010-11-26, 22:18

Mam jeszcze jedno pytanie, przeczytałam że od świadczenia pielęgnacyjnego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czyli od tego 520 zł, to w końcu ile oni płacą ?
ewelkaa - 2010-11-26, 22:22

Aga na konto wpływa Ci 520 zł już po odliczeniu tych składek :-D
groszek - 2010-12-01, 12:02

Mi nie wpłacili świadczenia pielęgnacyjnego , bo ponoć w lutym 2010 zmieniły się jakieś przepisy i MUSZĘ JESZCZE raz składać papiery !!!
Nikt nie przyslał mi żadnego zawiadomienia, choć zawsze przesyłali jak coś się zmieniało.Po prostu przestali wpłacać mimo , że mam decyzję prezydenta m.st.Warszawy że będą to robić do 30.06. 2021 roku.

grażyna - 2010-12-01, 14:08

Dziwny jest ten świat, a najdziwniejsza z tego wszystkiego jet praca urzędów publicznych.
Przecież jak nie przysłali Ci decyzji zmieniającej to powinni Ci wypłacić według tej, którą masz :shock: .
A chociaż nie przepadnie Ci ten miesiąc?

alice - 2010-12-05, 22:33
Temat postu: DODATEK DO ZASIŁKU PIELEGNACYJNEGO
Witam,

mam pytanie, mianowicie załatwiłam zasiłek pielegnacyjny w wysokosci 153 zł i jestem matką nie pracująca. Znajoma mi podpowiedziała że jest dodatek do zasiłku, bodajze 545 zł dla matki która nie pracuje, a opiekuje sie dzieckiem niepełnosprawnym.
Ba, wiec uderzyłam do Urzedasów i tam mnie poinformowano, że nie otrzymamy owego swiadczenia , ponieważ cytuje "w orzeczeniu o niepełnosprawniosci w punkcie 7 jest napisane- NIE, osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji itd)-

Wiec chciałam zapytać czy ktos cos moze wie na ten temat?

dziekuje z góry za podpowiedzi!

pozdrawiam


Temat został scalony
kabatka

nefre - 2010-12-05, 22:43

zapewne chodzi Ci o świadczenie pielęgnacyjne, poczytaj TUTAJ - otworzy się wątek o świadczeniach od 2010 roku, kiedy to zmieniły sie przepisy dotyczące ww. świadczenia.

Jeżeli jednak masz w orzeczeniu pkt 7 na nie, to niestety nie należy się Wam :-(

kiedy miałaś wydane orzeczenie? może postarasz się o ponowne rozpatrzenie?

stasioleczek - 2010-12-06, 09:58

Ala ma 4 miesiące więc zapewne orzeczenie masz od niedawna,zadzwoń najlepiej do instytucji w której wydali Ci orzeczenie i dopytaj o możliwość odwołania się od punktu 7.
Ja miałam co prawda punkt 7 na tak ,więc nie miałam problemu z otrzymaniem świadczenia,natomiast punkt 5 i6 miałam na nie wymaga i musiałam również się odwolywać.Sprawdż dokładnie wszystkie punkty i symbol aby nie okazało się ,że któryś również jest do poprawki...

wera25 - 2010-12-06, 14:09

Ja zrezygnowałam z dalszej pracy na rzecz dziecka i przyznano mi świadczenie pielęgnacyjne 520 zł. plus 153 zł. zasiłku pielęgnacyjnego
alice - 2010-12-07, 17:09

dziekuje za odpowiedz,

orzeczenie wydano mi na poczatku listopada,

hmmm, miałam tak przemiła Pania dr w komisji :-x ,
ze napewno nie da rady nic zalatwic :-(

affelti - 2010-12-07, 17:28

Alice powinnaś mieć pkt 7 na tak, z tego co wiem to chyba każde dziecko z zd nie jest zdolne do samodzielnej egzystencji i z moich znajomych każdy ma ten pkt na tak. Więc się nie zastanawiaj tylko pisz odwołanie, bo ci w urzędach zamiast ułatwiać to niestety utrudniają rodzicom chorych dzieci :evil:
alice - 2010-12-10, 16:31

tak, ale moja znajoma ma rowniez dzieciatko z zd, rowniez w orzeczeniu ma pkt 7 na nie.
Tak jak ja
Zobacze i podziałam ;-)

Aśka - 2010-12-10, 19:17

Ja odwoływałam się kiedyś i po ponownym razpatrzeniu - zmienili na -wymaga.
Zobaczymy teraz, bo już złożyłam wniosek o komisję, bo orzeczenie mamy do 31 grudnia.
Paranoja, która to juz nasza komisja ;/

kropka79 - 2010-12-30, 13:52

Powiedzcie mi jak to jest, świadczenie pielęgnacyjne jest wliczane do stażu pracy ale wyczytałam ostatnio taką rzecz , że pomimo iż świadczenie wzrosło do kwoty 520 zł to składki są odprowadzane od 420zł i czy żeby MOPS odprowadzał mi składki emerytalne to muszę spełniać jakieś szczególne wymogi? Moja koleżanka przez 4 lata nie miała odprowadzanych tych składek bo pani z Mops twierdziła że powinna mieć ubezpieczenie przy mężu. Słyszałam o ubezpieczeniu "przy mężu" ale odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego a nie emerytalnego. I nie wiem co robić. 3 stycznia idę do Mops-u a jestem zdezorientowana.
Alicja - 2011-01-05, 13:01

---> Co nowego w świadczeniach pielęgnacyjnych
anna30 - 2011-04-06, 11:23

Z linku, który zamieściła wyżej Ala wynika, że RZ niespokrewniona nie może się starać o świadczenie pielęgnacyjne, choć pewnie co Gmina to interpretacja. Mnie w MOPS powiedzieli, że jako RZ niespokrewniona mogę się starać o to świadczenie. Zobaczymy. Ale mam jedno pytanie. Jeśli, dajmy na to, dostanę świadczenie, to co z KRUSem, który opłacam, bo jestem rolnikiem? Czy będę musiała się z KRUS "wymeldować"? Moje gospodarstwo nie przynosi zysków, hoduję i uprawiam jedynie na potrzeby własne, bo areał mam za mały, ale KRUS opłacam i wolałabym z tego ubezpieczenia nie rezygnować... Orientujecie się w tym temacie?
albertac - 2011-04-19, 00:24

Zwolniłam się z pracy,żeby przejść na świadczenie pielęgnacyjne.Niestety,mogę je dostawać ale składki nie będzie mi opłacać gmina tylko sama to mam robić w KRUS.Wszystko to dlatego,że mąż ma ziemię/mam więc z nim,nie ma rozdzielności majątkowej/ i jest on ubezpieczony w KRUS.Choć nie są tam w GOPS pewni jak postąpić.Dali sobie kilka dni do namysłu.Czy ja mogę być na świadczeniu a nie na tym KRUSie?Tu by się przydała niezła znajomość przepisów.
renia33 - 2011-04-19, 09:49

Ja również jestem ubezpieczona w KRUSie, a z GOPSu pobieram wszelkie należące się świadczenia, ale w moim przypadku było tak, że przy składaniu wniosku urzędniczka spytała mnie, gdzie chcę być ubezpieczona, bo oni mogą mnie ubezpieczyć. (Pozostałam przy KRUSie), teraz zastanawiam się, czy nie byłoby to korzystniejsze rozwiązanie. :-?
Myślę, że i u ciebie jakoś uda wybrnąć się z sytuacji, przecież nie jesteś jednostkowym przypadkiem.
Trzymam kciuki :spoko: .

Edyta1245 - 2011-04-19, 10:30

Miałam taką samą sytuację.Chciałam przejść na świadczenie pielęgnacyjne,ale musiałabym opłacać sobie KRUS,dlatego zostałam na zasiłku wychowawczym :-(
wanda46 - 2011-04-19, 11:46

Ja też jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym.Ze mną GOPS postąpił tak ; opłaca moje świadczenia emerytalne czyli społeczne a zdrowotne- jestem dopisana do ubezpieczenie męża rolnika. Mąż opłaca składki tylko za siebie a ja i dzieci jesteśmy dopisani do ubezpieczenia. W naszej placówce terenowej nie było żadnego problemu.

mama Pawełka 26.06,07. z zD i innych dzieci

albertac - 2011-04-19, 19:27

Rano jutro pójdę i dowiem się,co myślą.Zaproponuję to rozwiązanie z tym podziałem.Nie wiedziałam,że to jest możliwe.Jeszcze kwestia,jak ich przekonać.Prawda jest taka,że te przepisy "są ruchome".Ci z opieki społecznej mają też forum,na którym zastanawiają się między sobą jak postępować w różnych kłopotach przepisowych.Ostatecznie różnie się to kończy ,co wiemy z autopsji.
Gdyby ktoś miał jakieś pomysły to czekam.

manda7 - 2011-04-19, 20:24

Z tego co ja wiem to jest tak, że jeśli jesteś na świadczeniu pielęgnacyjnym i nie masz innego ubezpieczenia to masz zdrowotne przy świadczeniu i panie urzędniczki niech doczytają przepisy i zastanawiać się niech będą nad sobą.Jeśli mąż opłaca KRUS to powinien zgłosić rodzinę ale nie opłaca raczej składki za was tylko to jest przy jego ubezpieczeniu.
wanda46 - 2011-04-20, 08:59

TAkManda7 ,ma rację, jeśli mąż opłaca składki w KRUS to ciebie musi zgłosić do ubezpieczenia ale składek za ciebie nie opłaca.
albertac - 2011-04-20, 19:07

Błagam,dajcie namiary na te przepisy,bo w żaden sposób nie mogę się dogadać z tym urzędem.Byłam dzisiaj i oni chcą żebym,ba,że muszę KRUS opłacać a oni mi tylko świadczenie p.
albertac - 2011-04-20, 23:40

Wygląda na to ,że w urzędzie GOPS ucieszą się bo nie będą musieli ci opłacać składek.Będziesz sobie płacić KRUS ,a jednocześnie otrzymywac świadczenie piel.Ja chciałabym żeby mi opłacali wszystko a odczepili się od tego KRUSu,ale to długa droga.
albertac - 2011-04-21, 08:19

http://www.zakatek21.pl/f...ode=reply&t=401TUTAJ


Idę do GOPS za chwilę.Dzwoniłam do KRUSu Warszawa ,wygląda na to że mam rację.Ja powołuję sie na przepis,że wszystkie ubezpieczenia społeczne/głownie chodzi o ZUS/mają pierwszeństwo przed ZUS.

anna30 - 2011-04-21, 21:28

Ja już mam wniosek złożony. W przepisach jest powiedziane, że świadczenie może otrzymać opiekun faktyczny dziecka. Mój MOPS interpretuje mnie czyli RZ i OP jako właśnie opiekuna faktycznego. O KRUS też się nie martwię, będę dalej opłacać sobie składki, bo mi na tym zależy, MOPS mi nie będzie składek opłacał i tyle. Czekam na decyzję :spoko:
Albetrac, a Ty w KRUSie ubezpieczona jesteś? Czy jak? Bo niebardzo rozumiem.

albertac - 2011-04-21, 21:38

:-?Nie poszło dobrze dziś w tym GOPS.W poprzednim poście miało być"pierwszeństwo przed KRUS".
Właśnie na ten przepis powoływałam się,że z ZUS mam do ZUS iść czyli mam przejść na świadczenie pielęgnacyjne razem ze składkami.Mówiłam o tych sytuacjach,które słyszałam,prosiłam,żeby zadzwonili do tej Warszawy,nic to nie dało.Pani mi tłumaczy,że oni mają swoje przepisy.Miała taką książkę z przepisami prawnymi i do niej sie wszyscy odnosili.Podobno dzwonili po całym województwie ale wszyscy w kółko to samo mówią.Pozostaje mi składać odwołanie,ale komisja odwoławcza też jest w tym powiecie,więc nie wiem czy to tak szybko się skończy.A ja bez ubezpieczenia.

albertac - 2011-04-21, 21:40

Już spieszę wyjaśnić.Ja nie jestem w żadnym KRUS.Mamy ziemię kilka hektarów,ale mój mąż jest w KRUS
albertac - 2011-04-21, 21:55

:arrow: tu pisałam trochę o sytuacji mjej
renia33 - 2011-04-21, 23:02

albertac napisał/a:
Już spieszę wyjaśnić.Ja nie jestem w żadnym KRUS.Mamy ziemię kilka hektarów,ale mój mąż jest w KRUS

To gdzie ty w końcu ubezpieczona jesteś, bo już nic nie rozumiem :?:
U nas jest tak samo, mąż jest ubezpieczony w KRUSie, a ja, jako że nie mamy intercyzy, jestem współwłaścicielem gospodarstwa i również opłacam za siebie składkę. W sumie wychodzi to ponad 600 zł za kwartał na dwie osoby, dzieci są ubezpieczone przy nas.
Ty również musisz mieć jakieś ubezpieczenie :nzastanawianie:

albertac - 2011-04-21, 23:17

Do końca marca pracowałam ,ubezpieczona w ZUS przez zakład pracy.Zrezygnowałam z pracy żeby opiekować się dzieckiem i pobierać świadczenie pielęgnacyjne.Tym samym składki emerytalne i zdrowotne opłacałby mi wójt oczywiście do ZUS.Gdybym opłacała KRUS powiedzmy w marcu to należałoby mi się płacić dalej ten KRUS otrzymując św.p..Ale ja jak byłam w ZUS to powinnam dalej być w ZUS,tyle że na św. p.
anna30 - 2011-04-22, 10:15

Patrząc na stronę finansową, to lepiej dla Ciebie, żebyś pobierała świadczenie i żeby Gmina za Ciebie składki opłacała do ZUS. Ja bym na Twoim miejscu zadzwoniła na informację KRUS, zapytała co Oni o tym sądzą , potem na informację ZUS z tym samym pytaniem. Poproś obie strony o podanie podstaw prawnych. Twoja Gmina idzie na łatwiznę, ale według mnie nie mają prawa narzucić Ci opłacania ubezpieczenia. ZUS ma pierwszeństwo przed każdym innym ubezpieczeniem. Jeśli do tej pory byłaś ubezpieczona przez pracodawcę w ZUS, jeśli nigdy nie opłacałaś sobie KRUSU to nie rozumiem, jak mogą Cię do tego zmuszać. Wyjasniaj tą sprawe jak najszybciej.
albertac - 2011-04-22, 10:49

Ja dzwoniłam do KRUS i mam rację.Mam konkretne przepisy,których "moja opieka" nie uznaje.Upierają się,że mam te hektary i nic sie nie liczy i inne przepisy sa nieważne.Ja przez 3 lata pracowałam ubezpieczona w ZUS,a wcześniej był KRUS 4lata.Ale w KRUS mówią ze to nie ma znaczenia mogłam pracować 10 lat i moge mieć 100 hektarów,a ubezpieczenie taraz moge mieć w ZUS bo chodzi o to pierwszeństwo,co mówisz .
dagi - 2011-08-17, 15:18

Powiedźcie mi jak długo będę mogła brać świadczenie pielęgnacyjne jeżeli zrezygnowałabym z pracy?
grażyna - 2011-08-17, 15:35

Do końca.
aniak - 2011-08-17, 18:23

Nawet jeśli dziecko przestaje być dzieckiem i osiąga pełnoletniość i nie jest ubezwłasnowolnione ?
grażyna - 2011-08-17, 18:24

Tak.
Jestem tego przykładem.

aniak - 2011-08-17, 18:28

Czyli zależy od wpisu na orzeczeniu ? Tak ?
zula - 2011-08-17, 20:49

Ale kiedyś taki dorosły niepełnosprawny dostaje rentę tak?to wtedy też rodzicowi dalej przysługuje zasiłek pielęgnacyjny??
grażyna - 2011-08-17, 20:56

Tak, dostaję się na tak długo na ile jest wystawione orzeczenie o niepełnosprawności, u Anety jest na stałe.
Jej renta w tym nie przeszkadza. Też byłam pozytywnie zaskoczona jak skończyła 18, przeszła komisje ZUZ i dostajemy teraz obie kasę :roll: .

dagi - 2011-08-17, 21:25

Myślałam, że jak dziecko dostaje rentę to mi już nie będzie przysługiwało swiadczenie pielęgnacyjne.

Grażynka dziękuję za informację :prosze:

vagabunda8 - 2011-08-17, 22:57

Grażna, a takie świadczenie nie jest do momentu, kiedy Ty nie idziesz na emeryturę?
grażyna - 2011-08-17, 23:30

Mnie ostatnio przyszło z ZUZ pisemko, ze moja emerytura będzie wynosić coś około 140 zł. Więc jeżeli tylko można zrezygnować z emerytury to ja podziękuję i zostanę przy świadczeniu pielęgnacyjnym :lol: .
Tak poważnie to tak, do czasu aż sama przejdziesz na emeryturę, czyli masz swój dochód. Świadczenie dostajemy w zamian za to, że nie pracujemy(nie osiągamy dochodu), tylko opiekujemy się bliską osobą: dzieckiem, mamą, babcią. itp.

gosiulkat - 2011-08-18, 13:32

Dziewczyny a czy moja mama by mogła dostawać takie świadczenie jak zajmuje się ciocią , która niedowidzi i ma orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?
efcia - 2011-08-18, 13:42

gosiulkat,
z tego co wiem to tak, jeśli w punkcie 7 i 8 w orzeczeniu ma na TAK, ale lepiej niech się twoja mama dowie od pierwszej ręki czyli od urzędu miasta lub gminy zależy gdzie wy składacie wnioski o świadczenia

gosiulkat - 2011-08-18, 13:51

7- wymaga
8 - nie dotyczy
tak ma mama

Asiulinka27 - 2011-08-18, 22:01

A ja mam pytanie odnośnie składek emerytalnych.
Jeżeli pobieram świadczenie pielęgnacyjne to przez jaki okres odciągane są składki? cały czas czy tylko do czasu, aż uzyska się minimum składkowe? tz. te 20 lat?

Ja już w sumie mam 15 lat składkowych, 10 lat pracy (włącznie ze szkołą )+ 5 lat na świadczeniu pielęgnacyjnym. To zostanie mi tylko 5 lat? masakra! chyba musze szukac pracy :-)

ania_as - 2011-08-18, 22:16

W tej chwili nie jest wymagane minimum 20 lat stażu aby otrzymać emeryturę, dlatego też nie wiem czy w obecnych przepisach "mówi się" o minimum składkowym?
vagabunda8 - 2011-08-18, 22:21

Aż uzyskasz 20 lat okresu składkowego. Ale świadczenia dostajesz do osiągnięcia wieku emerytalnego, tylko urząd płaci ci składki żebyś nabyła praw do emerytury. Jak np nabędziesz w wieku 53 lat, to masz już prawo do emerytury, świadczenia pobierasz, ale urząd nie płaci już składek na ZUS. Chyba tak jakoś to wygląda, bo mnie ścigają o papierki.
grażyna - 2011-08-18, 22:36

Mi przestali płacić składki w ubiegłym roku, bo pani w świadczeniach wydawało się, że mam już te 20 lat. Zabrała ode mnie świadectwo pracy i wysłała do ZUZ. Jakoś mi się tak ostatnio przypomniało (po roku)o tych moich papierkach i poszłam dziś do niej z pytaniem o jakieś wieści. Więc tak. pani jest świeżo po urlopie i zagoniona robotą. "Chyba" odpowiedź z ZUZ dostali ale jaką i czy na pewno to nie wie. O oddanie świadectwa muszę sama pisać do ZUZ. I to mnie najbardziej wnerwia. Czyli na dziś to wiem, że nic nie wiem. Mam przyjść za tydzień.
A tych 20 lat to nie umiem sama wyliczyć :oops: . Bo tak: 1 rok pracy, 6 lat urlopu wychowawczego, 1 rok kuroniówki i 14 lat świadczenia( :wow: ). J co jest tego 20 lat składkowych?

albertac - 2011-08-21, 08:12

"Pochwalę" się trochę i od razu odświeżę wątek.GOPS nie chciał opłacać mi żadnych składek ,odwołanie od decyzji też nie pomogło.Głównym zarzutem było to,że mając kilka hektarów muszę być w KRUS.Odwołuję się teraz do sądu wojewódzkiego.Najlepsze jest to,że w ministerstwie pracy i polityki społecznej powiedziano mi,że gmina może mi śmiało płacić składki .Wiecie,ja bliżej mam do Rzeszowa niż do Warszawy,a to się może interpretacja przepisów różnić. ;-)
iwonaf - 2011-09-27, 17:13

Właśnie słyszałam, że ma wzrosnąć świadczenie pielęgnacyjne aż o 100 zł ! Dobre i tyle!!
ewelkaa - 2011-09-27, 17:16

A od kiedy?
Alicja - 2011-09-27, 17:16

A gdzie słyszałaś?
iwonaf - 2011-09-27, 17:19

Przed chwilą mówili w teleexpresie. Ponoć już od listopada .tu
ewelkaa - 2011-09-27, 17:37

Rzeczywiście, też znalazłam info rynek zdrowia
Daga - 2011-09-27, 18:10

Ja słyszałam o tym dziś w radiu. Niby ma wzrosnąć o te 100 zł ale tylko na 2 miesiące i tylko wtedy gdy wybory wygra PO. Bo nowy rząd i tak będzie tworzył nowy budżet. Jest to po prostu obietnica wyborcza, jedna z wielu niestety.
grażyna - 2011-09-30, 10:32

Cd. do mojego posta powyżej.
Pani oczywiście nie zadzwoniła, poszłam tam wczoraj. I co? I pstro. Moje dokumenty leżą nie wysłane od roku u niej w szufladzie :-x :-x :-x . Znalazły się. Ale muszę dołożyć jeszcze metryki dzieci, to je wyśle. Nie dzwoniła do mnie, ale czekała jak przyjdę. Dziś pójdę z metrykami i chyba dopilnuję nadania tej przesyłki. Rok czasu nie płacą już za mnie składek, bo rok temu wzięła dokumenty do wysłania :evil: . Gdybym nie przypomniała, to leżałyby nadal na dnie w szafie.
Gotuję się cała :evil: .

Alicja - 2011-09-30, 10:38

Jakaś skarga na urzędnika ? ;/
Też bym się zagotowała

grażyna - 2011-09-30, 10:47

W takiej malej mieścinie jak nasza ;/ .
Znowu wyjdę na pieniaczkę.
Na dziś poza nerwami jeszcze finansowo nic nie straciłam. Zobaczymy ile tych lat składkowych mam, bo ja za nic nie potrafię tego liczyć. Składki ze świadczenia płacą do 20 lat składkowych. Może akurat już tyle mam. poczekam na wyliczenia z ZUS.

grażyna - 2011-10-02, 10:00

Znalazłam link do projektu tej pomocy 2 x po 100zl w listopadzie i grudniu. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, że trzeba jeszcze złożyć wniosek o ich przyznanie.
projekt

nefre - 2011-10-02, 10:31

Tak, z tego wynika, że trzeba złożyć wniosek, żeby dostać tą dodatkową stówkę :lol:

pewnie chodzi o to, że nie każdy będzie wiedział o tej stówce i nie każdy złoży wniosek, tym samym więcej kasy zostanie w budżecie ;-) a potem powiedzą, że nie trzeba podnosić kwoty świadczenia, bo ludzie i tak nie korzystają :okular: ;/

ewelkaa - 2011-10-03, 08:51

Chyba jednak nie trzeba żadnych wniosków składać:

świadczenia pielęgnacyjne - listopad, grzudziń 2011

vagabunda8 - 2011-10-03, 08:56

babcia (82L)przychodzi wysiadywać Antka w domu, a ja pomykam do referatu ze drukami na świadczenia, na przyszły rok. Jak będę to dowiem się dokładnie, ale jak znam życie to w W-wie na Ochocie coś wymyślą żeby "uprzyjemnić życie". To chyba najgorszy referat w Polsce pod tym względem :-(
grażyna - 2011-10-03, 09:30

Chcesz się zamienić na mój :okular: ?

Z tą podwyżką, to wywalczyli ją rodzice niepełnosprawnych dzieci, a dostanie też mój znajomy menel, na swoją sprawną babcię, która jeszcze jemu obiady gotuje :evil: .

vagabunda8 - 2011-10-03, 09:36

Oj, chyba nie :lol: Wystarczy mi atrakcji z tym swoim. Od roku donoszę im świstki z ZUS-u o swoim okresie składkowym i nie składkowym. Urzędniczki ni jak nie mogą się doliczyć. Już sił mi brak w tej kwestii. Wymagają całej masy nikomu nie potrzebnych papierków i zaświadczeń. Żyją jak w epoce kamienia łupanego, tak jakby nie istniały komputery - mają swoją odrębną sieć, ale strony internetowej już nie mają. Nie dowiesz się niczego bez osobistej wizyty, przez telefon info jest skąpa, by nie rzec że pani nic nie powie, poza tym że wyliczy godziny urzędowania, tak jakby byłą żywą sekretarką automatyczną. :lol:
grażyna - 2011-10-03, 09:48

U mnie lepiej- rok temu zaniosłam im świstki do tego okresu składkowego, teraz poszłam się pytać o lata. Pani najpierw nie mogła znaleźć tej odpowiedzi z ZUZ, a przy trzeciej wizycie z kolei okazało się, że takiej odpowiedzi byc nie może, bo ich wcale nie wysłała :shock: . Jeszcze metryki kazała donieść i miało pójść w piątek, ale czy poszło :roll: ?
vagabunda8 - 2011-10-03, 09:56

Grażyna, to i tak masz ok. Bo to pani bierze na siebie odpowiedzialność. U mnie to ja musiałam wszystko załatwić. Dali mi na to trzy miesiące. Hihihi, samo odkopanie dokumentów trwało pół roku. Musiałam pisać 20 wyjaśnień, oświadczeń, na jakim etapie załatwiania jestem. metryki i owszem potrzebne, ale wystarczyło też że pokazałam stary dowód osobisty, gdzie jeszcze wpisywali dzieci. A jak wyliczyli mi kapitał początkowy, to załamka, nawet na kajzerkę dziennie i mleko nie starczy. Chyba się powieszę w stosownym czasie, przynajmniej będzie wyższa enta rodzinna :lol:
zula - 2011-10-03, 12:16

Ja dziś byłam w Mopsie.Pytałam czy muszę składać na świadczenie nowy wniosek pani mi powiedziała że nie ,bo mam przyznane do 2019 roku tak jak Kamil ma orzeczenie.A o podwyżce nic nie wiedziała.I papierów do Zusu też nie wypełniałam.
bebe - 2011-10-03, 12:36

Dzisiejsza Gazeta Prawna.

Składać wnioski do 31 pażdziernika

Podwyżka 100 zł tylko na Listopad i Grudzień

iwonaf - 2011-10-03, 12:40

Ja też byłam dziś się pytać czy trzeba jakieś wnioski składać. Pani powiedziała, że to podwyżka "z urzędu" więc nie trzeba.
dorota3 - 2011-10-03, 12:45

Ja się zastanawiam czy nie przejść z wychowawczego na zasiłek pielęgnacyjny co o tym myślicie?to zawsze 200 zł miesięcznie więcej a do pracy i tak już nie wrócę.

I własnie w związku z tym zadzwoniłam dzisiaj do nas do U.M i dowiedziałam sie ,że żadnej podwyzki nie ma..że to dopiero projekt,tak są doinformowani ;/

iwonaf - 2011-10-03, 12:47

dorota3 napisał/a:
Ja się zastanawiam czy nie przejść z wychowawczego na zasiłek pielęgnacyjny co o tym myślicie?to zawsze 200 zł miesięcznie więcej a do pracy i tak już nie wrócę.

I własnie w związku z tym zadzwoniłam dzisiaj do nas do U.M i dowiedziałam sie ,że żadnej podwyzki nie ma..że to dopiero projekt,tak są doinformowani ;/


Umnie w urzędzie też oficjalnie nic nie wiedzą ;/
Pani pytała mnie od kiedy ta podwyżka :wow:

vagabunda8 - 2011-10-03, 13:08

Właśnie wróciłam z ref. świadczeń rodzinnych i dowiedziałam się, że jak na razie to "kiełbasa wyborcza" i nikt nic nie wie.
bebe - 2011-10-03, 13:13

One nigdy nic nie wiedzą G P podaje jak trzeba załatwić te dwie stówki
Malina87 - 2011-10-03, 13:19

W linku który podała ewelka piszą że decyzja została podjęta 27 września więc to świeża sprawa pewnie dlatego babki nic nie wiedzą .
A o jakich dwóch stówkach piszesz bebe jak w artykule jest mowa o jednej??

Alicja - 2011-10-03, 13:21

Gazeta Prawna
bebe - 2011-10-03, 13:21

Jedna za listopad druga za grudzień .
Malina87 - 2011-10-03, 13:24

Ok rozumiem :roll:
BeataR - 2011-10-03, 14:17

I napisane jest, że trzeba wniosek złożyć, nie będzie nic z urzędu, więc nie czekajcie i składajcie papiery, lepiej więcej o jeden papierek niż te 2 stówki mają przepadnąć :tak:
vagabunda8 - 2011-10-03, 14:23

Ha, jak byłam dzisiaj w urzędzie to nikt nic nie wiedział :nie:
grażyna - 2011-10-05, 08:55

To rozporządzenie to chyba dopiero wczoraj podpisano a wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Czyli jeszcze parę dni zanim do naszch urzędników dotrze.
Jednak trzeba będzie składać wnioski o tę pomoc.
Tu znalazłam.

mimi3 - 2011-10-05, 11:07

A ja dziś znalazłam to
2011-09-30 08:57

Przyjęta została uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne.

W przyjętym na rok 2012 projekcie budżetu zostało zagwarantowane zwiększenie świadczeń pielęgnacyjnych dla wszystkich, w których rodzinach jest osoba niepełnosprawna wymagająca całodobowej opieki i pielęgnacji.

Już w listopadzie 2011 nastąpi wzrost świadczenia z 520 do 620 zł. Natomiast na początku przyszłego roku powinna być gotowa odpowiednia zmiana ustawowa.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dnia 28 września 2011 roku.
Komentarze (0)

vagabunda8 - 2011-10-05, 11:44

mimi3, po otwarciu podanych przez Ciebie linków nic nie wynika :nie:
mimi3 - 2011-10-05, 11:48

Basiu te linki przypadkowo się skopiowały.ale skoro chcesz link to może ten
http://www.pion.pl/index....851&cat=149#top

vagabunda8 - 2011-10-05, 11:54

Dzięki, szukam bezskutecznie, jaki to nr Uchwały, w którym Dzienniku trzeba by jej szukać, bo Urząd (i słusznie) musi się posiłkować tymi danymi żeby działać dalej. Nie ma nic na gębę :lol:
vagabunda8 - 2011-10-05, 15:41

Ponieważ staram się być sprawiedliwa i rzetelna, muszę się poddać ostrej samokrytyce, łącznie z wyciągnięciem odpowiednich konsekwencji w postaci np. tyłkobicia :lanie:. Co się stało? Otóż jestem okropna, jędza, Baba Jaga, wredna, zołza, plotkara, :-x zgniła bździągwa, ignorantka, bez serca, moja empatia jest na poziomie sznurowadła od tenisówki. Jednym słowem kretynka do kwadratu. :evil:
Zadzwoniła do mnie dzisiaj koleżanka z Zielonki, zapłakana, łzy wyciekały z telefonu i nie nadążyłam wycierać, zachlapały mi podłogę. Opowiedziała mi co ją spotkało w referacie , gdzie składała papiery o świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne itp. Boszszsz, pomyślałam jak bardzo skrzywdziłam „swoje” urzędniczki. Jestem okropna. W moim referacie, anioły pracują otwarte na pomoc daleko idącą, i do wyczerpania odpowiadające na pytania. :prosze:
Niniejszym odszczekuję wszystko co pisałam o urzędniczkach, włażę pod stół i wołam „Hau, hau, hau”. Nie wiem czy pogodzę się z tym faktem że tak je potraktowałam.
Moja koleżanka czekała w kolejce żeby wejść do pokoju 4,5 godziny. Po czym dowiedziała się że ma nieaktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy. I nawet jak doniesie, to będzie to rozpatrywane po czasie i za listopad może nie dostać kasy. :?: Co prawda nie miałam takie wpadki u siebie, ale z a w s z e , mogłam donieść jakiś brakujący papierek i nie miało to wpływu na tok sprawy. Mało tego, jestem uziemiona na amen w domu, a na jutro potrzebuje RUM-a(chyba tak się to nazywa), bo idę na badania oczu, zadzwoniłam z prośbą o przygotowanie takowego, żebym nie musiała kwitnąć w kolejce. Oczywiście nie było problemu i będzie to na mnie czekało. Kuźwa, no powiedzcie same, czy nie jestem taka jak wymieniłam wyżej?

groszek - 2011-10-05, 20:48

Ciekawe jak będzie u mnie. W związku ze zmmianą adresu poszłam do starego ratusza , żeby przesłali papiery do nowego ratusza. Pani powiedziała, że wyślą, kazała mi napisac, że ja proszę o wstrzymanie wypłaty świadczenia :shock: , więc napisałam, że rozumiem konieczność wstrzymania świadczenia, aż do przejęcia obowiązku wypłaty porzez nowy ratusz...i tu niespodzianka.
Pani mi powiedziała, że jak do nich przesyłają teczkę z papierami to i tak trzeba składać wniosek od nowa :wow:
To ja na to że - jak to przecież to miasto płaci a nie dzielnica i co ja jestem chłop pańszczyźniany, że jestem przypisana do ziemi i nie mogę się przeprowadzić?

bebe - 2011-10-05, 22:19

Aniu dzięki rozbawiłaś mnie na noc świtą Śmieję się bez opanowania. :* :lol: :lol:
BeataR - 2011-10-06, 07:46

a to dziwne, bo o zasiłek pielęgnacyjny składałam w dzielnicy Wawer, potem sie przeprowadziłam i po kilku miesiącach dostałam pismo z urzędu z Wesołej, że teraz oni przejmuja wypłate zasiłku. Niczego nie zgłaszałam, oprócz US, nic nie uzupełniałam ani nie musiałam na nowo wypełniać... współczuję
Manu - 2011-10-06, 08:56

Dziewczyny a ten druczek na dodatkowe pieniążki gdzie można pobrać ?
vagabunda8 - 2011-10-06, 10:20

Nie zazdroszczę kobitkom siedzącym w tych referatach od świadczeń. Kurcze, ustawodawca wymyślił sobie pomoc dla nas w takim terminie że zdechnąć można, tak jakby nie można było tego zrobić wcześniej. Wyobrażacie sobie? Do końca października składamy świstki obligatoryjnie jak co roku. Trzeba przygotować decyzje na następny rok obrachunkowy. I teraz nagle dochodzi jeszcze jedna robota z kolejnymi decyzjami. Nie można było tego podciągnąć pod jedno? Żebyśmy i my nie biegali? Termin składania wniosków, których jeszcze nie ma, jest wydłużony o 7 dni od dnia wystawienia decyzji. Czy tak trudno logicznie pomyśleć? Ile papieru mniej by się zużyło, ile czasu zaoszczędziło. Czy zawsze musi być pod górkę? A właśnie czy Wy macie potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego na decyzji, czy musicie za każdym razem iść po RMU-a?
mimi3 - 2011-10-07, 17:56

Teoretycznie jest obowiązek co miesiąc odebrać rmu, ale ja odbieram hurtowo raz na jakiś czas jak akurat jestem w centrum.
michasia - 2011-10-07, 19:10

Wczoraj dzwoniłam do nas do urzędu i pani zajmująca się świadczeniami oświadczyła, że owszem ma wniosek do wypełnienia na te dodatkowe pieniądze, ale w rozporządzeniu jest napisane że "Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. prawo do świadczenie pielęgnacyjnego". Tak więc ona stwierdziła, że tu chodzi tylko o jedną stówkę wypłacaną albo w listopadzie albo w grudniu. Dlatego na razie jest czeski film, bo nikt nie jest dokładnie doinformowany, tak jak to w naszym państwie często bywa!
martas - 2011-10-07, 20:23

U nas oczywiście nikt nic nie wie :-(
Ania Bydgoszcz - 2011-10-07, 20:45

Dziewczyny ja wczoraj te dodatkowe 100 zł załatwiałam.
Dostałam druczek, na którym napisałam,że mój status materialny nie uległ zmianie i proszę o przyznanie po 100 zł w listopadzie i w grudniu na konkretne dziecko.
Pani w urzędzie dyktowała mi co mam pisać.
Takie oświadczenie należy złożyć do końca października.
Ma na to przyjść osobna decyzja.

sobalinka - 2011-10-08, 06:33

ja też dzwoniłam w tej sprawie do znajomej, która pracuje w GOPSie i powiedziała mi,ze faktycznie, pieniążki dostaniemy i jest to świetna kiełbaska przedwyborcza :lol: a oni mają przez to duuuużo roboty.......
bebe - 2011-10-08, 10:17

sobalinka napisał/a:
ja też dzwoniłam w tej sprawie do znajomej, która pracuje w GOPSie i powiedziała mi,ze faktycznie, pieniążki dostaniemy i jest to świetna kiełbaska przedwyborcza :lol: a oni mają przez to duuuużo roboty.......


Trochę miej polatają po sklepach.

sobalinka - 2011-10-08, 13:06

bebe napisał/a:
sobalinka napisał/a:
ja też dzwoniłam w tej sprawie do znajomej, która pracuje w GOPSie i powiedziała mi,ze faktycznie, pieniążki dostaniemy i jest to świetna kiełbaska przedwyborcza :lol: a oni mają przez to duuuużo roboty.......


Trochę miej polatają po sklepach.


też sadzę,że na dobre im to wyjdzie ;-)

martas - 2011-10-08, 15:41

No mam nadzieję tylko, że każdy MOPS czy GOPS wcześniej poinformują, że już wiedzą o tym i zdążymy :-(
natka - 2011-10-10, 10:07

Ja dziś byłam w MOPSIE wszystko ok, dodatkowa 100 będzie w listopadzie i w grudniu.
Powiedziano mi, że byc może zostanie to od stycznia ale chcą zaś aby było uwarunkowane od dochodu :-x
200 dadzą a póżniej zabiorą wszystko ;/
Niezły chwyt przedwyborczy.

vagabunda8 - 2011-10-10, 10:10

Czy na ta dodatkowa stówę w listopadzie i grudniu, trzeba wypełniać jakieś wnioski? Czy są już dostępne?
grażyna - 2011-10-10, 10:16

Ja dostałam w sobotę od znajomej z MOPSu. Czyli są.
mimi3 - 2011-10-10, 12:17

W Poznaniu są druczki wpisuje się tylko pesel(swój i dziecka) nazwisko i adres.
I jeśli od stycznia miałaby obowiązywać ta podwyżka to będzie trzeba znowu składać papierek :-? chyba mamy za dużo wolnego czasu.

efcia - 2011-10-10, 12:51

Ja też dziś byłam, powiedzieli mi, ze mam przyjść w połowie przyszłego tyg., bo nie mają jeszcze przygotowanych wniosków.
vagabunda8 - 2011-10-10, 13:11

U nas pani powiedziała ze ustawa nie weszła jeszcze w życie i nie ma druczków. Czy ktoś wie coś na ten temat? Do kiedy trzeba złożyć wnioski, żeby dostać pieniądze w listopadzie i grudniu?
efcia - 2011-10-10, 13:22

do końca października
martas - 2011-10-10, 13:25

Baha tak jak dziewczyny wcześniej pisały niby do końca października. U nas też cisza.
edit: Ewcia była pierwsza ;-)

mimi3 - 2011-10-10, 13:38

Tak trzeba przed końcem października bo inaczej się nie dostanie tych pieniędzy,ale że w niektórych urzędach jeszcze nie są gotowi do przyjmowania to oczywiście tylko zainteresowani mogą stracić...
efcia - 2011-10-10, 13:40

mimi3 napisał/a:
Tak trzeba przed końcem października bo inaczej się nie dostanie tych pieniędzy,ale że w niektórych urzędach jeszcze nie są gotowi do przyjmowania to oczywiście tylko zainteresowani mogą stracić...

No właśnie, mam nadzieję, że jak pójdę w przyszłym tyg. to nie będą przeciągać do następnego :-?

ewelin27 - 2011-10-10, 13:41

vagabunda8 napisał/a:
U nas pani powiedziała ze ustawa nie weszła jeszcze w życie i nie ma druczków. Czy ktoś wie coś na ten temat? Do kiedy trzeba złożyć wnioski, żeby dostać pieniądze w listopadzie i grudniu?


ja dzisiaj u nas w Rybniku pytałam : są druczki(można też własne pismo napisać - mówią co dokładnie) ale ponoć ustawa nie weszła jeszcze w życie i nic składać na razie nie można prawdą jest to że tylko do końca października trzeba złożyć wniosek żeby dostać te 100,00zł więcej
powiedziano mi że jest to na miesiące listopad i grudzień a jeśli się''władza'' zgodzi to od stycznia będzie o 100,00zł więcej ale tego nie wiadomo
dla mnie wsnioski są proste - jest to chwyt przed wyborczy a później znowu nas oleją i tyle

moni30.30 - 2011-10-10, 17:28

U nas w Krakowie nie ma żadnego problemu (ku mojemu zdziwieniu :wow: ) Pojechałam dziś do Urzędu miasta i zapytałam o ten druczek..Pan się uśmiechnął i podał mi druk do wypełnienia(Moje imię,nazwisko,pesel i adres oraz imię i nazwisko dziecka) pieniądze mają być wypłacone za listopad i grudzień po 100 zł...i mi również wydaje się,że to kiełbaska przedwyborcza ;/
affelti - 2011-10-10, 17:59

Dzisiaj pytałam u nas w Gopsie, Pani mówi że jeszcze nic do końca nie wiadomo, druczków żadnych nie mają :evil:
ewelin27 - 2011-10-10, 20:13

miejmy nadzieję że zrobią tak iż od nowego roku podwyżka zostanie - ale mi się w tym kraju w nic nie chce wierzyć że będzie lepiej a szczególnie dla nas rodziców dzieci niepełnosprawnych
martas - 2011-10-11, 09:07

Nawet jeśli jest to przedwyborczy chwyt to ja wole mieć dwie stówki niż nie mieć. Darowanemu koniowi ... itd.
monniks - 2011-10-11, 09:25

A do mnie wczoraj zadzwoniły panie z referatu świadczeń rodzinnych i uprzejmie zaprosiły, żebym przyszła, wypełniła podanie i przyjęła 200 zł :-D
skarbeczek82 - 2011-10-11, 10:04

Ja dzis byłam pytac u nas w mops i niemaja jeszcze żadnych druczków dalej panie nic nie wiedzą ;/
ewelin27 - 2011-10-11, 10:21

u mnie w Rybniku nie ma żadnych druczków(pod koniec tygodnia mają bydź) ale miła Pani z MOPS-u powiedziała mi że można wypisać takie oświadczenie i też to przyjmą
ateczka77 - 2011-10-11, 11:36

U mnie w Garwolinie, powiedzieli, że wnioski będą od końca tygodnia - fajnie - tylko wiecie, te dodatkowe pieniądze powinny być z automatu - przecież, wiele osób nawet nie będzie o tym wiedziało, że taka akcja jest.
Manu - 2011-10-11, 12:27

Ja dziś złożyłam papiery w Mopsie . Na świadczenia rodzinne i na rehabilitację ,no i oczywiście na dodatkowe 100zł .Teraz tylko czekac na decyzję.
agajagoda - 2011-10-11, 17:17

Na stronie dębickiego MOPSu są już wnioski , można pobrać i złożyć , wyczytałam że jeśli nie złoży się takiego wniosku do końca października to 200 zł przepadnie , wg mnie to trochę nie w porządku , bo nie wszyscy o tym wiedzą , ja np dowiedziałam się z Zakątka za co dziękuję :prosze:
ewelin27 - 2011-10-11, 17:31

ja dzisiaj koło 12 zadzwoniłam i okazało się że wnioski już są - wypisałam i oddałam :-)
powiedziano mi równierz że to tylko za listopad i grudzień a od nowego roku to nie wiadomo co dalej.....dużo osób o tym nie będzie wiedziało i 200,00zł nie dostanie

Malina87 - 2011-10-11, 20:00

monniks napisał/a:
A do mnie wczoraj zadzwoniły panie z referatu świadczeń rodzinnych i uprzejmie zaprosiły, żebym przyszła, wypełniła podanie i przyjęła 200 zł :-D


U nas to samo :-) Nie powiem byłam mile zaskoczona że im się chce tak dzwonić :spoko:

mimi3 - 2011-10-12, 00:14

Dziewczyny nie dajcie się spławiać, niektórym leniwym urzędasom nie chce się popracować i opowiadają głupoty.
W Poznaniu miłe panie z mopru też dzwonią z tą informacją do zainteresowanych :tak: i zapraszają do składania wniosków.

vagabunda8 - 2011-10-12, 09:00

U mnie niestety chyba nie mam co liczyć na telefon, ale czy już ta uchwała jest ważna?
Manu - 2011-10-12, 09:05

U mnie było tak będąc na zakupach w sklepie spodkałam pana z Mopsu ,i mnie zagadnąl mówiąc niech pani złoży sobie wniosek o dodatkowe 100zł . Szczęka mi opadła, byłam zziwiona że mnie pozanł przecierz często tam nie chodzę :-)
Mogli by to gdzieś nagłośnić ale jak i gdzie ?

Alicja - 2011-10-12, 09:43

Ja w imieniu rodziców nie posiadających dostępu do internetu poprosiłam dyrektor szkoły o wywieszenie ogłoszenia.
mama kubusia - 2011-10-12, 10:58

mimi3 napisał/a:
Dziewczyny nie dajcie się spławiać, niektórym leniwym urzędasom nie chce się popracować i opowiadają głupoty.
W Poznaniu miłe panie z mopru też dzwonią z tą informacją do zainteresowanych :tak: i zapraszają do składania wniosków.


A skąd one wiedzą kto jest zainteresowany. Nic z tego nie rozumiem. Przecież każdy chce dostać dodatkową kasę, a dadzą tym co przyjdą i o nią poproszą?

bebe - 2011-10-12, 11:24

Mamo kubusia pobudka od 3. 10.2011 wałkowany jest ten temat,.
efcia - 2011-10-12, 12:04

A mnie dziś mile zaskoczył telefon od pani która zajmuje się świadczeniami, która zapraszała mnie do przyjścia i wypełnienia wniosku bo już są. A jeszcze w poniedziałek mówili, ze mam przyjść w przyszłym tyg.
mimi3 - 2011-10-12, 12:27

Aniu w poniedziałek powiedziałam znajomej że ma iść do mopru w tej sprawie.We wtorek spotykamy się na basenie i ona mówi że jak wracała z tegoż mopru to zadzwoniła do niej babeczka w tej sprawie,Justyna tłumaczy że właśnie była to załatwić, a kobitka w takim razie dzwoni dalej do kolejnych ludzi ;)

Aniu bo im mniej ludzi przyjdzie i poprosi to tym mniej będą musieli wypłacić a w razie czego później powiedzą że po co podwyżki skoro tak mało osób o nie poprosiło.

agajagoda - 2011-10-12, 12:51

Do mnie też dzisiaj zadzwoniła pani z Mopsu , chociaż wniosek już złożyłam , mile mnie zaskoczyli :tak:
agamama123 - 2011-10-12, 13:45

Ja wniosek już złożyłam - poprosiłam też w szkołach chłopców o wywieszenie informacji o tych dodatkowych pieniądzach - wiele, bardzo wiele osób nie ma pojęcia, że taka mozliwość się pojawiła.
biata5 - 2011-10-12, 16:04

Z Gdańska nikt nie dzwonił i pewnie nie ma na co liczyć.
Trzeba pójść i wystać swoje to może za pierwszym podejściem się załatwi? :-x

ewelkaa - 2011-10-13, 10:30

Wyobraźcie sobie moi kochani, że nasz Urząd Miasta poszedł o krok dalej i dostałam dziś pismo z informacją o dodatku 100 zł. A do owego pisma dołączony jest wniosek do wypełnienia :wow: :wow:
Magda2 - 2011-10-13, 11:12

ewelkaa napisał/a:
Wyobraźcie sobie moi kochani, że nasz Urząd Miasta poszedł o krok dalej i dostałam dziś pismo z informacją o dodatku 100 zł. A do owego pisma dołączony jest wniosek do wypełnienia :wow: :wow:

W moim mieście jest tak samo pocztą wysyłają pismo informujące o 100zł i dołączają wniosek :spoko:

mimi3 - 2011-10-13, 11:30

No nie ...
Myślałam że ja pierwsza o tym napiszę.... że listownie zapraszają do składania owych wniosków. Do mnie też dzisiaj przyszedł list z wnioskiem :spoko:
Teraz można być spokojnym że każdy otrzyma tą informację,oby na czas.

martas - 2011-10-13, 12:03

U nas trzeba było rozpierduche zrobić, żeby Paniom zaczęło się chcieć ale z tego co się dowiedziałam około 20 mamy zacząć składać wnioski. Chyba, że może zadzwonią tak jak u Was ;-) w co szczerze jednak wątpię ;/
ewelin27 - 2011-10-13, 12:29

zawsze nam utrudniają wszystko w urzędach ;/ tak jak byśmy nie mieli dość własnych problemów i kłopotów
vagabunda8 - 2011-10-13, 12:44

A ja zamierzam interweniować u naszego burmistrza w sprawie. ref. św. rodz. na Ochocie. Mam już tego dość. Nie chodzi o składanie skargi, bo nie tędy droga. Tam w ogóle nie ma warunków do pracy. Koszmar, jeden petent załatwiany jest ok. 40 min. Żeby złożyć wniosek siedziałam dzisiaj ponad godzinę, Antek już był wściekły zmęczony nie można było nad nim zapanować. Rozumiem że każdy chce być załatwiony dobrze, że zwłaszcza starszym ludziom trzeba tłumaczyć po kilka razy. Ale to co się tam dzieje. Poczekalnia tak mała że trzy osoby robią nie ziemski tłok. Pokój maleńki, a w nim dwa biurka, jedno przy drugim, zero prywatności, a przecież pytania są różne, w efekcie załatwiana jest tylko jedna osoba, a można by szybciej i więcej. Antkowi w pewnym momencie zachciało się kupy, weszłam poprosiłam o druczek, owszem dostałam go, ale usłyszałam że i tak muszę zaczekać, bo pan musi wziąć akta żeby wszystko sobie obejrzeć i wsadzić rzeczony wniosek to mojej teczki. Kurcze nie daruje napisze do burmistrza. Wyszłam po prawie dwóch godzinach, Antek bagaż doniósł do domu ledwo, ledwo.
groszek - 2011-10-13, 18:20

Ja miałam szczęście.Jak przyszłam byłam sama .Znalazły panie moją przesłaną teczke i przy okazji wypełniłam wniosek.Dopiero za mną ustawiła sie kolejka.W każdym razie na Białołęce też mały pokój i dwa miejsca - okienka do załatwienia sprawy + stolik do wypełniania wniosku.
gosiulkat - 2011-10-13, 21:15

Dziewczyny mam pytanie czy jak zrezygnuje z pracy, żeby przejść na świadczenie to czy mam szanse tez dostac zasiłek rodzinny. Czy oni wtedy będa liczyli zarobek tylko męża, a mój uznają za utracony ? Staram sobie to policzyc ile bym miała kasy siedząc w domu czy byśmy dali rade z tym.
Malina87 - 2011-10-13, 21:57

Gosia wtedy będą się liczyć tylko zarobki męża :tak: Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 580 zł aby dostać zasiłek rodzinny.
hoobs - 2011-10-13, 22:05

gosiulkat napisał/a:
Dziewczyny mam pytanie czy jak zrezygnuje z pracy, żeby przejść na świadczenie to czy mam szanse tez dostac zasiłek rodzinny. Czy oni wtedy będa liczyli zarobek tylko męża, a mój uznają za utracony ? Staram sobie to policzyc ile bym miała kasy siedząc w domu czy byśmy dali rade z tym.


O zasiłku rodzinnym masz tutaj

ateczka77 - 2011-10-14, 09:30

Gosiu - rezygnując z pracy by zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym masz zasiłek rodzinny chyba bez względu na zarobki męża. Przynajmniej tak było rok temu jak rozważałam odejście z pracy :)
dorota3 - 2011-10-14, 09:34

Cytat:
Gosiu - rezygnując z pracy by zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym masz zasiłek rodzinny chyba bez względu na zarobki męża.


no chyba nie,,,,jak wszędzie jest próg jeśli ma się dziecko niepełnosprawne jest on wyższy ale jest..zarobki męża są na pewno brane pod uwagę ,jestem w trakcie załatwiania i donosiłam...

ewelkaa - 2011-10-14, 09:36

Do zasiłku rodzinnego - zarobki jak najbardziej pod uwagę się bierze, natomiast do świadczenia pielęgnacyjnego ( o którym jest wątek) - nie.
hoobs - 2011-10-14, 09:36

ateczka77 napisał/a:
Gosiu - rezygnując z pracy by zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym masz zasiłek rodzinny chyba bez względu na zarobki męża. Przynajmniej tak było rok temu jak rozważałam odejście z pracy :)


Chyba nie, na pewno rezygnując z pracy by zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym ma się świadczenie pielęgnacyjne.

gosiulkat - 2011-10-14, 12:49

Ok dzięki, jeszcze nie postanowiliśmy co zrobimy, mama jeszcze nie dała odpowiedzi czy się dziećmi zajmie także rozważamy różne opcje.
gaga - 2011-10-20, 19:20
Temat postu: Pomoc finansowa dla osób pobierających św. pielęgnacyjne
Nie do Wszystkich MOPSy wysyłały powiadomienia lub pracownicy dzwonili do zainteresowanych, więc podaję bo czasu mało.
W dniu 27 września 2011r Rada Ministrów podjęła uchwałę o ustanowieniu rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011r prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn.zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób. W dniu 4 października 2011 zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011r tj. nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w MOPS wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek w załączeniu. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011r będzie przyznane po 31 października 2011 , wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni , w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie wskazanych terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 października 2011r.

Malina87 - 2011-10-20, 19:22

gaga my to już wszystko wiemy. Piszemy o tym w wątku o świadczeniu pielęgnacyjnym ;-)
vagabunda8 - 2011-10-20, 19:25

gaga, to jest tu

Tutaj

Artur21 - 2011-10-20, 19:25

Oj tam, dziewczyna chciała dobrze :tak: ;-) :spoko:
vagabunda8 - 2011-10-20, 19:27

No pewnie, nikt nie ma jej tego za złe. :-)
kabatka - 2011-10-20, 21:23

Dzięki za czujność :-) Wątki scalone :spoko:
mamusiaPiotrusia - 2011-10-21, 16:53

Dziewczyny czy któraś z was spotkała się z tym że pracownicy nie mogą udzielać informacji na temat dodatkowego 100 zł :-x
Ja dziś poszłam się zapytać o wnioski które miały dojść a oni mi na to że żadnych wniosków nie ma i oni nic na ten temat nie mogą mówić bo to tylko kiełbasa przedwyborcza :evil:
Więc ja tak łatwo nie dałam się wybić z rozumu i mówię ze znajomi dostali powiadomienia by się zgłosić po 100 zł . To On mi na to że mogę sobie sama napisać taki wniosek ale mi nie może powiedzieć jak ma brzmieć , więc dzięki wam napisałam , niech sobie nie myślą że tak łatwo się mnie pozbędą :cry:

affelti - 2011-10-21, 18:41

Ja mam już wniosek wypełniony :tak:
biata5 - 2011-10-21, 18:56

Ja byłam wczoraj załatwiać rodzinne i przy okazji złożyłam wniosek na dodatkową stówkę, a Pani mówi że tak naprawdę to nie wie czy pieniądze będą w listopadzie czy w grudniu i czy w ogóle będą ? Decyzja na :-( pewno będzie w grudniu więc nie sądzę żeby w listopadzie bez decyzji wypłacili
Grażyna O. - 2011-10-21, 19:32

Dziewczyny co wy mówicie, w zeszłym tygodniu wypełniłam wniosek, a w następnym dniu miałam decyzję. Do decyzji mam dopięty harmonogram wypłaty 100 zł - 15.11.2011 i 15.12.2011 r.
Opieka społeczna (która się u nas tym zajmuje) nie stwarzała żadnych problemów. Nawet panie dzwoniły do wszystkich, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne.

Niestety, nie we wszystkich MOPS tak jest i wczoraj wraz z dyrektorką OERW zdecydowałyśmy aby dzieciakom do zeszytów kontaktowych wsadzić karteczki z informacją.

mamusiaPiotrusia - 2011-10-21, 21:24

Ja jak dzisiaj od nich wyszłam to nie wiedziałam czy mam płakać czy się śmiać po prostu szok.
Ciekawa jestem jaką wydadzą decyzję , gdybym czekała aż dojdzie do mnie obiecany wniosek i się nie upomniała to bym nawet wniosku nie złożyła :(

biata5 - 2011-10-21, 22:58

Nie jestem w stanie tego zrozumieć dlaczego są tak rozbieżne informacje , w każdym mieście sprawa załatwiana jest inaczej . Czy to dobra wola pracujących tam ludzi ? :-x
nefre - 2011-10-22, 13:08

Monika, już jest 22 października. Zajdź raz jeszcze i poproś panią, żeby na kartce Ci napisała dlaczego nie może wydać wniosku i dlaczego nie potrafi udzielić wyczerpująćej informacji na temat tych pieniędzy, poproś o podpisanie się, z pieczątką i datą. I najlepiej wejdź z dyktafonem. W razie czego będziesz miała podkładkę ;-) a myślę, że to zadziała :spoko:
sobalinka - 2011-10-22, 13:47

U nas wszystko bez problemu :spoko:
mamusiaPiotrusia - 2011-10-22, 15:56

Wiesz Sylwia ja napisałam odręcznie wniosek z nr pesel Piotrusia , tak mi podpowiedział pracownik kiedy się nie dałam zbyt łatwo zbyć, ale niby oficjalnie nic nie mogą powiedzieć :cry: , Czekam na decyzję i mam nadzieję że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie :oops:
marutka - 2011-10-25, 11:15

Ja wczoraj wypełniłam wniosek. Wszystko bez problemów :jupi:
mm - 2011-10-25, 13:20

Dziś w "Gazecie Wyborczej" jest artykuł "Pieniądze dla opiekunów niepełnosprwanych". Do końca października należy złożyć wniosek na wypłatę tych pieniędzy.
Więcej w gazecie na str. 27

grażyna - 2011-11-14, 14:40

Poszukuję dla znajomej informacji, chce pobierać świadczenie na niepełnosprawnego męża. Wiem, że w chwili obecnej Urzędy odmawiają, a decyzje pozytywną uzyskuje się po napisaniu odwołania do SKO. Może ktoś wie, jak powinno wyglądać takie odwołanie? Może natknęłyście się gdzieś w necie na taki wzór-podpowiedź?
edyta.editt - 2011-11-17, 15:53

Czy ktoś dostał już tą dodatkową stówkę?Ja dostałam kasę,ale bez 100 zł.
Manu - 2011-11-17, 15:54

Ja dostałam pismo że mi przyznali 100zł na listopad i grudzień ale kasa bedzie około 25 listopada
RENIA - 2011-11-17, 16:09

Ja tez dostałam dzisiaj pismo o takiej treści:
Uprzejmie informujemy że Pani wniosek o przyznaniu pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie może zostać załatwiony w obowiązującym terminie z powodu braku środków finansowych na ten cel. W związku z powyższym decyzja administracyjna w tej sprawie zostanie wydana z chwila otrzymania środków z budżetu państwa.
Czyli jak zawsze obiecują i co nic ;/

vairatka - 2011-11-17, 16:43

Ja dostałam w normalnym terminie razem z resztą świadczeń.
efcia - 2011-11-17, 17:39

Manu napisał/a:
Ja dostałam pismo że mi przyznali 100zł na listopad i grudzień ale kasa bedzie około 25 listopada

U mnie tak samo :tak:

mamusiaPiotrusia - 2011-11-17, 18:36

No to ja do dziś nie mam odpowiedzi ani kasy w tej sprawie :)
affelti - 2011-11-17, 19:16

U nas też cisza :-(
ewelin27 - 2011-11-17, 20:08

u mnie też cisza żadnego pisma że dostanę te 100,00zł więcej
agajagoda - 2011-11-17, 20:18

Ja właśnie sprawdziłam i dodatkowe 100zł jest na koncie :spoko:
ewelin27 - 2011-11-17, 20:26

do którego dnia każdego miesiąca macie pieniążki na koncie ??
u nas różnie,piszą że do ostatniego mają czas wypłacić

agajagoda - 2011-11-17, 21:15

U mnie po 15 już pieniądze są na koncie , przeważnie 16 albo 17
ewelin27 - 2011-11-17, 21:22

to szybko u nas na święta są przelewy szybciej robione lub w jakiś wyjątkowych przypadkach
moni30.30 - 2011-11-17, 21:39

Ja dziś dostałam decyzje z urzędu miasta o dodatkowym 100 zł.Będzie wypłacone po 100zł w listopadzie i w grudniu :-)
ewelkaa - 2011-11-17, 21:45

Ja przeważnie dostaję 21 -23.. więc na temat 100 zł nic nie wiem póki co...
Aga w szoku jestem, że tak wcześnie dostajesz :wow:

agamama123 - 2011-11-17, 21:52

Ja dostałam info, że dodatkowe 100 PLN zostanie wypłacone razem ze świadczeniem pielęgnacyjnym za listopad i grudzień. U nas przelewy są 27 każdego miesiąca.
edyta.editt - 2011-11-18, 10:48

To troszkę się rozjaśniło.
Ja mam jedno świadczenie 15,a drugie 17,no i z żadnym nie przyszło...

Malina87 - 2011-11-18, 10:52

Ja co miesiąc dostaje 4 ..chyba że czwarty przypada na weekend to zdarzy się że i drugiego, trzeciego.
Dodatkową stówe już też dostałam.

mariola - 2011-11-18, 11:49

U nas 23-25 każdego miesiąca, we środę mam otrzymać dodatkową 100.
Manu - 2011-11-18, 12:21

U nas płaca zawsze do 25 każdego miesięca,chyba że są jakieś święta po drodze jak Boże Narodzenie to zawsze sa 19
ewelin27 - 2011-11-18, 13:04

dostałyście dziewczyny prędzej decyzję o tym że wam wypłacą te dodatkowe 100,00zł??
moja znajoma składała 3 dni po mnie i już ma decyzję o dodatkowych 100,00zł a ja nic jeszcze nie mam :-(


jak pisałam nie było decyzji o dodatkowym 100,00zł
dostałam ją przed chwilką :jupi: pozytywną oczywiście :jupi:

efcia - 2011-11-19, 10:50

Ja decyzję dostałam a dziś sprawdzałam konto przez internet i jestem zdziwiona, bo przelew był ale bez dodatkowej stówki :-(
Może wypłacą mi ją osobno?
Zadzwonię jednak w poniedziałek i się dowiem o co chodzi

Ania Bydgoszcz - 2011-11-19, 11:33

Ja mam na decyzji napisane, że wypłacają razem ze świadczeniem.
Ja je dostaję ok 23 danego miesiąca.

natka - 2011-11-19, 12:25

My decyzji jeszcze nie mamy,kazali po 23 się zgłosic a i 100 dotatkowa nie przyszła.Dzwoniłam to narazie nie mają pieniążków-będzie napewno ale trzeba czekac ;/
Wojtala - 2011-11-23, 11:33

Powiedzcie mi proszę, może wiecie - ile czasu muszę czekać na decyzję o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego?
vagabunda8 - 2011-11-23, 12:07

Według KPA, chyba do 30 dni roboczych, ale nie jestem, bo sama wiesz jak jest w urzędach,kto pierwszy wstanie ten rządzi ;-)

Dostałam decyzję w sprawie dodatkowych stówek. Mam dostać w listopadzie i grudniu, a wypłacają ... od 1.11.2011 do 31.12.2011... to się nazywa precyzyjna dyplomacja. :lol:

Irenka - 2011-11-23, 12:30

Tak jak Vagabunda pisze - w teriminie do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji (zgodnie z KPA). Jeżeli coś brakowało to organ przyznający ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o konieczności uzupełnienia dokumentów.
ewelkaa - 2011-11-23, 12:31

Dostałam dziś świadczenie z dodatkowym 100 zł.. :-)
grażyna - 2011-11-23, 12:36

Odebrałam dziś decyzje na 100zł. Płatne razem ze świadczeniem czyli w listopadzie jutro.

Coś o terminach z mojego podwórka. U mnie Panie w referacie wpisują datę odebrania decyzji ołówkiem i odbierając decyzję podpisujesz za nimi. Przykład ja dziś odbierając podpisałam datę 09.11. a decyzja ma datę 08.11.. Podanie złożyłam zdaje się 13.10. Czyli wszystko w porządku i w zgodzie z KPA ;-) .

efcia - 2011-11-24, 14:34

Wcześniej pisałam, ze dostałam decyzję z dodatkowym 100zł, pieniążki z świadczenia przyszły a te 100 nie, Okazało się, ze tak jak pisała Grażyna, dostałam w takim samym dniu w którym złożyłam wniosek tyle że w listopadzie (no wiadomo ;-) ). A ja się martwiłam, ze coś nie tak, :-?
bebe - 2011-11-24, 14:41

W naszym mopsie aferka .Panie zdefraudowały kaskę Córka wezwana na policję w charakterze świadka.
Martek - 2011-11-24, 19:29

ewelkaa napisał/a:
Dostałam dziś świadczenie z dodatkowym 100 zł.. :-)

A ja świadczenie dostałam "gołe". Zaniepokojona (bo podanie wysłałam poleconym na drugi dzień po wejściu rozporządzenia w życie) zadzwoniłam, gdzie trzeba i dowiedziałam się, że to pójdzie z innej listy, więc w innym terminie. Zobaczymy. Na razie nic.

sabina216 - 2011-11-29, 13:38

Czy ja dobrze zrozumiałam, że ta dodatkowa stówka tylko dla rodziców nie pracujących?
Giena1977 - 2011-11-29, 13:47

sabina216 napisał/a:
Czy ja dobrze zrozumiałam, że ta dodatkowa stówka tylko dla rodziców nie pracujących?

Tak,bo to jest dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,czyli nie pracujących.

aagguulllaaa - 2011-12-09, 17:42

dziewczyny a o to dodatkowe 100zł do kiedy się składa wnioski
można jeszcze teraz ... bo w sumie w tym czasie co ta ustawa przechodziła byliśmy "odcięci od rzeczywistości" a teraz przez przypadek znalazłam informacje ze się należy :-)
z drugiej strony dlaczego MOPR nie poinformował nas? :-x ach ta nasza biurokracja

kabatka - 2011-12-09, 18:09

Niestety można było wnioski składać do 30 października :-( jak mnie pamięć nie myli.
ewelin27 - 2011-12-09, 19:52

Monika potwierdzam wnioski można było składać do 30 października
aagguulllaaa - 2011-12-09, 19:58

kurcze a jak ktoś przeoczył to pieniążków nie dostanie :-x
okazało się że nie jestem jedyna w takiej sytuacji :-(

jeszcze jedno pytanko nie orientujecie się czy mając przyznane świadczenie pielęgnacyjne można podpisać jakąkolwiek umowę
wiem że umowę o pracę na pewno nie ale są jeszcze inne formy tj.
umowa o dzieło, umowa zlecenie mogę którąś z nich podpisać i nie stracić prawa do świadczenia

ewelin27 - 2011-12-09, 20:04

Ja nie wiem tego akurat bo nie pracuje - inne osoby może Ci pomogą :*
Alicja - 2011-12-09, 20:10

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tego względu, gdy dana osoba – opiekująca się osobą z niepełnosprawnością – świadczy np. usługi na podstawie umowy o dzieło, to nie będzie miała ona prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
aagguulllaaa - 2011-12-09, 20:28

dzięki za pomoc :*
Ania Bydgoszcz - 2011-12-19, 13:42

Informacja o dodatkowym 100 zł

i co dalej?

efcia - 2011-12-19, 14:15

No właśnie, też już się zastanawiałam co dalej. U nas nic jeszcze nie wiedzą, czy do marca będą pieniążki i nawet nie wiadomo czy składać nowe wnioski na te 3m-ce.
A co potem to rozkładają ręce.

vagabunda8 - 2011-12-19, 19:11

A ja nie mogę tego odtworzyć, możecie powiedzieć o czym to jest?
bebe - 2011-12-19, 19:15

Powiedziane było że po 100 zł tylko na listopad i grudzień.

Dalej nic.

vagabunda8 - 2011-12-19, 19:18

Dzięki bebe, czyli nic nowego :-(
bebe - 2011-12-27, 23:35

Od stycznia do marca dalej dokładają po stówce,

Wnioski składać do 30 stycznia

vagabunda8 - 2011-12-28, 09:31

bebe napisał/a:
Od stycznia do marca dalej dokładają po stówce,

Wnioski składać do 30 stycznia


Jak możesz to podaj źródło tej informacji, albo podstawę prawną, bo u mnie w urzędzie tak na gębę to nic nie zrobią. Im trzeba czarno na białym palcem pokazać.
Dzięki.

Manu - 2011-12-28, 10:00

Dziewczyny dzwoniłam do MOPS-U i mi powiedzieli ze dopiero coś będa wiedziec w nowym roku. A jak cos bedzie wcześniej to bede wiedzieć mam znajomego więc zadzwoni.
bebe - 2011-12-28, 10:16

Źródło wczorajsza Gazeta Prawna
Manu - 2011-12-28, 10:23

Aha to widzisz oni może i wiedza ale nie moga jeszcze nic gadać poczytam zobaczę
vagabunda8 - 2011-12-28, 10:50

Dzięki bebe.
Grażyna O. - 2011-12-28, 10:58

Bebe dziękujemy za info. Informacja już zamieszczona :arrow: tutaj
anna_maria - 2011-12-28, 23:04

fajnie, zawsze coś :)
choć i tak to śmiech na sali ;-)

mimi3 - 2012-01-02, 20:20

a w Poznaniu na str
http://www.pcs-poznan.pl
taki komunikat
Komunikat

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. uchwaliła rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. (rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2012r.) Rozporządzenie przewiduje, że matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone na miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Osoba zamieszkująca w Poznaniu i mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przez Prezydenta Miasta Poznania powinna złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna (14 dni po odebraniu decyzji). Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

vagabunda8 - 2012-01-02, 20:30

Dzięki marzenia. :prosze:
ewelin27 - 2012-01-02, 21:24

Zamiast dać nam na stałe 100zł to znowu tylko do marca :wow:
Powinni wogóle nam więcej dawać pieniędzy na dzieci niepełnosprawne

mona31 - 2012-01-02, 21:33

Dzięki :brawo: nic nie wiedziałam czyli 153 zł +100 to już jakoś inaczej wygląda
moni30.30 - 2012-01-02, 21:34

Ja dziś dzwoniłam do Urzędu Miasta Krakowa i pan oświadczył mi,że to bzdura..że o niczym takim nie wiedzą :-( Za poprzednie miesiące dostałam po 100 zł a teraz, to na pewno nie będzie,bo już by o tym wiedzieli cokolwiek... Jestem zła :-?
ewelin27 - 2012-01-02, 21:39

moni30.30 napisał/a:
Ja dziś dzwoniłam do Urzędu Miasta Krakowa i pan oświadczył mi,że to bzdura..że o niczym takim nie wiedzą :-( Za poprzednie miesiące dostałam po 100 zł a teraz, to na pewno nie będzie,bo już by o tym wiedzieli cokolwiek... Jestem zła :-?


Ja dzwoniłam przed Nowym Rokiem powiedział mi że mam zadzwonić koło 5 stycznia czy coś wiadomo i jeśli tak to że można ewentualnie iść złożyć wniosek

bebe - 2012-01-02, 21:44

Wysłany: 2011-12-27, 23:35
Od stycznia do marca dalej dokładają po stówce,

Wnioski składać do 30 stycznia

dorota3 - 2012-01-02, 21:50

mona31 napisał/a:
Dzięki :brawo: nic nie wiedziałam czyli 153 zł +100 to już jakoś inaczej wygląda


Niestety nie chodzi tu o zasiłek pielęgnacyjny(153) lecz o świadczenie pielęgnacyjne(520) ,to do niego jest ewentualny dodatek...

moni30.30 - 2012-01-02, 21:51

ewelin27 napisał/a:
moni30.30 napisał/a:
Ja dziś dzwoniłam do Urzędu Miasta Krakowa i pan oświadczył mi,że to bzdura..że o niczym takim nie wiedzą :-( Za poprzednie miesiące dostałam po 100 zł a teraz, to na pewno nie będzie,bo już by o tym wiedzieli cokolwiek... Jestem zła :-?


Ja dzwoniłam przed Nowym Rokiem powiedział mi że mam zadzwonić koło 5 stycznia czy coś wiadomo i jeśli tak to że można ewentualnie iść złożyć wniosek

To może za wcześnie zadzwoniłam? I może ten pan był niedoinformowany jeszcze dokładnie..Zadzwonię za tydzień jeszcze raz i zobaczymy czy coś się wykluje :-)

grażyna - 2012-01-02, 22:35

Na pewno, w końcu i do Krakowa wieści dojdą. U mnie kompletne zaskoczenie, bo przypadkowo byłam dziś w urzędzie, pani zobaczyła mnie na korytarzu, zaczepiła sama i nawet wniosek do wypełnienia już dała.
Tym razem okroili odbiorców tej stówki, bo dostają ją tylko rodzice, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych a nie wnuczek na babcię.

joa - 2012-01-02, 22:41

Wiem od koleżanki z MOPS-u w Rybniku-to prawda, za 3 miesiące jeszcze zapłacą. Ewelina-składaj wniosek!
grażyna - 2012-01-02, 22:45

Wnioski można składać do końca stycznia.
moni30.30 - 2012-01-02, 22:52

Dzięki dziewczyny..aż mi lepiej :-) Mam nadzieję,że Kraków nie zostanie pominięty ;/
MAGDALENASKUBA - 2012-01-02, 22:53

dziewczyny,a ja mam takie pytanie.dzisiaj w ZUS przedłużyłam sobie macierzyński o 4tyg i kończy się on 06.02 więc czy ja również mogę złożyć ten wniosek mimo, iż świadczenie będę dostawała od lutego?Do pracy nie wracam :nzastanawianie: nie wracam
Grażyna O. - 2012-01-02, 23:00

Ale na dzień dzisiejszy jesteś zatrudniona, więc nie pobierasz świadczenia, w związku z tym nie możesz dostać dodatku.
Jeżeli w lutym przejdziesz na świadczenie to pewnie okaże się, że nie złożyłaś wniosku w wymaganym terminie.
Najlepiej zapytaj w swoim Mopsie :tak:

grażyna - 2012-01-02, 23:01

Zdaję się, że jest 7 dni od decyzji o otrzymaniu świadczenia na złożenie wniosku. Czyli złożysz go dopiero w lutym.
MAGDALENASKUBA - 2012-01-02, 23:12

dziewczyny umowy nie przedłużyłam,bo postanowiłam poświęcić swój czas na bycie,opiekę i rehabilitację syna.Miałam do końca grudnia umowę,Macierzyński skończyłby mi się teraz 08.01, ale jest ustawa o przedłużeniu więc z niej chce skorzystać.I zapewne tak będzie,że jak pójdę to mi powiedzą - jest luty, a miała pani czas do stycznia ;/
Grażyna O. - 2012-01-02, 23:15

Więc zadzwoń, zajdź w styczniu, zapytaj.
mimi3 - 2012-01-03, 00:03

Magdalena,masz prawo do dodatkowej 100

Dziewczynki czytajcie uważniej ;) !

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna (14 dni po odebraniu decyzji). Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
_________________

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna (14 dni po odebraniu decyzji). Wnioski ...

:papa:

MAGDALENASKUBA - 2012-01-03, 00:34

mimi dziękuję :*
mimi3 - 2012-01-03, 00:36

Madziu nie ma za co ;-)
ewelin27 - 2012-01-03, 10:37

Ja właśnie dzwoniłam u mnie w Rybniku można już wypisać wnioski na dodatkowe 100,00zł
Dziewczyny z Rybnika i okolic zapraszam na ''Raciborską'' ;-)

efcia - 2012-01-03, 14:31

Byłam dzisiaj u nas i owszem wszystko jest ale jak zwykle nie ma jeszcze wniosków, kazali mi przyjść w przyszłym tyg.
dorota3 - 2012-01-05, 19:00

U nas bez problemu ,wypełniłam dzisiaj wniosek , pieniądze będą :-)
Grażyna O. - 2012-01-07, 17:17

Mnie panie zadziwiły :wow: zadzwoniły. We wtorek mam podejść wniosek wypisać i od razu decyzja będzie przygotowana, aby 2 razy nie chodzić.
moni30.30 - 2012-01-09, 10:28

No i dotarło do Krakowa :-D Dzwoniłam do Urzędu i szłam na ''pewniaka''dzięki Wam dziewczynki ;-) w piątek pojadę złożyć wniosek.
Manu - 2012-01-09, 11:15

U nas tez można podpisywać :-)
karolina1 - 2012-01-11, 12:43

Dziewczyny a jak u was wyglądają te wnioski, ja w piśmie które otrzymałam ma napisane ze nie ma określonego wzoru wniosku i trzeba samemu taki napisać w formie dowolnej.I nie ukrywam że nie mam pojęcia jak napisać taki wniosek
Malina87 - 2012-01-11, 13:56

Karolina w nagłówku pisze : Wniosek o ustalenie prawa do pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne


Dane osoby ubiegającej się :
Imię i nazwisko........
Pesel......Telefon....
Miejsce zamieszkania......

Wnoszę o przyznanie pomocy finansowej w związku z tym , że pobieram świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad:.......................


data i podpis

karolina1 - 2012-01-11, 14:20

Dziękuje ślicznie za podpowiedz.
Grażyna O. - 2012-01-11, 14:34

Od dziecka również pesel, data urodzenia i adres (ja wpisuję j.w.)
efcia - 2012-01-11, 14:52

U nas był gotowy wniosek w urzędzie, ale tez pewnie nie wiedziałabym jak napisać
grażyna - 2012-01-12, 14:24

A ja dostanę szału na nasz MOPS :-x :evil: .
Wydzwaniam dzisiaj do Zus i tam twierdzą, że moich dokumentów o ustalenie okresu składkowego nie ma :evil: . W MOPSie wzięli je już półtora roku temu, pół roku temu na moje pytanie okazało się, że ich jeszcze nie wysłali bo metryki jeszcze są potrzebne. Doniosłam, pani powiedziała, że je wysłali. Od października ni widu, ni słychu. A dziś w ZUSie twierdzą, że ich w ogóle nie dostali. A ja od półtora roku składek nie mam, bo je wstrzymali. Liche to liche były, ale co jak nie będę miała tych 20 lat :evil: ?
Wrrrrrrrrrrr...

Irenka - 2012-01-12, 14:26

Grażynka, piłuj ich, niech szukają, przecież to ważne dokumenty i nie mogły zapaść się pod ziemię.
grażyna - 2012-01-12, 14:30

Jutro mnie nie przyjmą, bo dzień wewnętrzny :] .
W poniedziałek nie odpuszczę.

bebe - 2012-01-12, 14:30

Grażyna zaproś do siebie na rozmowę redaktora z lokalnej gazety.Biegiem Ci sprawę załatwią.Albo zadzwoń i powiedz że masz taki zamiar :tak:
aagguulllaaa - 2012-01-12, 23:16

dobrze że jesteście bo znów bym przeoczyła dodatek jutro będę męczyć swój Mopr :] Grażynie życzę powodzenia trzymam kciuki :*
kropka79 - 2012-01-16, 09:18

Do mnie w zeszłym tygodniu dzwoniła pani z MOPS że można już składać wnioski na te dodatkowe pieniążki.. Także wniosek złożony, tylko nie zdążyli mi go rozpatrzyć, bo świadczenie dostałam już w piątek ale bez tych dodatkowych pieniążków.
vagabunda8 - 2012-01-16, 12:29

kropka79 napisał/a:
Do mnie w zeszłym tygodniu dzwoniła pani z MOPS że można już składać wnioski na te dodatkowe pieniążki.. Także wniosek złożony, tylko nie zdążyli mi go rozpatrzyć, bo świadczenie dostałam już w piątek ale bez tych dodatkowych pieniążków.


Nie przejmuj się możesz dostać osobnym przelewem, albo za dwa miesiące razem. To idzie z innej puli jak pozostałe pieniądze.

Manu - 2012-01-16, 12:35

vagabunda8 napisał/a:
kropka79 napisał/a:
Do mnie w zeszłym tygodniu dzwoniła pani z MOPS że można już składać wnioski na te dodatkowe pieniążki.. Także wniosek złożony, tylko nie zdążyli mi go rozpatrzyć, bo świadczenie dostałam już w piątek ale bez tych dodatkowych pieniążków.


Nie przejmuj się możesz dostać osobnym przelewem, albo za dwa miesiące razem. To idzie z innej puli jak pozostałe pieniądze.


Ja tak dostałam ostatnio więc nie ma się co martwić,nadpłacą napewno.

ewelin27 - 2012-01-16, 14:13

Pieniążki w tym miesiącu będą na moim koncie :jupi:
Asiu(joa) serdecznie Ci dziękuję kochana za pomoc :*

vagabunda8 - 2012-01-16, 15:25

Super Ewelina, bardzo się cieszę że się udało.
kropka79 - 2012-01-17, 08:53

Wiem że nie przepadną, tylko liczyłam na tą 100 bo nie dostałam w tym miesiącu alimentów :-( Na dofinansowanie do posiłków w przedszkolu też się nie załapaliśmy bo socjalna uznała że nieznacznie przekraczamy dochód a ona nie znalazła w naszej sytuacji nic co by nas kwalifikowało do otrzymania jakiej kolwiek pomocy
ewelin27 - 2012-01-18, 13:41

Ja dzisiaj odebrałam decyzję z MOPS :-) Pieniążki będą w tym miesiącu :-)
W piątek rano idę do PFRON działać z dofinansowaniem na turnus - jak złożę do końca stycznia pieniądze mi przyznają w marcu-kwietniu.Ciekawe ile wogóle ;-) Ktoś mi mówił,że na dziecko się na pewno dostaje ale co z opiekunem nie wiadomo ;-)

grażyna - 2012-01-18, 14:02

Irenka napisał/a:
Grażynka, piłuj ich, niech szukają, przecież to ważne dokumenty i nie mogły zapaść się pod ziemię.

Dokumenty nie zapadły sie pod ziemię. Są. Na widoku. U mojej pani z MOPS na biurku :-x :mlotek: :-x :evil: .
Wysłała wszystkie oprócz moich, które leżą u nich półtora roku. Bo ja biorę świadczenie b.długo (jak jeszcze był to zasiłek stały) i trzeba wtedy napisać specjalne pismo przewodnie i cofnąć się o wiele lat do tyłu w dokumentacji i to księgowa miała zrobić i jeszcze nie zrobiła.
Nie będę nawet tego komentować, bo mi się nie chcę.

ewelin27 - 2012-01-18, 15:21

Grażyna to lecą z Tobą lekko mówiąc w głupa ;/ co za ludzie i ludziska są
MAGDALENASKUBA - 2012-01-18, 16:17

Człowiek wszystko pilnuje żeby było na czas,wszystkie dokumenty,a oni taki cyrk.Nic dziwnego,że się Grażynko denerwujesz.Znam to uczucie
Nie Twoja wina,że tak działają,człowiek się stara i tak ma zawsze pod górę ;/

affelti - 2012-01-18, 17:25

Ja znalazłam taki artykuł: http://konektia.pl/artyku...-pielegnacyjnym
MAGDALENASKUBA - 2012-01-19, 14:49

Dla wszystkich zainteresowanych:
W dzisiejszej gazecie wyborczej jest art.o świadczeniach pielęgnacyjnych i dodatkach

bebe - 2012-01-19, 15:10

Kupiłaś G W to skomentuj co tam napisali..W internecie nie ma nic .
MAGDALENASKUBA - 2012-01-19, 15:57

Kochana bardzo chętnie,ale sama jeszcze jej nie mam.Wczoraj widziałam w reklamie taką informację,a dzisiaj prosiłam męża aby ją kupił,z tym,że pracuje do 20 więc jak wróci to coś napiszę :tak:
bebe - 2012-01-19, 21:11

http://info.wyborcza.pl/t...owe+300+z%C5%82
MAGDALENASKUBA - 2012-01-19, 21:18

Bebe przypomniałaś mi.W gazecie jest artykuł o tych dodatkowych 100zł do marca.Komu przysługuje a komu nie.Jak się ubiegać,podstawy prawne.Jeśli ktoś będzie miał ochotę to podeślę na maila skan całej strony :tak:
klooocuszek - 2012-01-21, 18:36

W styczniu, lutym i marcu należy się dodatkowe 100zł. Trzeba złożyć wniosek, bo nie jest przyznawane automatycznie tylko na wniosek :tak:
bebe - 2012-01-24, 18:44

Dzisiejsza Gazeta Prawna


http://praca.gazetaprawna...ochodowego.html

ewelin27 - 2012-01-24, 19:46

No to ładnie nas zrobili :-( Taki mamy rząd
Grażyna O. - 2012-01-24, 20:21

Jak na razie to jest projekt i nic przesądzone.
Cytat:
Zgodnie z zapowiedziami rządu prawo do tego świadczenia w obecnym brzmieniu przepisów zachowają tylko ojciec, matka, opiekun prawny oraz rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem. Co więcej wysokość świadczenia dla nich wzrośnie z 520 zł do 620 zł miesięcznie.

Z kolei inne osoby zobowiązane do alimentacji, np. córka zajmująca się rodzicem lub wnuczek babcią zyskają prawo do zupełnie, nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wyniesie ono 520 zł, ale gmina przyzna je tylko wtedy, gdy dochody obydwu rodzin (opiekuna i osoby, nad którą sprawuje opiekę) nie przekroczą kryterium dochodowego wynoszącego 583 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Jeżeli nowelizacja ustawy przejdzie ;/ to w następnej kolejności będziemy my.

linka_ns - 2012-01-24, 23:07

Czy ktoś się orientuje- jak się ma dwójkę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i nad jednym jest się już na świad. pielęgnacyjnym to czy na to drugie też się dostaje te520zł? czy niezależnie od ilości dzieci nad którymi jest wymagana opieka dostaje się tylko520zł?
bebe - 2012-01-24, 23:30

Grażyna O. napisał/a:
Jeżeli nowelizacja ustawy przejdzie ;/ to w następnej kolejności będziemy my.Grażyno a co ty wróżką jesteś po co ten pesymizm :-x

grażyna - 2012-01-25, 06:47

linka_ns napisał/a:
Czy ktoś się orientuje- jak się ma dwójkę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i nad jednym jest się już na świad. pielęgnacyjnym to czy na to drugie też się dostaje te520zł? czy niezależnie od ilości dzieci nad którymi jest wymagana opieka dostaje się tylko520zł?

Tylko jedno.

Grażyna O. - 2012-01-25, 16:23

bebe napisał/a:
Grażyna O. napisał/a:
Jeżeli nowelizacja ustawy przejdzie ;/ to w następnej kolejności będziemy my.Grażyno a co ty wróżką jesteś po co ten pesymizm :-x

Ach życie ;/ niestety, oszczędzają na wszystkich.

MAGDALENASKUBA - 2012-01-25, 18:45

A ja dzisiaj byłam w mojej gminie i się dowiedziałam,że te 100zł co będą przyznawali to każdemu na dwa lub trzy miesiące,a nie przez cały okres trwania orzeczenia ;/
A tak przy okazji muszę się wygadać,bo czytałam artykuł w gazecie prawnej i ktoś napisał:
Cytuje:
"Rząd znowu chce zaoszczędzić na chorych dzieciach--- pewnie lepiej dać więcej więżniom...Na chore dziecko 620zł a na więżnia 76zł dziennie to daje 2280 zł .WSTYDZE SIĘ ZA POLSKĘ GDZIE MORDERCA,ZŁODZIEJ itd. MA WIĘKSZE PRAWA I CHORE DZIECI I ICH RODZINY"
Jeśli to ma być sprawiedliwy podział rządowych pieniędzy to ja wymiękam :nie:

linka_ns - 2012-01-25, 18:55

Tak to właśnie jest u nas w Polsce, ważniejsi przestępcy niż dzieci.
U nas to się chyba nigdy nie zmieni. Koszmar.

zula - 2012-02-01, 08:35

Dziś dzwoniłam do naszego MOPSU zapytać dlaczego nie mam tych dodatkowych 100 zł (myślałam że z wnioskiem coś było nie tak )a Pani z oburzeniem mnie poinformowała że pieniędzy nie mają i nie wie kiedy będą :] Tak się zastanawiam po co ja stałam 2 godziny w kolejce jak składałam ten wniosek jak i tak na czas pieniędzy nie dostałam.
iwonaf - 2012-02-01, 08:51

U nas też jeszcze nie ma pieniążków :-?
renia33 - 2012-02-01, 10:53

W naszym GOPSie te dodatkowe pieniądze za listopad i grudzień były przelane na moje konto jednocześnie, czyli w grudniu.Może i teraz tak będzie... :nzastanawianie:
ewelkaa - 2012-02-01, 10:59

U nas za listopad i grudzień dodatkowe sto złotych miałam wypłacone razem ze świadczeniem pielęgnacyjnym w każdym z dwóch miesięcy.. teraz przyszło świadczenie bez 100 zł :-( pewnie będzie dopiero w lutym..
ewelin27 - 2012-02-01, 11:33

Ewelina ja też nie dostałam tych 100zł więcej.Dostałam pismo że w lutym mi nadpłacą
affelti - 2012-02-01, 11:47

u nas też nie dali jeszcze :nie:
Thar - 2012-02-01, 12:39
Temat postu: Dodatek pielęgnacyjny jakie zmiany w 2012 roku ?
Hyeka,

Moja kochana żonka chciała po zakończeniu macierzyńskiego zrezygnować z pracy i przejść na dodatek pielęgnacyjny, bo niestety nie mamy z kim zostawić dzieci - a w trójmieście opiekunki są piekielnie drogie (zwłaszcza do 3 dzieci).

No i dotarła do nas informacja na temat zmian w świadczeniu w roku 2012 , czy ktoś dysponuje dokładnym , jasnym artykułem i/lub wiedzą jak w roku 2012 będą wyglądać dodatki dla rodzica rezygnującego z pracy w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem ?

efcia - 2012-02-01, 12:53

affelti napisał/a:
u nas też nie dali jeszcze :nie:

u mnie to samo

mariola - 2012-02-01, 12:55

U nas mają za styczeń wyrównać przy wpłacie za luty.
Grażyna O. - 2012-02-01, 13:14
Temat postu: Re: Dodatek pielęgnacyjny jakie zmiany w 2012 roku ?
Thar napisał/a:
Hyeka,

Moja kochana żonka chciała po zakończeniu macierzyńskiego zrezygnować z pracy i przejść na dodatek pielęgnacyjny, bo niestety nie mamy z kim zostawić dzieci - a w trójmieście opiekunki są piekielnie drogie (zwłaszcza do 3 dzieci).

No i dotarła do nas informacja na temat zmian w świadczeniu w roku 2012 , czy ktoś dysponuje dokładnym , jasnym artykułem i/lub wiedzą jak w roku 2012 będą wyglądać dodatki dla rodzica rezygnującego z pracy w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem ?


Zapewne chodzi o świadczenie pielęgnacyjne :tak: warunki jak na razie te same co zeszłego roku, poczytaj temat z którym scaliłam twoje pytanie.

Dziewczyny, przy decyzji zapewne macie "harmonogram wypłaty pomocy finansowej......."
i tam powinno być wpisane kiedy dostaniecie pieniądze.

W zeszłym roku wniosek o przyznanie pomocy finansowej trzeba było złożyć do końca października i pieniądze były w listopadzie i grudniu. Teraz wnioski składa się do końca stycznia i nie będą wypłacać na raty, w lutym wypłacą za 2 miesiące. U mnie w harmonogramie od razu wpisali 15.02.2012 r.

vagabunda8 - 2012-02-01, 13:57

efcia napisał/a:
affelti napisał/a:
u nas też nie dali jeszcze :nie:

u mnie to samo


U mnie też echo na koncie, nie dali jeszcze.

grażyna - 2012-02-01, 18:44

Jeszcze decyzji nie mam, bo jakoś zapominam po nią zajść :roll: .
Ale 100zł dostałam razem ze świadczeniem.

Ania Bydgoszcz - 2012-02-01, 21:35

Ja dostałam wczoraj tą dodatkowa stówkę :tak:
abejbe - 2012-02-01, 21:39

Mnie też zmartwił brak ekstra "stówy" ale w MOPS powiedzieli że za styczeń będzie wypłacana w lutym. To nie jest kwestia manka w moim MOPS ale tak ma być w całej Polsce. Ciekawe czy w lutym będzie za styczeń plus luty (czy za luty w marcu?)?
biata5 - 2012-02-01, 21:40

Ja dostałam dzisiaj dodatkową stówkę a świadczenia wypłacili 25 - go czyli razem nie wypłacają,
Za listopad i grudzień też dostawałam oddzielnie zawsze na koniec miesiąca

grażyna - 2012-02-01, 22:07

abejbe napisał/a:
...w MOPS powiedzieli że za styczeń będzie wypłacana w lutym. .. tak ma być w całej Polsce. ..

Jak widać z tego co tu piszemy, ja razem ze świadczeniem(choć z osobnej listy), ktoś innego dnia, ale jeszcze w styczniu, a niektórzy dopiero w lutym, to w całej Polsce jest inaczej :lol: . To chyba jednak jakieś wewnętrzne ustalenia, albo po prostu tak dostają przelewy "z góry".
Ważne, że ją mamy/będziemy mieć :-D .

aagguulllaaa - 2012-02-03, 20:37

no tak szkoda tylko że do marca a później nie wiadomo chociaż pani z naszego MOPR stwierdziła że może później będą na stałe ... zobaczymy
ewelin27 - 2012-02-03, 20:39

aagguulllaaa napisał/a:
no tak szkoda tylko że do marca a później nie wiadomo chociaż pani z naszego MOPR stwierdziła że może później będą na stałe ... zobaczymy

Od kwietnia wzrasta świadczenie z 520 do 620 był link podany do artykułu o tym

aagguulllaaa - 2012-02-03, 20:55

przeoczyłam :oops: dzięki za informacje :*
ewelin27 - 2012-02-03, 21:28

aagguulllaaa napisał/a:
przeoczyłam :oops: dzięki za informacje :*

każdemu może się zdarzyć ;-)
proszę oto link
http://praca.gazetaprawna...ochodowego.html

Grażyna O. - 2012-02-03, 22:50

Jak na razie to projekt, więc jeszcze nic na 100 %
ewelin27 - 2012-02-03, 22:52

Wiem ale może jednak coś zmienią ;-)
karolka55 - 2012-02-10, 21:40
Temat postu: pytanko
Hej. mam pytanko.czy pobierajac swiadczenie pielegnacyjne nalezy sie zasilek macierzynski i wychowawczy po urodzeniu kolejnego dziecka. czy sa odprowadzane do zusu jakies skladki,moze ktos byl w podobnej sytuacji i moglby mnie doinformowac.
efcia - 2012-02-11, 08:53

U mnie w styczniu dodatkowe 100zł. nie wpłynęło :-( teraz sprawdzałam i w lutym wpłynęły tylko nie wiem czy to za styczeń czy już za luty :?:
W poniedziałek będę musiała się pofatygować do nich by to wyjaśnić ;/

ewelin27 - 2012-02-11, 09:34

Mi wypłacą teraz w lutym za styczeń zaległe 100,00zł
W sumie dostanę 872,00zł

Artur21 - 2012-02-11, 10:22

Te dwie stówki za zeszły rok niestety mi przepadły. Pani z urzędu powiedziała, że nie mają naszego wniosku. Nie ma i koniec. Na pewno składałem ten wniosek bo robiłem to przy okazji becikowego ale nie mam jak udowodnić, że tak było. Cóż, to i tak był bonus.
Manu - 2012-02-11, 10:23

Mi też wypłacą za styczeń w lutym i razęm bedę miała 981zł .
Z rodzinnym i rehabilitacyjnym.

grażyna - 2012-02-11, 10:27

Artur, to popatrz nawet przy takim drobiazgu jak ten wniosek trzeba brać potwierdzenie. Ja swój dałam pani do reki na korytarzu, bo akurat przechodziła, ale doniosła, bo stówę dawno dostałam. Po decyzję mam zajść, ale jakoś mi nigdy nie po drodze.
ewelin27 - 2012-02-11, 10:58

Artur21 napisał/a:
Te dwie stówki za zeszły rok niestety mi przepadły. Pani z urzędu powiedziała, że nie mają naszego wniosku. Nie ma i koniec. Na pewno składałem ten wniosek bo robiłem to przy okazji becikowego ale nie mam jak udowodnić, że tak było. Cóż, to i tak był bonus.

Artur szkoda :-( Zaoszczędzili na Tobie 200,00zł

Artur21 - 2012-02-11, 11:06

Wątpię aby te pieniądze miały dla kogokolwiek jakieś znaczenie, nie doszukuję się także jakiegoś złośliwego działania. Przypadek, zdarza się ;/
magda77 - 2012-02-11, 13:01

Mam pytanie. Przekopałam prawie cały wątek, ale nie znalazlam odpowiedzi. Proszę o pomoc w rozwiązaniu takiej sprawy.
Wkrótce dostanę od Rodziców działkę budowlaną z "kawałkiem" pola. Nie pracuję, jestem ubezpieczona "przy mężu" w ZUS. Ale to ubezpieczenie nie obejmuje składki emerytalnej. Czy ja dobrze rozumiem, że mogłabym dobrowolnie zgłosić się do KRUS i w związku z tym jako niepracujacy rolnik opłacać sobie składki i liczyć na emeryturę rolniczą na stare lata? Czy to w jakiś posób może wpłynąć na pobierane przeze mnie świadczenia pielęgnacyjne?

MAGDALENASKUBA - 2012-02-11, 13:18

Artur szkoda,bo zawsze to na mleko czy pampersy jest ;/
Ja już miałam taką nauczkę i zawsze daję jedną kopię do podpisu dla siebie :tak:

anna30 - 2012-02-11, 13:35

Magda77, musisz być właścicielem conajmniej 1 ha gruntów rolnych, żeby móc ubezpieczyć się indywidualnie w KRUS. Trzeba iść do Gminy po wypis z ewidencji gruntów, zadzwonić do najbliższego oddziału KRUS i umówić się na spotkanie (zapytaj jakie dodatkowo dokumenty potrzebujesz, bo nie pamiętam). Ubezpieczenie KRUS jest indywidualne, ale możesz pod nie podciągnąć np. dzieci. Masz wtedy pełne ubezpieczenie, ale "doliczyć" do emerytury możesz to sobie chyba dopiero po 5 latach bycia w Krusie. Masz prawo do macieżyńskiego itp. Okres karencji to chyba rok. Jednocześnie nie musisz tracić świadczenia pielęgnacyjnego z opieki społecznej, to ważne. Składka dla rolnika do 6 ha to chyba 345 zł/ kwartał, ale dopytaj w krusie, na pewno wszystko wytłumaczą. Powodzenia :spoko:
magda77 - 2012-02-11, 14:31

Aniu :* dziękuję. Teraz wiem od czego zacząć.
klooocuszek - 2012-02-11, 18:23

Jak długo się czeka na decyzję ws. przyznania świadczenia od chwili złożenia wniosku :?:
Czy wniosek dobrze jest złożyć do konkretnego dnia, żeby jeszcze za dany miesiąc dostać świadczenie? I czy ten wniosek można składać w miejscu zamieszkania zamiast zameldowania?
:-)

MAGDALENASKUBA - 2012-02-11, 18:55

klooocuszek napisał/a:
I czy ten wniosek można składać w miejscu zamieszkania zamiast zameldowania?
:-)


My jesteśmy zameldowani w Bydgoszczy,a po świadczenia udaliśmy się do Osielska mojej gminy gdzie mieszkamy,kazali nam napisać oświadczenie,że nie będziemy pobierali świadczeń z Bydgoszczy

klooocuszek - 2012-02-11, 20:23

MAGDALENASKUBA napisał/a:
klooocuszek napisał/a:
I czy ten wniosek można składać w miejscu zamieszkania zamiast zameldowania?
:-)


My jesteśmy zameldowani w Bydgoszczy,a po świadczenia udaliśmy się do Osielska mojej gminy gdzie mieszkamy,kazali nam napisać oświadczenie,że nie będziemy pobierali świadczeń z Bydgoszczy


ok, dzięki :) A ile się czeka na decyzję?

kaminska.jag - 2012-02-15, 17:49
Temat postu: świadczenie pielęgnacyjne a bezpłatny urlop wychowawczy
witam
sytuacja wygląda tak, przez 5 lat pobierano świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko w kwocie 520 zł, jednocześnie matka dziecka w tym czasie pozostawała na urlopie bezpłatnym wychowawczym i pobierała dodatkowo zasiłek pielęgnacyjny,, rehabilitacyjny i rodzinny. W II 2012 złożyła wniosek ponownie...i
gops odmówił przyjęcia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na podstawie nowego orzeczenie o niepełnosprawności podnosząc iż przez 5 lat pobierano go bezprawnie tj. matka dziecka pozostawała na urlopie bezpłatnym wychowawczym. Sugerując możliwość wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu. na sugestię matki czy gdyby rozwiązał umowę o pracę mogłaby liczyć na świadczenie usłyszała, że nie ma prawa składać wniosku oraz żeby z tym nigdzie nie szła.... więc nie idzie aczkolwiek zapytuje dlaczego
1. nie należy się, nawet gdy rozwiąże umowę o pracę
2. dlaczego przyznano i nigdy nie sugerowano rozwiązania tego stosunku wcześniej,
nadmienię że gops miał wiedzę że matka pozostaje na bezpłatnym urlopie wychowawczym. :-(
i co robić :-( ?
Pomoc mile widziana bo w gops na nią nie ma co liczyć
z góry dziekuję :-( :-( :-(

Grażyna O. - 2012-02-15, 18:21

kaminska.jag na początek przedstaw nam się w odpowiednim :arrow: wątku , gdyż nie mamy zwyczaju rozmawiać z nieznajomymi.

Na temat świadczenia pielęgnacyjnego rozmawiamy :arrow: tutaj

Irenka - 2012-02-15, 20:22

Wygląda na to, że ktoś w tym GOPS-ie popełnił duże niedopatrzenie i boi się konsekwencji.
Jakby nie patrzeć było to świadczenie nienależnie pobrane i nienależnie przyznane.
Będąc na urlopie wychowawczym nie można pobierać świadczenia pielęgnacyjnego ale pracownik GOPS powinien o tym wiedzieć i poinformować, a osoba ubiegająca się o świadczenie powinna załączyć do wniosku świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający, że nie pozostaje w stosunku pracy.

kaminska.jag - 2012-02-17, 11:52

Bardzo dziękuję, tak też myślałam czytając ustawę. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, zarówno rodziców jak i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych. Należę do tej drugiej grupy - :-) pomagam. ;-)
ptaszynka44 - 2012-02-17, 13:22

Tyle się ciekawych rzeczy dowiedziałam wchodząc na Zakątek ,a tu dziś przeczytałam ,ze od kwietnia,znowu mają brac pod uwagę dochód na czlonka rodziny , przyznając świadczenia pielegnacyjne,czyli znowu mi zabiorą, nie mówiąc o tym ,że mieliśmy opłacaną również składke emerytalną,czyli już mi smutno ,moze niepotrzebnie.
magda77 - 2012-02-17, 13:46

Ptaszynko44 zabiorą ale nie wszystkim.
:arrow: Świadczenie pielęgnacyjne

ptaszynka44 - 2012-02-17, 21:46

czyli te 580 zł, kryterium na członka rodziny nas dotyczy, bo już nie wiem,z tego artykułu wyglada ,ze nie.
Grażyna O. - 2012-02-17, 22:22

Ptaszynko, w artykule pisze:

Cytat:
Wyższe świadczenia pielęgnacyjne, przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych, dla innych członków rodzinny zasiłek opiekuńczy uzależniony od kryterium dochodowego - to najważniejsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które przygotowało MPiPS.


Jesteś mamą więc ty dostaniesz, jeżeli świadczenie pielęgnacyjne pobierałabyś na babcię,mamę, rodzeństwo lub kogoś z rodziny to niestety ale kryterium dochodowe będzie decydować, czy świadczenie otrzymasz, czy nie

aagguulllaaa - 2012-02-21, 20:41

utrudniają wszystko jak tylko mogą ... my jeszcze nie dostałyśmy dodatkowego 100zł za styczeń nie mówiąc nic o lutym :-( gdy zadzwoniłam do urzędu to pani stwierdziła że czekają za pieniędzmi z woj. może pod koniec miesiąca będą
ewelkaa - 2012-02-21, 20:50

Ja dostałam dziś dodatkowe 100 i za styczeń i za luty... :-)
liontko - 2012-02-22, 11:11

U mnie nie wypłacili za styczeń tylko za luty. Tłumacza sie że kasy nie mieli.
A myslałam że dostaja je " z góry". :-(

mimi3 - 2012-02-22, 19:45

Edytko a decyzje dostałaś tylko na luty ?
W Poznaniu też dopiero wypłacają styczeń z lutym na raz,ale nie ma mowy żeby nie wypłacili za jakiś miesiąc,oni te pieniążki dostali z góry a nie ze swoich oszczędności.

klooocuszek - 2012-02-24, 10:30

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie z UP o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych. Długo się na to czeka :?:
vagabunda8 - 2012-02-24, 10:32

W W-wie dają od ręki. Musisz mieć tylko dowód osobisty.
ewelin27 - 2012-02-24, 10:34

Mi wczoraj wypłacili zaległe 100,00zł za styczeń i dodatkowe za luty :spoko:
MAGDALENASKUBA - 2012-02-24, 11:46

Honiu jak pojechałam do PUP to wystosowali zaświadczenie od ręki :tak:
Ania Bydgoszcz - 2012-02-24, 13:38

A ja mimo, że 9 lutego złożyłam pismo o przedłużenie świadczenie i nowe orzeczenie nie dostałam wczoraj pieniędzy. Tylko samo rodzinne. :-(
klooocuszek - 2012-02-24, 17:17

Aniu a może oni 3tyg czekają z decyzją :roll: bo każdy wniosek to jakby nowa decyzja...
MAGDALENASKUBA - 2012-02-24, 17:27

Ja się dowiedziałam,że od decyzji przyznania świadczenia są dwa tygodnie na uprawomocnienie,więc może z tego tytułu takie opóźnienie.Bądźmy dobrej myśli :spoko:
grażyna - 2012-02-24, 18:53

Jeśli decyzja jest zgodna z wolą petenta to wchodzi w życie od dziś.
Ale tak naprawdę to nie wiem skąd te opóźnienia w różnych województwach.

klooocuszek - 2012-02-24, 21:43

A napiszcie, czy na moim orzeczeniu coś musi być napisane, żeby mi przydzielili to świadczenie, czy jak złożę wniosek z dokumentami to z automatu dostanę? Hmm :nzastanawianie:

Jeśli mi przyznają, to jak ostatniego dnia lutego złożę wniosek o świadczenie i jak w marcu będzie decyzja to za luty mi też wypłacą :?: :okular: :hyhy:

vagabunda8 - 2012-02-24, 21:53

Powinno być zaznaczone że wymaga Twojej stałej opieki, czy jakoś tak.
gosiulkat - 2012-02-24, 21:59

A te 100 zł dodatkowo to na stałe przyznają nie wiecie ?
ewelin27 - 2012-02-24, 22:03

Musisz mieć w orzeczeniu że wymaga opieki
Gosiu do marca od kwietnia świadczenie ma być podniesione z 520 do 620 ale jak to do końca z ustawami w rządzie będzie nigdy nie wiadomo
Co chwila coś wymyślają i zmieniają

klooocuszek - 2012-02-24, 22:06

No super, szukam właśnie orzeczenia o niepełnosprawności :cry: Czy możliwe, że oryginał mam w papierach gdzie składałam wniosek o zasiłek wychowawczy :?:
gosiulkat - 2012-02-24, 22:06

Ok dobrze by było, bo w końcu na tym wyladuję, a wiadomo stówka do przodu to dużo.
MAGDALENASKUBA - 2012-02-24, 22:12

Honiu na orzeczeniu powinno być zaznaczone na TAK pkt 6 i 7 aby dostać te świadczenia :tak:
Od momentu otrzymania decyzji o świadczeniu pielęgnacyjnym są dwa tygodnie na uprawomocnienie,a potem w kolejnych 7dniach trzeba pisać o te dodatkowe 100zł.
Ja mam świadczenie pielęgnacyjne od 08.02.12 natomiast decyzję otrzymałam 13.02.12 w związku z czym do początku marca muszę zanieść ten wniosek o dodatkowe 100zł i cofną się do lutego również.Tak mi powiedziała kobietka w gminie.

I takie pytanie do Gosi,jak to na stałe?Czy to pewne?

ewelin27 - 2012-02-24, 22:15

gosiulkat napisał/a:
Ok dobrze by było, bo w końcu na tym wyladuję, a wiadomo stówka do przodu to dużo.

Właśnie Gosiu - wracasz do pracy :?: na świadczenie przechodzisz :?:

klooocuszek - 2012-02-24, 22:16

Uff, znalazłam, zatem tak, w pkt. 6) mam wg potrzeb, a w 7) wymaga, w 8) wymaga :tak:
gosiulkat - 2012-02-24, 22:19

Na razie jestem zatrudniona w firmie i złozyłam wniosek do ZFŚS może mi dadzą jakieś pieniążki na Alusie, a potem się z firmą pożegnam. Chyba nie dam rady pogodzić tego wszystkiego i wizyt z Alą i z Jasiem po specjalistach i nie za bardzo ma się kto nimi zająć tak na stałe :roll:
MAGDALENASKUBA - 2012-02-24, 22:20

klooocuszek napisał/a:
Uff, znalazłam, zatem tak, w pkt. 6) mam wg potrzeb, a w 7) wymaga, w 8) wymaga :tak:


Całę szczęście :spoko: teraz już tylko po pieniążki :tak:

klooocuszek - 2012-02-24, 22:27

MAGDALENASKUBA napisał/a:
klooocuszek napisał/a:
Uff, znalazłam, zatem tak, w pkt. 6) mam wg potrzeb, a w 7) wymaga, w 8) wymaga :tak:


Całę szczęście :spoko: teraz już tylko po pieniążki :tak:

Dzięki :* uspokoiłaś mnie, że ta latanina na marne nie pójdzie, bo ja po świadectwo pracy i do UP muszę do Gorzowa jechać...

MAGDALENASKUBA - 2012-02-24, 22:29

Niestety wiem o czym piszesz,ja miałam też tyle bieganiny po innych miastach żeby to załatwić,ale z całą pewnością warto.Napisz Honiu jak Ci się uda to załatwić,a ja 3mam kciuki :spoko:
dagi - 2012-02-26, 16:48

A mnie tak załatwili że w pkt 7 mam NIE WYMAGA ;/
Ale na razie jestem na płatnym bezrobotnym do sierpnia a orzeczenie też mam ważne do sierpnia więc tym razem nie dam się tak wykiwać :nie:
Powiedźcie mi czy ja też w takim razie po skończeniu bezpłatnego bezrobocia będę mogła przejść na świadczenie pielęgnacyjne? Bo na razie nie będę szukać pracy.

Ania Bydgoszcz - 2012-02-26, 21:47

Dodzwoniłam się do Urzędu Miasta i powiedziano mi, że czekają na decyzję z ZUS o kontynuacji płatności składek emerytalnych i rentowych. To sobie chyba poczekam.
vagabunda8 - 2012-02-27, 22:57

Mam pytanie do Warszawianek. Czy dostałyście dodatkową kasę na świadczenia pielęgnacyjne?
monniks - 2012-02-28, 06:25

Ja jeszcze nie, samo świadczenie tylko, dodatkowych nie :nie: . Rozumiem, że Ty tez jeszcze nie, Basiu?
vagabunda8 - 2012-02-28, 06:44

Nie, i właśnie dlatego pytam, w takim razie należy po prostu czekać? Ciekawi mnie jak z innych rejonów Polski. Rozumiem że idzie to z kasy Marszałka Mazowsza,i co mazowieckie biedne takie?
grażyna - 2012-02-28, 06:53

A w innyc rejonach Polski mówią, ze nie wypłacają, bo z "góry" czyli z Warszawy kasa nie przyszła ;-) .
Tak na poważnie, to ja pochwalę swój biedny zawsze powiat, że ja miałam w terminie. I w styczniu i w luty razem ze świadczeniem.
Tylko już dawno o nim zapomniałam, ale Wy się cieszcie bo Wan na dłużej starczy :-D .

iwonaf - 2012-02-28, 07:57

Ja z Mazowieckiego i kasę dodatkową dostałam w zeszłym tygodniu :-)
vagabunda8 - 2012-02-28, 07:57

A wiesz Grażynka, ja nie dostałam do dzisiaj nic! Ani miesięcznej wypłaty, ani tych dodatkowych. Czy ja wiem, czy te dodatkowe idą z "góry"? W sumie nie wiele mnie to interesuje skąd idą. Niech nie obiecują jak są nie wydolni. Jak ja spóźnię się z zapłatą do kasy Państwa to straszą odsetkami egzekucją itp. w drugą stronę to nie działa. :nie:
Iga - 2012-02-28, 08:06

vagabunda8 napisał/a:
..i co mazowieckie biedne takie?


No to przecież jak mazowieckie zapłaci frycowe innym, tak grażyna kasę ma w terminie :lol: a wy musicie czekać ;-) na lepsze czasy.

vagabunda8 - 2012-02-28, 08:08

Janosikowe się to nazywa i gdyby szło tylko na dzieci nie warczałabym. ;/
MAGDALENASKUBA - 2012-02-28, 20:25

Dagi oczywiście,że możesz jeśli tylko będziesz miała orzeczenie i pozostaniesz bez pracy :tak:
Grażyna O. - 2012-02-28, 20:56

vagabunda8 napisał/a:
Nie, i właśnie dlatego pytam, w takim razie należy po prostu czekać? Ciekawi mnie jak z innych rejonów Polski. Rozumiem że idzie to z kasy Marszałka Mazowsza,i co mazowieckie biedne takie?


14.02 miałam już na koncie, chociaż w rozpisce miałam na 15 - więc południe wyprzedziło centrum :tak:

grażyna - 2012-02-28, 21:00

Północ też ich wyprzedziła :okular: .
renia33 - 2012-02-28, 22:30

vagabunda8 napisał/a:
..... Ciekawi mnie jak z innych rejonów Polski. Rozumiem że idzie to z kasy Marszałka Mazowsza,i co mazowieckie biedne takie?


Ja pobieram z GOPSu i u mnie dodatkowe pieniądze były na koncie z innymi świadczeniami 21 lutego ( za dwa miesiące) :tak:

ewelin27 - 2012-02-29, 07:26

Tak jak pisałam kilka postów wyżej ja dostałam świadczenie wraz z zaległym 100,00zł za styczeń i dodatkowe za luty
Wypłacili mi 21 lutego

dagi - 2012-02-29, 13:31

MAGDALENASKUBA napisał/a:
Dagi oczywiście,że możesz jeśli tylko będziesz miała orzeczenie i pozostaniesz bez pracy :tak:


Dziękuję za odpowiedź :*

aagguulllaaa - 2012-03-02, 09:18

my dostaliśmy wczoraj pieniążki za styczeń i luty :-D
aga1 - 2012-03-02, 15:58

U nas też pieniążki są :jupi:
Asiulinka27 - 2012-03-02, 16:31

U nas nadal nie ma :-(
vagabunda8 - 2012-03-02, 16:38

I ja dostałam za styczeń i luty. :spoko:
marutka - 2012-03-02, 18:59

I ja dostałam wczoraj za styczeń i luty :jupi: a jak to bedzie w marcu :?:
aagguulllaaa - 2012-03-02, 20:06

no ja wychodzę z założenia że skoro dostali te dodatkowe 100zł to za marzec też i wypłacą od razu z świadczeniem pielęgnacyjnym tak jak powinno być od początku :-D
wera25 - 2012-03-02, 22:45

A ja dostałam tylko za styczeń, tu zawsze wielkie opóżnienia :-(
klooocuszek - 2012-03-03, 08:29

A ja 1-wszego złożyłam wniosek o świadczenie, babka mi mówi, że do miesiąca decyzja, ale że zameldowana jestem gdzie indziej to czas może się wydłużyć, bo będą jeszcze sprawdzać moją gminę, no to ciekawa jestem ile im zejdzie...
vagabunda8 - 2012-03-03, 08:49

Honia, gdybyś mogła sama dostarczyć im takie zaświadczenie, że nie pobierasz świadczeń z gminy gdzie jesteś zameldowana, to bardzo skróciłoby czas oczekiwania. Przerabiałam to. Mnie zajęło 15 min. poszłam z Antkiem i miałam wydane od ręki. Antek miał wtedy 4 lata i robił paniom w pokoju Sajgon. :lol:
Chyba że zameldowana jesteś gdzieś daleko to się nie opłaca.

klooocuszek - 2012-03-03, 08:55

Ale ja się pytałam czy muszę im to zaświadczenie dać, to ona, że nie, że sami sprawdzą :roll:
vagabunda8 - 2012-03-03, 08:59

To u mnie chyba bardzie otwarte na współpracę są urzędniczki. Wiesz, to zależy chyba od Urzędu i jak wszędzie od ludzi, którzy tam pracują.
klooocuszek - 2012-03-03, 09:03

Ale czy to rzeczywiście będzie trwało miesiąc :?:
vagabunda8 - 2012-03-03, 09:58

Honia, mnie się wydaje że Urząd ma, czy tak, czy siak do miesiąca na odpowiedź. Ty masz 14 dni na odwołanie jakby coś Ci nie pasowało. Takie są przepisy KPA :-( Niektóre Urzędy są ludzkie i wydają decyzje szybciej, mieszcząc się w ustawowym miesiącu, inne pokazują "kto tu rządzi" i trzymają się litery prawa do bólu.
liontko - 2012-03-05, 12:56

Dowiedziałam sie w końcu co sie stało ze stówka za styczeń, która nie była wypłacona.
Mój mąż miał nie zapłacony mandat wiec komornik zajął mu kaske :-x . Kurcze nie wiedziałam, że mozna okroić i tak cienką kase za opieke. :evil:

ewelin27 - 2012-03-05, 13:36

Edyta czemu akurat musieli zabrać Tobie te 100,00zł :-x
Szkoda tej stówki

stokrota - 2012-03-05, 17:19

liontko napisał/a:
Dowiedziałam sie w końcu co sie stało ze stówka za styczeń, która nie była wypłacona.
Mój mąż miał nie zapłacony mandat wiec komornik zajął mu kaske :-x . Kurcze nie wiedziałam, że mozna okroić i tak cienką kase za opieke. :evil:


czyli była wypłacona?
macie z mężem wspólne konto?
jeżeli macie, to Twojego świadczenia nie zabrał komornik, nie mógł, mógł tylko zabrać część wypłaty męża
są ograniczenia w zajęciu i dotyczą m.in. świadczeń rodzinnych

grażyna - 2012-03-05, 17:45

Ja też zawsze uważałam, ze świadczenia rodzinne są wolne od zajęć komorniczych :-? .
liontko - 2012-03-06, 12:14

U mnie jest tak, że to ja pracuje a mąż jest na świadczeniu. Ja mam stałą prace w budżetówce i troszke przywilejów, natomiast mój pracował tylko gdy miał zlecenia (budowy --- zus, który pozerał większość kasy).

Niekiedy moze "żle" precyzuje swoje wypowiedzi. Ale w końcu to i tak sama wszystko załatwiam, podpisuje, wyjaśniam i kopie sie z urzędnikami. :oops:

Manu - 2012-03-17, 17:26

Dziewczyny nie wiem jak u was ale u nas nie ma w tym miesiącu dodatkowych 100zł i nie wiadomo czy je wypłacą. No myslałam że wyjde z siebie. Nie ma pieniędzy.
ewelin27 - 2012-03-17, 17:28

Ciekawe czy mi wypłacą
Ja czekam na przelew - u nas do 30 mają czas na wypłacenie pieniędzy

vagabunda8 - 2012-03-17, 18:28

Manu napisał/a:
Dziewczyny nie wiem jak u was ale u nas nie ma w tym miesiącu dodatkowych 100zł i nie wiadomo czy je wypłacą. No myslałam że wyjde z siebie. Nie ma pieniędzy.


Manula, masz zapewne decyzje przyznania tych dodatkowych pieniędzy, powinna być określona data do kiedy maja czas na wypłatę. U mnie np. jest określone "do ostatniego dnia miesiąca". Może tak być że wszystkie świadczenia dostaniesz osobno, a ten dodatek osobno. Wypłacą, nie martw się, to kwestia czasu.

Manu - 2012-03-17, 18:32

Basiu ja dostaje wypłacane do 20 każdego miesiąca,dzwoniłam i tych dodatkowych pieniędzy moge nie dostać ,bo nie mają z czego zapłacic środków brak. Ale zobaczymy byc moze nastąpi cud .
vagabunda8 - 2012-03-17, 18:41

Manuela, nie mogą nie mieć, bo to nie zależy od nich. Te dodatkowe pieniądze nie idą z ZUS-u, ani z kasy Gminy, one idą z Sejmiku wojewódzkiego. Mogą dojść pod koniec miesiąca. Spoko, chyba że ktoś na szczeblu gminy zdefrauduje :lol: , ale to iście czarny scenariusz. Mnie ciekawi co dalej? Miały być jakieś zmiany od kwietnia i..... cisza.
Malina87 - 2012-03-17, 19:06

Ja też w tym miesiącu nie dostałam..a mam napisane że do 15 dnia każdego miesiąca. Więc może tak być że kasy nie mają na tą dodatkową setke.. ;-)
ewelkaa - 2012-03-17, 19:16

A ja w ogóle nie dostanę ani 520 ani 100 zł.. bo nam się orzeczenie skończyło 28 lutego..
Komisję mamy 23 marca...

Manu - 2012-03-17, 19:22

Ale 500 tyś odprawy to mają jak zapłacić :-x :-x
vagabunda8 - 2012-03-17, 19:26

Tiaaa,, a Ty biedaku cierp.... :cry:
nefre - 2012-03-17, 20:28

ja też jestem ciekawa zmian, które miały nadejść od 1 kwietnia.. póki co, nikt nic nie wie, cisza w eterze..
a na świadczenie przechodzę od 1 maja (tzn, załatwiać będę 2 maja, bo do 30 kwietnia mam umowę).

grażyna - 2012-03-17, 21:22

Na stronie Ministerstwa Pracy jest nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, z 6.03.2012.
Projekt ustawy

vagabunda8 - 2012-03-17, 21:25

Osobiście spekuluję , że nowa ustawa wejdzie w życie z nowym rokiem obrachunkowym tj, od 1 listopada.
nefre - 2012-03-17, 21:42

Dzięki Grażynko :* i wszystko jasne :spoko:
ewelin27 - 2012-03-17, 21:45

Jak zawsze wypisują ustawy i coś zmieniają ale ciekawe kiedy z korzyścią dla nas skoro non stop są jakieś problemy ze wszystkim......na wysokie premie to mają
Asiulinka27 - 2012-03-17, 21:50

Ja dodatkowych 100 zl nie dostałam ani w styczniu, ani w lutym, ani w marcu... :-( I co Wy na to?
:<

vagabunda8 - 2012-03-17, 21:57

Ja tez nie dostałam w styczniu i w luty. W pierwszych dniach marca dostałam 200pln, i wierzę że do końca marca dostane zaległą stówkę.
ewelin27 - 2012-03-17, 21:58

Świństwo i tyle :-x co za ludzie rządzą tym krajem :-x
gosiulkat - 2012-03-17, 22:04

Urodziło ci się dziecko niepełnosprawne - lepiej zarabiaj więcej, bo my ci nie pomożemy...
Państwo Polskie

betka533 - 2012-03-17, 22:30

Moje województwo jedno z najbiedniejszych a ja dostałam,równo przez trzy miesiące :) Dokładali mi stówkę do świadczenia 15 dnia każdego miesiąca.
grażyna - 2012-03-17, 22:59

Z tym to im się u nas udało rzeczywiście :tak: . Żadnych problemów i opóźnień nie było.
monniks - 2012-03-18, 06:55

A ja dostałam dopiero 12 marca i tylko za styczeń i luty.
vagabunda8 - 2012-03-18, 07:22

Monika, bo my najpierw Janosikowe musimy oddać, dopiero później dostajemy. Dostałam tak jak Ty.
nefre - 2012-03-18, 09:48

Dziewczyny, kiedy najlepiej jest iść załatwiać świadczenie? do 30 kwietnia mam umowę, jeszcze w kwietniu iść do MOPSu, czy 2 maja?
iv19 - 2012-03-19, 11:49

nefre zajdź sobie wcześniej i pobierz wnioski, dopytaj jakie dokumenty swoje potrzebujesz, żeby MOPS objął cię ubezpieczeniem.
Pamiętam, że musiałam im dostarczyć wszystkie świadectwa pracy. Jak jest w Cieszynie nie wiem. Dlatego warto podpytać wcześniej.
Życzę powodzenia :spoko:

ptaszynka44 - 2012-03-19, 18:38

Asiulinka27 napisał/a:
Ja dodatkowych 100 zl nie dostałam ani w styczniu, ani w lutym, ani w marcu... :-( I co Wy na to?
:<

Asia a składałaś dodatkowy wniosek ???

MAGDALENASKUBA - 2012-03-19, 18:53

My mamy świadczenie od lutego,wniosek o dodatkowe 100zł złożyliśmy w marcu,a otrzymamy je w kwietniu czyli 200zł
Asiulinka27 - 2012-03-19, 21:20

ptaszynka44 napisał/a:
Asiulinka27 napisał/a:
Ja dodatkowych 100 zl nie dostałam ani w styczniu, ani w lutym, ani w marcu... :-( I co Wy na to?
:<

Asia a składałaś dodatkowy wniosek ???


No pewnie :]

Manu - 2012-03-19, 21:23

Robią się śmieszni poprostu to była obietnica przedwyborcza ,i jak zwykle nici z tego :-x :-x :-x
nefre - 2012-03-19, 21:51

nie no, ja myślę, że wszyscy dostaniecie te pieniążki... tylko może w niektórych gminach trzeba poczekać dłużej.. ale skoro to odgórnie, to kasa powinna być :-) cierpliwości :-)

Iv, dzięki :tak: pójdę w połowie kwietnia... ale po co im wszystkie świadectwa? ciekawe.. myslałam, ze tylko ostatnie jest ważne :-)
muszę poszukać, bo dawno nie zaglądałam w tego typu papiery...

MAGDALENASKUBA - 2012-03-19, 22:05

Nefre gdybyś pracowała w kilku miejscach w 2010r to chcieliby też z tamtych firm-tak było u mnie :tak:
vagabunda8 - 2012-03-19, 22:12

Nefre, jak przejdziesz na świadczenia, to MOPS płaci Ci ubezpieczenie i składkę emerytalną. Więc potrzebują umowy o pracę żeby naliczać okresy składkowe i nie składkowe.
klooocuszek - 2012-03-19, 22:28

nefre, jeśli Twój mąż jest pracujący, to będziesz musiała podpiąć się pod jego ubezpieczenie. Oni opłacają składki jak oboje rodziców nie pracuje.
nefre - 2012-03-19, 22:34

jak tak dalej pójdzie, to emerytury i tak nie dożyję, więc nie muszą mi jej naliczać :okular: :okular:
dzięki za rady :-)
Mój małż na szczęście pracujący, nie wyobrażam sobie, gdybyśmy oboje nie mieli pracy - katastrofa..

nefre - 2012-03-22, 22:07

no to mam jeszcze jedno pytanie... umowę mam do końca kwietnia, 24 idę do szpitala i L4 zahaczy mi o maj (po operacji), w związku z tym, w maju będzie już płacił ZUS. Czy mogę na tym L4 zus-owskim iść załatwiać świadczenie? czy nie? zatrudnienia już mieć nie będę i nie wiem, czy muszę czekać aż L4 się skończy, czy mogę w jego trakcie składać wniosek?
nefre - 2012-03-23, 20:14

widzę, że prowadzę monolog w tym temacie :okular:
ale dostałam złą informację.. niestety, 620 zł świadczenia nie przeszło od kwietnia. Będzie po staremu.

bebe - 2012-03-23, 21:35

Na L 4 możesz być 6 miesięcy. Myślę ze to więcej niż świadczenie
nefre - 2012-03-23, 22:22

tak, więcej :-)
tylko, czy mi lekarz będzie wypisywał to L4... :-?

No i czy świadczenie może być łącznie z L4, czy nie?

bebe - 2012-03-23, 23:19

Nie łączyć nie wolno.Ale L4 po zabiegu pociągnij na maksa
nefre - 2012-03-24, 09:12

Dzięki bebe :*
bebe - 2012-04-02, 11:08

Najnowsze wiadomości http://praca.gazetaprawna...gnacyjnych.html
aagguulllaaa - 2012-04-02, 11:19

no super :nie: można się było tego spodziewać :-x
MAGDALENASKUBA - 2012-04-02, 11:30

No tak niech zabiorą wszystko,bo przecież i tak zbyt wiele dają :nie:
Manu - 2012-04-02, 11:41

Coś mnie zaraz trafi,wiadomo obiecanki cacanki. :-x :-x :-x
vagabunda8 - 2012-04-02, 13:47

Nie rozumiem, dlaczego się burzycie, Przecież to było wiadomo, że tak się to skończy, że to tylko kiełbasa wyborcza. Cieszę się, że udało mi się chociaż to wyszarpać, bo pewno gdyby nie Z21, to w życiu bym o tym nie wiedziała i nie dostałabym ani 1 zeta więcej. Do następnych wyborów, może znowu coś skapnie. :]
klooocuszek - 2012-04-04, 10:39

Przyznano mi świadczenie, wczoraj na konto dostałam pieniążki za marzec, ale nie dostałam jeszcze żadnego powiadomienia, a chciałabym złożyć wniosek o dodatkowe 100zł za marzec. Rozumiem, że muszę poczekać na listowne powiadomienie i dopiero od tego czasu mam tydzień na złożenie tego wniosku :?:
edit: właśnie był listonosz z poleconym ;-)

grażyna - 2012-04-04, 10:42

Ja bym na nic nie czekała tylko składała wniosek. Możesz przegapić ten termin, bo to tylko 7 dni chyba.
U mnie żadnych powiadomień, decyzji się nie wysyła. Po prostu czekają w urzędzie jak się po nie zgłoszę.

klooocuszek - 2012-04-04, 10:50

Masz rację Grażynko, ale mi kazali czekać na decyzję i od tego czasu w ciągu 7 dni się zgłosić. No ale listonosz był już, chyba w moich myślach czyta :lol:

edit: A czy przy składaniu tego wniosku potrzebuję jakieś dokumenty???

Malina87 - 2012-04-04, 15:14

A dostaliście w marcu dodatkowe 100 zł?? Bo ja do tej pory nie..
iwonaf - 2012-04-04, 15:26

Malina87 napisał/a:
A dostaliście w marcu dodatkowe 100 zł?? Bo ja do tej pory nie..


Ja dostałam 30 marca :-)

renia33 - 2012-04-04, 15:28

Ja też-20 marca
Manu - 2012-04-04, 18:28

Malina87 napisał/a:
A dostaliście w marcu dodatkowe 100 zł?? Bo ja do tej pory nie..


Ja też nie dostałam bo kasy brak :-x

efcia - 2012-04-04, 18:41

Ja dostałam w marcu za luty i za marzec.
ewelin27 - 2012-04-04, 20:36

Ja dostałam 28 marca dodatkowe 100,00zł ze świadczeniem :spoko:
Asiulinka27 - 2012-04-04, 21:06

Ja dopiero w marcu dostałam za styczeń i luty, za marzec nadal brak :-(
Grażyna O. - 2012-04-04, 21:15

U nas regularnie :tak: , każdy miesiąc 15 wpłynęła cała kasa.
grażyna - 2012-04-24, 16:59

U mnie właśnie dziś wypłata świadczenia. Szkoda, że tylko 520. Człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrego :roll: .
Asiulinka27 - 2012-04-24, 20:30

Ja nadal czekam na stówkę za marzec... :-x
vagabunda8 - 2012-04-24, 20:37

Asia, a upomniałaś się?
Asiulinka27 - 2012-04-24, 20:42

Tak, byłam w MOPSie.
Tłumaczą się brakiem pieniędzy.
Mam nadzieję, że przy wypłacie za kwiecień dołączą tą stówkę. Poczekam jeszcze 2 dni z taką nadzieją :oops:

Alicja - 2012-04-25, 10:31

grażyna napisał/a:
U mnie właśnie dziś wypłata świadczenia. Szkoda, że tylko 520. Człowiek się szybko przyzwyczaja do dobrego :roll: .


To się może tak szybko nie odzwyczajaj :lol: klik

iwi - 2012-04-25, 11:37

Alicja czy ja dobrze widzę?

Ma być i 520zł i 620zł ? :wow:

A od kiedy?

ewelkaa - 2012-04-25, 11:41

Nie otwiera mi się link :-( możecie w skrócie napisać co i jak?
BeataR - 2012-04-25, 12:05

najlepiej przeczytać uzasadnienie:

najogólniej: będą dwa świadczenia pielegnacyjne:
1. to stare, które Wy macie : świadczenie pielęgnacyjne i na stałe mają wprowadzić kwotę 620 zł ( na razie od kwietnia do grudbia dodatkowa stówa)
2. specjalny zasiłek pielęgnacyjny - na nowych zasadach, z kryterium dochodowym (583zł na osobę) , ktore mają obowiązek alimentacyjny, będzie wywiad środowiskowy czy rzeczywiście się opiekuje dzieckiem

Nie będzie dwóch kwot, tu chodzi aby wyeliminować te sytuacje gdzie szuka sie niepełnosparwnych w rodzinie i na nie się bierze świadczenia.

grażyna - 2012-04-25, 12:08

A od kiedy to wchodzi w życie?
BeataR - 2012-04-25, 12:14

to dopiero było Komitecie Rady Ministrów, droga jeszcze daleka, czytania w Sejmie... poczekamy troszkę, chyba, że się pośpieszą jak z reformą emerytalną ;-) :lol:
iwi - 2012-04-25, 14:59

Dzięki Beata :-)
nefre - 2012-04-30, 22:34

Normalnie się zagotowałam dziś. 10 dni czekałam na zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach zdrowotnych za 2010, potrzebne do świadczenia pielęgnacyjnego. Do 10 maja mam złożyć dokumenty w MOPS, inaczej cały maj będzie zmarnowany.
Dziś dostałam to zaświadczenie z ZUS i tam jest napisane, że jestem zatrudniona od 01.02.2012 (całe 10 lat później, niż faktycznie zostałam zatrudniona). Składki podano poprawnie, za cały 2010 rok.

Przyjmą mi to zaświadczenie, czy lepiej posłać męża 2 maja (o ile zdąży po pracy) do ZUS, żeby wystawili nowe, poprawne zaświadczenie?

basia_s - 2012-05-01, 12:04

Beatko BeataR pisałaś ,że od kwietnia do grudnia dodatkowa stówka , ja już w kwietniu nie dostałam tych 100zł tylko za styczeń , luty i marzec. Czy teraz mam też składać ten wniosek o te dodatkowe 100zł tak jak poprzednio.
efcia - 2012-05-03, 12:22

Basiu jak się nie mylę, to dopiero ma być uchwalone więc pewnie zejdzie zanim te pieniążki zobaczymy, ale poprawcie mnie dziewczyny jak coś pomyliłam.
nefre - 2012-05-03, 13:56

koleżanka, która pracuje w MOPS w innym mieście, powiedziała mi, że może od grudnia.. bo to potrwa oczywiście ;-)
basia_s - 2012-05-03, 15:04

Ok dzięki , myślałam że znowu mam składać wniosek bo wyżej BeataR napisała ,że narazie od kwietnia do grudnia dodatkowa stówka
nefre - 2012-05-03, 17:25

No, bo od 1 kwietnia miało być już legalnie 620 zł (bez konieczności pisania wniosków). Ale ustawa nie przeszła jeszcze, pisałam o tym kilka stron prędzej chyba... Pewnie o to chodziło Beatce :-)

Do grudnia zleci ;-)

ewelin27 - 2012-05-03, 19:58

Mogli by się z tym pośpieszyć ....I tak te pieniążki co dostajemy za opiekę nad naszymi dzieciakami są śmieszne...
nefre - 2012-05-03, 20:16

Być może będzie wcześniej, ale nie nastawiałabym się... wiecie jakim tempem tego typu sprawy idą w polityce ;-)
ewelin27 - 2012-05-03, 20:21

Sylwia ich to nie obchodzi że ludzie czekają na te 100,00zł więcej bo jednak mieć a nie mieć stówkę to duża różnica
nefre - 2012-05-05, 11:24

Czy ja potrzebuję do świadczenia pielęgnacyjnego zaświadczenie z Urzędu Pracy, że nie jestem zarejestrowana jako bezrobotna?
julina - 2012-05-05, 11:27

Sylwia trzeba mieć takie zaświadczenie :tak: :tak:
nefre - 2012-05-05, 11:33

Patrz... kurcze, nie mam :-( pani mi nie powiedziała, żebym coś takiego przyniosła :-( muszę podjechać w poniedziałek zaraz po przedszkolu..
Dzięki Julina :*

Asiulinka27 - 2012-05-05, 11:41

U nas na takie zaświdczenie czeka sie tydzień :-x
julina - 2012-05-05, 11:42

Sylwia spokojnie, takie zaświadczenie wydają od ręki ( przynajmniej w Łodzi tak jest)
nefre - 2012-05-05, 11:44

ojej... tydzień to długo.. zobaczę ile u nas będzie trzeba czekać.
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dostałam od ręki, a na zaświadczenie z ZUS czekałam 10 dni :evil:

Dzięki, pojechałabym sobie bez tego zaświadczenia ;/

Wojtala - 2012-05-05, 12:04

U nas takie zaświadczenie od ręki.
ewelin27 - 2012-05-05, 13:10

U mnie też takie zaświadczenie od ręki dostałam - w sumie już 7.5 roku pobieram świadczenie i zasiłek na młodego
vagabunda8 - 2012-05-05, 13:12

Sylwia, powinni to zrobić "od ręki", na poczekaniu.
nefre - 2012-05-05, 20:30

Dzwoniłam do znajomej, która pracuje w PUP (ale aktualnie jest na macierzyńskim) i mówiła, że jeśli ludzi nie będzie, to zrobią mi to na miejscu :spoko:

przy okazji dowiedziałam się, że PUP zmienił siedzibę już półtora roku temu :wow: Ja bym pojechała na stare miejsce ;-) hehe. A wyszło wszystko przy okazji pytań o parking, gdzie lepiej mi zostawić auto :-D

Obym załatwiła to w poniedziałek.

Grażyna O. - 2012-05-05, 20:44

:lol: I na pewno byłaś w tym budynku. Parter i 1 piętro to urząd pracy, a w górę to już tylko PPP.
nefre - 2012-05-05, 20:54

Dokładnie :lol: :lol:
Ale mam świadomość, co się w naszym mieście dzieje :okular:

No i zaparkuję sobie na parkingu mojego byłego zakładu pracy ;-)

efcia - 2012-05-06, 12:15

U nas nie musiałam takiego zaświadczenia składać, tylko wszystkie świadectwa pracy, może sami zadzwonili do urzędu pracy i się dowiedzieli, ze się w ogóle u nich nie rejestrowałam :-?
nefre - 2012-05-06, 18:35

Efcia, wszystkie świadectwa pracy? ja sobie przygotowałam ostatnie tylko.. w sumie to mam ich aż dwa :lol:
efcia - 2012-05-07, 10:12

Tak ja musiałam dostarczyć wszystkie nawet zapomniałam jednego byłam rachmistrzem na spisie powszechnym i to była umowa o dziło albo zlecenie i oni mieli informację z ZUSu i do mnie zadzwonili, że jeszcze to mam donieść, w szoku byłam, bo całkiem zapomniałam o tej umowie.
dagi - 2012-05-08, 11:29

Czy ktoś z was wie, czy rodzicowi dziecka autystycznego należy się świadczenie pielęgnacyjne?
Mam znajomą która ma autystycznego synka i mówiła mi że rodzice autystycznych dzieci nie mogą pobierać tego świadczenia. Chciałabym jej pomóc w rozwiązaniu tej zagadki.

Ania Bydgoszcz - 2012-05-08, 11:41

Przysługuje, bo znam kilka osób, które to świadczenie pobierają właśnie na autystyczne dziecko. Jako, że jest to przecież dziecko niepełnosprawne, a na takie właśnie jest świadczenie pielęgnacyjne. Wiadomo, że mama nie może pracować zarobkowo.
A koleżanka najlepiej nie przejdzie się do urzędu zajmującego się takimi sprawami.

Alicja - 2012-05-08, 12:06

Aby dostać świadczenie trzeba spełniać kryteria: klik.
Jeśli syn koleżanki ma orzeczenie o niepełnosprawności i zaznaczony w nim punkt 7 na tak (konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji ), koleżanka nie pracuje, to o takie świadczenie może się starać.

nefre - 2012-05-08, 16:41

Dagi, dokładnie :-)
Powiedz koleżance, żeby sprawdziła sobie w orzeczeniu jak ma zaznaczony pkt 7. Jeśli na TAK, to może iść do MOPS po wniosek.

Ja swój złożyłam. Świadectwo potrzebowałam tylko jedno (ponieważ brany był pod uwagę rok 2010, a w tym okresie pracowałam tylko u jednego pracodawcy, tego ciągle samego ;-) ).

A zaśw. z Urzędu Pracy nie potrzebowałam, mimo iż go dostarczyłam. Na poczekaniu mi go wypisali. Co kraj, to obyczaj.... :-)

dagi - 2012-05-08, 17:00

Dziękuje wam za odpowiedź :prosze:
vagabunda8 - 2012-05-21, 14:02

Hej, wiecie, zadzwonił do mnie pan z ref, świadczeń i powiedział że do końca maja trzeba złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze. Ech nagrał mi się na sekretarkę. Jutro pójdę i wszystkiego się dowiem. Może Wy wiecie coś więcej?
grażyna - 2012-05-21, 15:29

Słyszałam, że w kilku miejscach też dzwonili.
Niestety do mnie nie :nie: . A może tak, bo telefon mi w końcu wysiadł, podłączę dziś może i mi się nagrali ;-) .

iwonaf - 2012-05-21, 15:37

Zadzwonią czy nie, to ja jutro rano jadę do MOPSU. :-)
Ania-wiosna08 - 2012-05-21, 15:42

bardzo mnie zaintrygowałaś Basia bo do mnie nikt nie dzwonił...
czy to chodzi o ten pielęgnacyjny te 153 zł czy o czyms innym mowa?

vagabunda8 - 2012-05-21, 16:05

Aniu, to są dodatkowe pieniążki, które już dostawałyśmy od chyba listopada ub. roku, a w tym roku były w styczniu, lutym i marcu. Czytałam w tym wątku o tym i pomyślałam że tu będzie najlepsze miejsce na wpisanie tej informacji. Przyznam, że chciałam jak najszybciej się podzielić z Wami tą informacją, a musiałam wyjść po Antka do szkoły. Jeśli zabłądziłam na forum i napisałam w złym miejscu, to proszę moderatorów o przeniesienie postów, bo i Grażyna też się tym zainteresowała.
ewelin27 - 2012-05-21, 16:11

Dzięki wielkie za informację :* Idę do MOPS i załatwiam wszystko :spoko:
e_wa - 2012-05-21, 16:30

Faktycznie jest informacja na stronie ministerstwa pracy i polityki społecznej, trzeba złożyć wniosek do 31-go maja na dodatkowe 100 zł. za kwiecień, maj, czerwiec 2012 :-D
grażyna - 2012-05-21, 17:19

No i dobrze. Wróci mi się za nawigacje :lol: .
groszek - 2012-05-21, 18:15

Dziś to pewnie dzien telefonowania, bo do mnie też zadzwonili. ;-)
vagabunda8 - 2012-05-21, 18:25

A czy ktoś słyszał gdzieś informację o tym w mediach? Czy ktoś czytał w jakiejś papierowej gazecie? Znowu po cichu? Nie biorę pod uwagę strony www ministerstwa. Dobrze, że referaty dzwonią, bo człek nie wiele by wiedział.
groszek - 2012-05-21, 18:29

Są jakieś pieniądze i trzeba je rozdać ...szoda tylko, że ciągle trzeba coś wypełniać, mogliby to dawać w automatu ...
ewelin27 - 2012-05-21, 18:30

Do mnie nie dzwonili ;/ Ja muszę złożyć jutro najpóźniej w środę i wtedy przed wypłatą świadczeń może dostaniemy w tym miesiącu dodatkowe pieniążki - jak nie to nadpłata
vagabunda8 - 2012-05-21, 18:32

Niestety, w naszym kraju, z automatu można m.inn. kawę kupić i to byle jaką. Tutaj tyko dobra wola się liczy. Ech, szkoda gadać.
ewelin27 - 2012-05-21, 18:35

vagabunda8 napisał/a:
Niestety, w naszym kraju, z automatu można m.inn. kawę kupić i to byle jaką. Tutaj tyko dobra wola się liczy. Ech, szkoda gadać.

Zgadzam się z Tobą Basiu.Jak bym nie siedziała i nie czytała na forum nic bym nie wiedziała o tych dodatkowych pieniążkach a one się przydadzą :spoko:
Jeszcze raz Wam dziękuję serdecznie za informację
Jesteście kochani :*

natka - 2012-05-21, 20:19

Ja wszystkiego dowiaduję się dzięki WAM :-)
Dobrze że jesteście :*

affelti - 2012-05-21, 20:39

Dziękuję Wam kochani :prosze: Też nic nie wiedziałam :nie:
iwonaf - 2012-05-21, 20:47

Ja też zawsze dowiaduję się na Zakątku i informuję panie w urzędzie, które jeszcze nic nie wiedzą :wow:
ewelin27 - 2012-05-21, 20:56

iwonaf napisał/a:
Ja też zawsze dowiaduję się na Zakątku i informuję panie w urzędzie, które jeszcze nic nie wiedzą :wow:

Tak przeważnie jest,że oni nic nie wiedzą ;/ dobrze,że mamy zakątek :-)

Manu - 2012-05-21, 22:00

Jaka dodatkowa kasa ja nic nie wiem :shock:

Już przeczytałam jutro pędze załatwiać.

magda - 2012-05-21, 22:12

komunikat
renia33 - 2012-05-21, 22:23

ewelin27 napisał/a:
vagabunda8 napisał/a:
Niestety, w naszym kraju, z automatu można m.inn. kawę kupić i to byle jaką. Tutaj tyko dobra wola się liczy. Ech, szkoda gadać.

Zgadzam się z Tobą Basiu.Jak bym nie siedziała i nie czytała na forum nic bym nie wiedziała o tych dodatkowych pieniążkach a one się przydadzą :spoko:
Jeszcze raz Wam dziękuję serdecznie za informację
Jesteście kochani :*


Potwierdzam i dziękuję.
A ode mnie to i znajoma o tych dodatkach dowiaduje. :spoko:
Świadczenia dzisiaj dostałam, tak że jutro tylko idę złożyć wniosek.

betka533 - 2012-05-21, 22:57

Dziś dzwoniła do mnie Pani z MOPS-u informując że mogę napisać podanie.Napisałam.Chętnie przytulę 300 zł w czerwcu :)
dorota3 - 2012-05-22, 07:11

Ja tez miałam wczoraj telefon ,pieniążki na maj i czerwiec ,bez kwietnia..
grażyna - 2012-05-22, 07:24

Raczej podrąż sprawę. Jeśli wszędzie mają wyrównywać, to dlaczego nie u Was? Przecież rozporządzenie jest jednolite dla całego kraju :-? .
Manu - 2012-05-22, 08:21

Ja dzwoniłam do mopsu i tam zdziwieni nie wiedzą o co chodzi.
Mają sprawdzić i oddzwonić.

mafra - 2012-05-22, 08:24

Wczoraj mówiono w wiadomościach jakichś, ale kłóciłam się z matką, że skoro na zakątku nie ma takiej informacji, to znaczy, że to nieprawda jest :nrechot:
No i raz telewizja była szybsza od zakątka :-D

iwonaf - 2012-05-22, 08:36

U mnie panie w urzędzie dowiedziały się ode mnie :okular: jak zawsze....
grażyna - 2012-05-22, 08:46

Ja właśnie przed chwilą uświadomiłam swoja panią w urzędzie ;-) . Wróciła wczoraj z urlopu i jeszcze nic nie wie :roll: .
Manu - 2012-05-22, 08:53

Miła pani z Mopsu oddzwoniła mi i powiedziała że rzeczywiście jest te dodatkowe 100zł ,i dziękowała mi że zadzwoniłam. Ciekawe ile osób będzie na tym stratna.
Mówiła że to wina internetu bo zalogować sie nie mogła, ;-) jasne na kogoś musi zwalić winę.

iwi - 2012-05-22, 09:46

W naszym GOPS-ie pani też dowiedziała się ode mnie.
Podobno mieli jakieś szkolenie w tym temacie, a nic im na tym szkoleniu nie powiedzieli :(
Po większych miastach wiedzą, a na wioseczkach już niekoniecznie...
U nas tym razem wypłata będzie z opóźnieniem.

Dzwońcie i dopytujcie w swoich MOPS-ach i GOPS-ach.

Ania Bydgoszcz - 2012-05-22, 10:28

Gazeta prawna

dodatkowe 100 zł

Malina87 - 2012-05-22, 10:41

Do mnie dziś dzwoniła Pani z Mopsu . Należy się 100 zł od kwietnia do czerwca :tak:
groszek - 2012-05-22, 11:07

grażyna napisał/a:
Ja właśnie przed chwilą uświadomiłam swoja panią w urzędzie ;-) . Wróciła wczoraj z urlopu i jeszcze nic nie wie :roll: .


To i tak ma niewielkie opóźnienie, bo dzisiaj w urzędzie dowiedziałam się , że urzędniczki wiedzą o tym od wczoraj i dzwonią do kogo mogą

abejbe - 2012-05-22, 14:13

A ja dzisiaj poinformowałam panie w MOPSie :-) Okazuje się że nic nie wiedziały bo nikt im nie powiedział ale sprawdziły i rzeczywiście wyszło na moje. Byłam pierwszą która złożyła wniosek :spoko:
vagabunda8 - 2012-05-22, 14:16

Byłam dzisiaj i złożyłam wniosek. U nas urzędnicy dowiedzieli się wczoraj ok godz. 14.00 i natychmiast zaczęli dzwonić. Nie było kolejki. :-)
affelti - 2012-05-22, 19:05

Do mnie pani z gops-u też dziś dzwoniła :tak:
ewelin27 - 2012-05-22, 19:09

Wszystko na ostatnią chwilę ;/
Nie umie zrozumieć dlaczego to wszystko nie idzie za nami ;/ i nie przyznają tego jak ktoś pobiera świadczenie

natka - 2012-05-22, 21:57

Też dziś byłam w MOPSie ale niestety nic nie załatwiłam gdyż nie mają wniosków. :-(
Dopiero w poniedziałek ;/ Za dużo dni to nie zostanie aby wszyscy złożyli wnioski.

Ciekawa jestem czym to jest uwarunkowane :-? mieli 100 nie dawac, czyżby wystraszyli się kolejnych protestów :-?

nefre - 2012-05-22, 22:06

Ja dziś w końcu podjechałam po decyzję o przyznaniu świadczenia i pani od razu dała mi wniosek do podpisania.
Ponieważ dziś dopiero odebrałam decyzję o przyznaniu świadczenia, wniosek o dodatkową stówkę mogę wypisać dopiero po 14 dniach (wypisałam od razu z datą późniejszą).
Pani mówiła, że to nie zmieni mimo wszystko faktu, że jest to czerwiec i pieniądze za maj także dostanę (ale w czerwcu, więc za dwa miesiące).

mad - 2012-05-23, 08:53

Nefre, ale kwiecień ci przepadnie :*
gosia78 - 2012-05-23, 09:01

Złożyłam wniosek. Pani poinformowała mnie,że do końca roku będzie zabawa z wnioskami co trzy miesiące,a od stycznia 2013 dodatkowa stówka będzie już przyznana na stałe.
grażyna - 2012-05-23, 09:27

nefre napisał/a:
...
Ponieważ dziś dopiero odebrałam decyzję o przyznaniu świadczenia, wniosek o dodatkową stówkę mogę wypisać dopiero po 14 dniach (wypisałam od razu z datą późniejszą).
Pani mówiła, że to nie zmieni mimo wszystko faktu, że jest to czerwiec i pieniądze za maj także dostanę (ale w czerwcu, więc za dwa miesiące).

A decyzja zgodna z wnioskiem zainteresowanego nie wchodzi w życie od razu, a nie po 14 dniach?

nefre - 2012-05-23, 15:01

mad napisał/a:
Nefre, ale kwiecień ci przepadnie :*

Mad, tak, kwiecień przepada, bo ja wniosek o przyznanie świadczenia piel. złożyłam dopiero w maju, w kwietniu jeszcze pracowałam.

grażyna napisał/a:
nefre napisał/a:
...
Ponieważ dziś dopiero odebrałam decyzję o przyznaniu świadczenia, wniosek o dodatkową stówkę mogę wypisać dopiero po 14 dniach (wypisałam od razu z datą późniejszą).
Pani mówiła, że to nie zmieni mimo wszystko faktu, że jest to czerwiec i pieniądze za maj także dostanę (ale w czerwcu, więc za dwa miesiące).

A decyzja zgodna z wnioskiem zainteresowanego nie wchodzi w życie od razu, a nie po 14 dniach?


Grażynko, nie mam pojęcia... :oops: zdałam się na wiedzę pani w Mopsie ;-)

gosia78 napisał/a:
Złożyłam wniosek. Pani poinformowała mnie,że do końca roku będzie zabawa z wnioskami co trzy miesiące,a od stycznia 2013 dodatkowa stówka będzie już przyznana na stałe.


Super :-) chociaż mam nadzieję, że do tego czasu już dawno będę pracowała w super firmie za super pieniądze :okular:

ewelin27 - 2012-05-23, 16:30

Ja dzisiaj złożyłam wniosek - w tym miesiącu nie wypłacą dopiero w czerwcu wypłacą dodatkowe pieniążki z nadpłatą
martas - 2012-05-23, 17:07

Mi dziś przyniósł listonosz i jeszcze dziś zaniosłam. Szkoda, że tak późno, nie wszyscy moga zdąrzyć. Pozostał raptem tydzień czasu do końca.
MAGDALENASKUBA - 2012-05-23, 17:12

Do nas też dzwonili z Gopsu,wniosek złożony,pieniążki jednorazowo w czerwcu :tak:
ewelin27 - 2012-05-23, 17:48

Marta jak dzwoniłam i pytałam czy w Rybniku są wnioski to powiedziano że są i mam przyjść wypełnić a jeśli mam znajomych i pobierają takie świadczenie mam im dać znać
Dzisiaj składając wniosek zapytałam czy dzwonią powiedziano mi że nie ale na stronie naszego miasta podano taką informację

mimi3 - 2012-05-23, 19:09

W Poznaniu Panie z MOPR-u też dzwonią z informacją żeby jak najszybciej składać wnioski,pieniążki będą za kwiecień,maj i czerwiec :-)
grażyna - 2012-05-23, 19:18

ewelin27 napisał/a:
... zapytałam czy dzwonią powiedziano mi że nie ale na stronie naszego miasta podano taką informację

Ile osób pobierających świadczenie wchodzi na stronę miasta :shock: ?!

ewelin27 - 2012-05-23, 20:10

grażyna napisał/a:
ewelin27 napisał/a:
... zapytałam czy dzwonią powiedziano mi że nie ale na stronie naszego miasta podano taką informację

Ile osób pobierających świadczenie wchodzi na stronę miasta :shock: ?!

Właśnie o to chodzi grażyna że na pewno mało osób....ja wiem dzięki Wam i jestem bardzo wdzięczna
Widzisz u Nas są dwie strony z Rybnika i na jednej podali a na drugiej nie - sprawdzałam dzisiaj

Alicja - 2012-05-23, 20:56

Pani z MOPu poinformowała mnie dzisiaj- wyszło wczoraj rozporządzenie :shock: blebleblee.. proszę złożyć wniosek do końca miesiąca...

dziękuję, wniosek złożę :-D

jako zaangażowana z racji wolontariatu-wiem! ;-)

stokrota - 2012-05-23, 22:06

grażyna napisał/a:
nefre napisał/a:
...
Ponieważ dziś dopiero odebrałam decyzję o przyznaniu świadczenia, wniosek o dodatkową stówkę mogę wypisać dopiero po 14 dniach (wypisałam od razu z datą późniejszą).
Pani mówiła, że to nie zmieni mimo wszystko faktu, że jest to czerwiec i pieniądze za maj także dostanę (ale w czerwcu, więc za dwa miesiące).

A decyzja zgodna z wnioskiem zainteresowanego nie wchodzi w życie od razu, a nie po 14 dniach?


:tak: ale musiałoby to być zaznaczone w tej decyzji

anna_maria - 2012-05-24, 12:20

Do mnie też zadzwoniła miła pani z Mops-u z tą przemiłą wiadomością (pierwszy raz takie halo). Oczywiście, złożę wniosek.
aagguulllaaa - 2012-05-24, 13:07

a do nas oczywiście nie dzwonili
ale jest zakątek 21 i ich zaskoczyłam :-D
byłam dziś złożyć wniosek :cool2:

albertac - 2012-05-24, 23:09

Ja byłam dziś pierwsza,nie było jeszcze wniosków przygotowanych.Zrobiło się zamieszanie...
pysia24 - 2012-05-25, 11:46
Temat postu: Świadczenia
Ja dziś byłam u Pani z MOPS-u złożyłam wniosek ale pieniążki dostanę dopiero w lipcu.
Manu - 2012-05-25, 11:49

Wniosek złożony decyzja do odebrania będzie w czerwcu ,więc i pieniądze będą nadpłacone w czerwcu.
edyta.editt - 2012-05-25, 11:50

Ja złożyłam wniosek we środę i panie poinformowały mnie,że jeśli mam znajomych co pobierają świadczenie to mam im dać znać...rany u Nas ani nie dzwonią,ani nie piszą-nic.
Mi się należy tylko za kwiecień-chociaż coś i kasa dopiero w czerwcu.

pysia24 - 2012-05-25, 11:52
Temat postu: Świadczenia
Niestety nie u nas. Pani z MOPS-u powiedziała ze zadzwoni jak tylko decyzja będzie do odebrania a pieniążki to dopiero w czerwcu dostaną wiec w lipcu wypłacą.
vagabunda8 - 2012-05-30, 17:05

Na sąsiednim forum wyczytałam taką informację , więc jak ktoś nie zdążył do 30 maja wniosek o dodatkowe pieniądze, ma czas do 30 czerwca :jupi:
Anielka - 2012-05-30, 17:14

A mój mąż dziś złożył w urzędzie, bo poleconym mogłoby do jutra nie dotrzeć ;/ . Liczy się data wpływu do urzędu (dzwoniłam).
Dobrze,że wydłużyli ten czas składania wniosków :spoko:

Alicja - 2012-05-30, 17:55

vagabunda8 napisał/a:
Na sąsiednim forum wyczytałam taką informację , więc jak ktoś nie zdążył do 30 maja wniosek o dodatkowe pieniądze, ma czas do 30 czerwca :jupi:


Bez zalogowania ani rusz ;/
---> gazeta prawna

Grażyna O. - 2012-05-30, 18:21

Dziewczyny dziękuję za czujność :prosze:

Do 30 czerwca wydłużony będzie termin, w którym rodzic uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko będzie mógł się ubiegać do niego o specjalny dodatek.

Szczegóły na :arrow: portalu

Margola - 2012-06-14, 21:20

Opiekun na urlopie wychowawczym nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego
ewelin27 - 2012-06-14, 21:26

Ja dzisiaj dostałam pismo w sprawie wypłaty dodatkowych 100zł
Decyzja w skrócie ;-) : Oczywiście przyznali i wypłata dodatkowych 100zł w okresie od 1.04.2012-31.06.2012 nastąpi razem z wypłatą świadczeń do końca bieżącego miesiąca :spoko:
W tym miesiącu naraz 300zł wpadnie :spoko:

martas - 2012-06-15, 20:54

Tia a u nas wypłacane świadczenie do 15, dziś dzwoniłam w sprawie dodatkowej kasy- Pani powiedziała, że póki co nie mają pieniędzy i jak przyjdzie decyzja to bedzie napisane. Pytam kiedy mniej więcej- "Jak to kiedy, jak przyjdą pieniądze". I klops. Bo ja już sobie rozpisałam te 3 stówki w ten miesięczny budżet i teraz jestem do tyłu ;-)
betka533 - 2012-06-15, 21:35

Ja też wczoraj dostałam zasiłek bez dodatkowych 300 zł.Zadzwoniłam do mopsu a tam pani mówi,że nie dostali jeszcze kaski z ministerstwa.
Grażyna O. - 2012-06-15, 22:15

U nas od razu uprzedzili, ze pieniążki będą dopiero w lipcu.
grażyna - 2012-06-15, 23:38

A u nas mają być "po niedzieli". Ciekawe po której ;-) .
kropka79 - 2012-06-19, 11:11

U mnie też jeszcze nie ma :-( a bardzo by sie przydała
ewelkaa - 2012-06-19, 11:12

Ja dziś dostałam decyzję, w której jest informacja, że będzie wypłacone w czerwcu.. oby :roll:
grażyna - 2012-06-19, 11:15

U mnie w decyzji jest napisane, że 20 czerwca. Ale jak ją wczoraj odbierałam to pani szła się dowiedzieć, czy w ogóle mają tyle pieniędzy, aby je wypłacić ;-) . Mam szczerą nadzieję, że tak :lol: .
nefre - 2012-06-19, 11:49

Ja też dostałam decyzję, że w czerwcu (u nas płacą w ostatni poniedziałek miesiąca).
klooocuszek - 2012-06-19, 12:03

A ja jeszcze nawet decyzji nie dostałam :nie:
ewelkaa - 2012-06-19, 17:06

Dostałam dziś dodatkowe 300 zł :-D :nradosc:
mimi3 - 2012-06-19, 23:42

Haniu bo Pń wpierw wypłaca a dopiero później zawiadamia :lol: ,więc trzeba konto kontrolować
klooocuszek - 2012-06-20, 09:33

mimi3 napisał/a:
Haniu bo Pń wpierw wypłaca a dopiero później zawiadamia :lol: ,więc trzeba konto kontrolować


Ostatnio rzeczywiście tak zrobili :lol: ale teraz myślałam, że razem ze świadczeniem przyjdzie a tu klops ;-)

efcia - 2012-06-20, 10:32

U nas też jeszcze pieniążków nie ma :nie:
Wie ktoś czy w następnych miesiącach też będzie dodatkowe 100zł?

Margola - 2012-06-20, 21:15

Zmiany, zmiany, zmiany.... Swiadczenia pielęgnacyjne tylko dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi, u których niepełnosprawność stwierdzono przed 18 rokiem życia

Czy tylko ja mam wrażenie, ze wylewa się znowu dziecko z kąpielą?

vagabunda8 - 2012-06-20, 21:33

Niestety, masz rację Margolu, masz rację, było o tym na forum ON.
nefre - 2012-06-20, 22:09

W przypadku dziecka, które urodziło się niepełnosprawne, niepełnosprawność jest orzeczona od urodzenia, więc świadczenie się należy.

W gorszej sytuacji, z tego co rozumiem, są rodzice, których dorosłe dziecko ulega wypadkowi i jest niepełnosprawne.
O tym w resorcie nie pomyśleli :-(

Margola - 2012-06-20, 22:13

Polskie prawo jest nastawione na biczowanie obywatela z powodu domniemanej patologii.

Nawet, jeśli były przypadki wyłudzeń, to należałoby inaczej uszczelnić system, a nie walić w prawych obywateli jak w bęben. Jeśli ktoś chciał zrezygnować z pracy i zająć się niepełnosprawnym rodzicem czy przysłowiowym dziadkiem rzetelnie i zgodnie z prawem, to teraz dostaje ostrzegawczy strzał w potylicę.

Uszszsz, nic już więcej nie napiszę gdyż ponieważ głupota rządzących podnosi mi ciśnienie.

vagabunda8 - 2012-06-20, 22:19

A co robi rzecznik d/s osób niepełnosprawnych?
grażyna - 2012-06-21, 07:37

Dostałam wczoraj świadczenie rodzinne. Niestety bez dodatkowej kwoty.
MAGDALENASKUBA - 2012-06-21, 15:03

Świadczenia otrzymałam,ale bez dodatkowych 300zł.Jak się okazuje w wielu MOPS otrzymają pieniążki dopiero w lipcu - taką informację otrzymałam od Pań z mojego GOPSU :tak:
Uzbroić się w cierpliwość

Margola - 2012-06-21, 22:25

Tyle dobrego, że (oczywiście, jak dobrze pójdzie!)nie będzie już trzeba składać wniosków
klooocuszek - 2012-06-21, 22:34

Margola napisał/a:
Tyle dobrego, że (oczywiście, jak dobrze pójdzie!)nie będzie już trzeba składać wniosków

Dobrze, dobrze, a dodatkowa stówka to zawsze coś, na ulicy nie leży :tak:

grażyna - 2012-06-21, 22:38

A ja bym chciała czegoś więcej. I nie w pieniądzach, niech będzie, że kryzys i więcej nie da rady(choć by się chciało). Chciałbym aby to była praca. A nie zasiłek z opieki.
vagabunda8 - 2012-06-21, 22:56

grażyna napisał/a:
A ja bym chciała czegoś więcej. I nie w pieniądzach, niech będzie, że kryzys i więcej nie da rady(choć by się chciało). Chciałbym aby to była praca. A nie zasiłek z opieki.


Grażyna o tym na forum ON

gosiulkat - 2012-06-22, 13:49

Ja złożyłam wszystkie dokumenty na świadczenie i inne dodatki i teraz czekam na decyzję i pieniążki.
Ania Bydgoszcz - 2012-06-22, 15:51

Ja również dostałam świadczenie bez dodatkowych 300 zł, a podobno Urząd Miasta dostał na to kasę.
grażyna - 2012-06-23, 10:40

20 miałam wypłatę świadczeń, a 22 wpłynęły dodatkowe 300 zł :-D .
ewelin27 - 2012-06-23, 10:52

Super że są wypłacane dodatkowe pieniążki :spoko:
Dziewczyny które nie dostały razem ze świadczeniem pieniążków może Wam wypłacą z opóźnieniem jak Grażynie i oby tak było :spoko:
Ja czekam na przelew bo u Nas zawsze do ostatniego dnia danego miesiąca wypłacają nam świadczenia więc w czwartek powinny być już na koncie może szybciej :spoko:

ewelkaa - 2012-06-24, 21:46

Widziałam właśnie reklamę Gazety Wyborczej. Wspomniane było o dodatkowych 300 zł do świadczenia pielęgnacyjnego - wniosek do końca czerwca. Wie ktoś coś na ten temat?
Alicja - 2012-06-24, 21:50

Inne wieści
---> klik

grażyna - 2012-06-24, 21:53

Gdzieś coś było na ten temat, bo siostra mojego męża ucieszyła się, że też będzie miała podwyżkę. Opiekuje się swoją mamą. Ja się trochę zdziwiłam, bo myślałam, że to tylko dla rodziców, a nie innych opiekujących. Twierdzi, że przeczytała o tym w gazecie, że dodatkowe 100zł dla wszystkich i o tym terminie czerwcowym. To miałoby byc 300 zł wyrównania za II kwartał.

Ten artykuł z linku Alicji też czytałam :tak: . Przynajmniej tyle, że nie trzeba będzie z wnioskami ciągle latać.

Wojtala - 2012-06-24, 21:54

Wszędzie jest napisane tylko o rodzicach i opiekunach faktycznych dziecka neipełnosprawnego - nic o opiekunach rodziców :-?
Ania Bydgoszcz - 2012-06-25, 17:09

Co dalej z dodatkiem?

Wszystko wskazuje na to, że dodatek (dla tej samej grupy osób, pozostałym znów się nie będzie należał) będzie przedłużony na następne pół roku. Jest już projekt rozporządzenia (z 5 czerwca). 14 czerwca przyjął je Komitet Stały Rady Ministrów. Wkrótce zostanie skierowane na posiedzenie Rady Ministrów. Projekt zakłada, że opiekunowie dzieci niezależnie od dochodu otrzymają dodatek od lipca do końca roku, po 100 zł/miesięcznie.

- Najbardziej cieszy, że jeśli ono wejdzie w życie, w przyszłym półroczu będziemy mogli wypłacać te dodatki z urzędu. Opiekunowie dzieci nie będą już musieli składać wniosków, a my czekać na nie. Mamy dokumenty, na podstawie których wiemy, komu ten dodatek się należy, a komu nie - mówi Joanna Błachowska-Kurbiel, dyrektorka Szczecińskiego Centrum Świadczeń. - Dotąd, mimo iż nagłaśnialiśmy możliwość uzyskania dodatków, wielu rodziców nie usłyszało o tym w odpowiednim czasie i traciło prawo do dodatkowego wsparcia.

żródło

klooocuszek - 2012-06-25, 17:26

Po nowelizacji ustawy, ów zasiłek będzie już na start wynosił 620zł, to się wykosztowali :roll:
vagabunda8 - 2012-06-25, 17:29

Tia, od listopada zaczyna się nowy rok obrachunkowy. Dostaniemy 620 pln, ale już nie będzie dodatkowej stówy.
Krzysiek - 2012-06-26, 06:18

Z tą dodatkową stówą to też nie tak prosto. Właśnie otrzymaliśmy pismo w którym MOPS stwierdza, że nie może rozpatrzyć wniosku zgodnie z trybem w KPA. Jednoczesnie informują, że aktualnie nie mają na tą stówę kasy i jak tylko dostaną to wtedy to załatwią. Ciekawe ile to potrwa.
vagabunda8 - 2012-06-26, 06:50

Krzysiek, ale w Decyzji przyznano Wam dodatkową stówę?
Oni KPA muszą się zasłaniać, bo dostają na to kasę z Sejmiku Wojewódzkiego, taka droga służbowa-zadaniowo. Wiec jak zwykle w takich sytuacjach, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja tez nie wiem kiedy dostanę. Okazuje się, że biedniejsze regiony lepiej gospodarują pieniędzmi niż wielkie i bogate molochy.

klooocuszek - 2012-06-26, 09:30

Vaga, no Krzysiek napisał:
Cytat:
Jednoczesnie informują, że aktualnie nie mają na tą stówę kasy i jak tylko dostaną to wtedy to załatwią.

dadzą, bo łaski nie robią, tylko ciekawe kiedy :roll:
Cytat:
Okazuje się, że biedniejsze regiony lepiej gospodarują pieniędzmi niż wielkie i bogate molochy.

Chyba nie tak do końca, ostatnio kasiorkę dostałam w tydzień od złożenia wniosku, a teraz to też nie wiem kiedy się rozliczą. Poznań niby taki gospodarny i raczej kasę powinien mieć, ale chyba wykosztowali się na Euro tym malowaniem trawników :lol:

Krzysiek - 2012-06-26, 10:02

vagabunda8 napisał/a:
Krzysiek, ale w Decyzji przyznano Wam dodatkową stówę?


Nie decyzji nie mamy. Decyzję pewnie dostaniemy jak dostaną na to pieniądze.

vagabunda8 - 2012-06-26, 12:48

Urząd powinien podpisać na każde pismo petenta, czy złożony wniosek. Powinniście upominać się o to, bo mogą się wykpić. Wszystko działa w dwie strony. Urząd żąda on petenta, ale i Wy żądajcie. Złożyłam wniosek jakoś tak chyba ok 17 maja, nie wzięłam potwierdzenia, że składałam jakikolwiek papier, a decyzji też nie miałam. Tydzień temu poszłam do urzędu żeby zapytać o decyzję, zostałam zbyta, że tak, że dostanę, ale kiedy? Bumagę złożyłam ponad miesiąc temu. Wczoraj zrobiłam drugie podejście i dostałam ksero Decyzji, bo oryginał poszedł pocztą. Decyzja wcale nie musi być po naszej myśli, ale jest, i jest to podstawa od której można się w razie kłopotów odwoływać.
Krzychu, Decyzję powinieneś dostać bez względu na to czy mają pieniądze, czy nie, w niej powinno być napisane jak będzie realizowana wypłata, za jaki okres itp.

Widzisz Honia, ja się nauczyłam, ze z Urzędu tylko odpowiedzi na papierze są ważne. Jak ktoś powie Ci coś, to zawsze może się wyprzeć. Dlatego biorę potwierdzenia składanych dokumentów, zbieram decyzję, a jak trzeba na bieżąco robię notatkę i proszę o potwierdzenie przebytej rozmowy. Wszystko jasne i wiem na czym stoję.

Krzysiek - 2012-06-26, 13:30

Urząd odpisał na nasz wniosek, ale nie jest to decyzja. Taką wyda po otrzymaniu środków na ten cel. Nie chcę zagłebiać się w aspekty prawne, ale odstępstwo od terminu załatwienia sprawy zgodnie z KPA jest dość powszechne. W naszym przypadku związane z zarządzeniem burmistrza. Nie mają kasy nie dają decyzji. Jakby była decyzja musieliby dać kasę (może z odsetkami). Mozliwość przesunięcia terminu jest i z tego miasto korzysta. No chyba że kasa jest, ale poszła na coś innego??? (takie przypadki u nas się zdarzają).
ewelin27 - 2012-06-26, 15:02

Ja dostałam pismo na podstawie złożonego wniosku i tam napisali że dodatkową pomoc w kwocie 100zł za miesiące kwiecień,maj i czerwiec dostanę razem z wypłaconym świadczeniem pielęgnacyjnym do ostatniego dnia tego miesiąca
klooocuszek - 2012-06-26, 16:04

Ja po wypełnieniu wniosku dostałam świstek "zawiadomienie o wszczętym postępowaniu", a samą decyzję dostaniemy, tak jak w innym wątku pisała mimi3, dopiero jak nam wpłacą kasę na konto, oni pewnie w tym samym dniu robią przelew i wysyłają decyzję.
ptaszynka44 - 2012-06-26, 19:25

Rybnik wypłacił wszystko :)
gosiulkat - 2012-06-26, 20:15

Dziewczyny mam pytanko. Tydzień temu zaniosłam kompletne dokumenty do świadczenia i cisza. Czy oni mi przyślą decyzję o przyznaniu świadczenia i jak długo to może trwać ?
ewelkaa - 2012-06-26, 20:17

Gosia do 30 dni mają czas...
gosiulkat - 2012-06-26, 20:20

Roboczych :?:
ewelkaa - 2012-06-26, 20:24

Nie. 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
ewelin27 - 2012-06-26, 20:25

ptaszynka44 napisał/a:
Rybnik wypłacił wszystko :)

Tak dzisiaj dostałam po południu przelew całe 973zł :jupi:

kropka79 - 2012-06-28, 12:01

SZCZĘŚCIARA, ja też chcę
Alicja - 2012-06-28, 17:56

Moderatorzy, od postu Ani dyskusja powinna trafić do świadczenia pielęgnacyjnego.

Admini, w tym wątku nie ma możliwości zgłaszania postów.

Ania Bydgoszcz - 2012-06-29, 09:29

Wczoraj i do mnie dotarło zaległe 300zł ! :spoko:
vagabunda8 - 2012-06-29, 11:28

My jeszcze nie dostaliśmy, a na wakacje by się przydało. :cry:
natka - 2012-06-29, 12:58

I u nas cisza :-( a kasa potrzebna
grażyna - 2012-06-29, 13:35

A może się cieszcie z tego, bo jeszcze je macie? Ja swoje już wydałam i dawno zapomniałam ;-) .
ewelin27 - 2012-06-29, 13:54

grażyna napisał/a:
A może się cieszcie z tego, bo jeszcze je macie? Ja swoje już wydałam i dawno zapomniałam ;-) .

Mnie czekają dwa niespodziewane wydatki ;/ dobrze że wpłynęło więcej w tym miesiącu :spoko:

Alicja - 2012-07-02, 17:46

Do końca grudnia rodzice uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko będą otrzymywać dodatkową pomoc finansową. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma prawo do dodatku, nie będą już musieli w tym celu składać wniosku >>> czytaj dalej
biata5 - 2012-07-02, 21:13

ja dostałam decyzję tydzień temu i miała być kasa do końca czerwca a dzisiaj dzwoniłam do Mops i pieniędzy nie mają i nikt nie wie kiedy będą . :-(
martas - 2012-07-02, 22:10

Dostałam dziś pismo, że będą wypłacać od 15 do 20 lipca. W końcu :]
angelika kuspa - 2012-07-02, 22:26

A ja już dzisiaj dostałam kasę, całe 300zł :jupi: :jupi: :jupi:
natka - 2012-07-04, 20:47

Nam też przelali całe 300 :jupi:
Asiulinka27 - 2012-07-04, 22:07

natka napisał/a:
Nam też przelali całe 300 :jupi:


... pomarzyć... :roll:

U nas może we wrześniu przeleją? znając ich tempo....
ja dopiero w czerwcu dostałam 100 za marzec :roll:

iwonaf - 2012-07-04, 23:29

U nas cisza :-( nawet nie wiedzą kiedy będą pieniądze :-(
izaa - 2012-07-05, 09:45

ta ' akcja ' będzie trwałą do grudnia tego roku ?
klooocuszek - 2012-07-05, 09:57

izaa napisał/a:
ta ' akcja ' będzie trwałą do grudnia tego roku ?

Tak :tak:
Alicja napisał/a:
Do końca grudnia rodzice uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko będą otrzymywać dodatkową pomoc finansową. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma prawo do dodatku, nie będą już musieli w tym celu składać wniosku >>> czytaj dalej

izaa - 2012-07-05, 13:01

no to fajnie, bo jakby nie patrzeć mamy 'w kupie' całe 1200 zł na rok od naszego 'cudownego' rządu.
lepsze to niż nic, choć porównując z opieką jaką dają inne państwa na dzieci można się załamać prowadzoną u nas polityką :shock: ..

mariola - 2012-07-05, 13:22

dzisiaj byłam w GOPsie pieniążki zaległe już są, ale będą wypłacane dopiero 25go wraz z świadczeniem
aagguulllaaa - 2012-07-06, 10:21

my też dostaliśmy 300zł :brawo:
mimi3 - 2012-07-09, 20:26

I wreszcie Poznań też wypłacił zaległości :tak:
ewelin27 - 2012-07-09, 21:22

mimi3 napisał/a:
I wreszcie Poznań też wypłacił zaległości :tak:

To super :spoko:

zula - 2012-07-09, 21:48

Ja dzisiaj dostałam przelew :brawo:
ewelin27 - 2012-07-09, 21:50

zula napisał/a:
Ja dzisiaj dostałam przelew :brawo:

:jupi:

agamama123 - 2012-07-09, 22:07

A w Radomiu nadal zero:(
ewelin27 - 2012-07-09, 22:22

agamama123 napisał/a:
A w Radomiu nadal zero:(

Szkoda a w jakich dniach każdego miesiąca Wam zawsze świadczenie wypłacają :?:

agamama123 - 2012-07-10, 09:17

27:(
Tyle, że telefonicznie powiedzieli, że jeszcze nie wiedzą czy w tym miesiącu pieniądze będą.

iwonaf - 2012-07-10, 10:41

agamama123 napisał/a:
27:(
Tyle, że telefonicznie powiedzieli, że jeszcze nie wiedzą czy w tym miesiącu pieniądze będą.


My Białobrzegi i kasa już była w piątek :jupi: więc może i u Was zaraz będzie :*

ewelin27 - 2012-07-10, 11:31

agamama123 napisał/a:
27:(
Tyle, że telefonicznie powiedzieli, że jeszcze nie wiedzą czy w tym miesiącu pieniądze będą.

Szkoda :-( Mi wypłacili w zeszłym miesiącu wraz z świadczeniem.Nie rozumie tego wcale przecież skoro składali wszyscy wnioski w jednym czasie i należy się dodatkowe 300zł powinni wypłacać w każdym rejonie kraju równo ze świadczeniem a nie z opóźnieniem :-x
Nic na to nie poradzimy a jednak 300zł to nie mała kwota

mamusiaPiotrusia - 2012-07-11, 06:59

I u nas cisza :cry: może teraz wypłacą 15 mamy świadczenia ;/
Asiulinka27 - 2012-07-11, 14:07

U nas dzisiaj wypłacili 300 zl :jupi:
też myślałam, że wypłacą razem ze świadczeniem ( czyli 27), ale tym razem się pospieszyli :-)

ewelin27 - 2012-07-11, 14:58

Asiulinka27 napisał/a:
U nas dzisiaj wypłacili 300 zl :jupi:
też myślałam, że wypłacą razem ze świadczeniem ( czyli 27), ale tym razem się pospieszyli :-)

Super wiadomości kochana :jupi: Ja dzisiaj dostałam decyzję że od lipca do grudnia 2012 zostanie mi wypłacona pomoc w formie 100zł dodatkowo :spoko:
Nie muszę chodzić składać żadnych wniosków :jupi: Ciekawe co wymyślą dalej :spoko:

grażyna - 2012-07-11, 16:38

Małe wtrącenie nie całkiem w temacie. Popatrzcie jak oni nas traktują... Dostajemy 100 zł dodatku za kwiecień prawie w połowie lipca i się z tego cieszymy....
Góra nas nie traktuje jak ludzi :nie:
Można powiedzieć, że dobrze, że w ogóle coś dali. Taaaaak, po kilku latach zamrożenia świadczenia na tym samym poziomie. Jednak ja czuję się jak obywatelka drugiej kategorii...

ewelin27 - 2012-07-11, 16:41

Tu się zgodzę z Tobą Grażyna :spoko: Nie traktują nas poważnie :nie:
Najpierw składanie wniosków gdzie dodatkowe pieniądze powinny iść za osobą pobierającą świadczenie do tego jeszcze opóźnienie z wypłatą dodatkowych 300zł

joa - 2012-07-12, 12:50

Myśmy jak Ewelina też szybko dostali te 300zł.

Ale dzisiaj przyszło mi zawiadomienie "o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia prawa do rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadcz. pielęgn. za okres od 1.07-grudnia 2012r."

I nogi się pode mną ugięły, o co chodzi, bo jeszcze dalej coś o adresie było, hm, nie będę się rozpisywać. Od razu zadzwoniłam do naszej zakątkowej koleżanki z MOPS-u i ta mnie uspokoiła, że to chodzi o dodatkowe 100zł, które będą nam dawać od lipca do grudnia-z urzędu, bez składania wniosków-to jest chyba to samo pismo, które Ewelina dostała, tak, Ewelina?Tylko w tym piśmie ani słowa o tym 100zł i naprawdę nie wiedziałam, o co chodzi!

mimi3 - 2012-07-12, 14:19

Asiu bo tak się nazywa papierkologia urzędowa,wszczęcie postępowania w celu przyznania zasiłku bądź dodatku do świadczenia.
martas - 2012-07-12, 18:32

Ja odebrałam to wszczęcie postępowania wczoraj :lol: Tylko tak jak mi Pani powiedziała- Projekt jest, ustawa jest tylko jak zwykle pieniędzy nie ma. Tak więc podejrzewam, że w lipcu jeszcze stówy nie będzie. Przecież 15 dostanę (chyba) wyrównanie za kwiecień,maj, czerwiec :roll:
ewelin27 - 2012-07-12, 19:01

joa napisał/a:
Myśmy jak Ewelina też szybko dostali te 300zł.

Ale dzisiaj przyszło mi zawiadomienie "o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia prawa do rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadcz. pielęgn. za okres od 1.07-grudnia 2012r."

I nogi się pode mną ugięły, o co chodzi, bo jeszcze dalej coś o adresie było, hm, nie będę się rozpisywać. Od razu zadzwoniłam do naszej zakątkowej koleżanki z MOPS-u i ta mnie uspokoiła, że to chodzi o dodatkowe 100zł, które będą nam dawać od lipca do grudnia-z urzędu, bez składania wniosków-to jest chyba to samo pismo, które Ewelina dostała, tak, Ewelina?Tylko w tym piśmie ani słowa o tym 100zł i naprawdę nie wiedziałam, o co chodzi!

Asiu tak to jest to samo pismo :spoko: Ja też dzwoniłam bo mi się aż ciepło zrobiło jak przeczytałam początek zawiadomienia :lol:
Powiedziano mi że to chodzi o te dodatkowe 100zł :jupi:

betka533 - 2012-07-12, 20:41

Ja dostaję świadczenie 15 każdego miesiąca.Dziś wpłyneło 973zł :) Fajnie :) Zapłacę ubezpieczenie samochodu :) Bo juz ponaglenie dostałam ;/
agamama123 - 2012-07-12, 21:04

Ja dziś wreszcie dostałam te zaległe 300, uffffff
ewelin27 - 2012-07-12, 21:32

Super wiadomości na koniec dnia :jupi: Cieszę się z tymi którym wreszcie wypłacili zaległe pieniążki :jupi:
joa - 2012-07-12, 22:53

mimi3 napisał/a:
Asiu bo tak się nazywa papierkologia urzędowa,wszczęcie postępowania w celu przyznania zasiłku bądź dodatku do świadczenia.


No dobra, dobra, ale mogli choć słówkiem wspomnieć, że chodzi o te 100 zł, bo tak podejrzewam, że im się telefony urywają. ;/

Edyta1245 - 2012-07-13, 14:37

Witam.
Nie wiem czy piszę w dobrym miejscu ale mam pytanie.Właśnie dziś dostałam wypowiedzenie z pracy z powodu likwidacji zakładu pracy. Zasiłek wychowawczy miałam mieć do listopada 2013 roku. W związku z tym mam pytanie: Czy należy mi się odprawa? Kolejne pytanie to: Czy mogę zarejestrować się na zasiłek dla bezrobotnych, czy od razu przejść na świadczenie pielęgnacyjne? Dodam że posiadam gospodarstwo rolne i będę musiała opłacać KRUS. Chociaż mam 20 lat składkowych i nie wiem jak to prawnie wygląda.Proszę pomóżcie.

ptaszynka44 - 2012-07-13, 16:18

Na pewno nie możesz być zarejestrowana jako osoba bezrobotna,starając się o świadczenia.
Nawet wypisujesz takie pisemko.

Edyta1245 - 2012-07-13, 21:02

No tak,tylko czy lepiej najpierw wykorzystać zasiłek,czy od razu przejść na świadczenie :-?
mimi3 - 2012-07-13, 22:38

A ile byś dostała z bezrobocia ? bo kiedyś było kilka wariantów kwotowych.
Poza tym może zaproponują Tobie inną pracę,a jak odmówisz to możesz i tak pewnie stracić zasiłek. A będąc na świadczeniu pracę i tak możesz przecież szukać a i dzieckiem się nacieszysz ;-)

Edyta1245 - 2012-07-14, 11:17

No tak,tylko ja nie wiem,czy będąc na świadczeniu nie będę musiała opłacać KRUS-u
ptaszynka44 - 2012-07-14, 19:48

Edyta1245 napisał/a:
No tak,tylko ja nie wiem,czy będąc na świadczeniu nie będę musiała opłacać KRUS-u

Z tego co wiem świadczenia są dla osób nie pracujących,a płacąc KRUS masz pracę,więc
to się wyklucza. To tylko moja interpretacja przepisów.

wanda46 - 2012-07-14, 19:54

ja tez zrezygnowałam z pracy, też mamy gospodarstwo rolne ale KRUS-u nie opłacam, składki płaci mąż ,a ja i dzieci korzystamy z ubezpieczenia zdrowotnego KRUS


wanda mama Pawła z zD 26

sobalinka - 2012-07-14, 20:12

wanda46 napisał/a:
ja tez zrezygnowałam z pracy, też mamy gospodarstwo rolne ale KRUS-u nie opłacam, składki płaci mąż ,a ja i dzieci korzystamy z ubezpieczenia zdrowotnego KRUS


wanda mama Pawła z zD 26


a ja jestem w identycznej sytuacji i składki muszę opłacać :-?

Edyta1245 - 2012-07-14, 20:16

Mi pani w GOPS-ie,też powiedziała,że będę musiała opłacać składki,chyba,że mam 20 lat składkowych,to wtedy nie :-x .Z tego też powodu byłam do tej pory na zasiłku wychowawczym
wanda46 - 2012-07-14, 20:25

Może to właśnie ta osławiona urzędnicza interpretacja przepisów.Na świadczeniu jestem ponad 2 lata.jak Paweł idzie pierwszy raz do lekarza z KRUS_u biorę zaświadczenie o ubezoieczeniu tak sama dla siebie
mimi3 - 2012-07-14, 20:39

Edytko a ile Ci brakuje do tych 20 lat ? może warto faktycznie wpierw na zasiłek iść ?
wanda46 - 2012-07-14, 20:49

czy mając gospodarstwo rolne można iść na zasiłek dla bezrobotnych, wydaje mi się że nie można
wanda mama Pawła z zD 26.06.07.

Edyta1245 - 2012-07-14, 20:52

Właśnie tak do końca to nie wiem,bo niby mam ponad 20 lat,ale w tym mam wychowawczy na 3 dzieci i nie wiem czy on wlicza się w okres składkowy

Na zasiłek dla bezrobotnych można iść.

amelcia - 2012-07-16, 10:15

Mam pytanie czy dodatkowe 100 na dalsze miesiące się należy.Jak to jest ?Dzisiaj dostałam świadczenie ,ale bez dodatkowe 100.
bebe - 2012-07-16, 10:32

Alicja napisał/a:
Do końca grudnia rodzice uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko będą otrzymywać dodatkową pomoc finansową. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma prawo do dodatku, nie będą już musieli w tym celu składać wniosku >>> czytaj dalej

albertac - 2012-07-16, 20:36

Wanda Gospodarstwo rolne jeśli masz nie możesz zarejestrować się jako bezrobotna, w ogóle hektary sporo komplikują.
dagi - 2012-07-16, 21:47

W sierpniu kończy mi się płatne bezrobocie i będę chciała przejść na świadczenie pielęgnacyjne czy w związku z tym mam się wyrejestrować z bezrobocia?
Wojtala - 2012-07-16, 22:27

dagi napisał/a:
W sierpniu kończy mi się płatne bezrobocie i będę chciała przejść na świadczenie pielęgnacyjne czy w związku z tym mam się wyrejestrować z bezrobocia?


Tak :tak: - nie możesz być zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Często MOPS chce takie zaświadczenie, że nie widniejesz w rejestrze osób bezrobotnych.

sobalinka - 2012-07-17, 06:14

albertac napisał/a:
Wanda Gospodarstwo rolne jeśli masz nie możesz zarejestrować się jako bezrobotna, w ogóle hektary sporo komplikują.


oj..święta prawda ;/
nam z 10 ha taki dochód na osobę wychodzi,że :shock:
i nijak ma się to do rzeczywistości
no i oczywiście nic co zależne od dochodu nie jest nam przyznawane :nie:

Edyta1245 - 2012-07-18, 21:52

albertac napisał/a:
Wanda Gospodarstwo rolne jeśli masz nie możesz zarejestrować się jako bezrobotna, w ogóle hektary sporo komplikują.


Można się zarejestrować jako osoba bezrobotna,ale na płatny zasiłek,czyli po utracie pracy.Ja właśnie tak zrobiłam.

Ania Bydgoszcz - 2012-07-19, 21:48

Dzisiaj dostałam decyzję na przyznane dodatkowe 100 zł do końca tego roku :spoko:
gosiafx - 2012-07-22, 09:09

Aniu jak ty to zrobiłaś???wzywali cię do opieki?pierwszy raz słyszę że do końca roku ten zasiłek dodatkowy dają?
vagabunda8 - 2012-07-22, 09:35

gosiafx napisał/a:
Aniu jak ty to zrobiłaś???wzywali cię do opieki?pierwszy raz słyszę że do końca roku ten zasiłek dodatkowy dają?


Ja nie Ania, ale odpowiem. Gosiu, na poprzedniej stronie bebe o tym pisała

Ania Bydgoszcz - 2012-07-22, 12:40

Gosiu ja nie załatwiam tego przez opiekę, tylko w Urzędzie Miasta. Ale nic nie pisałam, u nas kurier z UM nosi decyzję. Też się zdziwiłam, że tak bez niczego i tak szybko dostałam. Moja sąsiadka też dostała na chorą córeczkę.
efcia - 2012-07-22, 13:20

A do mnie wysłali na początku lipca smsa, by przyjść i podpisać oświadczenie i tyle.
Manu - 2012-07-24, 13:28

Do mnie przyszło pismo z Mopsu i dzwonili zebym podpisała ale jestem szczęśliwa o te dodatkowe 100zł
gosiafx - 2012-07-24, 20:50

u nas nic na ten temat nie słychać :-(
grażyna - 2012-07-24, 21:12

Mam decyzję o 100zł, ale dziś wpłynęło sam świadczenie.
ewelin27 - 2012-07-24, 21:19

Ciekawe czemu nie dostałaś dodatkowych 100zł Grażyna :wow:
Ja dostałam pismo ale nie pisało mi nic że muszę iść podpisać - co miasto to obyczaj :roll:

ptaszynka44 - 2012-07-24, 21:22

Ja dziś dostałam decyzje i piszą ,że 100 zł za miesiąc lipiec będzie wypłacone w sierpniu.
ewelin27 - 2012-07-24, 21:23

Zwodzą nas i tyle ...obiecują a później i tak nie wszystkim na czas wypłacają :-x
klooocuszek - 2012-07-24, 21:25

Ja też dziś decyzję dostałam, ale pieniążki, to kto wie :roll: Ale co się odwlecze... ;-) Ja nie narzekam, ważne, że dali :spoko: , niech nawet w grudniu wpłyną to się ucieszę :tak:
vagabunda8 - 2012-07-24, 21:30

Mnie sie wydaje że te dodatkowe 100 pln, jest bardzo kłopotliwe, dla urzędów. Oni planują budżet i nie mają tak dużych zapasów, przerzucać z konta, na konto, też nie bardzo można, bo pozabierają im kasę na inne wydatki Ta stówa, chyba nadal jest wypłacana z Urzędu Wojewódzkiego, lub Marszałkowskiego danego regionu. Unormuje się w następnym roku obrachunkowym.
nefre - 2012-07-24, 21:49

Ja wczoraj dostałam pismo z MOPS.
Jak na razie nie ma kłopotów z wypłacaniem pieniędzy.
Wszystko na czas :spoko:

affelti - 2012-07-25, 17:38

Mi dziś na konto wpłacili wszystkie zaległe stówki :jupi: :jupi: :jupi:
vagabunda8 - 2012-07-25, 17:51

I ja odebrałam decyzję o przyznaniu dodatkowej kasy do końca roku. :-D
albertac - 2012-07-27, 22:43

Cytat:

albertac napisał/a:
Wanda Gospodarstwo rolne jeśli masz nie możesz zarejestrować się jako bezrobotna, w ogóle hektary sporo komplikują.


Można się zarejestrować jako osoba bezrobotna,ale na płatny zasiłek,czyli po utracie pracy.Ja właśnie tak zrobiłam.

Edytko to ciekawe co piszesz bo właśnie z powodu posiadania pól odmówiono mi zasiłku płatnego jak również ostatnio przegrałam kilka spraw o świadczenie pielęgnacyjne/chciałam nie płacić KRUS/wraz ze składkami.
I teraz muszę płacić Krus terażniejszy,zaległy ,żadne składki przy męzu nie są możliwe.A jak zwolniono mnie z pracy to zasiłku żadnego na bezrobociu nie mogłam mieć.
Ciekawe te interpretacje,zaraz mnie trafi i to nie pierwszy raz...

groszek - 2012-07-28, 00:11

Ania Bydgoszcz napisał/a:
Dzisiaj dostałam decyzję na przyznane dodatkowe 100 zł do końca tego roku :spoko:


A ja dostałam pismo, że trwa postepowanie i dalej ileś paragrafów, żeby mi te pieniądze przyznać. Że moge zapoznac się z Aktami... :shock:
Jak zaczęłam czytać to pismo to mi się słabo zrobiło bo w ogóle nie wiedziałam o co chodzi .... a brzmiało to tak groźnie....

Malaga - 2012-07-28, 07:38

groszek napisał/a:
Ania Bydgoszcz napisał/a:
Dzisiaj dostałam decyzję na przyznane dodatkowe 100 zł do końca tego roku :spoko:


A ja dostałam pismo, że trwa postepowanie i dalej ileś paragrafów, żeby mi te pieniądze przyznać. Że moge zapoznac się z Aktami... :shock:
Jak zaczęłam czytać to pismo to mi się słabo zrobiło bo w ogóle nie wiedziałam o co chodzi .... a brzmiało to tak groźnie....

Ja tez dostałam takie pismo. Zmroziło mnie w pierwszej chwili i miałam odczucie jakbym bezprawnie wyłudziła te pieniądze. Dzięki Wam wiedziałam jednak o co chodzi.Mogliby jakoś bardziej po ludzku pisać ;/

grażyna - 2012-07-28, 14:31

W związku ze zmianami w ustawie emerytalnej zmienia się też minimalny okres płacenia składek dla osób na świadczeniu pielęgnacyjnym. Ważne zwłaszcza dla mnie, bo mi już składek nie opłacają(mam 20 lat).
Co z osobami pobierającymi świadczenia pielęgnacyjne?

grażyna - 2012-08-02, 21:22

Nie jestem biegła w prawie, ale są teraz wałkowane ciągle jakies zmiany w ustawach o świadczeniach. Jeden z rodziców zwrócił uwagę na fakt, że w nowej ustawie rodzice dorosłych dzieci(czyli ja :cry: )nie będą dostawać świadczenia pielęgnacyjnego, bo należeć będzie się tylko na dzieci do lat 18, teraz nie ma tego ograniczenia wiekowego.
Zacytuję jego wypowiedź:
"Czy ktoś zauważył, że w projekcie wymienionej ustaw jest zawarty jest pomysł zabrania świadczenia pielęgnacyjnego rodzicom dzieci powyżej 18 roku życia? Zakłada się dokonanie następującej zmiany:
Art. 107. W ustawie o świadczeniach rodzinnych :
5. Art. 17. Ust.1 otrzymuje brzmienie :
„ 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do18 roku życia przysługuje : …”

nefre - 2012-08-02, 21:38

Grażyna, a nie chodzi o to, że dotyczy to tylko osób, u których niepełnosprawność została stwierdzona do 18 rż??
Grażyna O. - 2012-08-02, 22:01

Grażynko mogłabyś podać link gdzie znalazłaś taki zapis?

Czytam projekt i nic takiego nie widzę :

Cytat:
5) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”,
b) uchyla się ust. 1a,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.”,

grażyna - 2012-08-02, 22:20

Jak napisałam podał to jakiś rodzic, ale się dopytam u niego gdzie to znalazł i niech mi poda link.
nefre - 2012-08-02, 22:28

Grażynko, projektów było kilka.. być może ten zapis znalazł się w którymś z projektów, niedopracowanych jeszcze.. a ostateczna wersja ustawy nie obejmuje tego ograniczenia wiekowego.
Dowiedz się :spoko:

grażyna - 2012-08-02, 22:32

Oby, bo mi nerwy popsuł na sam wieczór.

Na osłodę- wczoraj dostałam przelew na 100zł lipcowe :-) .

nefre - 2012-08-02, 22:35

Sądzę, że to jakaś pomyłka.. nie stresuj się na zapas :*
betka533 - 2012-08-03, 08:14

Dziewczyny a czy teraz w sierpniu dostaniemy stówkę lipcowa i sierpniową???Bo ja w lipcu dostałam normalnie + 300 za kwiecień,maj i czerwiec.A kiedy za lipiec?
grażyna - 2012-08-03, 08:18

Ja za lipiec dostałam 1 sierpnia. Następne mają być już razem ze świadczeniem.
Poprzednie trzysta dostałam jakoś tak pod koniec czerwca.

betka533 - 2012-08-03, 08:28

Tak poprostu stówke Ci wpłacili Grażynko?
grażyna - 2012-08-03, 10:51

Tak po prostu ;-) . To znaczy gdzieś w drugiej połowie miesiąca odebrałam decyzję i tam było, że lipcowe 100zł do 30.07. a później z terminami zasiłków.
Wczoraj sprawdziłam konto i jest 100zl dodatku z datą 1.08. te dwa dni spóźnienia im daruję ;-)

Malina87 - 2012-08-03, 11:39

Nie trzeba było składać znowu jakiegoś dodatkowego papierka o te dodatkowe 100 zł od lipca??
Grażyna O. - 2012-08-03, 11:43

Nie :nie:
Teraz dostaje się "zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego" (brzmi jakby miał mi ;/ komornik za chwilę zapukać) a następnie decyzję o przyznaniu :spoko:
Niestety u mnie jak na razie, decyzje się przygotowują (chyba same, że tak długo), ale kasa ma być 15 sierpnia na koncie.

nefre - 2012-08-03, 12:02

U nas dodatkowy pieniądz wpłynął wraz z świadczeniem za lipiec.
grażyna - 2012-08-03, 12:57

Grażyna O. napisał/a:
Grażynko mogłabyś podać link gdzie znalazłaś taki zapis?

Czytam projekt i nic takiego nie widzę :

Cytat:
5) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”,
b) uchyla się ust. 1a,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.”,


Ten cytat był z tego miejsca ----->
Trzeba otworzyć plik zatytułowany:
Założenia do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, wersja z 2 lipca 2012 r.
Artykuł 107, punkt 5.

biata5 - 2012-08-03, 18:07

A u mnie ani siana, ani decyzji. Cisza :cry:
nefre - 2012-08-03, 18:23

Grażyna, a może to chodzi o to, że to na dziecko, czyli Ty na Anetkę, a nie syn na ojca np...
hmmm... ja tam nie widzę wzmianki o tym, że przysługuje do 18 rż.

grażyna - 2012-08-03, 18:53

W tym linku który podałam do projektu z 2 lipca jest wyraźnie "do 18 roku życia". U Grażyny tego nie ma, tylko pytanie który projekt świeższy. Nie wiem.
kabatka - 2012-08-05, 22:51

grażynko ja bym się w ogóle nie przejmowała tym projektem. :arrow: Tutaj ostatnia wzmianka prasowa na ten temat. Jest w niej mowa m.in., że to nie jest projekt rządowy, ba! nawet nie znana jest opinia rządu na temat tych założeń. Rząd ma raczej pilniejsze swoje projekty, które weźmie pod obrady :cool2:

Na przyszłość polecam szukać projektów aktów prawnych :arrow: w Rządowym Procesie Legislacyjnym. Tam muszą się ukazać wszystkie projekty procedowane w Polsce, wraz z pismami kierującymi do uzgodnień i konsultacji. A jeśli chcesz dokładniej coś zgłębić (i inni też) polecam pytać właściwe urzędy w trybie :arrow: ustawy o dostępie do informacji publicznej. Każdy urząd w Polsce ma obowiązek odpowiedzieć obywatelowi w ciągu 14 dni (oczywiście nie mogą to być pytania o dane osobowe czy informacje prawnie chronione innymi klauzulami). Nie trzeba wskazywać interesu, dlaczego pytamy.

Alicja - 2012-08-06, 22:41

----> Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne otrzyma rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy
Margola - 2012-08-07, 04:56

Z tego, co czytam, będzie jakieś świadczenie dla opiekunów osób powyżej 25 roku życia i druga ważna rzecz, państwo opłaci składki za opiekunów
klooocuszek - 2012-08-07, 13:08

Margola napisał/a:
i druga ważna rzecz, państwo opłaci składki za opiekunów

Ale to chyba już jest...

Margola - 2012-08-07, 15:05

Częściowo. Ustawa ulegnie zmianom - rozszerzy zakres osób uprawnionych.
kabatka - 2012-08-21, 15:24

Posty o świadczeniach rodzinnych za granicą :arrow: zostały wydzielone.
ptaszynka44 - 2012-08-26, 08:12

Projekt
vagabunda8 - 2012-08-28, 09:48

Mam pytanie do Warszawianek. Czy dostałyście dodatkowe 100pln, za VII i VIII?
monniks - 2012-08-28, 09:51

Nie :nie:
ewelin27 - 2012-08-28, 09:59

vagabunda8 napisał/a:
Mam pytanie do Warszawianek. Czy dostałyście dodatkowe 100pln, za VII i VIII?

Basiu ja nie z Warszawy ale odpowiem
Dzisiaj mają nam w Rybniku wypłacić świadczenie razem z zaległym 100zł za VII i VIII - dzwoniłam dzisiaj i tak mnie poinformowano ale pod koniec lipca dostałam też pismo iż w sierpniu nastąpi nadpłata :spoko:

zula - 2012-08-28, 10:16

Ja wczoraj dostałam decyzję a w niej grubym druczkiem napisane że za lipiec i sierpień beda nadpłacać we wrześniu.A liczyłam na ta kasę teraz .Byłoby na opłaty szkolno- przedszkolne ;/
nefre - 2012-08-28, 12:55

słyszał ktoś może, że świadczenie miałoby być w wysokości 1200 zł???? :wow:

rozmawiałam tutaj z pewną kobietą , mówiła, że czytała w jakiejś gazecie o planach rządu w tej sprawie....

nie wierzę za bardzo, bo to nie ten kraj raczej :okular:

ewelin27 - 2012-08-28, 13:26

nefre napisał/a:
słyszał ktoś może, że świadczenie miałoby być w wysokości 1200 zł???? :wow:

rozmawiałam tutaj z pewną kobietą , mówiła, że czytała w jakiejś gazecie o planach rządu w tej sprawie....

nie wierzę za bardzo, bo to nie ten kraj raczej :okular:

Sylwia pierwsze słysze :wow: Ja wątpię w to że dali by nam 1200 zł ale może jednak coś się zmieni i troszkę podniosą nam kwotę świadczenia i to nie o 100zł...oby tak było :roll:

grażyna - 2012-08-28, 13:37

GW w swojej reklamie podała, że świadczenie wzrośnie o 600zł, tylko słabo zaakcentowali, że łącznie o 600zł. Czyli za każdy miesiąc od lipca do grudnia po 100zł. Przez takie farmazony to niektórzy zaczynają myśleć, że nam się w głowach poprzewracało od tego "dostatku" :evil: .
ewelin27 - 2012-08-28, 13:43

grażyna napisał/a:
GW w swojej reklamie podała, że świadczenie wzrośnie o 600zł, tylko słabo zaakcentowali, że łącznie o 600zł. Czyli za każdy miesiąc od lipca do grudnia po 100zł. Przez takie farmazony to niektórzy zaczynają myśleć, że nam się w głowach poprzewracało od tego "dostatku" :evil: .

To się nie dziwię iż ludzie myślą że dostaną 1200zł świadczenia - to jest nie realne może do 200zł max kiedyś wzrośnie ale nie do 1200zł

Manu - 2012-08-28, 13:47

Ja dostałam 200zł naspłacone za lipiec i sierpień aż sie zdziwiłam.
ewelin27 - 2012-08-28, 15:48

Właśnie przyszedł przelew - 873zł(nadpłata za lipiec i sierpień w tym) :jupi:
Będę miała kaskę na coś co zbieram :jupi:

grażyna - 2012-08-28, 17:16

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej
grażyna - 2012-08-28, 20:09

Właśnie sprawdziłam konto i dodatkowe 100zł za sierpień wpłynęło mi dziś razem ze świadczeniem :tak: .
ewelin27 - 2012-08-28, 20:11

grażyna napisał/a:
Właśnie sprawdziłam konto i dodatkowe 100zł za sierpień wpłynęło mi dziś razem ze świadczeniem :tak: .

To super Grażynko :spoko:

nefre - 2012-08-28, 20:13

grażyna napisał/a:
GW w swojej reklamie podała, że świadczenie wzrośnie o 600zł, tylko słabo zaakcentowali, że łącznie o 600zł. Czyli za każdy miesiąc od lipca do grudnia po 100zł. Przez takie farmazony to niektórzy zaczynają myśleć, że nam się w głowach poprzewracało od tego "dostatku" :evil: .


No i wszystko jasne :lol: :lol:

mimi3 - 2012-08-28, 20:30

Poznań nadal nie wypłaca dodatkowych sum,z tego co mówiła urzędniczka w ubiegłym tygodniu to sami nie mają pojęcia kiedy wypłacą,bo jest za dużo uprawnionych żeby wyłożyli z własnych jakiś zasobów jak mniejsze gminy i czekają na przelew z Wawy ,ponoć.
vagabunda8 - 2012-08-28, 20:42

mimi3 napisał/a:
Poznań nadal nie wypłaca dodatkowych sum,z tego co mówiła urzędniczka w ubiegłym tygodniu to sami nie mają pojęcia kiedy wypłacą,bo jest za dużo uprawnionych żeby wyłożyli z własnych jakiś zasobów jak mniejsze gminy i czekają na przelew z Wawy ,ponoć.


Nie martw się Warszawa też nic nie wie. Pewnie jak zwykle wszyscy dookoła dostaną a stolyca na samiuśkim końcu. :]

grażyna - 2012-08-28, 20:42

To takie dziwne tłumacznie :-? . Owszem uprawnionych mają więcej, ale dochody też duuuużo większe niż te małe gminy..
mimi3 - 2012-08-28, 22:00

Nie martwię się aż tak ,bo wiem że i tak muszą spłacić :-) ,ale byłoby miło gdyby nas szanowne państwo nie robiło w balona.

Grażynko ,ale musi coś być w tych ilościach bo wszelkie dofinansowania na sprzęty tj komputery,rowery itp są mniejsze niż w innych rejonach... właśnie po to, aby więcej osób dostało chociaż po trochu niż mało osób przysługujące 80 % np w tamtym roku nawet nie dostaliśmy całości za pieluchy bo było tak dużo wniosków,więc nie tak do końca idą pieniążki za niepełnosprawnymi do gmin i powiatów.

mimi3 - 2012-08-29, 09:58

Dzisiaj właśnie przyszła decyzja,płatne do ostatniego dnia miesiąca.Więc jeszcze w tym tygodniu powinno wpłynąć :spoko:
vagabunda8 - 2012-08-29, 10:33

Ja w czerwcu dostałam taką decyzję, że do końca danego miesiąca, i se czekam, mamy koniec sierpnia, nie dostałam jeszcze za lipiec, no liczę i sierpień już. Ciekawe czy we wrześniu się załapię. :nzastanawianie:
mimi3 - 2012-08-29, 16:08

Baśka bądźmy optymistkami że w tym tygodniu wpłynie te 200zł ;-)
vagabunda8 - 2012-08-29, 16:54

Coś Ty nie liczę na to, za kwiecień, maj i czerwiec dostałam 10 lipca :cry: Ja do tej pory nie dostałam bieżącej kasy, zwyczajowo dostawałam do 26, danego miesiąca, a co dopiero myśleć o bonusie. :lol:
mimi3 - 2012-08-29, 22:05

Ja od jakiegoś czasu z miesiąca na miesiąc dostaję o jeden dzień później,jak tak dalej pójdzie to pominą w końcu jakiś miesiąc.Właśnie sprawdzałam konto,wpłynęły dzisiaj :jupi:

Alicja - 2012-11-15, 16:14

Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne będą mogły podjąć pracę

podesłała bebe :*

promykowa - 2012-11-15, 16:55

no w koncu dobra wiadomosc :)
Grażyna O. - 2012-11-16, 21:32

Z tego co doczytałam, to jak na razie są prowadzone rozmowy, nawet nie projekt - a życie pokazuje, że jeszcze daleka droga do realizji.

Za to dzisiaj Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowe świadczenia rodzinne - Zasiłek w wysokości 620 zł, z opłacanymi przez budżet państwa składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będą otrzymywać co miesiąc, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.
Źródło

A więc 100 zł które dokładają nam od roku i o które musieliśmy dotychczas pisać wnioski, będzie od 1 stycznia doliczone do świadczenia :tak:

vagabunda8 - 2012-11-17, 07:08

Tak, maleńki kroczek zrobiony, ale jeszcze jest bardzo dużo do "wyrwania". Chodzi nam o uzawodowienie, naszego wkładu przy opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi/niepełnosprawnymi członkami rodziny ze świadczeniem wysokości najniższej płacy krajowej. Żeby składki emerytalne były godnej wysokości, a nie jak teraz, po 20 latach opieki możemy liczyć na ok 200 pln emerytury.
nefre - 2012-11-17, 10:31

Alicja napisał/a:
Osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne będą mogły podjąć pracę

podesłała bebe :*

Bardzo dobra wiadomość :spoko: :spoko:

Grażyna O. napisał/a:
A więc 100 zł które dokładają nam od roku i o które musieliśmy dotychczas pisać wnioski, będzie od 1 stycznia doliczone do świadczenia :tak:

i to także świetna wiadomość :spoko: :spoko:

bo właśnie miałam pytać jak to będzie w przyszłym roku :tak:

gr0szek - 2012-11-17, 18:27

Ale to drugie - tj. zasiłek pielęgnacyjny (dzisiaj 153 PLN chyba...) zostaje uzależnione od dochodu... W "tradycyjnie" q...i sposób. Dochód uprawniający to minimum identyczne jak w zasiłku rodzinnym tj. sześćset coś złotych na osobę (przy niepełnosprawności). Przynajmniej tak wynika z artykułu >>>
Iga - 2012-11-17, 18:37

Żygać mi się chce.... na to wszystko.

W tym momencie przestaje popierać tych co walczą o podwyżki świadczeń i wypada mi im podziękować za przysługę.

Wojtala - 2012-11-17, 18:49

gr0szek napisał/a:
Ale to drugie - tj. zasiłek pielęgnacyjny (dzisiaj 153 PLN chyba...) zostaje uzależnione od dochodu... W "tradycyjnie" q...i sposób. Dochód uprawniający to minimum identyczne jak w zasiłku rodzinnym tj. sześćset coś złotych na osobę (przy niepełnosprawności). Przynajmniej tak wynika z artykułu >>>


Tak czytam i myślę, że ten drugi zasiłek to nie są te obecne 153 zł, tylko cos zupełnie nowego - Przysługiwać będzie wtedy, gdy niepełnosprawność została stwierdzona czy nabyta po 25. roku życia lub związana jest np. z wiekiem osoby, nad którą trzeba sprawować opiekę.
Tylko nie rozumiem jednego, czyli jak dziecko stanie sie niepełnosprawne załóżmy w wieku 20 lat to rodzic nie może liczyć na żaden zasiłek czy świadczenie pielęgnacyjne - zwał jak zwał, ale czy ja dobrze rozumuję?

vagabunda8 - 2012-11-17, 19:01

Iga, jeżeli chodzi o rodziców ON i np ten protest , to nie walczymy tylko o podniesienie świadczeń, a właściwie nam nie chodzi o podniesienie świadczeń. To samozwańcze komisje sobie same to ustaliły. Nikt o to specjalnie nie zabiegał. Rząd sam to narzuca na "zatkanie gęby". My chcemy uzawodowienia opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem/członkiem rodziny i godziwych składek emerytalnych. jest cała burza o to, że takie właśnie kwiatki wychodzą, kiedy bez konsultacji komisje same coś ustalają. Ten protest też jest i właśnie o to, że chcemy współpracy, a nie narzucania.
ptaszynka44 - 2012-11-17, 19:05

Do tej pory,wszystkie prawa nabywało się ,jeśli niepełnosprawność została nabyta do 25 roku życia ,a teraz chcą wprowadzić też dla osób po tym wieku i o tym jest w tym artykule,chodzi o "specjalny zasiłek opiekuńczy".
gr0szek - 2012-11-17, 19:24

Nie jest tak dobrze!

Cytat:
Ustawa przewiduje, że osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne zachowają prawo do niego przez sześć miesięcy (od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.) i będą otrzymywać je w wysokości 520 zł.

Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wypłacane już tylko osobom uprawnionym do niego na podstawie nowych przepisów.


Generalnie tzw. władze państwowe mają za cel tylko i wyłącznie stwarzanie pozorów (Public Relations - naszym kosztem)...

Tośka - 2012-11-17, 19:25

Czyli albo rzucam robotę albo tracę te szalone wsparcie w wysokości 153zł?!? Świetnie ;/
gr0szek - 2012-11-17, 19:29

Ależ to dla dobra wspólnego:

Cytat:
budżet państwa zaoszczędzi w 2013 r. 170,9 mln zł (w stosunku do przewidywanych wydatków w 2012 r.), a w 2014 r. - 654,8 mln zł.

mimi3 - 2012-11-17, 20:17

Tośka świadczenie pielęgnacyjne(520 +100 zł), a zasiłek pielęgnacyjny(153 zł) to dwie inne sprawy.
bebe - 2012-11-17, 20:31

Groszku to o czym Ty piszesz nie dotyczy dzieci.Ustawa zmienia sie w dziale opieka nad dziadkami, rodzicami i innymi członkami rodzin.
gr0szek - 2012-11-17, 20:44

bebe napisał/a:
Groszku to o czym Ty piszesz nie dotyczy dzieci.Ustawa zmienia sie w dziale opieka nad dziadkami, rodzicami i innymi członkami rodzin.


A jest już jednolity tekst? W ISAP-ie nie ma...

bebe - 2012-11-17, 20:58

Groszku jest nawet na forum .Tobie lepiej pójdzie szukanie :papa:Podawałam z GP
gr0szek - 2012-11-17, 21:23

Ale czy to jest treść odnosząca się do
Cytat:
nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych uchwalona w piątek przed Sejm.
Piątek - 16. listopada!
Grażyna O. - 2012-11-17, 22:23

Groszku weekend mają, może w poniedziałek się pojawi, bo w ISAP-ie najnowszy wpis jest z 09.11.2012
Alicja - 2012-11-19, 11:49

przydaś od bebe:

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego tylko dla niektórych opiekunów

gudinek09 - 2012-11-26, 15:54
Temat postu: świadczenie pielęgnacyjne
Od 1 listopada2012 ze względu na przekrocznie dochodów do wychowawczego musiałam zwolnić się z pracy i przejśc na świadczenie .Dostałam decyzję że swiadczenie przysługuje ale dostałam tylko 520,00 no i pielęgnacyjny.W związku z tym mam pytanie czy ta dodatkowa stówka należy mi sie czy nie Prosze o podpowiedz jak to załatwić czy odpuścić
Alicja - 2012-11-26, 16:07

Znalazłam taką informację:
Warunkiem otrzymania dodatkowego wsparcia jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w II półroczu 2012 r.

źródło

§ 2. 1. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)).

źródło

A więc należy się :tak:

Manu - 2012-11-26, 16:07

Należy się my dostajemy,ja musiałam dodatkowy papierek wypisywać.Ale teraz chyba to idzie z automatu.
Grażyna O. - 2012-11-26, 17:16
Temat postu: Re: świadczenie pielęgnacyjne
gudinek09 napisał/a:
Od 1 listopada2012 ze względu na przekrocznie dochodów do wychowawczego musiałam zwolnić się z pracy i przejśc na świadczenie .Dostałam decyzję że swiadczenie przysługuje ale dostałam tylko 520,00 no i pielęgnacyjny.W związku z tym mam pytanie czy ta dodatkowa stówka należy mi sie czy nie Prosze o podpowiedz jak to załatwić czy odpuścić


Należy się, tak pisały dziewczyny. Pomoc finansowa przyznawana będzie z urzędu. Nie ma zatem konieczności składania w tej sprawie wniosku, ale zadzwoń do swojego MOPSu i zapytaj dlaczego nie doliczyli Ci od razu.

vagabunda8 - 2012-11-26, 21:02
Temat postu: Re: świadczenie pielęgnacyjne
gudinek09 napisał/a:
Od 1 listopada2012 ze względu na przekrocznie dochodów do wychowawczego musiałam zwolnić się z pracy i przejśc na świadczenie .Dostałam decyzję że swiadczenie przysługuje ale dostałam tylko 520,00 no i pielęgnacyjny.W związku z tym mam pytanie czy ta dodatkowa stówka należy mi sie czy nie Prosze o podpowiedz jak to załatwić czy odpuścić

Tak jak pisały dziewczyny dodatkowa stówka się należy, możesz dostać Decyzję na 520 pln, bo do końca roku obowiązuje jeszcze stara ustawa, nowa wchodzi w życie od 1 stycznia 2013r. A czy dostajesz jeszcze rodzinne? Dodatek rehabilitacyjny? Jak masz dziecko w wieku zerówkowym, i szkolnym należy Ci się raz w roku dodatkowe 100pln na rozpoczęcie nauki.

grażyna - 2012-11-27, 07:40

Przy pobieraniu świadczenie nie trzeba płacić abonamentu telewizyjnego. Korzystacie z tego?
vagabunda8 - 2012-11-27, 12:02

Tak, ale ten abonament powinien być zarejestrowany na świadczeniobiorcę. ;-)
gudinek09 - 2012-11-27, 12:54
Temat postu: świadczenie pielęgnacyjne
Dziękuje za pomoc Kacperek w czwartek idzie do przedszkola więc ja ruszę do urzędu.
gudinek09 - 2012-11-27, 12:57
Temat postu: świadczenie pielęgnacyjne
Właśnie że od nowego przelicznia straciliśmy rodzinne i wszystkie inne dodatki,dlatego przeszłam na świadczenie
ewelin27 - 2012-11-27, 13:06

Dziewczyny macie już przelewy :?:
Ja zawsze najpóźniej kaskę miałam do 27 a w tym miesiącu coś im wolno idzie ;/

grażyna - 2012-11-27, 13:46

Nowy okres zasiłkowy ;/ .
U nas też jeszcze nie ma, ale u nas nigdy się nie spieszą.

Manu - 2012-11-27, 14:03

grażyna napisał/a:
Nowy okres zasiłkowy ;/ .
U nas też jeszcze nie ma, ale u nas nigdy się nie spieszą.


Ja już nie pamiętam kiedy je miałam :lol: Przelew był 19-tego listopada.

Ania Bydgoszcz - 2012-11-27, 14:17

Ja miałam kasę w piątek :tak:
ewelin27 - 2012-11-27, 16:01

Dostałam właśnie przed chwilką sms,że pieniążki są już przelane :spoko:
Manu - 2012-11-27, 16:02

Fajnie
ewelin27 - 2012-11-27, 16:03

Manu napisał/a:
Fajnie

No ja też się cieszę :spoko:

Alicja - 2012-11-27, 16:04

Mnie w tym miesiącu wypłacili tylko połowę, Jaga do połowy listopada miała orzeczenie ;/
A komisja 20 grudnia.

emilka - 2012-12-03, 19:35

http://wiadomosci.gazeta...._swiadczen.html

Zgłosili poprawkę ale nikt nie wpadł na pomysł żeby tych pieniędzy było więcej :evil: szkoda

Irenka - 2012-12-04, 18:08

Czy projekt nowelizacji przepisów o świadczeniu pielęgnacyjnym przewiduje mozliwość podejmowania dodatkowej pracy przez rodzica będącego na tm świadczeniu? Coś mi się gdzieś o uszy obiło ale jeśli się mylę to mnie naprostujcie.
Alicja - 2012-12-04, 18:15

Był taki pomysł, ale na ten temat cisza ;/
Irenka - 2012-12-04, 18:18

Właśnie znalazłam Twój post Alu z 15.11. w którym to pisałaś :-) , ale mówisz, że cisza....
Dla mnie byłoby to dobre rozwiązanie, przejść na świadczenie pielęgnacyjne i ewentualnie jakaś umowa zlecenie lub niepełny wymiar etatu. Poczekamy może coś jeszcze się urodzi.

gosiulkat - 2012-12-06, 19:02

Ja w listopadzie miałam wypłacone świadczenie, ale bez dodatkowej stówki. Czy ktoś też tak miał. Jutro jadę się tam dowiedzieć o co chodzi. ;/
Kamila - 2012-12-06, 21:13

a na sam koniec listopada też nie dostałaś? :shock: u nas nie ma tej stówki razem ze świadczeniem tylko pod koniec miesiąca-świadczenie ok.5-7-go,a dodatkowa stówa nawet 30-go :-?
gosiulkat - 2012-12-06, 22:12

U nas też tak było, ale w listopadzie nie dostałam :nie:
Manu - 2012-12-07, 10:46

A ja dostałam :-)
iwonaf - 2012-12-07, 10:49

Ja też dostałam te dodatkowe 100 zł, razem ze świadczeniem tyle, że prawie z tygodniowym opóźnieniem ;/ Nie spieszą się , a co!
I w tym miesiącu ma być tak samo, a tu święta...ach ;/ ;/

Manu - 2012-12-07, 11:03

U nas zawsze do 20-tego są płacone świadczenia .
robcio_ir - 2012-12-07, 11:27

Czy jezeli pkt 8 jest na NIE to świadzcenie pielęgnacyjne się należy?
mamusiaPiotrusia - 2012-12-07, 12:29

Mi niestety też jeszcze ta stówa nie wpłynęła a tak by się przydała no ale cóż :evil:
vagabunda8 - 2012-12-14, 06:42

Nie znalazłam odpowiedniego miejsca, więc podaję tą informację tutaj ubezpieczenie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
vagabunda8 - 2012-12-15, 08:57

A tutaj w pigułce Komunikaty o świadczeniach pielęgnacyjnych od 2013 roku co, kto, ile.
kasia551210 - 2013-01-02, 15:51

Od tego roku świadczenia pielęgnacyjne wyższe o 100 złotych :spoko: :brawo:Świadczenie, które dotąd wynosiło 520 złotych, podniesione do 620, pozostanie niezależne od dochodu. Będzie przyznawane pod warunkiem, że do niepełnosprawności dziecka doszło przed 18 rokiem życia, lub w trakcie trwania edukacji do 25 roku życia. Opiekunom dzieci budżet państwa sfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.


znalazłam takie coś nw stronach WWW :tak:

http://praca.gazetaprawna...00-zlotych.html

Od 1 lipca 2013 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 620 zł miesięcznie. Pojawi się również nowy rodzaj świadczenia - specjalny zasiłek opiekuńczy.
Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje przyznawanie dwóch rodzajów świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego (niezależnego od dochodu na osobę w rodzinie) i specjalnego zasiłku opiekuńczego (uzależnionego od dochodu na osobę w rodzinie).
Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Zaproponowano jednak, aby od początku przyszłego roku do czerwca włącznie (sześciomiesięczny okres przejściowy) zachowane zostało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł) dla osób obecnie je otrzymujących. Ponadto dla osób spełniających warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów, w tym okresie byłby wypłacany dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie.
Zgodnie z projektem, od 1 lipca 2013 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 620 zł miesięcznie. Przy jego przyznawaniu nie będzie obowiązywać kryterium dochodowe. Uprawnionymi do jego otrzymywania będą osoby, które zrezygnują z pracy na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną, jeżeli jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole (lub szkole wyższej), jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Osobami uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą zatem: rodzice (matka lub ojciec); opiekunowie faktyczni dziecka; osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi; inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

janova - 2013-01-03, 19:16

Interesuje mnie porada w następującej sytuacji. Wiem, że uprawnionym do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest również mąż osoby niepełnosprawnej pod warunkiem rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia. co w sytuacji, gdy małżonek osoby niepełnosprawnej jest ubezpieczony w KRUS jako domownik rolnika (w tej sytuacji córki, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego) i nie posiada dodatkowego zatrudnienia. zdaje się, że jeśli osoba ubezpieczona jako domownik rolnika zrezygnuje z pracy w gospodarstwie rolnym i w konsekwencji z uiszczania składek KRUS, ma szansę uzyskać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną żoną. moje pytanie dotyczy raczej kwestii związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. wójt gminy ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie za takie osoby, ale dotyczy to tylko osób z okresem składkowym krótszym niż 25 lat w przypadku mężczyzn. w opisanej sytuacji okres ten jest dłuższy. jaki ma to wpływ na ewentualnie przyszłą emeryturę? jest sens rezygnować z KRUS, by uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?
Ania Bydgoszcz - 2013-01-03, 19:39

Witaj janova. Przedstaw nam się w odpowiednim wątku, gdyż lubimy wiedzieć z kim piszemy :tak: A na Twoje pytanie za pewne ktoś niebawem odpowie.
Zapraszam tutaj czas się przedstawić

Alicja - 2013-01-03, 19:51

janova napisał/a:
Wiem, że uprawnionym do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest również mąż osoby niepełnosprawnej pod warunkiem rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia.


Od 1 stycznia 2013 nastąpiły zmiany w systemie świadczeń pielęgnacyjnych.

(..)Pojawi się także nowe świadczenie - zależny od dochodu specjalny zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 520 złotych na opiekę nad niesamodzielną osobą dorosłą. Może on przysługiwać każdemu, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny wobec podopiecznego, jeżeli opiekun musi zrezygnować z zatrudnienia. Specjalny zasiłek pielęgnacyjny będzie obliczany na podstawie dochodu z dwóch rodzin: opiekuna i osoby niesamodzielnej. Aby otrzymać świadczenie łącznie dochód nie może przekroczyć 623 złotych na osobę.

mamusiaPiotrusia - 2013-01-05, 14:30

czyli nic się nie zmienia bo te 100 więcej mamy już jakiś czas :-x chyba że czegoś nie zakumałam :roll:
klooocuszek - 2013-01-05, 16:36

Monika, ja zrozumiałam, że to dotyczy osoby,która opiekuje się osobą niepełnosprawną, ale nie dzieckiem. Dla nas rodziców opiekujących się własnym dzieckiem jest osobna wzmianka w przepisach, wcześniej dziewczyny pisały.
mimi3 - 2013-01-05, 18:26

Tak te 100 zł mamy już jakiś czas,ale to była dobra wola( czytaj łaska i trzeba było biegać co chwila z nowym wnioskiem),a teraz to już jest dla nas oficjalna podwyżka bez łachy,należąca się rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Tylko innym ludziom opiekującym się ON wprowadzają kryterium dochodowe i nie dostaną oni tej 100. Czyli lepiej będzie oddać niepełnosprawnego rodzica,współmałżonka czy rodzeństwo do ośrodka niż samemu się nim zajmować w Naszym Pro Rodzinnym Kraju.

mamusiaPiotrusia - 2013-01-07, 15:50

Dzięki mimi i kloocuszku ;-)
Nasz prorodzinny karaj dobrze brzmi :-x I tylko tyle .

mimi3 - 2013-01-12, 14:14

Mam pytanko czy osoba która straciła świadczenie wraz ze śmiercią podopiecznej którą się opiekowała czy teraz dostanie jakieś pieniążki z urzędu pracy ? w momencie gdy się zarejestruje jako bezrobotna ?
Alicja - 2013-01-12, 14:45

Niestety nie.

Powołane wyżej okresy aktywności zawodowej jak i pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego są zatem uwzględniane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji, gdy uzyskiwane wynagrodzenie wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę pracowników lub odpowiednio podstawę wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. Tymczasem wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to obecnie kwota 520 zł miesięcznie a zatem kwota niższa nawet niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracowników (obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę to kwota 1386 zł).


źródło

mimi3 - 2013-01-12, 16:17

Dziękuję Alu.Znajoma się chyba załamie.

Alicja - 2013-01-12, 16:20

W takiej sytuacji jakiś czas temu była moja przyjaciółka :-(
Wychowywała samotnie niepełnosprawnego syna ponad 10 lat, jak nagle zmarł to nie miała czasu na smutek, żałobę..
Musiała natychmiast znaleźć pracę, bo nie miała za co żyć i zrobić opłat :cry:

mimi3 - 2013-01-12, 16:27

Moja koleżanka opiekowała się ponad 15 lat matką,teraz została z dwoma malutkimi dziećmi jako samotna matka,ma alimentów w sumie niecałe 600 zł i tez na gwałt szuka pracy.
I tu znowu można powiedzieć nasze pro rodzinne państwo !

Mi - 2013-01-15, 08:38
Temat postu: Świadczenia ciąg dalszy????
Kobitki ale jak to się ma to Świadczenie gdy się składa papiery od nowa ..14 pażdziernika wygasło mi stare orzeczenie ale pieniążki jeszcze 25 dostałam potem Kube cudownie uzdrowiono i po odwołaniu z 6 listopada a komisji nowej 11 grudnia otrzymałam nowe orzeczenie oczywiście pozytywne dokładnie 27 grudnia ..złożyłam calę papiery na świadczenia 2 stycznia ...Czy otrzymam w takin razie nadpłate za listopad i grudzień ...bo poprawne orzeczenie to chyba ciągłość tak .....?????
amelcia - 2013-01-16, 13:23

Chciałabym się zapytać czy te dodatkowe 100 zł należy się dalej.Dzisiaj dostałam świadczenia i niestety dodatkowego 100 zł nie mam. Czy trzeba było znowu coś składać?
mimi3 - 2013-01-16, 14:16

Nie,nie trzeba nic dodatkowo składać.
Te dodatkowe jak na razie 100 zł,jest przeważnie wypłacane kilka dni później,tylko w niektórych miastach jest w tym samym dniu wypłacane. Od 1 lipca już to nie będzie dodatek więc wtedy wszędzie będą musieli wypłacać razem.

kropka79 - 2013-01-16, 16:24

Dziś już 16 a ja jeszcze nie dostałam pieniążków. Zawsze były przed 10 a tu puste konto i portfel też zaczyna świecić pustkami. No cóż może jutro...
ewelin27 - 2013-01-18, 11:32

Dla tych którzy nie dostali dodatkowe 100 zł wraz ze świadczeniem
Dzwoniłam dzisiaj i powiedziano mi,że 100 zł będzie wysłane i to będą z urzędu pieniążki,ale czy dostanę w styczniu nie wiadomo - na pewno jeśli nie to będzie wypłacone z nadpłatą w przyszłym miesiącu
Wniosków żadnych ani nic podobnego nie chcą bo mi tak powiedziano

Melka19.07.11 - 2013-01-22, 19:32

Dziś właśnie dowiedziałam się w moim OPS, że i owszem jest podwyżka i świadczenie wynosi teraz te 620 zl, ale to dotyczy tylko tych rodziców, którzy w 2013 r. przechodzą na to świadczenie!!!! a rodzicom, którzy już jakiś czas są na tym śmiesznym zasiłku do końca czerwca 2013 r. przysługuje tylko nadal 520 zł!!!!
Melka19.07.11 - 2013-01-22, 19:36

i oczywiście na żadną dodatkową "STÓWKĘ" nie ma co liczyć... bo przecież nasz łaskawy RZĄD podniósł... tylko jakim prawem tylko niektórym rodzicom???
sprawdzałam również w tym rozporządzeniu i rzeczywiście tak jest napisane, że rodzice którzy już przebywają na świadczeniu jakiś czas to zostają na starych zasadach z 520 zł!!!

Alicja - 2013-01-22, 19:40

Niemożliwe :nie:

Możesz pokazać nam to rozporządzenie, które czytałaś?

Melka19.07.11 - 2013-01-22, 19:43

MOŻLIWE!!!
Melka19.07.11 - 2013-01-22, 19:45

http://www.mops.stargard....cyjnym-od-2013r
Tu jest właśnie ten interesujący kawałek :-(

Alicja - 2013-01-22, 19:46

To skoro możliwe to proszę pokaż link do rozporządzenia w którym to jest napisane.

Nie ukrywam, że jestem zainteresowana tematem :tak:

ewelin27 - 2013-01-22, 19:49

Alicja ja dostałam kilka dni prędzej decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego i pisze,że od stycznia do czerwca 2013 będzie przyznana pomoc
Dzwoniłam i powiedziano mi,że dostaniemy wypłacone 100 zł więcej od stycznia do czerwca(nie trzeba składać wniosków) ale z tym,że te 100 zł za styczeń zostanie wypłacone z nadpłatą w lutym

Melka19.07.11 - 2013-01-22, 19:53

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. c (dotyczącego wysokości świadczenia pielęgnacyjnego), który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

http://www.samorzad.lex.p...yjnego-w-2013-r

Alicja - 2013-01-22, 20:00

Melka, ale rodzice opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym mają wypłacane świadczenie w kwocie 620 zł.

Ewelina, ja tez dostałam taka informację.

martas - 2013-01-22, 20:05

Ja też dostałam pismo o wszczęciu postępowania. Kasa będzie. Tak mi powiedzieli w MOPS-ie. Bez stresu ;-)
Melka19.07.11 - 2013-01-22, 20:08

Tak mnie dziś poinformowała Pani w mojej OPS :( bo poszłam spytać, dlaczego było tylko 520 zł, skoro wszędzie trąbią i podwyżce. I uzyskałam taką informację, jak napisałam... :(
Alicja - 2013-01-22, 20:11

Nic się nie przejmuj, w moim MOPSIe tez są niedouczone urzędniczki ;/

Mnie zastanawia tylko jedno
(...)Ponadto nowelizacja podwyższyła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 620 zł (obecnie jest to 520 zł).źródło

A z decyzji, którą otrzymałam kilka dni temu wynika, że świadczenie jest w kwocie 520zł
a ta stówka to z pewnością do czerwca.
A czy będzie dalej? :roll:

ewelin27 - 2013-01-22, 20:19

Alicja od lipca ma ponoć być już na stałe te 620 zł więc dlatego może teraz jest do czerwca dodatkowe 100 zł
Pieniążki na pewno będą :spoko:
Ja bym grzecznie Pani w urzędzie się spytała dlaczego mi się nie należy dodatkowe 100 zł skoro mam świadczenie ;-)
U mnie przelewy teraz będą w piątek już ;-)
Szkoda teraz tych 100 zł no ale najważniejsze,że nam to nadpłacą a lutym :spoko:

Alicja - 2013-01-22, 20:25

Ewelino, ja pieniędzy nie mam od listopada i czekam na wyrównanie.
Jadze skończyło się orzeczenie. :roll:

mimi3 - 2013-01-22, 20:31

Melka po pierwsze to co prawda zalogowałaś się dość dawno,ale chyba nadal się nie przywitałaś. Po drugie tyle wykrzykników,opanuj się dziewczyno(oddychaj). Przeczytałam Twoje linki i nie ma w nich nic nowego,czego by od dawna nie podawano do informacji. Poczytaj dokładnie ten cały wątek,a z pewnością zobaczysz o jakie różnice w nowym zasiłku chodzi.

Ala,jestem leniwa więc nie chce mi się szukać papierów,ale z tego co pamiętam to do czerwca dostajemy tą stówkę jako bonus. Od czerwca ona będzie już jako podwyżka traktowana,dlatego też stare decyzje stracą ważność. (podobnie jak przy podwyżce w pracy też powinnaś dostać co najmniej aneks do umowy ) Bo od czerwca tylko rodzice dzieci niepełnosprawnych dostaną podwyższone świadczenie pielęgnacyjne,dla innych opiekunów będzie nosił inną nazwę,będzie obwarowany kryterium dochodowym i będzie niższy.(czyli pozostanie stare 520 zł ) Wytłumaczyłam chyba dość prosto ?

p.s
Alicja napisał/a:
Nic się nie przejmuj, w moim MOPSIe tez są niedouczone urzędniczki ;/Ala wiesz gdzie ich nie ma ?

Alicja - 2013-01-22, 21:45

mimi3 napisał/a:


p.s
Alicja napisał/a:
Nic się nie przejmuj, w moim MOPSIe tez są niedouczone urzędniczki ;/Ala wiesz gdzie ich nie ma ?


Nie mam pojęcia :lol:

dzięki za łopatologiczne wyjaśnienia

Manu - 2013-01-22, 22:03

Melka19.07.11 napisał/a:
i oczywiście na żadną dodatkową "STÓWKĘ" nie ma co liczyć... bo przecież nasz łaskawy RZĄD podniósł... tylko jakim prawem tylko niektórym rodzicom???
sprawdzałam również w tym rozporządzeniu i rzeczywiście tak jest napisane, że rodzice którzy już przebywają na świadczeniu jakiś czas to zostają na starych zasadach z 520 zł!!!


A wcale nie prawda bo będziemy dostawać 620zł tylko zostanie to nadpłacone w lutym.A od lipca trzeba będzie na nowo dokumenty podpisywać.

mimi3 - 2013-01-23, 20:40

[quote="Alicja"]
mimi3 napisał/a:


p.s
Alicja napisał/a:
Nic się nie przejmuj, w moim MOPSIe tez są niedouczone urzędniczki ;/Ala wiesz gdzie ich nie ma ?


Nie mam pojęcia :lol:Ala, wszędzie są :lol:

Alicja - 2013-01-23, 21:24

:nrechot:

I żeby w temacie: dzisiaj nadpłacili mi świadczenia.Można zaszaleć ;-)

ewelin27 - 2013-01-23, 21:25

Alicja napisał/a:
:nrechot:

I żeby w temacie: dzisiaj nadpłacili mi świadczenia.Można zaszaleć ;-)

Ala to super :spoko:

Wojtala - 2013-01-23, 21:44

Alicja napisał/a:
:nrechot:

I żeby w temacie: dzisiaj nadpłacili mi świadczenia.Można zaszaleć ;-)


Waciki kupisz? :-D

Alicja - 2013-01-23, 21:47

Przeznaczam kasę na opiekunkę dla Jagi :cool2:
kasia551210 - 2013-01-24, 10:52

A ja dziś odebrałam decyzję z OPS (nie mogę tego obrócić :evil:
))

Obróciłam
Grażyna O.

ewelin27 - 2013-01-24, 11:00

Kasia ja mam inne pismo niż ty
Ja zapisałam i obróciłam na komputerze u siebie ;-)
Ja mam napisane,że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przyznania dodatku do świadczenia od stycznia 2013 r do czerwca 2013 r
Pytałam i powiedziano mi,że tak jest sformułowanie przyznanie dodatkowych 100 zł i dostanę pieniążki ale z nadpłatą za styczeń w miesiącu lutym
Pisałam o tym wyżej ;-)

halus504 - 2013-01-24, 19:04

Alu czy dostałaś nową decyzję bo my też nie mamy od grudnia papiery złożyłam 2 stycznia dostałam tylko decyzję o 153 zł a o świadczeniu jeszcze nie :-(
Alicja - 2013-01-24, 19:20

Tak dostałam :tak:
Ale ja papierki zanosiłam w grudniu.
Dowiedz się, bo mi kobiety kazały przyjść w połowie miesiąca (myślały, że składałam wniosek w styczniu), aby wypełnić nowy wniosek (ponoć miały się pozmieniać jakieś rubryki)

mamusiaPiotrusia - 2013-01-25, 20:54

Dziewczynki czy ja coś przegapiłam o tą dodatkową stówkę trzeba składać jakiś wniosek ? :wow:
martas - 2013-01-25, 21:05

Nie trzeba. Jeśli miałaś przyznane, to dostaniesz.
ewelin27 - 2013-01-25, 21:24

mamusiaPiotrusia napisał/a:
Dziewczynki czy ja coś przegapiłam o tą dodatkową stówkę trzeba składać jakiś wniosek ? :wow:

Nie trzeba składać wniosków - ja dzisiaj dostałam o 100 zł mniej ale w lutym będzie nadpłata :spoko:

marsjanka7 - 2013-01-26, 09:20

Mnie wzywali i musiałam teraz wypisać kolejne oświadczenie o te dodatkowe 100 zł.
W czerwcu też musze podejść bo się druki zmieniają i przepisy. I wtedy wreszcie te 100 zł będzie już podpięte pod zasiłek.

Basia i Robert - 2013-01-27, 15:47

Mam do Was pytanie. Czytam o tych wszystkich świadczeniach i jestem delikatnie mówiąc "zagubiony" :) Właśnie przejrzałem ten artykuł:
http://www.rynekzdrowia.p...,125345,14.html
o zmianach w wypłacaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Głównie chodzi o jego podwyższenie o stówkę. Czytam też w przytoczonym artykule:
"W myśl noweli prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą mieć rodzice dzieci z niepełnosprawnością, wymagających stałej opieki. Zasiłek w wysokości 620 zł, z opłacanymi przez budżet państwa składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będą otrzymywać co miesiąc, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. "
Czy to oznacza, że orzeczenie o niepełnosprawności naszych pociech uprawnia opiekuna do otrzymywania tego świadczenia, czy są jednak dodatkowe warunki, które trzeba spełnić (np rezygnacja z pracy)? Swego czasu małżonka dowiadywała się w poznańskim centrum świadczeń o zasiłki jakie można w naszej sytuacji pobierać i dostaliśmy tylko jedno w kwocie 153zł.
Dajcie znać proszę, czy świadczenie pielęgnacyjne się tez nam należy, ewentualnie jakie aktualnie są warunki jego otrzymania.

groszek - 2013-01-27, 15:56

świadczenie pielęgnacyjne dostaje się jak się nie pracuje.
Jeśli się pracuje to przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, właśnie te 154zł

Basia i Robert - 2013-01-27, 16:22

Dzięki za odpowiedź. Wydaje się, że poza tym zasiłkiem 153zł nic więcej od naszego kochanego Państwa nie uzyskamy :) Cóż, zawsze może być gorzej, więc nie ma co narzekać.
Mi - 2013-01-27, 17:37
Temat postu: Poprawione orzeczenie a nadpłata
Kobitki ale jak to się ma to Świadczenie gdy się składa papiery od nowa ..14 pażdziernika wygasło mi stare orzeczenie ale pieniążki jeszcze 25 dostałam potem Kube cudownie uzdrowiono i po odwołaniu z 6 listopada a komisji nowej 11 grudnia otrzymałam nowe orzeczenie oczywiście pozytywne dokładnie 27 grudnia ..złożyłam calę papiery na świadczenia 2 stycznia ...Czy otrzymam w takim razie nadpłate za listopad i grudzień ...bo poprawne orzeczenie to chyba ciągłość .....czy powinnam dostać pieniążki w styczniu....Magda
mimi3 - 2013-01-27, 23:04

Magda poczytaj sobie poprzednie stronki Ala miała podobną sytuację,tyle że jej nie uzdrawiali na siłę Młodej. Ale też stare orzeczenie straciło termin ważności.I dostała spłatę.A kiedy Ty dostaniesz ? może w lutym dopiero?
Mi - 2013-01-28, 08:49
Temat postu: ((
Złożyłam 2 stycznia ....w sumie to nie wiem babka mi powiedziała że w styczniu ci co zdążyli do 10 tego powinni dostać ale przez te zmiany w ustawach to już sama nie wiem nawet nie dostałam decyzji ....koszmar z ta biurokracją!
iwi - 2013-01-28, 09:27

Ja dziś byłam w naszym GOPSie i odebrałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i od razu decyzję przyznającą dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego do czerwca 2013r.
natka - 2013-01-28, 13:59

Ja nic nie składałam a pieniążki dostałam :-)
Mi - 2013-01-28, 14:09
Temat postu: ...
Zadzwonili do mnie dzis że również decyzja do czerwca....tyle że jest 29 a ja nadal jestem ciekawa czy do jutra dostane nadpłate czy nie...cisza....
groszek - 2013-01-28, 14:38

iwi napisał/a:
Ja dziś byłam w naszym GOPSie i odebrałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i od razu decyzję przyznającą dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego do czerwca 2013r.


Uwielbiam ten język urzędowy, od razu się człowiek czuje jak wszczęty :]

betka533 - 2013-01-28, 14:48

U mnie maja wyrównać w lutym.
justa_25 - 2013-01-28, 14:59

Złożyłam dzisiaj papiery o świadczenie pielęgnacyjne - o matko ile wypełniania ... stos papierów pod nos i wypisuj kobieto :/ a Panie jak zawsze "przemiłe ":/ ( wcześniej wysłałam Marcina po dokumenty, żeby wypełnić je w domu - mieszkamy w małej miejscowości i każdy wie, że Szymcio ma ZD, ale Panie z GOPSU uznały, że Marcin chce je oszukać, musiał wracać do domu po orzeczenie i dopiero jak je pokazał, uwierzyły i dały dokumenty do wypełnienia) :/
iwi - 2013-01-28, 15:05

Ja na swoje panie z GOPSu nie mogę narzekać.

Groszku, no dziwne to słowo. Jeszcze jakby człowiek nie wiedział o co chodzi, to trochę strasznie brzmi.
A wystarczyłoby dodać "ś" - w szczęściu ;-)

mimi3 - 2013-01-28, 15:18

Justa a co to za łacha żeby wydać wnioski, orzeczenia daje się do wglądu dopiero kiedy się oddaje wypisany wniosek ! ....
justa_25 - 2013-01-28, 16:45

mimi3 widocznie u nas obowiązują inne przepisy ;)
mimi3 - 2013-01-28, 19:20

Justynko to nie przepisy,to ludzka wredota :-x

Co prawda to zupełnie z innego tematu,ale kiedyś mi w szkole rejonowej ciekawska sekretarka kazała przynieść orzeczenie,wypisy ze szpitala itp bo ona musi ustalić na jakiej podstawie twierdzę że moje dziecko nie pójdzie do tej szkoły.Wyśmiałam ją totalnie i z uśmieszkiem na ustach jej powiedziałam że jedyne co muszę to przynieść zaświadczenie z wybranej szkoły że jest tam przyjęty,ależ była zawiedziona :lol:

anita1978 - 2013-01-28, 19:43

Też pierszo słyszę żeby dostać dokumenty do wypełnienia trzeba pokazać oświadczenie :lol:
ale fakt ja mam troszkę lepiej w MOPS-ie , u mnie kobieta która tym się zajmuje to moja koleżanka ze szkoły, i nawet jak cos trzeba to dzwonie i sie pytam :-D :-D

halus504 - 2013-01-28, 19:49

Ja złożyłam 2 stycznia z wyrownaniem od grudnia dostałam tylko za 2 miesiące po 153 zł.a świadczenie pielęgnacyjne nie.JUTRO IDE WOJOWAĆ ;/
grażyna - 2013-01-28, 20:43

Dziś na koncie samo świadczenie, bez dodatku.
groszek - 2013-01-28, 21:43

U mnie tak samo :tak:
iwi - 2013-01-29, 09:30

Dziś wszystkie świadczenia na koncie w jednym przelewie. :-D
halus504 - 2013-01-29, 11:19

Kobitki wojna wygrana!!! poszłam rano do urzędu spokojnie zapytać dlaczego nie mam świadczenia na koncie a wypacykowana pani odpowiada że mój wniosek nie rozpatrzony i że pieniądze dostane dopiero w luty .No to ja dostałam białej gorączki wygarnęłam im że one wypłatę mogą sobie wziąść po trzech miesiącach pracy a ja dziecku nie kupię chleba dopiero w lutym itd.itd..Na dowidzenia powiedziałam że idę z tym do gazety.Po wyjściu po 3 minutach dzwoni do mnie mąż że dzwonili z urzędu poinformować że do końca miesiąca pieniądze będą na koncie. :brawo: :brawo: :brawo: :brawo: :-D
gosiulkat - 2013-01-29, 12:02

Basia :spoko: super, że wygarnęłas :brawo:
Ania Bydgoszcz - 2013-01-29, 13:29

Basiu super, tak trzymaj!
U nas też dodatkowa stówka płatna w lutym :-(

ewelin27 - 2013-01-29, 14:23

iwi napisał/a:
Dziś wszystkie świadczenia na koncie w jednym przelewie. :-D

Iwi mieszkamy niedaleko siebie i Tobie wypłacili a mnie :-x
Basiu to super,że się nie dałaś urzędnikom :brawo: :spoko:

natka - 2013-01-29, 14:58

:brawo: Czasami nie ma innego wyjścia jak wydrzeć się na urzędnika.
iwi - 2013-01-29, 19:14

ewelin27 napisał/a:
Iwi mieszkamy niedaleko siebie i Tobie wypłacili a mnie :-x

Ewelina, mieszkamy blisko siebie, ale otrzymujemy świadczenia z innych placówek. Ty wg miejsca zamieszkania z ośrodka w centrum Rybnika, a ja u siebie w gminie.
Tak jak pisałam - na nasze panie w GOPSie narzekać nie mogę. Prawdopodobnie wyłożyli ze swoich środków albo pożyczyli z gminnych, bo urzędowo pieniądze pewnie dojdą do ośrodka pod koniec lutego.

halus504 - 2013-01-29, 19:44

:brawo: PIENIĄDZE NA KONCIE!!! Już dzisiaj! :lol:
ewelin27 - 2013-01-29, 19:51

iwi napisał/a:
ewelin27 napisał/a:
Iwi mieszkamy niedaleko siebie i Tobie wypłacili a mnie :-x

Ewelina, mieszkamy blisko siebie, ale otrzymujemy świadczenia z innych placówek. Ty wg miejsca zamieszkania z ośrodka w centrum Rybnika, a ja u siebie w gminie.
Tak jak pisałam - na nasze panie w GOPSie narzekać nie mogę. Prawdopodobnie wyłożyli ze swoich środków albo pożyczyli z gminnych, bo urzędowo pieniądze pewnie dojdą do ośrodka pod koniec lutego.

Iwona wiem bo mi mówiłaś przez telefon ;-)
Oczywiście ja nie mam do Ciebie o nic pretensji tylko do władz miasta Rybnik
Dodatkowe 100 zł ma wyjść z urzędu a rządzi u nas nie lubiany Pan F... więc jak to bywa w Rybniku wszystko robią z opóźnieniem

iwi - 2013-01-29, 20:08

:-) Ewelina nie tylko w Rybniku robią z opóźnieniem. Ja myślę, że to ministerstwo się ociąga z przekazaniem pieniędzy. To są ogromne pieniądze i każdy dzień obracania nimi to zysk. Więc zwlekają z wypłatą ile się da.
Tak jakby się zastanowić, to czy oni nie powinni w tym lutym wypłacić tego z odsetkami za zwłokę? ;-)

ewelin27 - 2013-01-29, 20:10

Właśnie Iwona dobry pomysł skoro mają opóźnienia powinny być i odsetki ;-) tak jak w banku każą płacić Ci odsetki za każdy dzień zwłoki :]
My możemy tylko pomarzyć ;-) i dostaniemy ze stycznia obiecane 100 zł

inka - 2013-01-29, 20:12

witam! dziewczyny napiszcie mi co przysługuje dziecku na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności... jakie punkty muszą być zaznaczone na tak na orzeczeniu i do czego one uprawniają? z tego co doczytałam to zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł (wypłacany w MOPSie???), świadczenie pielęgnacyjne w wys. 620 zł (kto wypłaca? też MOPS?) teraz wszedł jakiś zasiłek opiekuńczy ale kompletnie nie wiem o co w nim chodzi i komu przysługuje, piszecie też o jakimś dodatku... wiem też o dłuższym urlopie wychowawczym. A co z karta parkingową? Przysługuje obligatoryjnie czy tylko dzieciom z problemami ruchowymi? I czy te wszystkie zasiłki, świadczenia itp przysługują dziecku, które ma 2 miesiące? Jeżeli to nie to forum do zadawania takich pytań to przepraszam, ale liczę na Waszą pomoc. Napiszcie o co i gdzie można się jeszcze starać nie tylko teraz, gdy dziecko jest małe ale w przyszłości. Z góry serdeczne dzięki!
iwi - 2013-01-29, 20:24

Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności możesz pobierać:
- zasiłek pielęgnacyjny 153zł
- świadczenie pielęgnacyjne 520zł i dodatek 100zł - od stycznia tego roku jest już to razem jako 620zł (rodzic, który ubiega się o świadczenie nie może pracować, świadczenie jest niezależne od dochodów w rodzinie, w orzeczeniu musisz mieć punkty 7 i 8 na TAK).
Te świadczenia wypłaca MOPS/GOPS.

Karta parkingowa - to wyrabia się w Urzędzie Miasta/Starostwie Powiatowym. W orzeczeniu musisz mieć punkt 9 na TAK.

O to możesz się ubiegać zaraz jak dostaniesz orzeczenie.

Jak się ono uprawomocni wnioskujesz o Legitymację Osoby Niepełnosprawnej (u nas wydają to tam gdzie i orzeczenia). Dzięki niej możesz za darmo korzystać z komunikacji miejskiej jadąc jako opiekun dziecka lub ze zniżek - to zależy od miasta co osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom oferują.

Możesz też założyć dziecku subkonto w fundacji i zbierać na nim środki na leczenie/rehabilitację dziecka.

zaraz edytuję i podam linki gdzie o tym piszemy na forum
Edit:
o wyborze fundacji prowadzącej subkonta
o karcie parkingowej
o legitymacji
Poczytaj też tu to co Cię interesuje.

Jeżeli macie niskie dochody możesz jeszcze ubiegać się o rodzinne i inne dodatki - ale tu sie nie orientuję. Na pewno podpowie ktoś zorientowany albo dopytaj panie w MOPSie.

inka - 2013-01-29, 21:02

iwi wielkie dzięki za pomoc! no teraz to już jestem w temacie :) a tak z doświadczenia to wydają takie karty osobom z ZD? A i jeszcze chciałam zapytać, czy od razu przy orzeczeniu o niepełnosprawności orzekają o stopniu niepełnosprawności, czy to znów trzeba złożyć osobny wniosek i jak to wygląda w praktyce? pozdrawiam
anna30 - 2013-01-29, 21:16

W przypadku dziecka nie masz jako takiego stopnia niepełnosprawności. Składasz wniosek o orzeczenie, stawiasz sie na komisję, dostajesz orzeczenie i koniec. W orzeczeniu masz pozaznaczane odpowiednie punkty na tak lub nie. Te, o których pisała Iwi (7 i 8) powinnaś mieć na TAK do świadczenia pielęgnacyjnego, ale przyda sie także na tak punkt odnośnie zaopatrzenia w środki pomocnicze (tylko nie pamiętam który to był :oops: ).
inka - 2013-01-29, 21:34

ok, dzięki! a jak mi się orzeczenie "nie spodoba" to gdzie mogę się od niego odwołać i czy jest sens się odwoływać? bo chyba raczej już nie cofną tego co orzekli a jedynie mogą coś "dorzucić".
anna30 - 2013-01-29, 21:45

Jest kilka dziewczyn na forum, które sie odwoływały, z różnym skutkiem :spoko: Ale musiałabyś wątek przekopać. Powinnaś dostać informację gdzie i w jakim terminie sie odwoływać :spoko: Jak nie to po prostu zapytaj w PCPR (czy gdzie cię tam na komisję wezwą, u nas jest np. w PCPR).
inka - 2013-01-29, 22:06

Aniu, wielkie dzięki za pomoc!
renia33 - 2013-01-29, 22:56

Inka, jeżeli masz niskie dochody ( nie przekraczające 623 zł na osobę w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ) , to oczywiście możesz się jeszcze starać o zasiłek rodzinny na dziecko ( dla twojego maluszka 77 zł) i dodatek rehabilitacyjny (60 zł) :papa:
inka - 2013-01-29, 23:16

renia33 napisał/a:
Inka, jeżeli masz niskie dochody ( nie przekraczające 623 zł na osobę w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ) , to oczywiście możesz się jeszcze starać o zasiłek rodzinny na dziecko ( dla twojego maluszka 77 zł) i dodatek rehabilitacyjny (60 zł) :papa:wielkie dzięki! a to się liczy kwota netto czy brutto??

renia33 - 2013-01-29, 23:36

inka napisał/a:
renia33 napisał/a:
Inka, jeżeli masz niskie dochody ( nie przekraczające 623 zł na osobę w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ) , to oczywiście możesz się jeszcze starać o zasiłek rodzinny na dziecko ( dla twojego maluszka 77 zł) i dodatek rehabilitacyjny (60 zł) :papa:wielkie dzięki! a to się liczy kwota netto czy brutto??


:wow: Prawdę powiedziawszy nie wiem. Nam liczą to w GOPSie

EDIT
Raczej netto.

anita1978 - 2013-01-29, 23:38

inka napisał/a:
renia33 napisał/a:
Inka, jeżeli masz niskie dochody ( nie przekraczające 623 zł na osobę w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym ) , to oczywiście możesz się jeszcze starać o zasiłek rodzinny na dziecko ( dla twojego maluszka 77 zł) i dodatek rehabilitacyjny (60 zł) :papa:wielkie dzięki! a to się liczy kwota netto czy brutto??

z tego co wiem to netto

inka - 2013-01-29, 23:49

bardzo dziękuję za odpowiedź!
Roksanka - 2013-01-30, 11:45

Dzisiaj byłam w GOPSie i pytałam się o ten dodatek do świadczenia- 100 zł i Pani powiedziała mi że mam czekać bo jak na razie gmina nie ma środków :-x No cóż pozostało mi tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać :-?
mimi3 - 2013-01-30, 13:42

Poznań jak na razie też czeka za przelewem z Warszawy !
Pozostaje tylko cierpliwie czekać :-)

vagabunda8 - 2013-01-30, 16:27

mimi3 napisał/a:
Poznań jak na razie też czeka za przelewem z Warszawy !
Pozostaje tylko cierpliwie czekać :-)


...a w Warszawie też jeszcze nie ma dodatkowej stówy. :-( Rozmawiałam z panią i powiedziała mi że kasę dostali i robią zestawienia co do ilości osób,które załapują się na dodatkowe pieniądze. Mamy dostać wyrównanie w lutym.

mimi3 - 2013-01-30, 16:40

Taa bo ta ilość osób sie pewnie co chwila zmienia
czyli nadal nic poza czekaniem.................

vagabunda8 - 2013-01-30, 16:55

mimi3 napisał/a:
Taa bo ta ilość osób sie pewnie co chwila zmienia
czyli nadal nic poza czekaniem.................


:lol: marzenia, jak nie wiadomo o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. ;/
A ilość się zmienia, jedni umierają inni się rodzą, a to jest niebywale skomplikowane. Na liczydłach liczy się chyba.. :roll: Nie wiem jak w innych miastach, ale u mnie liczenie idzie sprawnie, gorzej z akceptacją tychże ilości. :] A może jeszcze ktoś odpadnie?

mimi3 - 2013-01-30, 17:01

albo przegapi że mu się należy :lol:
taaa a odsetki zostają na premie dla pracowników i lepsze gadżety.

Ania Bydgoszcz - 2013-01-31, 13:35

Nam dzisiaj wpłynęła zaległa stówka! :spoko:
iwi - 2013-01-31, 15:47
Temat postu: Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników
informacja dotycząca :arrow: prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla rolników.
grażyna - 2013-02-01, 09:10

A moja kuzynka ze Śląska po odwołaniu i tak nie dostała świadczenie pielęgnacyjnego na swoją babcię. Przykre to, bo wiem, że na bacie są pobierane świadczenia, a jej ciągle odpisują, że się nie należy.
Ona naprawdę się tą babcią opiekuje,

vagabunda8 - 2013-02-01, 16:49

grażyna napisał/a:
A moja kuzynka ze Śląska po odwołaniu i tak nie dostała świadczenie pielęgnacyjnego na swoją babcię. Przykre to, bo wiem, że na bacie są pobierane świadczenia, a jej ciągle odpisują, że się nie należy.
Ona naprawdę się tą babcią opiekuje,


Niech opisze swoją sytuację i wyśle listem polecinym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do MPiPS. Koniecznie! Takie sytuacje były poruszane na ostatnim spotkaniu. Oni powinni otrzymywać takie sygnały i to jak najwięcej, ale prawdziwych, a nie metodą "na wnuczka"-nie urażając nikogo.Oczywiście nie należy liczyć na natychmiastową aminę, ale tutaj chodzi o sygnały jak interpretowana jest ustawa, na poziomie samorządów terytorialnych i wykazanie, ze powstał bubel prawny.

Melka19.07.11 - 2013-02-04, 14:57

Witam!
A ja znowu byłam w swoim MOPS-ie spytać o tą dodatkową stówkę i znowu dostałam odpowiedź, że na tą chwilę nie wiedzą nic o żadnym wyrównaniu :-(

affelti - 2013-02-04, 15:33

Nam stówkę ze stycznia nadpłacą wraz z zasiłkiem w lutym :tak:
kasia551210 - 2013-02-04, 15:36

U nas rówież tak bedzie, odebrałam decyzję.
Melka19.07.11 - 2013-02-04, 15:36

ale dostaliście jaką decyzję? skąd to wiecie? każdy tak pisze, ale czy to jest jakieś rozporządzenie na to stówkę? czy to tylko dobra wola gminy, czy pieniądze z państwa?
kasia551210 - 2013-02-04, 15:44

http://prawo.wieszjak.pl/...-od-2013-r.html
Poczytaj.
I to nie daje urząd tylko Państwo. Zmiana ustawy o śwaidczeniach pielęgnacyjnych.

Melka19.07.11 - 2013-02-04, 15:52

przeczytałam, no cóż jutro znowu pójdę do moich Pań porozmawiać, może i one już się trochę uświadomią w tej sprawie...
Melka19.07.11 - 2013-02-04, 15:54

ale przy mnie dzwoniła do sąsiedniej gminy i się pytała czy coś wiedzą na temat tej stówki i tamte tez nic a nic nie wiedza :(
Mama Ewy - 2013-02-04, 16:31

Potwierdzam.To my jesteśmy z tej sąsiedniej gminy.
Dowiedziałam się ,że sami nie wiedzą z jakich pieniędzy to ma iść,więc nie płacą.
"A na jakiej podstawie prawnej"-padło pytanie do mnie.
Bo jeszcze nic nie wyszło,a ja przychodzę i pytam.
I do końca nie wiem,czy później wyrównają,czy też nie.
Boję się tylko,że to nie jest odgórnie i przepadnie.

mimi3 - 2013-02-04, 19:29

Dziewczyny nie panikujcie !
Pamiętacie jak było w ubiegłym roku ? nadpłacali koniec lutego,początek marca.

groszek - 2013-02-04, 19:35

Ja też dostałam tylko ''starą'' stawkę
efcia - 2013-02-04, 22:11

A ja dziś dostałam pismo "Zawiadomienie o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego". Normalnie się wkurzyłam, a jak zaczęłam czytać dalej to się okazało, że owszem wygasa ale z dniem ostatniego czerwca i potem trzeba będzie od nowa składać dokumenty. To, to ja wiedziałam, ale po co zaraz taki nagłówek co ludzi na dzień dobry straszy :-x
osmiora - 2013-02-04, 22:28

Kochani !!! :tak:
przeczytajcie dokładnie ten artykuł który wstawiła kasia551210 !!!
Dokładnie taką samą odpowiedź dostałam w naszym ośrodku opieki społecznej , mianowicie 620 zł będzie obowiązywać od lipca wcześniej będą wysyłać dokumenty do wypełnienia

efcia - 2013-02-04, 22:32

Ja nie dostałam dokumentu do wypełnienia tylko dokument stwierdzający wygaśnięcie.
Na piśmie dali mi to co już wcześniej, na początku stycznia, wyjaśnili osobiście.

osmiora - 2013-02-04, 23:00

Przepraszam Efcia ja pisałam ogólnie o podwyżce w 2013 ponieważ obecnie podstawy jest 520zł a od lipca będzie 620 zł i właśnie Ty dostałaś już tą informację o której piszę czyli jesteś pierwsza ;-)
Grażyna O. - 2013-02-05, 17:59

Melka19.07.11 widzę Twoją aktywność w tym wątku, ale nigdzie nie doczytałam, czy jesteś rodzicem? Bo dodatkową stówkę dostają rodzice opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem.

Przedstaw nam się w tym wątku :arrow: czas się przedstawić

ewelin27 - 2013-02-11, 15:54

Dzisiaj dostałam decyzję o zmianie świadczeń
Od 1 lipca wchodzi :
Specjalny zasiłek opiekuńczy :

Jeśli zrozumiałam dobrze przepisy - te pieniądze będą należały się również nam rodzicom
'' Ciąży obowiązek alimentacyjny,jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami :
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,rehabilitacji i edukacji
Specjalny zasiłek - w kwocie 520 zł przysługuje jeśli dochód na osobę nie przekroczy 623 zł na osobę

Świadczenie pielęgnacyjne :

W kwocie 620 zł(na stałe) bez względu na dochody oraz jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej,jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

Dodatkowo przysłano mi decyzję o zaległe 100 zł

Dodatek do świadczenia zostanie wypłacony według harmonogramu :

za okres 2013.01.01 - 2013.01.31 w miesiącu 3.2013
za okres 2013.02.01 - 2013.02.28 w miesiącu 3.2013

Składać wnioski o rzeczowe świadczenia można od 01 czerwca 2013 r

figlia - 2013-02-11, 17:54

Ja już dawno dostałam nowe dokumenty do podpisania, natomiast moje pytanie brzmi: czy można pracować na umowę o dzieło od teraz do lipca i potem na nowych zasadach? Bo w moich papierach nic nie jest napisane, panie też nic nie wiedzą w stosownej "instytucji".... Wynoszę z tego, że nie można.

Swoją drogą to paradoks tego kraju, gdyby nie można było pracować na umowę o dzieło. Co można zrobić za 520 zł (+100)... za 620 złotych to nawet opiekunka na wsi nie zajęłaby się dzieckiem przez 8 godzin dziennie....

Byłabym wdzięczna za odpowiedzi.

mamusiaPiotrusia - 2013-02-13, 10:23

Ja też dostałam nowe dokumenty informujące o zmianach w zasiłkach . Rozumiem że 620 od lipca bez kryterium dochodowego , ale nie moge zrozumieć zdania : "oprócz świadczenie pielęgnacyjnego zmiana przepisów wprowadza specjalny zasiłek opiekuńczy" w zależności od kryterium dochodowego. Czyli jeśli ja nie przekroczę 628 zł to do tego co już mam 620 dodadzą jeszcze 520 zł ?
Tak to zrozumiałam czy ktoś może mi napisać czy dobrze to rozumiem ?

Kalinka - 2013-02-13, 10:46

:lol: dobrze by było. Nie, należy się jeden zasiłek, dla rodziców dzieci niepełnosprawnych to ten 620 bez kryterium dochodowego, dla całej reszty 520 z kryterium dochodowym .
vagabunda8 - 2013-02-13, 11:12

O specjalny zasiłek opiekuńczy -520 zł- mogą się starać osoby, na których nie ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego, którym się opiekują.
Roksanka - 2013-02-15, 16:40

Dzisiaj dzwoniła do mnie Pani z GOPSu żebym przyjechała i podpisała wniosek dotyczący dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, jednym słowem dostaniemy nadpłacone ze stycznia w tym miesiącu :-) tylko po co tyle tych papierków :-?
klooocuszek - 2013-02-15, 16:51

Czy dobrze zrozumiałam,że w związku z podwyżką (100zł) to oni wysyłają jakieś dokumenty do podpisania do domu? W Poznaniu jeszcze nic nie wysyłali...
vagabunda8 - 2013-02-15, 17:00

klooocuszek napisał/a:
Czy dobrze zrozumiałam,że w związku z podwyżką (100zł) to oni wysyłają jakieś dokumenty do podpisania do domu? W Poznaniu jeszcze nic nie wysyłali...


U mnie nie nic nie wysyłają, nie proszą o podpisywanie, nie wszczynają żadnego postępowania administracyjnego. Ot dostałam nową decyzję i tyle. Pani powiedziała mi, że każda gmina interpretuje przepisy według własnego uznania. Zadzwoń i dopytaj, jak to wygląda u Ciebie. :spoko:

grażyna - 2013-02-15, 17:09

Dostałam taką informację pisemną, że świadczenie wygasa z mocy prawa z dniem 1lipca. I dokładnie opisane komu po tym okresie będzie należało się świadczenie opiekuńcze a komu pielęgnacyjne.

O 100 styczniowej dalej cisza.

ania_as - 2013-02-15, 17:45

Czy możecie drogie mamy napisać wyraźnie i ze zrozumieniem jakie świadczenie wygasa z dniem 1 lipca? Czy to, gdzie dostaje się 620 zł/mc (niezależnie od dochodu na jednego członka rodziny) pozostaje?
vagabunda8 - 2013-02-15, 18:26

Mam napisane, że:
"Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 można składać wnioski o:
-ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
-ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego"

Czyli wygasają te decyzje, które dostałyśmy o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego, na taki czasokres, na jaki opiewało orzeczenie o niepełnosprawności.
Od 1 lipca musimy złożyć na nowo odpowiednie wnioski.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych nie dotyczy tylko nas, ale całej rzeszy innych świadczeniobiorców, którzy pobierali świadczenia, nie tylko na niepełnoletnie dzieci.
Teraz są inne uregulowania prawne ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

grażyna - 2013-02-15, 19:29

Tak i znowu papierki ;/ . A tak myślałam, że jak ma decyzję na stałe, to już nie będę musiała nic załatwiać.

aniu_as, to , gdzie dostaje się 620 zł/mc niezależnie od dochodu na jednego członka rodziny to dopiero powstanie od 1 lipca. Teraz mamy jedno świadczenie pielęgnacyjne i na dziecko i na babcię. Tylko, że rodzice dzieci mają dopłacany dodatek 100zł. I to świadczenie zniknie po 1 lipca. Powstaną wtedy dwa: świadczenie pielęgnacyjne 620zł bez względu na dochód na dziecko i specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł z progiem dochodowym na pozostałe osoby wymagające opieki.

Roksanka - 2013-02-15, 20:08

Ja akurat musiałam pojechać do gminy i podpisać dokument ;/ jakby nie mogli decyzji o dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wysłać listem :-? Wcześniej jak składałam to nie musiałam nic podpisywać .
kasia551210 - 2013-02-15, 20:46

Tak to juz jest w dzisiejszej Polsce. ;/ A mamy przecięż system komputerowy, było by szybciej i mniej nerwów. :-x
klooocuszek - 2013-02-15, 22:20

Już sobie wyobrażam te kolejki jak wszyscy się rzucą żeby złożyć nowy wniosek ;/
ania_as - 2013-02-15, 22:24

Dziękuję Gażynko, :papa:
betka533 - 2013-02-16, 21:10

Ja miałam wczoraj wypatę z "Biedy".
Wyrównali mi i miałam 873 zł :-)
Czyli za styczeń i luty.

halus504 - 2013-02-17, 19:58

A ja dostałam decyzję w styczniu bezterminowo!!! :brawo: :brawo: :brawo:
grażyna - 2013-02-26, 20:39

Wczoraj samo świadczenie na koncie. Pytam się dziś pani w urzędzie co z tą dodatkową stówą. Odpowiedziała, że.. będzie. Ona się nie wyrabia, ale ta stówa na pewno będzie. Hm.. to sama wiem, że będzie, tylko kiedy w końcu?
Nowe wnioski mamy składać po 1 lipca.

mimi3 - 2013-02-26, 21:11

Poznań już zaczął spłaty,szkoda że nie naliczają odsetek :lol:
efcia - 2013-02-27, 12:27

ja w styczniu dostałam świadczenie osobno ok. 18tego a dodatkowe 100zł, tydzień później, teraz w lutym dostałam wszystko razem 18tego. Dobrze, że u nas są zorganizowani, ale moja kuzynka mieszka niedaleko mnie tyle że juz na wsi i należy pod gminę a nie pod miasto i tam to nic nie wiedzą i o wszystko musi się wykłócać, ode mnie ma informacje więc tym babom się nie daje zbić i jej już tam nie lubią ;/
iwi - 2013-02-27, 12:32

U mnie w poniedziałek świadczenia były już na koncie.

Ja też na wsi mieszkam. Co do GOPSu to nie narzekam. Fakt, że czasem wiedzą na samym końcu, ale są przemili. No i kolejek nie ma wcale.

efcia - 2013-02-27, 12:35

No to masz iwi dobrze, bo kuzynka wciąż narzeka i wszystkie wiadomości ma pierwsza, a oni się dziwią, że do nich przychodzi i im za przeproszeniem d... truje, zamiast robić cos w tym kierunku i cieszyć się, że ludzie im wiadomości przynoszą to się na nią wypinają.
iwi - 2013-02-27, 12:44

No z tą stówką w zeszłym roku to u nas też nie wiedzieli, jak ja się pytałam. Ale pani tylko dopytała skąd wiem, potem sprawdziła jeszcze na "swoich" stronach i tylko westchnęła. Drogą urzędową dotarło to do nich sporo później. Na przyszłość powiedziała, że gdybym wiedziała coś nowego to mam dawać znać. :-)
Wszystko zależy od ludzi. Można tak, a można i inaczej.

efcia - 2013-02-27, 13:47

iwi napisał/a:

Wszystko zależy od ludzi. Można tak, a można i inaczej.

Ja też tak uważam.

Alicja - 2013-03-05, 12:19

Świadczenie pielęgnacyjne: Decyzja dziś, pieniądze dopiero od lipca
groszek - 2013-03-12, 17:57

Czy ktoś oglądał dzisiaj wystąpienie ministra w sprawie podniesienia świadczenia pielęgnacyjnego :?:
mimi3 - 2013-03-12, 18:27

Groszku nie oglądałam,ale rozbudziłaś moją ciekawość :?: :?: :?:
kafe - 2013-03-12, 18:32

groszek napisał/a:
Czy ktoś oglądał dzisiaj wystąpienie ministra w sprawie podniesienia świadczenia pielęgnacyjnego :?:


też jestem ciekawa

coś mi teść powiedział ale bez szczegółów a w necie na razie nic nie mogę znaleć
wszędzie tylko konklawe

vagabunda8 - 2013-03-12, 18:43

Czy chodzi Wam o TO?

Pierwsze 10 minut. Się wzięli do roboty. 18 marca mamy kolejne spotkanie u Marszałka Sejmu p. Ewy Kopacz. Macie problemy piszcie o nich. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale i o rzecznictwo, o dostęp do lekarzy, ma być stworzona lista leków bezpłatnych dla dzieci niepełnosprawnych. Podpowiadajcie. Możecie pisać tu, na pv, albo na forum ON. Trzeba iść za ciosem, wykorzystać dobra koniunkturę.

groszek - 2013-03-12, 19:35

Tak o to.
Jutro o 7 idę do TVP info rozmawiać o świadczeniu pielęgnacyjnym, chcecie na coś zwrócić szczególnie uwagę :?:

kabatka - 2013-03-12, 21:24

Oglądałam. Poobiecywał dużo, mam nadzieję, że słowo będzie dotrzymane!
Ania liczby - ale to pewnie sama wiesz. Opieka w DPS nad dzieckiem niepełnosprawnym coś koło 4 tys. zdaje się tak? A świadczenie 620 tak? ;/

Grażyna O. - 2013-03-12, 21:39

Aniu będziesz na żywo przemawiać?
Iwona K - 2013-03-12, 22:04

Aniu, problem nie odprowadzania składek emerytalnych osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej, a maja staż pracy powyżej 20 lat.
martas - 2013-03-12, 22:30

Też słuchałam Pana Tuska w radiu. Projekt jakże zacny, tylko pytanie kiedy do roboty się wezmą. Pierwsza podwyżka ma wynosić 200 zł. Aniu, ten program będzie emitowany jutro ? Daj znać :spoko:
groszek - 2013-03-12, 22:58

Grażyna O. napisał/a:
Aniu będziesz na żywo przemawiać?

Tak na żywo o 7.15 tvp Info

Iwona K napisał/a:
Aniu, problem nie odprowadzania składek emerytalnych osobom, które zrezygnowały z pracy zawodowej, a maja staż pracy powyżej 20 lat.

Czyli im już nie opłacali Zus -u a płacili świadczenie pielęgnacyjne?

Wojtala - 2013-03-13, 07:16

No i Ania jest w TV :brawo:
robcio_ir - 2013-03-13, 08:36

Słyszeliście może, właśnie w radio ZET podali że od kwietnia świadczenje pielęgnacyjne ma wzrosnać 200 zł a w przeciągu kolejnych 5 lat ma byc wyrównane do najniższej krajowej, podobno to pewne :jupi:
ptaszynka44 - 2013-03-13, 08:49

Jeszcze stówki za styczeń nie wypłacili ,a już od kwietnia ma być dwie kolejne tutaj
abejbe - 2013-03-13, 09:50

:shock: To zbyt piękne by mogło być prawdziwe :shock:
halus504 - 2013-03-13, 10:13

Też nie wierzę nam zabrali pieluchomajtki w tamtym roku zabrali też zasiłek rodzinny i rehabilitacyjny bo zarobki przekroczone UWAGA 2,02 ZŁ.Dlaczego niby nagle miałoby im się coś odwidzieć a co wtedy z premiami dla ministerków skąd wezmą kasę???? :nie: :nie: :nie:
halus504 - 2013-03-13, 10:15

Za grudzień 100-tówki nie dostałam bo czekają na pieniądze z budżetu mamią nas i tyle!!! ;/
grażyna - 2013-03-13, 10:15

Jest jeszcze haczyk, o zaostrzeniu kryteriów. Już teraz na zD czasami komisje nie chcą dać odpowiednich punktów do świadczenia.
Czyli te obiecanki-cacanki to może nie dla nas, ale dla rodziców dzieci w bardzo ciężkim stanie: leżące, respirator, żywienie jelitowe itp... :-?
Nasze dzieciaki chodzą do przedszkoli, szkół czyli obywają się przez znaczną część doby bez naszej opieki.

halus504 - 2013-03-13, 10:35

Tak oni już tak chętnie nie dadzą :-(
robcio_ir - 2013-03-13, 10:49

Z przykrością ale sie z Wami zgodzę :-) Ja jestem osoba pracujaca, ale uważam że najniższa krajowa powinna być :-) I tak sa to grosze
MAGDALENASKUBA - 2013-03-13, 11:20

Nasza gmina na szczęście wypłaca wszystkie pieniądze w terminie :-)
Dostałam tel od Pani aby podjechać wypisać jakieś nowe wnioski.Mam nadzieję,że chodzi o te dodatkowe 200zł ;-)

aagguulllaaa - 2013-03-13, 12:17

daj znać czy te wnioski które masz podpisać dotyczą tych 200zł
u nas pewnie jeszcze nic nie będą wiedzieć
jestem ciekawa jak to wszystko zorganizują

kasia551210 - 2013-03-13, 12:31

aagguulllaaa napisał/a:
daj znać czy te wnioski które masz podpisać dotyczą tych 200zł
u nas pewnie jeszcze nic nie będą wiedzieć
jestem ciekawa jak to wszystko zorganizują

Dołańczam się do prośby. :prosze:

edyta.editt - 2013-03-13, 12:35

Wiadomości dobre-ale czy dla Nas...
Zobaczymy-ja zadzwonię,może kobity już coś wiedzą :cool2:
Nam wypłacają regularnie-z małymi wyjątkami-jak np. w styczniu-100 zł mieliśmy spłacone w lutym.Tak więc jeśli dadzą,to pewnie w maju :-?

ewelin27 - 2013-03-13, 12:44

ptaszynka44 napisał/a:
Jeszcze stówki za styczeń nie wypłacili ,a już od kwietnia ma być dwie kolejne tutaj

Mają nam wypłacić w marcu zaległe pieniążki.Fajnie by było jak by coś znowu kaski wpadło

anna_maria - 2013-03-13, 22:45

O planowanym wzroście świadczenia pielęgnacyjnego szerzej piszą też TUTAJ
MAGDALENASKUBA - 2013-03-14, 10:09

kasia551210 napisał/a:
aagguulllaaa napisał/a:
daj znać czy te wnioski które masz podpisać dotyczą tych 200zł
u nas pewnie jeszcze nic nie będą wiedzieć
jestem ciekawa jak to wszystko zorganizują

Dołańczam się do prośby. :prosze:


Żeby otrzymywać dodatkową stówkę od lipca trzeba będzie złożyć odpowiednie wnioski, ze względu na pojawiające się problemy z wypłacalnością, czy nie płaceniem zainteresowanym w terminie, moja gmina w celu uniknięcia zastoju finansowego już od tego tygodnia zbiera wnioski o dodatkową 100 zł. Pytałam czy faktycznie od kwietnia mają zwiększyć świadczenie o kolejne 200 zł. Uprzejme Panie już wiedzą o tym, że mają być podwyżki natomiast nie były w stanie mi powiedzieć czy składać jakieś wnioski jeśli tak to kiedy, bo same jeszcze nie znają odpowiedzi na to pytanie.Miejmy nadzieję, że słowo naszego Premiera zostanie dotrzymane :tak:

ewelin27 - 2013-03-14, 10:45

MAGDALENASKUBA napisał/a:
kasia551210 napisał/a:
aagguulllaaa napisał/a:
daj znać czy te wnioski które masz podpisać dotyczą tych 200zł
u nas pewnie jeszcze nic nie będą wiedzieć
jestem ciekawa jak to wszystko zorganizują

Dołańczam się do prośby. :prosze:


Żeby otrzymywać dodatkową stówkę od lipca trzeba będzie złożyć odpowiednie wnioski, ze względu na pojawiające się problemy z wypłacalnością, czy nie płaceniem zainteresowanym w terminie, moja gmina w celu uniknięcia zastoju finansowego już od tego tygodnia zbiera wnioski o dodatkową 100 zł. Pytałam czy faktycznie od kwietnia mają zwiększyć świadczenie o kolejne 200 zł. Uprzejme Panie już wiedzą o tym, że mają być podwyżki natomiast nie były w stanie mi powiedzieć czy składać jakieś wnioski jeśli tak to kiedy, bo same jeszcze nie znają odpowiedzi na to pytanie.Miejmy nadzieję, że słowo naszego Premiera zostanie dotrzymane :tak:

Tak jak Madzia napisałaś u mnie też wiedzą o dodatkowych 200 zł ale czy trzeba będzie wnioski składać czy to pójdzie ''odgórnie'' jeszcze nie wiedzą
Czekają aż przyjdą im odpowiednie pisma

kasia551210 - 2013-03-14, 13:11

Dziś doszły mnie słuchyod koleżanki, że te 200 stówki dopiero od przyszłego roku od kwietnia :?: :?: :shock:
halus504 - 2013-03-14, 16:20

Od tego kwietnia przysłuchiwałam się uważnie konferencji prasowej :brawo:
nefre - 2013-03-14, 19:43

Też zastanawiam się, czy nas to będzie dotyczyło...
"Premier zastrzegł jednak, że państwo będzie bardziej przyglądać się tym, którzy zasiłek otrzymają. Chodzi o to, by trafiał on do osób, które naprawdę tego potrzebują - czyli tych, którzy opiekując się niepełnosprawnymi, rzeczywiście nie mogą w tym czasie podjąć pracy zarobkowej." :arrow: stąd

anna30 - 2013-03-14, 22:08

nefre napisał/a:
Też zastanawiam się, czy nas to będzie dotyczyło...
"Premier zastrzegł jednak, że państwo będzie bardziej przyglądać się tym, którzy zasiłek otrzymają. Chodzi o to, by trafiał on do osób, które naprawdę tego potrzebują - czyli tych, którzy opiekując się niepełnosprawnymi, rzeczywiście nie mogą w tym czasie podjąć pracy zarobkowej." :arrow: stąd


Taka mi sie myśl nasunęła odnośnie słów premiera - móc podjąć pracę, a mieć możliwość jej podjęcia to oooooogromna różnica!
a jak podjać pracę, skoro jej nie ma? Hm... Ciekawe czy na to pytanie premier potrafi odpowiedzieć ;-)

Ania Bydgoszcz - 2013-03-15, 07:49

konferencja prasowa premiera

Wszystko dokładnie powiedziane. Ale rząd się zmieni i co nowy postanowi?

edyta.editt - 2013-03-15, 12:03

Zadzwoniłam do Pomocy Społecznej-kobitka powiedziała,że wiedzą o "podwyżce"- jednak wszelkie informacje co i kiedy należy kierować dopiero po świętach-tak jest w mojej gminie.
kabatka - 2013-03-16, 23:00

Posty o świadczeniu pielęgnacyjnym i KRUS wydziełam do :arrow: osobnego wątku.
amelcia - 2013-03-20, 14:36

Ja byłam u nas w gminnym ośrodku pomocy społecznej i jeszcze nic nie wiedzą .
Czy to jest pewne że od kwietnia będą te dodatkowe pieniądze?

osmiora - 2013-03-20, 15:08

U nas też nic nie wiedzą i ode mnie się dowiedzieli że będą zmiany :lol:
vagabunda8 - 2013-03-20, 17:52

Pieniądze będą !
grażyna - 2013-03-20, 22:28

Jaka ja cierpliwa jestem ostatnio, bo mi takie coś wystarcza: że będą :roll: .
Zwłaszcza, że moja chrześniaczka ślub bierze w czerwcu, czyli aby do czerwca wypłacili bo debet mam mały :lol: .

kasia551210 - 2013-03-21, 08:04

BaHa- :prosze: :prosze: ( nie tylko za to ;-) )
Z wiekiem to i można nauczyć sie cierpliwości. :lol:

halus504 - 2013-03-21, 08:58

Grażyna zanim ogarną biurokrację to dostaniesz w czerwcu z wyrównaniem od kwietnia. :brawo: :tak: :tak: :tak:
grażyna - 2013-03-21, 09:58

Ślub chrześniaczki 29 czerwca. Będzie jak znalazł :lol: .
grażyna - 2013-03-22, 07:46

Rozporządzenie Rady Ministrów
aagguulllaaa - 2013-03-22, 10:46

czyli dodatkowe 200zł dostaną wszyscy :-D :brawo:
no i super ciekawe czy wyrobią sie w terminie :okular:

klooocuszek - 2013-03-22, 17:28

To w takim razie ja się przesłyszałam, ostatnio słuchałam Tuska i on mówił o tych dwóch stówkach od przyszłego roku. No ale cieszę się, że to już niedługo ta podwyżka :tak:
osmiora - 2013-03-22, 20:18

No i właśnie u nas tez w GOPSIE mówią ze te dwie seteczki to od przyszłego roku ...
halus504 - 2013-03-23, 13:00

Ważne zmiany dla rodziców, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, zapowiedzieli wczoraj na wspólnej konferencji premier Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Już od przyszłego miesiąca wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ma wzrosnąć o 200 zł. Obecnie wynosi ono 620 zł, na co składają się 520 zł samego świadczenia oraz specjalny dodatek w wysokości 100 zł.

– Wyższa pomoc przez następne dziewięć miesięcy będzie również wypłacana w formie takiego specjalnego dodatku – informuje Władysław Kosiniak-Kamysz.

To jednak nie koniec zmian. Od 2014 r. świadczenie będzie stopniowo podwyższane do takiego poziomu, który będzie równy minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Obecnie jest to 1600 zł. Proces ten miałby potrwać około pięciu lat. Resort pracy ma wkrótce przedstawić p rojekt w tej sprawie.

nefre - 2013-03-23, 18:03

Nie, nie.. podwyżka jest od KWIETNIA :spoko:
ewelin27 - 2013-03-23, 20:06

nefre napisał/a:
Nie, nie.. podwyżka jest od KWIETNIA :spoko:

Ciekawe czy wypłacą już w kwietniu czy będą później nadpłacać
Interesuje mnie jeszcze czy trzeba będzie jakieś papierki wypisywać czy to będzie odgórnie przyznane

nefre - 2013-03-23, 21:49

Z tego co ja wiem, to świadczenie będzie przyznane do końca czerwca, potem trzeba przyjść wypisać znowu jakieś druczki (nowe przepisy...), a dodatkowe pieniążki będą przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej, czyli dostaniemy papierek z OPS ws dodatkowych pieniędzy. Będzie to wypłacane w formie dodatku, tak jak do tej pory dodatkowa stówka. Więc teraz będą dwa dodatki ;-)
I tak jak jest napisane w rozporządzeniu, wypłata dodatku będzie w terminie wypłaty świadczenia.
W naszym OPS nie ma opóźnień, dodatek był wypłacany zawsze w tym samym dniu, co świadczenie. Ale w niektórych OPS-ach, był wypłacany z opóźnieniem.. więc, co OPS, to inne "prawa".

grażyna - 2013-03-24, 17:07

A więc najpierw wiadomość super. Rodzice macie podwyżkę!
Potem już trochę ciszej, nie tak głośno jak na konferencji premiera, mówi się o wprowadzeniu do końca roku nowych kryteriów dochodowych i merytorycznych w przyznawaniu świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców...
link

Jolanta - 2013-03-24, 17:47

Czytam wasze posty i cieszę się że będą dodatkowe pieniądze , ale mnie się wydaje że premier mówił że te dodatkowe pieniądze dostaną rodzice dzieci z niepełnosprawnością znaczną ,czyli moja córką ma niepełnosprawność umiarkowaną to nie dostaniemy tych pieniędzy. Proszę wyprowadźcie mnie z błędu i powiedzcie że źle zrozumiałam. ;/ :nie:
ewa i julka - 2013-03-24, 19:22

Napewno w kwietniu trzeba bedzie wypełniac jeszcze jakis papierek o te kolejne 100 zł, a co z tymi 200 zł to sie okaże, aby dali jak najszybciej
grażyna - 2013-03-24, 19:38

Według rozporządzenia Rady Ministrów żadnych papierków wypełniać ani o 100, ani o te następne 200 nie trzeba. ma być przyznane z urzędu.
Wypełniać trzeba będzie nowy wniosek w czerwcu lub lipcu- różnie różne MOPSy informują, bo stare decyzje tracą ważność od 1 lipca.

Mnie martwi tylko zapowiedź tych dodatkowych kryteriów dla rodziców, które mają być wprowadzone do końca roku, jak zapowiedział Graś.

mimi3 - 2013-03-24, 19:55

Grażynko ja jestem dobrej myśli. Najniższa krajowa należy się wszystkim,ale opiekunom dzieci leżących, pod respiratorami,często operowanym itp to uważam że powinni dostać najniższą krajową razy 2 lub 3. Wiem jakie to jest wyczerpujące zajęcie. Na wyspach jeśli dobrze pamiętam to mają kryterium w zależności od niepełnosprawności. ?
Kasiu, Agatko wypowiedzcie się :prosze:

Kalinka - 2013-03-24, 20:04

Będzie jak na wyspach :lol: Chyba na jednej .. bezludnej.

Nie wierzę, coś mi się wydaje, ze szybciej stracimy niż cokolwiek zyskamy.

klooocuszek - 2013-03-24, 20:44

Rzecznik rządu powiedział, że przy przyznawaniu zasiłków nie mogą być brane pod uwagę wyłącznie kryteria medyczne. "Kryterium będzie też wywiad środowiskowy, ocena każdego jednostkowego przypadku" - mówił.

Dobre, ciekawe jak oni chcą jednostkowo każdy przypadek zbadać, skończy się na tym, że podniosą poprzeczkę i tyle, dranie.

nefre - 2013-03-24, 22:22

Ojej....
No czyli tak: żeby jednym dać, trzeba drugim zabrać :cry:

grażyna - 2013-03-25, 07:28

Mnie zastanawia dlaczego przy przyznawaniu tego świadczenia nie mogą być brane tylko wskazania medyczne??!! Czy to nie one są wyznacznikiem stanu chorego? Czy to, że w domu jest telewizor na pół ściany będzie oznaczało, że ten chory już nie potrzebuje opieki?

Może stąd te krótkie terminy w komisjach orzekających(zalecenia odgórne) i brak niektórych punktów? Teraz nie są potrzebne do świadczenia, ale kto wie co się zmieni w najbliższym czasie?

Już od samego wywiadu premiera coś mi w tym "śmierdziało", za dobrze się zapowiadało ;-)

klooocuszek - 2013-03-25, 09:48

Teoretycznie, to oni mogą zabrać każdemu, którego dziecko uczęszcza do przedszkola/szkoły, bo wtedy teoretycznie można by iść do pracy, ale ja się pytam co dalej? Nasze dzieci i tak są skazane na siedzenie w domu, bo nigdy samodzielne nie będą, rodziny raczej nie założą, zawsze będą od nas zależne, skończy się szkoła i co? Mam zostawiać Kube samego w domu na 8-10h? Ciekawe co on by w tym czasie robił :hyhy:
nefre - 2013-03-25, 10:50

No, w przedszkolu można dziecko zapisać od 6 do 16, więc jest się w stanie wyrobić do pracy.. ale potem?
W OREW, czy szkołach specjalnych nie ma świetlicy takiej, gdzie dziecko samo mogłoby posiedzieć, odrobić lekcje, pobawić się z "głową na karku".. nasze dzieci potrzebują anioła stróża, który będzie patrzeć, pilnować, pomagać. Czy w takich szkołach i OREWach można dziecko przyprowadzić o 6 rano (gdy zajęcia zaczynają się od 8, czasem później) i odebrać o 16?
Autobus dowożący dzieci niepełnosprawne do placówki nie zabierze dziecka o 6 rano... ale przywieźć może o 16, bo objeździ całe miasto i okolice z dzieckiem w foteliku i przywiezie.. Co z tego, że dzieciak spędzi w busie 3 godziny?? wycieczka krajoznawcza.. ;/

Też o tym pomyślałam, że jeśli dziecko chodzi do szkoły czy przedszkola, to rodzic ogólnie rzecz biorąc, może podjąć zatrudnienie chociażby na pół etatu.. jak się chce, to można ;/ a że za minimum krajowe, czyli na pół etatu 550 zł??? kogo to interesuje :-(

halus504 - 2013-03-25, 14:30

Projekt dotyczący niepełnosprawnych przedstawił także SLD. Domaga się on zwiększenia ze 153 zł do 200 zł zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób bez prawa do emerytury czy renty. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych SLD złożył już w Sejmie. – Zależy nam na podniesieniu wysokości świadczenia, które od września 2006 roku nie było waloryzowane – powiedział Tadeusz Tomaszewski z SLD.
vagabunda8 - 2013-03-25, 21:08

halus504 możesz napisać coś więcej o projekcie ustawy SLD? Kiedy złożyli? Co jeszcze zawierała?
ewelin27 - 2013-03-25, 21:11

Najpierw obiecują a później wprowadzają jakieś przepisy/kryteria i przez to nam zabiorą
Dla mnie argument,że dziecko jest w szkole/przedszkolu to nie powód do odebrania nam świadczeń :-x

grażyna - 2013-03-25, 22:11

To nie jest powód. I w wypowiedzi którą znalazłam w internecie nic na ten temat nie ma. Tylko tyle, że będą wprowadzane jakieś kryteria oprócz medycznych, np. wywiad środowiskowy. Jakie dokładnie to dopiero się dowiemy.
Więc na razie spokojne, może to akurat nas nie będzie dotyczyć. Musimy poczekać na bardziej precyzyjne wypowiedzi. Nie ma co przed czasem nerwów sobie psuć.

Alicja - 2013-03-25, 22:20

grażyna napisał/a:
Nie ma co przed czasem nerwów sobie psuć.


Otóż to ;-)

Na razie tylko obiecanki :roll:

halus504 - 2013-03-26, 07:08

Kobietki dzisiaj w Sejmie mają zająć się 200 zł. od kwietnia.Projektem SLD też 153 na 200 zasiłek pielęgnacyjny :brawo: :brawo: :brawo:
vagabunda8 - 2013-03-26, 07:30

O ile się orientuję, to projektów ustawy jest więcej niż tylko SLD. Jest też projekt RP i SP. Poza tym podniesienie zasiłku do wysokości 200 pln wcale nie jest takim rarytasem, wolałabym żeby ten zasiłek wypłacał nam ZUS.

200pln więcej świadczenia będzie od kwietnia dla wszystkich tych, którzy pobierali w ub.roku dodatkowe 100pln.
Kryteria o których piszecie to m.inn. wywiad środowiskowy, czy faktycznie jest sprawowana opieka nad niepełnosprawnym, na który pobierane jest świadczenie. Są przypadki, że wnuczek bierze świadczenie i wcale nie zajmuje się babcią.Są wypadki, gdzie mama oddaje dziecko na cały tydzień do ośrodka idzie do pracy i też pobiera świadczenia.

Staramy się żeby te dodatkowe 200pln było wpisane w ustawę, a nie rozporządzeniem. Wiemy jak wyglądały wypłaty w ub roku dodatkowej stówy. Wiele jest do zrobienia, jak coś zaniedbywano przez dziesięciolecia, to nie da się naprawić w 4 miesiące, a i tak wszystkim się nie dogodzi.
Się staramy ;-)

ewelin27 - 2013-03-26, 08:43

vagabunda8 napisał/a:
O ile się orientuję, to projektów ustawy jest więcej niż tylko SLD. Jest też projekt RP i SP. Poza tym podniesienie zasiłku do wysokości 200 pln wcale nie jest takim rarytasem, wolałabym żeby ten zasiłek wypłacał nam ZUS.

200pln więcej świadczenia będzie od kwietnia dla wszystkich tych, którzy pobierali w ub.roku dodatkowe 100pln.
Kryteria o których piszecie to m.inn. wywiad środowiskowy, czy faktycznie jest sprawowana opieka nad niepełnosprawnym, na który pobierane jest świadczenie. Są przypadki, że wnuczek bierze świadczenie i wcale nie zajmuje się babcią.Są wypadki, gdzie mama oddaje dziecko na cały tydzień do ośrodka idzie do pracy i też pobiera świadczenia.

Staramy się żeby te dodatkowe 200pln było wpisane w ustawę, a nie rozporządzeniem. Wiemy jak wyglądały wypłaty w ub roku dodatkowej stówy. Wiele jest do zrobienia, jak coś zaniedbywano przez dziesięciolecia, to nie da się naprawić w 4 miesiące, a i tak wszystkim się nie dogodzi.
Się staramy ;-)

Ja bardzo chcę podziękować Tobie i innym za to,że staracie się dużo zmienić w kwestii świadczeń :tak:

nefre - 2013-03-26, 10:10

Basiu, ale wiadomo Ci coś na temat "dobrobytu" rodziny (posiadany tv, samochód itp..) w kwestii kryteriów? Albo faktu uczęszczania dziecka do przedszkola lub szkoły? Czy to będzie dyskwalifikowało rodziców w pobieraniu świadczenia?
efcia - 2013-03-26, 11:14

Basiu ja równiez dziękuję :*
halus504 - 2013-03-26, 11:27

Kobitki czekam cierpliwie na zakończenie dzisiejszych obrad. :papa:
halus504 - 2013-03-26, 11:42

Od kwietnia dostaniemy wszystkie po 200 zł.Dopiero sztab specjalistów ma pracować komu ile dać od stycznia 2014 roku.Więc nie ma co się stresować teraz.
osmiora - 2013-03-26, 11:54

Nie bójcie się tak wymyślą żeby za dużo nie dać i nie za prędko :lol:
nefre - 2013-03-26, 12:34

Osmiora, byle tylko nie zabrali tego co już jest ;-) .... bo o to się najbardziej boję :-?
mamusiaPiotrusia - 2013-03-26, 12:41

Wszyscy czekamy z niecierpliwością i niepewnością :shock: Ale mam nadzieję że takie mamy jak my nie zostaną bez zasiłku przecież nasze dzieci wymagają innej opieki niż zdrowe to zdrowe 10 letnie np. jak wróci ze szkoły może posiedzieć ze 2 h samo w domu a nasze jak będzie miało nawet 20 lat trudno będzie zostawić samego na chwile a co dopiero regularnie. A kto mi da pracę, teoretycznie Piotruś chodzi do przedszkola ale przez tydzień po czym 2/3 tyg siedzi w domu chory i kto potrzebuje takiego pracownika :?: :cry:
ateczka77 - 2013-03-26, 12:45

Czyli ile teraz będą płacić ?
tak razem ze wszystkim?

Teściowa mi gdacze nad głową, że mam z pracy zrezygnować i już sama nie wiem co robić.

AAAAA oszaleję, ciągle jakieś nerwy :)

osmiora - 2013-03-26, 12:51

nefre napisał/a:
Osmiora, byle tylko nie zabrali tego co już jest ;-) .... bo o to się najbardziej boję :-?


:lol: Mi już zabrali to znaczy od czerwca zabiorą bo na krusie jestem :-x
Ateczka nie rezygnuj pochopnie z pracy jeśli ją masz ! poczekajmy co wymyślą ;/
Teściowe lubią gdakać to niech gdaczą ;-)

ewelin27 - 2013-03-26, 13:02

ateczka77 napisał/a:
Czyli ile teraz będą płacić ?
tak razem ze wszystkim?

Teściowa mi gdacze nad głową, że mam z pracy zrezygnować i już sama nie wiem co robić.

AAAAA oszaleję, ciągle jakieś nerwy :)

Teściowe gdakają i to nieźle :lol:
Co do tego ile ma być w sumie to będzie 973 zł
153 zł zasiłku + 720 zł świadczenia(520 zł stare + dodatkowo 100 zł i od kwietnia dodatkowe 200 zł mają wprowadzić ;-) )
Mam nadzieję,że dobrze i zwięźle to wszystko wyjaśniłam ;-)
Tak jak Sylwia napisała oby nie okazało się,że nam coś zabiorą od tego stycznia.
Teraz mamy pieniążki i strasznie jeszcze raz dziękuję osobą które się w to angażują co by było lepiej - w tym Basi :*

vagabunda8 - 2013-03-26, 13:16

nefre napisał/a:
Basiu, ale wiadomo Ci coś na temat "dobrobytu" rodziny (posiadany tv, samochód itp..) w kwestii kryteriów? Albo faktu uczęszczania dziecka do przedszkola lub szkoły? Czy to będzie dyskwalifikowało rodziców w pobieraniu świadczenia?


To nie powinno być brane pod uwagę. Pamiętajcie, że świadczenie pielęgnacyjne jest "wynagrodzeniem"dla tych które zrezygnowały z pracy, żeby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Pobyt dziecka w szkole, przedszkolu, czy żłobku nie dyskwalifikuje do pobierania świadczenia,ono jest niepełnosprawne
Jesteśmy w trakcie rozmów o możliwość wykonywania przez rodziców telepracy. Wiele tematów jest poruszanych jak;
-uzawodowienie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
-ustanowienie pakietu socjalnego -renty rodzinnej na wypadek naszej śmierci dla dziecka i pomoc w uzyskaniu pracy na wypadek śmierci dziecka. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest fatalna, nie mamy nic-myślę o tych rodzicach, którzy nie pracują.
-orzecznictwo,
-leki
-dostęp do lekarzy specjalistów
-sprzęt rehabilitacyjny
-wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne cała masa innych.
Jesteśmy po rozmowach z min Rostowskim, od kwietnia mamy rozmawiać z min. Arłukowiczem.
Wiele przed nami, ale niestety jedno powiem, nie jest lekko. Stowarzyszenie do którego się "przykleiłam" rozmawia o dzieciach niepełnosprawnych, nie tylko z zD, ale i ze wszystkimi deficytami.
Chodzi też o ujednolicenie interpretacji ustaw jak i o uszczelnienie wypłacania świadczeń. Tak jak wspominałam, chcemy wyeliminować tych, którzy pobierają świadczenia, nie opiekując się niepełnosprawnym dzieckiem.
Myślimy też o podniesieniu zasiłku pielęgnacyjnego, który powinien być przypisany niepełnosprawnemu. Nawet jeżeli podniosą zasiłek do 200pln, to co za to załatwimy? Jaką rehabilitację, ile godzin logopedy, jaki sprzęt do rehabilitacji? A są dzieci leżące pod respiratorem, z pompami infuzyjnymi, są na prawdę ciężkie przypadki.
b

nefre - 2013-03-26, 13:17

ateczka77 napisał/a:
Czyli ile teraz będą płacić ?
tak razem ze wszystkim?

Teściowa mi gdacze nad głową, że mam z pracy zrezygnować i już sama nie wiem co robić.

AAAAA oszaleję, ciągle jakieś nerwy :)


No, chyba że jeszcze się na rodzinne załapiesz, to w sumie ok 1200 zł przy dwójce dzieci.
Rodzinne na dziecko poniżej 5 roku życia 77 zł, na starsze 106 zł, plus dodatek do rodzinnego: rehabilitacyjne - 60 zł
A więc:
520 zł + 100 zł dodatku + 200 zł dodatku + 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego + 77 zł rodzinnego + 106 zł rodzinnego na Maję (od kwietnia skończy 5 lat) + 60 zł rehabilitacyjnego = 1216
To dla matki, która łapie się na rodzinne (623 zł na osobę netto), przy dwójce dzieci, w tym jedno powyżej 5 lat.

vagabunda8 - 2013-03-26, 13:27

Mamy dobić ze świadczeniem pielęgnacyjnym do wysokości najniższej krajowej, ale to będzie regulowane etapami. Wcale nie musi to rwać przez kolejne 5 lat począwszy od 2014 roku. Wszystko ma zależeć od wzrostu PKB i kondycji gospodarki krajowej. Nie ma się co czarować, wszystkie tego nie dostaniemy. Tak jak wspominałam 200pln dostanie każda z nas, rozmawiamy o kryteriach przy tworzeniu następnych widełek, kto ile i z jaką niepełnosprawnością dziecka jakiej wysokości świadczenie dostanie.
vagabunda8 - 2013-03-26, 14:32

Oczywiście walnęłam okropnego babola, bo jesteśmy po rozmowach z min Władysławem Kosiniak-Kamyszem, a nie z min Rostowskim. Bardzo za to przepraszam, jedyne usprawiedliwienie jakie mam to takie, że jestem chora i mam wysoką temperaturę. Cała reszta jest prawdą i czytałam swój pechowy post kilka razy i teraz jest dobry. :prosze:
kasia551210 - 2013-03-26, 14:44

Ja również składam ukłony i podziękowania ,, :kwiat2:
grażyna - 2013-03-26, 17:08

vagabunda8 napisał/a:
...Poza tym podniesienie zasiłku do wysokości 200 pln wcale nie jest takim rarytasem, wolałabym żeby ten zasiłek wypłacał nam ZUS. ...

Też bym wolała ;/ . Anecie rentę socjalną wypłaca teraz ZUS, ale i tak nie ma prawa do dodatku pielęgnacyjnego tylko dalej ciągnie zasiłek pielęgnacyjny z MOPSu. Oczywiście niższy niż dodatek.

vagabunda8 napisał/a:
...
-uzawodowienie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem...

Czy ja tego dożyję ? Wszystkie punkty ważne ale ten chyba dla mnie najważniejszy.

halus504 - 2013-03-26, 17:38

Premier: Dodatkowe 200 złotych na niepełnosprawne dziecko

Od 1 kwietnia 200 złotych więcej na niepełnosprawne dziecko. Rząd przyjął program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformował na konferencji prasowej premier Donald Tusk.
Program zakłada, że od 1 kwietnia 2013 roku osoby, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi w rodzinie wymagającej całodobowej opieki, uzyskają kolejne 200 złotych. Zdaniem premiera to "dopiero rozpędzanie programu zgodnie z którym w ciągu pięciu lat osoby opiekujące się całodobowo niepełnosprawnym dzieckiem powinny otrzymać świadczenie w wysokości płacy minimalnej".

Donald Tusk powiedział też, że propozycja rządu "w jakimś sensie" odpowiada na potrzebę uzawodowienia całodobowej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.


Decyzja rządu częściowo odpowiada na postulaty rodziców dzieci wymagających całodobowej opieki. 7 marca złożyli oni w Sejmie petycję w której domagali się podwyżki świadczeń oraz uznania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem za pracę. Obecnie rodzice, którzy zrezygnują z pracy otrzymują 620 złotych.

vagabunda8 - 2013-03-26, 18:13

grażyna napisał/a:


vagabunda8 napisał/a:
...
-uzawodowienie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem...

Czy ja tego dożyję ? Wszystkie punkty ważne ale ten chyba dla mnie najważniejszy.


Myślę Grażynko że doczekasz.

ateczka77 - 2013-03-26, 18:38

Oj to w sumie - jakbym miała te 1000 zł (rodzinnego mi nie dadzą), to by było ok.
Fakt, że pracując mam więcej, ale jestem w stanie dorobić ze zleconych (wziętych na męża :lol: .

Teściowa mi coraz częściej tak gada - ma kobieta rację, ale chcę jakoś przetrzymać przynajmniej rok - pospłacać raty, wyjść na prostą i może coś zaoszczędzić.

Wszystko będzie inaczej, jak się Staś do przedszkola dostanie, wówczas popracować będzie można, bo przedszkole pod nosem. Ale jak Maja pójdzie do szkoły, to już będzie gorzej, bo szkoła 2 km od nas, więc już trzeba ją będzie zaprowadzić.

Moja kierowniczka się załamie :) jak jej powiem, że odchodzę - no bo reszta, pewnie się mało przejmie, bo wiedzą, że i tak w razie potrzeby to wszystko zrobię :) chyba, że laptopa mi zabiorą.

Oj będzie dobrze, w sumie z teściową już od 3 lat walczę o prawo do pracy hihi

Jolanta - 2013-03-26, 19:53

Jak będę miała na koncie te pieniądze to uwierzę ,bo na razie to ja czarno to widzę. ;/
ewelin27 - 2013-03-26, 20:26

Mi dzisiaj nadpłacili zaległe 100 zł za trzy miesiące :jupi:
Wpłynęła nawet fajna kwota - 973 zł ;-)

kasia551210 - 2013-03-26, 20:57

A u nas wpływaja razem z z świadczeniem pielęgnacyjnym bądź na drugi dzień. - OPS Wyszków.
Iga - 2013-03-27, 09:28

Od kwietnia kolejny dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
ewelin27 - 2013-03-27, 09:33

kasia551210 napisał/a:
A u nas wpływaja razem z z świadczeniem pielęgnacyjnym bądź na drugi dzień. - OPS Wyszków.

Mi w styczniu napisali,że wszystko dostanę w marcu
Ważne,że wypłacili :spoko:

kasia551210 - 2013-03-27, 12:15

Ciekawe czy na te 200 stówy trzeba będzie składać wniosek czy to będzie odgórnie.
mimi3 - 2013-03-27, 12:28

Kasiu to ma być odgórnie, czyli tzw decyzja administracyjna :-)
kasia551210 - 2013-03-27, 15:34

:brawo: :prosze:
ewa i julka - 2013-03-27, 19:32

Ja nie pracuje,bo nie mam takiej możliwosci być moze jak większość z nas, i najwyzszy czas aby wreszcie ktoś o nas pomyslał. Przeciez nie siedzimy sobie w domu ot tak...Nasze dzieciaki potrzebują nas ciągle.Te pieniążki powinny juz dawno być większe. Może się wkońcu doczekamy.
natka - 2013-03-27, 19:40

Cieszę się bardzo z tych 200 zł :jupi: wszystko drożeje,a wydatków czym dziecko starsze coraz więcej.
ewa i julka - 2013-03-27, 19:47

no wiadomo 200 zł na ulicy raczej nie znajdziemy. a na koncie by sie przydaly
vagabunda8 - 2013-03-29, 15:08

Podsumowanie naszych dążeń, w działaniach z marszałek Ewą Kopacz.
OD 8min20 sek

Grażynka jak sama widzisz jest duża szansa, ze doczekasz uzawodowienia. ;-)

Oczywiście, nie zasiłek, tylko świadczenie i nie do średniej krajowej, a fanie by było, tylko do najniższej krajowej. Takie błędy pojawiają się dosyć często. Wielu ludzi z Wiejskiej nadal ma problemy z nazewnictwem, nawet poseł Plura. ;/

I do kompletu ROZPORZĄDZENIE

klooocuszek - 2013-03-29, 15:30

A ja z czystej ciekawości zapytam, co ich wzięło na te podwyżki? Jakieś wybory się zbliżają? Czy to protesty rodziców tyle zdziałały,bo o ile dobrze pamiętam, za dużo chętnych nie było, by rozmawiać z protestującymi...
groszek - 2013-03-29, 15:51

Wybory ponoć za 3 lata( też o to zapytałam ;-) )

jeśli chodzi o te 200zł to je się przyznaje w ramach postępowania administracyjnego, czyli znów przyślą mi nowe pismo?
Dla mnie niejasne jest zdanie
§ 2. 1. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień,
wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.1)), zwanej dalej
„ustawą”, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.
Nikt nie ma przecież ustalonego świadczenia po czerwcu 2013,

Alicja - 2013-03-29, 16:36

I może w tym tkwi cała tajemnica dodatkowych 200zł :lol:
vagabunda8 - 2013-03-29, 16:41

Ania,masz ustanowione prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Każdy je ma na czas, na jaki ma orzeczenie o niepełnosprawności i spełnia warunki do przyznania tych świadczeń.
Poza tym od lipca będzie obowiązywała nowa ustawa, a w niej nowa wysokość świadczenia. Myślę, że pisali niejako awansem. Do samego końca trwały rozmowy, żeby te dodatkowe 200pln które ma być od kwietnia, było zawarte ustawą, a nie rozporządzeniem.

Wszak 2013r. jest rokiem osób niepełnosprawnych. ;-)

halus504 - 2013-03-30, 06:36

A jak ja dostałam decyzję w styczniu żę świadczenie pielęgnacyjne mam bezterminowo to jak to rozumieć?????????.Orzeczenie mamy znaczne na stałe :-(
vagabunda8 - 2013-04-02, 10:11

Wczorajsze wiadomości 11 minuta fragment o rodzinach dzieci niepełnosprawnych i wypowiedź o tym, że NIE TRZEBA ŻADNYCH PAPIERKÓW, by uzyskać dodatkowe 200pln.
grażyna - 2013-04-02, 11:12

Według interpretacji ze strony MPiPS nowe wnioski na świadczenia można już składać teraz. Wydaję się to logiczne, aby od 1 lipca nie tworzyły się zastoje w wypłatach. Ale czy jest to logiczne dla naszych MOPSów :-? ?
link do komunikatu

groszek - 2013-04-02, 11:21

.. że z automatu, w postępowaniu administracyjnym, czyli czekamy na kolejny papier. Na ten o 100zl czekałam 3 miesiące.Odebrałam przed Świętami, żeby mi do świąt spłynęły pieniądze.Ciekawe czy przed czerwcem zdążą z tym nowym...

Pytałam u siebie i raczej od czerwca będzie można składać....u nas

halus504 - 2013-04-02, 14:40

A ja dalej czekam na 100 za miesiąc grudzień!!!!!!!!!!!!! :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
AleksandraN - 2013-04-02, 19:27

Hej :) jestem ciekawa czy mogę mieć opłacany ZUS przy świadczeniu pielęgnacyjnym jeśli mąż pracuje? Może Wy mi pomożecie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć :(
Grażyna O. - 2013-04-02, 19:56

AleksandraN przedstaw nam się :arrow: tutaj

To zależy ile lat masz przepracowane - jeżeli powyżej 20 (chyba, niech mnie ktoś poprawi) to już nie trzeba odprowadzać składek.

efcia - 2013-04-03, 08:14

A ja wczoraj dostałam smsa z naszego UM, wydział świadczeń rodzinnych, że mam się stawić do 10 kwietnia celem "podpisania informacji o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia prawa do pomocy finansowej do świadczenia pielęgnacyjnego".
Tak samo miałam gdy ta dodatkowa stówka była od nowego roku przedłużona, więc chyba się coś ruszyło z tymi 200zł. :-)

ewelin27 - 2013-04-03, 12:01

Ja dzwoniłam i powiedziano mi,że dostanę pismo
Nie muszę składać i podpisywać żadnych wniosków :spoko:

kasiazy - 2013-04-03, 18:20

"Rada Ministrów zajmie się dziś propozycją zwiększenia o 200 zł zasiłku pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi całodobową opiekę.

O planowanej podwyżce świadczeń pielęgnacyjnych mówił w połowie marca premier Donald Tusk. Jak wówczas podkreślał szef rządu, rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy zmuszeni są zrezygnować z jakiejkolwiek pracy zawodowej, by się nimi opiekować, "powinni otrzymywać taką pomoc finansową od państwa, która będzie przynajmniej w jakiejś części ekwiwalentem wynagrodzenia w pracy zawodowej".

Projektowane zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego o 200 zł ma obowiązywać od kwietnia do końca 2013 r., a od początku 2014 r. świadczenie to ma się zwiększać tak, aby w ciągu pięciu lat osiągnąć pułap płacy minimalnej - obecnie 1600 zł brutto. Po podwyżce omawiane świadczenie wynosić będzie 820 zł, a po osiągnięciu pułapu płacy minimalnej - 1600 zł brutto. Teraz rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego; jest ono niezależne od dochodu całej rodziny.

W myśl rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z zapowiadanej podwyżki o 200 zł ma skorzystać - według resortu pracy - ok. 95 tys. osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Są to rodzice dzieci niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mają wskazania i którzy poświęcają swój czas, rezygnują z pracy lub jej nie podejmują i opiekują się swoimi dziećmi. "

Taki znalazłam artykuł.Poczekamy zobaczymy

kasia551210 - 2013-04-03, 20:43

Aja znalazłam taki artykuł w gazecie ,,Twoje Imperium'' Nr 6 -2013 :]


vagabunda8 - 2013-04-04, 13:09

PROJEKT
gosiulkat - 2013-04-04, 13:37

Moja mama opiekuje się niepełnosprawną ciocią i dostaje na nią świadczenie pielegnacyjne chyba już go nie będzie dostawać :-? . Dobrze myślę ?
Alicja - 2013-04-04, 14:15

Dobrze myślisz.

Opiekunowie niepełnosprawnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i którzy zrezygnują z pracy, dostaną 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego. Swiadczenie zostanie uzależnione od dochodu na członka rodziny opiekuna i podopiecznego. Jeśli owy dochód przekroczy 583 zł, opiekun nie ma co liczyć na nie nowy zasiłek pielęgnacyjny.

grażyna - 2013-04-05, 10:56

Do kiedy opłaca się składki przy świadczeniu pielęgnacyjnym. Ktoś mi dziś wspomniał, że od stycznia zmieniły się przepisy i jest że do 25 lat, a nie 20.
Ktoś wie coś pewnego?

gudinek09 - 2013-04-05, 12:27

Mam zapytanie czy ktoś otrzymał pismo od organu wypłacającego świadczenie pielęgnacyjne (620zł) u mnie to jest urząd miasta o wszczęciu postepowania administracyjnego.Treść Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej,realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z $2 Rozp Rady Mini z dnia 26.03.2013 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świ pieł prawo do pomocy finansowej przysługuje osobom mającym ustalone za m-c 04,05,06,07,08,09,10,11,12 2013rprawo do świad pielęg przyznane na podstawie ustawy z 28,11.03r o śwoad rodzi,spełniającym warunki w art.17 tej ustawy.Pomoc przysługuje w wysokośći 200zł miesięcznie i jesr przyznawana niezależnie od dochodu.postepowanie w sprawie ustala się z urzędu. pouczenie W toku postępowania strony mają obowiązek zawiadomić organ admi publi o każdej zmianie swego adresu. Nie rozumie o co chodzi .Poczekam do poniedziałku i zapytam co z tym.A może nic z tym nie robić. Jak to wygląda u was
Manu - 2013-04-05, 12:39

Ja też takie pismo dostałam,i nic mi nie kazali z tym robić.
Jolanta - 2013-04-05, 13:09

Grażyna na 100% do 20 lat przepracowanych opłaca się składki. :papa:
nefre - 2013-04-05, 14:14

Gudinek, to tylko taka informacja jest :-) nic nie trzeba robić :spoko:
klooocuszek - 2013-04-05, 21:28

Gudinek, oni Cię tylko informują, że rozpoczęli procedury przyznawania dodatków :tak: Od tamtego roku się jakieś przepisy pozmieniały i oni wysyłają takie pismo, w tym czasie masz chyba możliwość zajrzenia w swoje akta :okular: ;-)
halus504 - 2013-04-06, 19:25

Dłuższy okres opłacania składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

Od nowego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące okresu opłacania składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Zmianie ulegnie maksymalny okres, za który wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające takie świadczenie.

Stosownie do art. 6 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2012 r., składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Nalicza je od podstawy w wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Obecnie podstawa ta wynosi 520 zł. Składki emerytalno-rentowe organ samorządu opłaca przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

Od 1 stycznia 2013 r. okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za te osoby ulegnie wydłużeniu. Jest to spowodowane zmianami w przepisach emerytalnych. Od nowego roku za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne organy samorządu będą opłacały składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia. Z tym że w przypadku kobiet okres ten będzie wynosił od 20 do 25 lat, w zależności od roku, w którym osiągną one odpowiedni wiek emerytalny, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W wyniku omawianych zmian, od 1 stycznia 2013 r., za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za które przed tym dniem zaprzestano opłacania składek emerytalno-rentowych w związku z osiągnięciem przez nie okresu ubezpieczenia 20 lat, a które nie posiadają "nowych" okresów ubezpieczenia, organy samorządu będą zobowiązane dopłacić wymienione składki. Będą miały na to 6 miesięcy, licząc go od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów, tj. od 1 stycznia 2013 r.

Fragment wyjaśnienia ZUS w tej sprawie:

"(…) organ samorządu jest zobowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, opłacić składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacania składek w związku z uzyskaniem 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). (…) Podstawą wymiaru składki ma być kwota świadczenia pielęgnacyjnego obowiązująca w dniu opłacenia składki. (…)"

Źródło: www.zus.pl

sobalinka - 2013-04-08, 19:16

Dziś zadzwoniła do mnie Pani z gminy, iż mam się w środę stawić w celu podpisania odpowiednich dokumentów, bo dostaniemy obiecane 200 zł ;-)
Alicja - 2013-04-08, 19:22

Porządna gmina :spoko:
grażyna - 2013-04-08, 19:28

Dziś rozmawiałam ze swoją panią w gminie i już wiem, że na pewno w kwietniu się nie wyrobi z tym 200zł :roll: . Ma bardzo dużo pracy... dopiero wysłali zapotrzebowanie...
sobalinka - 2013-04-08, 19:37

Alicja napisał/a:
Porządna gmina :spoko:


akurat w Opiece pracują 2 moje koleżanki ;-) :spoko: co nie znaczy, że mam jakieś "chody" ale dogadać się łatwiej :spoko:

betka533 - 2013-04-11, 13:57

Ja dziś podpisałam w MOPS-ie papierek że dostane 200 zł od kwietnia do czerwca 2013 (potem musimy od nowa składać papiery) ale w tym miesiącu kaski nie zobacze bo jeszcze nie dostali srodków ;/
Joanna - 2013-04-11, 17:32

grażyna napisał/a:
Dziś rozmawiałam ze swoją panią w gminie i już wiem, że na pewno w kwietniu się nie wyrobi z tym 200zł :roll: . Ma bardzo dużo pracy... dopiero wysłali zapotrzebowanie...


Hymm ja nie mam jeszcze za styczeń ponoć w kwietniu będzie.

daria88 - 2013-04-15, 14:40

Witajcie,
mam do Was pytanie techniczne bo widzę, że jesteście obeznane z tymi wszystkimi zasiłkowymi sprawami, a mi nawet w centrum świadczeń nie potrafili udzielić odpowiedzi.
Dostałam na syna zaświadczenie o niepełnosprawności, jutro jadę się wyrejestrować z PUP, a później złożyć dokumenty, stąd moje dwa pytania:
czy za świadczenie pielęgnacyjne też przysługuje wyrównanie od daty złożenia podania o komisję (bo że za zasiłek to wiem, że przysługuje) i czy jeśli byłam (jestem właściwie do jutra;) ) zarejestrowana jako bezrobotna to to ma coś do tego wyrównania?
Idzie się pogubić w tych przepisach.
A co do tych 200zł dodatkowych u mnie na stronie Centrum Świadczeń jest taka informacja:
http://swiadczenia.szczec...=aktualnosci/47

Bardzo bym była wdzięczna za szybką odpowiedź bo jutro z rana jadę się użerać z biurokracją ;)

Anielka - 2013-04-15, 17:15

Dzisiaj byłam w bydgoskim MOPSie, by podać nowy numer rachunku bankowego ;/
Dowiedziałam się, że 200 złotych do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wypłacane bez dodatkowego wniosku. Wnioski w związku z nowelizacją ustawy będzie można składać już w czerwcu.

vagabunda8 - 2013-04-17, 08:43

Mam do Was prośbę.
Bardzo proszę, informujcie jak wygląda wypłacanie tych dodatkowych 200pln, które mamy dostawać od kwietnia. Czy dostajecie zgodnie z wypłacaniem innych świadczeń, czy są opóźnienia i jak się z ew. opóźnień tłumaczą w MOSP-ach, GOPS-ach itp.
Dzięki.

Manu - 2013-04-17, 08:48

Mi jutro przelewają i jak dostanę te dodatkowe 200zł dam znać .
gosia78 - 2013-04-17, 08:56

Dostałam bez 200 zł :(
Manu - 2013-04-17, 08:59

To niedobrze :nie:
gocha - 2013-04-17, 09:17

W tym miesiącu nie dostanę dodatkowej kaski. Będzie wyrównanie, ale jeszcze nie wiem kiedy.
iwonaf - 2013-04-17, 09:37

U nas też już była zapowiedź wyrównania za kwiecień. Tyle, że nawet nie wiadomo czy w maju czy w czerwcu. :-?
ewelin27 - 2013-04-17, 10:15

Mi mieli pismo podesłać o dodatkowym 200 zł i też tego nie zrobili
Zawsze takie pismo miałam 2 tygodnie przed wypłatą świadczeń
Powiedzieli mi(pytałam osobiście) że dostanę takie pismo jak w sprawie tych 100 zł
Za tydzień na pewno będą przelewać świadczenia na konto i ciekawe czy dodatkowe 200 zł też przeleją

mimi3 - 2013-04-17, 11:06

Poznań tez na razie nie wypłaca i jeszcze Panie urzędniczki nie wiedzą kiedy będą wypłaty.
Ale będzie odgórnie tak jak zapowiadano bez biegania z papierkami.

MAGDALENASKUBA - 2013-04-17, 18:11

gosia78 napisał/a:
Dostałam bez 200 zł :(

Ja też :-(

martas - 2013-04-17, 21:43

Dzwoniłam do MOPS, dopiero mają rozsyłać pisma o wszczęciu postępowania, ale Pani twierdzi, że nie ma się co nastawiać na wyrównanie w maju :-(
Manu - 2013-04-17, 22:06

ja dostałam pismo o wstrzęciu postępowania,dam wam znac jutro wieczorkiem czy dostałąm
sobalinka - 2013-04-18, 06:32

Ja w zeszłym tygodniu odebrałam decyzję o dodatkowych 200 zł, niestety w tym miesiącu ich nie dostałam ;/ no i pani w urzędzie powiedziała, że będą :tak: ale kiedy :?: trudno jej powiedzieć
grażyna - 2013-04-18, 16:23

Mi też zapowiedziano że napewno nie będzie ich w kwietniu bo dopiero wystawiono zapotrzebowanie a pieniądze nie wiadomo kiedy będą.
monniks - 2013-04-19, 10:32

Ja byłam wczoraj , pani mi powiedziała, że tych pieniędzy jeszcze nie mają i nie są nawet w stanie powiedzieć kiedy będą je wypłacać.
anettab26 - 2013-04-19, 20:39

Ja dzisiaj dzwonilam do mopsu w swoim mieście, dowiedziałam sie tylko tyle, że będą pieniążki w czerwcu prawdopodobnie. Więc trzeba cierpliwie czekać, ale ważne że będzie coś więcej. :-D
renia33 - 2013-04-20, 00:27

Nie mam :nie: i nawet nie wiem czym się tłumaczą, bo pieniądze wpływają na konto. A do opieki chodzę jak muszę.
emilka - 2013-04-20, 20:38

Wiecie co jak czytam wasze wpisy to mi się włos jeży. Przecież te pieniądze muszą Wam dać. Nie rozumiem jak mogą kazać czekać przecież za te pieniądze się żyje i nie rozumiem jak mogą przesuwać termin wypłaty tych pieniędzy.

U nas obydwoje z mężem pracujemy i podjęliśmy decyzje że jedno z nas idzie na świadczenie bo nie dajemy rady. No i boje się jak to będzie jak nam tak będą przesuwać terminy wypłaty. Teraz jest ciężko a jak przejdziemy na świadczenie jednak będzie trochę mniej w domowej sakiewce i jednak takie dwie stówy to być albo nie być.

vagabunda8 - 2013-04-20, 20:53

Emilko,Rozporządzenie,dzięki któremu dostaniemy te 200pln więcej wskazuje że mamy je otrzymywać od kwietnia tego roku. Mamy dzisiaj 20 kwietnia,niby jest jeszcze 10 dni. Osobiście wątpię czy będą te pieniądze wypłacone, ale czekamy do końca kwietnia. Rozumiem doskonale rozgoryczenie i rozdrażnienie, ale musimy poczekać.
betka533 - 2013-04-20, 21:29

U mnie obiecali wyrównanie w maju.
efcia - 2013-04-22, 09:31

Dostałam świadczenie bez tych 200zł.
kangurek773 - 2013-04-22, 10:58

dostaliśmy 520 zł +153zł = 673 :-(
a w marcu 773

vagabunda8 - 2013-04-22, 13:59

kangurek773 napisał/a:
dostaliśmy 520 zł +153zł = 673 :-(
a w marcu 773


Koniecznie zadzwoń i wyjaśnij!

ewelin27 - 2013-04-22, 17:52

Ja dzisiaj dzwoniłam do ośrodka i powiedzieli mi,że dopiero będą wysyłane decyzje w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego(jak do tej pory) i czy będą dodatkowe pieniążki w tym miesiącu( w kwocie 200 zł) nie wiadomo
Wszystko zależy od urzędu z którego mają być dodatkowe pieniążki

Anielka - 2013-04-22, 19:26

Dziś dostałam pieniądze, bez dodatkowych 200 zł.
Ania Bydgoszcz - 2013-04-23, 15:59

Anielka napisała:
Cytat:
Dziś dostałam pieniądze, bez dodatkowych 200 zł.


Ja też :-(

ewelin27 - 2013-04-23, 20:02

Ania Bydgoszcz napisał/a:
Anielka napisała:
Cytat:
Dziś dostałam pieniądze, bez dodatkowych 200 zł.


Ja też :-(

U mnie pieniążki będą na pewno do piątku na koncie i na 100% bez tych 200 zł
Decyzja do tej pory nie przyszła
Przydało by się więcej kaski przed zlotem ;-)

kasia551210 - 2013-04-23, 20:04

U mnie jeszcze nie ma (mam na konto) będą po 25 -28 kwiecień.
Marzenia - 2013-04-23, 20:10

U mnie też na konto wpłynęło już świadczenie ale bez obiecanych 200 zł :-(
Alicja - 2013-04-23, 20:27

Nadpłacą w przyszłym miesiącu
spokojnie... :-)

kasia551210 - 2013-04-23, 21:01

Mam taką nadzieję ;-)
ewelin27 - 2013-04-23, 21:28

kasia551210 napisał/a:
Mam taką nadzieję ;-)

Ja też :spoko:

anita1978 - 2013-04-24, 08:27

ewelin27 napisał/a:
kasia551210 napisał/a:
Mam taką nadzieję ;-)

Ja też :spoko:


Przedwczoraj rozmawiałam z koleżanką , która pracuje w MOPS-ie i ona powiedziała że wyrównanie 200zł za kwiecień są wypłacane w maju. Może u was tez tak jest i dlatego nie macie tych pieniędzy jeszcze u siebie

mariola - 2013-04-25, 08:43

U nas dzisiaj też bez 200zł :cry:
mamaPati - 2013-04-25, 09:45

Witam, ja również dostałam pieniążki na konto bez dodatkowych 200 zł.
Mam jeszcze inne pytanie, troszke czytałam o nowych ustawach i jestem zaniepokojona, od lipca tego roku mają podnieść zasiłek do kwoty 620 zl, ale informują również że będą brane pod uwage dochody. Czy te dochody będą brane tylko pod uwage dla ubiegających się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy czy również dla tych co pobierają świadczenie pielęgnacyjne?

mimi3 - 2013-04-25, 09:55

mamaPati na początek to przedstaw nam się ;-)
A później poczytaj dokładnie cały wątek ,a znajdziesz odpowiedź.
Poza tym zasiłku nie podnoszą do 620 zł, tylko świadczenie pielęgnacyjne (do 620 + 200 od lipca )
Jest kilka różnych wypłat i nie wiem dlaczego niektóre osoby je mylą.

affelti - 2013-04-25, 10:05

U nas też nie ma 2 stówek :-( Poinformowano mnie że moooooże w maju :-?
gosia78 - 2013-04-25, 14:11

Dostałam właśnie decyzję do kwietnia do czerwca. 200 zł nadpłacone będzie w maju.
grażyna - 2013-04-25, 18:09

Mam propozycję: może niech napisze jakaś osoba która dostała 200zł? Jest taka? Bo wychodzi na razie na to, że normą jest wypłata bez dodatku. Czyli co się będziemy powtarzać :roll:
vagabunda8 - 2013-04-26, 16:54

Premier przeprasza
Pod koniec artykułu.
Sprawa jest o tyle świeża, że wczoraj podczas rozmowy z p. Ewą Kopacz alarmowałyśmy, że świadczeń nie ma. Piszcie na bieżąco jak przedstawia się sytuacja. Czy np. kwota dodatkowych 200 pln jest liczona jako dochód, jak interpretują to MOPS-y. GOPS-y itp

Alicja - 2013-04-26, 23:05

Podwyżka z poślizgiem, czyli gdzie jest dodatkowe 200 zł dla rodziców niepełnosprawnych dzieci?
gudinek09 - 2013-04-27, 15:04

gmina Świecie woj. kuj-pom spisała się i wypłaciła nam 200 zł 25.04.13 mamy na zlot
vagabunda8 - 2013-04-27, 18:51

gudinek09 napisał/a:
gmina Świecie woj. kuj-pom spisała się i wypłaciła nam 200 zł 25.04.13 mamy na zlot

Super, jesteście chyba pierwsi, bardzo się cieszę. :spoko:

aagguulllaaa - 2013-04-28, 21:16

super :jupi:
Ania Bydgoszcz - 2013-04-29, 09:23

Super! :spoko:
nefre - 2013-04-29, 11:50

Ja również dziś dostałam świadczenie za kwiecień w wysokości 820 zł (w całości) :jupi:
Bardzo się cieszę :tak:

U nas MOPS nigdy problemów nie robił i raczej był na bieżąco w sprawach płatniczych :spoko:

vagabunda8 - 2013-04-29, 11:58

nefre napisał/a:
Ja również dziś dostałam świadczenie za kwiecień w wysokości 820 zł (w całości) :jupi:
Bardzo się cieszę :tak:

U nas MOPS nigdy problemów nie robił i raczej był na bieżąco w sprawach płatniczych :spoko:


Rozumiem, że dostałaś też 200 pln . Super :spoko: uff oby takich sygnałów było więcej.

nefre - 2013-04-29, 12:04

Tak... u nas świadczenie wypłacono w całości 820 zł (plus rodzinne i osobno zasiłek).
Kiedyś wypłacano 520 zł świadczenia, 100 zł dodatku, rodzinne i zasiłek. Teraz całe świadczenie zostało w całości zaksięgowane :spoko:

vagabunda8 - 2013-04-29, 13:32

Dzięki Sylwia, super wiadomość dla mnie.
affelti - 2013-04-29, 13:51

Dziś dostałam telefon z gopsu że jutro otrzymam dodatkowe 200zł :jupi: :jupi: :jupi: ( zasiłki już u nas były wypłacane w piątek).
Od maja normalnie płatne łącznie z zasiłkiem 820zl, super :brawo:

monikagr - 2013-04-29, 14:35

mam pytanko, od dłuższego czasu zastanawiam się nad świadczeniem, ale nie mam czasu dokładniej ogarnąć tematu :-( jestem obecnie na urlopie wychowawczym. Wiem już na pewno, że do pracy nie wrócę, choćby dlatego, że zmieniłam miejsce zamieszkania. A i innych powodów by się znalazło. Czy moge przerwać urlop wychowawczy i starać się o świadczenie? Tzn. jednocześnie zwalniając się z pracy.
ewelin27 - 2013-04-29, 15:15

Ciekawe czy nam dopłacą te 200 zł nie powiem przed wyjazdem było by super :spoko:
nefre - 2013-04-29, 15:57

Monika, oczywiście, możesz zwolnić się z pracy i przejść na świadczenie piel.

W Mopsie będziesz musiała przedstawić świadectwo pracy, informację z Urzędu Pracy, że nie jesteś zarejstrowana jako bezrobotna, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (ważne do rodzinnego, jeśli byś się kwalifikowała) oraz zaświadczenie o opłaconych składkach zdrowotnych z Zusu.

Wszystkiego dowiesz się w Mopsie.
Możesz ugadać się z pracodawcą na zwolnienie bez ookresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

Świadczenie piel. bardziej się opłaca finansowo, niż urlop wychowawczy, jeśli nie zamierzasz wracać do pracy.

emilka - 2013-04-29, 18:21

Monia to my równo pewnie pójdziemy na świadczenie. Ja mam jeszcze do wykorzystania cały urlop. No i tak myślę że do końca maja popracuję. Jutro składam papiery na komisje w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka no i w maju będzie komisja.
Papiery złożyła bym i dzisiaj ale nie miałam porobionych kopii i lekarka mi dała zaświadczenie na złym druku :evil: musi przepisać.

Ania Bydgoszcz - 2013-04-29, 18:58

monikagr napisała:
Cytat:
mam pytanko, od dłuższego czasu zastanawiam się nad świadczeniem, ale nie mam czasu dokładniej ogarnąć tematu :-( jestem obecnie na urlopie wychowawczym. Wiem już na pewno, że do pracy nie wrócę, choćby dlatego, że zmieniłam miejsce zamieszkania. A i innych powodów by się znalazło. Czy moge przerwać urlop wychowawczy i starać się o świadczenie? Tzn. jednocześnie zwalniając się z pracy


Moniko możesz, ja tak właśnie zrobiłam :tak:

kasia551210 - 2013-04-29, 20:07

U mnie też dziś wpłyneło 200 zł :-D
groszek - 2013-04-29, 22:10

A u mie kartka, że wszczęli postępowanie z urzędu w sprawie tych 200zł :okular:
Justyna1972 - 2013-04-29, 22:49

A z zachodniopomorskiego ktoś dostał te 200 zł?????
monikagr - 2013-04-30, 11:11

czy świadczenie się liczy do lat pracy, tak gdzieś mi się obiło :oops:
vagabunda8 - 2013-04-30, 11:17

Wysokość świadczenia nie liczy się od lat pracy. Dzisiaj jest jeszcze w wysokości 520 pln + 100 pln+200pln, od lipca tego roku będzie 620 pln+200 pln. Kwoty zaznaczone jako "+" są dodatkami specjalnymi. Mamy nadzieję, ze niebawem ta sytuacja się unormuje i będzie stanowiło kwotę ustawową w wysokości 820pln.

Ale chyba przyznanie świadczenia zależy od tego czy w ogóle pracowałaś, nie ważne ile lat.

kropka79 - 2013-04-30, 12:17

Justyna1972 napisał/a:
A z zachodniopomorskiego ktoś dostał te 200 zł?????


Właśnie dostałam dodatkowe 200zł :-D

emilka - 2013-04-30, 16:36

Z tego co mi wiadomo Tarnobrzeg też już wypłacił.

A teraz mam takie pytanko. Oboje z mężem pracujemy ale mąż ma kawałek ziemi zapisanej za którą krusu nie płacimy bo pracujemy. Przeliczeniowo jest 1,12 ha. Dziś byłam w urządzie pytać o szczegóły przejścia na świadczenie no i pani w okienku poinformowała mnie że jeśli mamy tyle ziemi to świadczenia nie dostanę :evil:
Zapytałam dlaczego bo przecież rolnikami nie jesteśmy, krusu nigdy nie płaciliśmy i płacić nie będziemy a niepełnosprawność dziecka nie zniknie. No i nie wiem co mam zrobić.
Zaczęła mi coś mówić o składkach ale się zdenerwowałam i już nie pamiętam o co jej chodziło. Nie jestem rolnikiem i nigdy nie byłam. Nigdy żadnych składek nie płaciłam. Nie łapię.

Ania Bydgoszcz - 2013-04-30, 16:58

Bydgoszcz też wypłaciła dodatkowe dwie stówki! :spoko:
vagabunda8 - 2013-04-30, 17:02

Warszawa jeszcze :nie: chyba że jakieś dzielnice ruszyły.
evciak - 2013-04-30, 17:11

vagabunda8 napisał/a:
Dzisiaj jest jeszcze w wysokości 520 pln + 100 pln+200pln, od lipca tego roku będzie 620 pln+200 pln. Kwoty zaznaczone jako "+" są dodatkami specjalnymi.


Kurcze, to ja nie łapie ;/ Ja dostaje 773 PLN a nie 820 PLN ... Zasiłku rodzinnego nie mamy, może stąd ta różnica ? Daną kwotę dostaję od stycznia. Wcześniej dostawałam 673 PLN i 100 świadczenia z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie. Nic nie rozumiem.

mariola - 2013-04-30, 17:20

U nas też dzisiaj 200 pojawiło się na koncie :brawo:
Ciekawe jak za miesiąc :shy:

grażyna - 2013-04-30, 17:41

evciak napisał/a:
vagabunda8 napisał/a:
Dzisiaj jest jeszcze w wysokości 520 pln + 100 pln+200pln, od lipca tego roku będzie 620 pln+200 pln. Kwoty zaznaczone jako "+" są dodatkami specjalnymi.


Kurcze, to ja nie łapie ;/ Ja dostaje 773 PLN a nie 820 PLN ... Zasiłku rodzinnego nie mamy, może stąd ta różnica ? Daną kwotę dostaję od stycznia. Wcześniej dostawałam 673 PLN i 100 świadczenia z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie. Nic nie rozumiem.

Wszystko ok. Pamiętaj o 153zł zasiłku pielęgnacyjnego, który dostają wszyscy z orzeczeniem i się zgadza.

ewelin27 - 2013-04-30, 19:36

U mnie nie ma pieniążków
Dzwoniłam i powiedziano mi,że w tym miesiącu nie będzie dodatkowych 200 zł bo oni już zrobili przelewy a dodatki wysyłają zawsze razem :-(

Jolanta - 2013-04-30, 20:03

Tak liczy się ponieważ potrącane jest ze świadczenia składka emerytalna i zdrowotna ,za każdy rok świadczenia do emerytury dolicza się pól roku. Świadczenia nie rozlicza się w rocznym dochodzie ponieważ nie jest potrącany podatek dochodowy. Na świadczeniu można być tylko 20 lat.Tak na dzień dzisiejszy mówią przepisy.
vagabunda8 - 2013-04-30, 20:08

Jolanta napisał/a:
Tak liczy się ponieważ potrącane jest ze świadczenia składka emerytalna i zdrowotna ,za każdy rok świadczenia do emerytury dolicza się pól roku. Świadczenia nie rozlicza się w rocznym dochodzie ponieważ nie jest potrącany podatek dochodowy. Na świadczeniu można być tylko 20 lat.Tak na dzień dzisiejszy mówią przepisy.


Jola, a mogłabyś mi podać link do tych przepisów, interesuje mnie to prywatnie.

Justyna1972 - 2013-04-30, 22:43

Ja dziś dzwoniłam do GOPSu,no i w moim rejonie na 10 maja będą płacić z wyrównaniem za kwiecień....
martas - 2013-04-30, 23:21

Justyna1972 napisał/a:
A z zachodniopomorskiego ktoś dostał te 200 zł?????


Dostałam dziś :spoko:
Faaajnie, bo tydzień do wypłaty a u mnie 20 zł w portfelu siedziało i drżało ;-)

abejbe - 2013-05-01, 00:43

My tez juz mamy +200 :spoko:
biata5 - 2013-05-01, 08:48

Gdańsk też się spisał i wczoraj dosłał 2 stówki :spoko:
iwonaf - 2013-05-01, 09:00

U mnie też już są :jupi: :jupi: :jupi:
klooocuszek - 2013-05-01, 09:31

Jolanta napisał/a:
Tak liczy się ponieważ potrącane jest ze świadczenia składka emerytalna i zdrowotna ,za każdy rok świadczenia do emerytury dolicza się pól roku. Świadczenia nie rozlicza się w rocznym dochodzie ponieważ nie jest potrącany podatek dochodowy. Na świadczeniu można być tylko 20 lat.Tak na dzień dzisiejszy mówią przepisy.


A co mają zrobić osoby po tych 20 latach? Nie dostają nic?

vagabunda8 - 2013-05-01, 10:04

klooocuszek napisał/a:
Jolanta napisał/a:
Tak liczy się ponieważ potrącane jest ze świadczenia składka emerytalna i zdrowotna ,za każdy rok świadczenia do emerytury dolicza się pól roku. Świadczenia nie rozlicza się w rocznym dochodzie ponieważ nie jest potrącany podatek dochodowy. Na świadczeniu można być tylko 20 lat.Tak na dzień dzisiejszy mówią przepisy.


A co mają zrobić osoby po tych 20 latach? Nie dostają nic?


No właśnie, myślę, że doszło do nieporozumienia. Bo pewno chodzi o płacenie składek na ubezpieczenie. To faktycznie tak jest. Kiedy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne udokumentuje swoje lata składkowe i nie składkowe, a ich suma wyjdzie, że to 20 lat, nie będą odprowadzane składki na ubezpieczenie, ale świadczenie się dostaje. Natomiast świadczenia i tak nie dostanie się od momentu, kiedy zostanie przyznana dziecku, nad którym sprawuję się opiekę, renta socjalna. Z ZUS-u można pobierać tylko jedno świadczenie.

grażyna - 2013-05-01, 10:47

vagabunda8 napisał/a:
Natomiast świadczenia i tak nie dostanie się od momentu, kiedy zostanie przyznana dziecku, nad którym sprawuję się opiekę, renta socjalna. Z ZUS-u można pobierać tylko jedno świadczenie.

?
Teraz to ja chyba nie zrozumiałam. Świadczenie wypłaca mops a rentę socjalną Zus. I każdy(rodzic i dziecko)ma swoje.

vagabunda8 - 2013-05-01, 10:51

grażyna napisał/a:
vagabunda8 napisał/a:
Natomiast świadczenia i tak nie dostanie się od momentu, kiedy zostanie przyznana dziecku, nad którym sprawuję się opiekę, renta socjalna. Z ZUS-u można pobierać tylko jedno świadczenie.

?
Teraz to ja chyba nie zrozumiałam. Świadczenie wypłaca mops a rentę socjalną Zus. I każdy(rodzic i dziecko)ma swoje.


To ja zostałam wprowadzona w błąd, Taką informację dostałam z urzędu. Po majówce wyjaśnię, chyba, że wcześniej ktoś poda prawdziwą odpowiedź.

mimi3 - 2013-05-01, 13:36

Z tego co ja pamiętam to zasiłek stały jest na maksymalnie 20 lat.Choć to mogło się też zmienić. Świadczenie tak długo jak się opiekujemy ON.


Poznań nie wypłacił 200zł :evil: ,a chciałam za to jechać do Biskupina :shock: ,a teraz d... blada !

Manu - 2013-05-01, 13:38

Ja mam do podpisania pisemko, o przyznaniu 200zł i zapewne mi przeleją ,przy następnym świadczeniu.
magdowka - 2013-05-01, 17:59

Artykuł w tym temacie Wyborcza
Roksanka - 2013-05-01, 20:44

My też już dostaliśmy dwie stówki :brawo: :spoko:
anettab26 - 2013-05-02, 14:35

Ja dziś dostałam na konto 200 zł za kwiecień, a liczyłam że dostane dopiero z końcem maja. :-D :-D :-D
Anielka - 2013-05-02, 14:55

Melduję posłusznie,że 30 kwietnia Bydgoszcz wypłaciła 200 zł :-)
MAGDALENASKUBA - 2013-05-02, 15:33

Też dostałam 200 zł :jupi:
kasia551210 - 2013-05-06, 10:57

Ja również dostałm 200 zł na konto :-D . Dziś złożyłam nowe wnioski na świadczenie pielęgnacyjne od lipca. ( będzie 620+ dodatek specjalny 200 = 820 zł + (dodatki ) = 1265 zł :-D :brawo:
nefre - 2013-05-06, 11:12

To już trzeba składać wnioski?? do czerwca obowiązuje te aktualne, prawda??
kasia551210 - 2013-05-06, 14:44

Panie zadzwoniły, :roll: i dały wnioski, mówią że potem może będą kolejki, a tak to mam już z głowy. ;-)
aagguulllaaa - 2013-05-06, 14:51

u nas też dzwonili że mamy złożyć wnioski już teraz :)
nefre - 2013-05-06, 15:22

To podjadę jutro i zapytam :)

a kiedy następna podwyżka świadczenia? ;-)

ewelin27 - 2013-05-06, 15:35

U mnie pieniążki w maju będą tzn dodatkowe te 200 zł
Co do wniosków powiedziano mi,że będzie można składać dopiero później tak jak pisali

rybcia - 2013-05-06, 17:33

U nas wypłacili 200zł :spoko:
ptaszynka44 - 2013-05-06, 17:44

kasia551210 napisał/a:
Ja również dostałm 200 zł na konto :-D . Dziś złożyłam nowe wnioski na świadczenie pielęgnacyjne od lipca. ( będzie 620+ dodatek specjalny 200 = 820 zł + (dodatki ) = 1265 zł :-D :brawo:

Co to za kwota?

grażyna - 2013-05-06, 17:56

Normalna. Jeśli bierze się jeszcze zasiłek rodzinny i dodatki do niego :-) .
vagabunda8 - 2013-05-06, 19:42

Pewno już było, ale dla przypomnienia Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
klooocuszek - 2013-05-06, 20:10

Hmm... No to już zgłupiałam, niby nie trzeba wniosków, a teraz piszecie, że jednak jakieś trzeba złożyć, więc jak?

Jak to jest w Poznaniu??? Mimi3 Ty zawsze na bieżąco :tak: wiesz coś?

mimi3 - 2013-05-06, 21:54

Honiu na te 200 nie trzeba nic składać.
A czy można przed 1 lipca złożyć wniosek na świadczenie to nie wiem,ja jakieś 3 tygodnie temu zarezerwowałam na 1 lipca termin w moprze przez necik. Jeśli można by szybciej składać wnioski to chętnie skorzystam,ale na razie nic nie wiem.
A za kwiecień Pń jeszcze nie wypłacił,przynajmniej ja nie mam jeszcze ;/

efcia - 2013-05-07, 10:15

U nas też jeszcze nie ma tych 200zł.
zula - 2013-05-07, 10:45

U nas na te dodatkowe 200 zl trzeba składać wnioski i.....właśnie go mam przed sobą .Mam tam rubrykę o dochodach ;/
iwi - 2013-05-07, 11:28

Mi przed chwilą pani z GOPSu dzwoniła, że mogę odebrać decyzję na te 200zł.
grażyna - 2013-05-07, 16:28

zula napisał/a:
U nas na te dodatkowe 200 zl trzeba składać wnioski i.....właśnie go mam przed sobą .Mam tam rubrykę o dochodach ;/

:wow: :mur:
Pytałaś na podstawie jakich przepisów skoro w rozporządzeniu mówi sie wprost, że wnio9sków o 200zł nie trzeba?

klooocuszek - 2013-05-07, 18:30

mimi3 napisał/a:
Honiu na te 200 nie trzeba nic składać.
A czy można przed 1 lipca złożyć wniosek na świadczenie to nie wiem,ja jakieś 3 tygodnie temu zarezerwowałam na 1 lipca termin w moprze przez necik. Jeśli można by szybciej składać wnioski to chętnie skorzystam,ale na razie nic nie wiem.
A za kwiecień Pń jeszcze nie wypłacił,przynajmniej ja nie mam jeszcze ;/

Czyli w lipcu składamy nowe wnioski ogólnie na świadczenie? Bo ja mam świadczenie przyznane do 30.06.2015r.

zula - 2013-05-07, 19:33

grażyna napisał/a:
zula napisał/a:
U nas na te dodatkowe 200 zl trzeba składać wnioski i.....właśnie go mam przed sobą .Mam tam rubrykę o dochodach ;/

:wow: :mur:
Pytałaś na podstawie jakich przepisów skoro w rozporządzeniu mówi sie wprost, że wnio9sków o 200zł nie trzeba?


Wprowadziłam Was w błąd.To jest właśnie nowy wniosek na pielęgnacyjne i w zasadzie to nazywa się Wniosek o ustalenie specjalnego zasiłku opiekuńczego 2012/2013.Jutro to pojadę złożyć .Coś mi się nie widzi z ten wniosek :nie: l
Czy ja czegoś nie doczytałam w tych nowych przepisach???Będzie teraz to zależne od dochodu????Czy nie????

Alicja - 2013-05-07, 19:36

Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie uzależniony od dochodu :tak:
Ale on nas-rodziców dzieci niepełnosprawnych nie dotyczy :nie:
kilka postów wyżej Baha wkleiła link.

grażyna - 2013-05-07, 21:09

My nadal będziemy dostawać świadczenie pielęgnacyjne. To coś innego niż opiekuńcze.
kasia551210 - 2013-05-07, 21:32

zula napisał/a:
U nas na te dodatkowe 200 zl trzeba składać wnioski i.....właśnie go mam przed sobą .Mam tam rubrykę o dochodach ;/

Ja odebrałam decyzję o specjalnym dodatku -200 zł od kwietnia 2013 do grudnia 2013. A nowe świadczenia są przyznawane na nowych zasadach jak pisze BaHa i dlatego trzeba składac nowe wnioski, ale to naprawdę 3 min wypełniania, można na miejscu Panie pomogą tylko trzeba wcześniej xsero dowodu osobistego

emilka - 2013-05-07, 22:01

No i decyzja podjęta.Przechodzę na świadczenie. Dziś złożyłam wypowiedzenie w pracy.
Powinnam się cieszyć a mi jakoś źle na serduchu :cry: Lubiłam swoją pracę.

zula - 2013-05-07, 22:42

kasia551210 napisał/a:
zula napisał/a:
U nas na te dodatkowe 200 zl trzeba składać wnioski i.....właśnie go mam przed sobą .Mam tam rubrykę o dochodach ;/

Ja odebrałam decyzję o specjalnym dodatku -200 zł od kwietnia 2013 do grudnia 2013. A nowe świadczenia są przyznawane na nowych zasadach jak pisze BaHa i dlatego trzeba składac nowe wnioski, ale to naprawdę 3 min wypełniania, można na miejscu Panie pomogą tylko trzeba wcześniej xsero dowodu osobistegoCholewcia to ta urzędniczka dała mi inny wniosek.Wypełniałam go 40 min ;/ Na to wychodzi że u nas te zwykłe socjalne guzik wiedzą ;/

mamusiaPiotrusia - 2013-05-10, 07:24

I nam wreszcie wpłynęło 200 zł :) W samą porę :)
A wniosek już mam i miła pani kazała złożyć zaraz na początku czerwca:)

sobalinka - 2013-05-10, 11:19

My też mamy 200 :spoko:
ewelin27 - 2013-05-10, 16:50

Mi przyszło pismo w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
Poinformowano mnie,że w tym miesiącu wpłynie dodatkowe 200 zł :spoko:

mimi3 - 2013-05-10, 17:47

Pń też wypłacił w tym tygodniu za kwiecień i maj. Dzisiaj dostałam wiadomość że przyszło pisemko o dodatkowych 200 zł od kwietnia do czerwca 2013.
A później wydadzą kasę na dodatkowe znaczki pocztowe żeby przysłać pisemko że dodatek będzie od lipca do grudnia.

dagi - 2013-05-10, 19:47

Ja dostałam 200 :-)
klooocuszek - 2013-05-10, 22:52

mimi3 napisał/a:
Pń też wypłacił w tym tygodniu za kwiecień i maj.

Hmm... te 200zl? Nic do mnie nie doszło :nzastanawianie:

mimi3 - 2013-05-11, 06:21

Tak te 200 x 2 czyli za kwiecień i za maj ;-)
Manu - 2013-05-11, 08:46

mimi3 napisał/a:
Tak te 200 x 2 czyli za kwiecień i za maj ;-)

Tak :-D

gosiulkat - 2013-05-11, 09:28

My nic nie dostaliśmy.
betka533 - 2013-05-15, 13:39

Ja dziś dostałam zasiłek z wyrównaniem za kwiecień i maj :)
klooocuszek - 2013-05-15, 14:57

Mi Poznań wypłacił w poniedziałek, więc oni to chyba transzami puszczali, bo mimi miała wcześniej.
Manu - 2013-05-16, 17:06

Ja miałam dziś dostać 200x2 i nie dostałam :-x :-x :-x :-x
grażyna - 2013-05-16, 21:46

U nas też cisza. Ale się nie dziwię... księgowa zdaje się miała iść na urlop...
Roboty mają huk. Chyba z trzydzieści parę osób pobiera u nas w gminie to świadczenie :roll:

gosiulkat - 2013-05-16, 23:10

My też nic nie dostali :-?
Manu - 2013-05-17, 08:51

Dzwoń gosiu do Mopsu
Ja dzwoniłam do swojego i dostanę kaskę albo dziś popołudniu ,albo 21 czerwca.
Ale będą :jupi:

Alicja - 2013-05-17, 08:54

Bez dzwonienia też będą ;-)
Manu - 2013-05-17, 08:55

No ale ja zawsze dzwonię dla pewności,bo kasa mi potrzebna na już.
gosik2 - 2013-05-17, 11:44

Dziewczyny, ile w sumie obecnie wynosi świadczenie, 820zł? Rozmawiałam wczoraj z koleżanką, która twierdzi, że dostaje 520zł :wow:
Manu - 2013-05-17, 12:06

820zł
vagabunda8 - 2013-05-17, 12:17

gosik2 napisał/a:
Dziewczyny, ile w sumie obecnie wynosi świadczenie, 820zł? Rozmawiałam wczoraj z koleżanką, która twierdzi, że dostaje 520zł :wow:


Na decyzji o przyznaniu świadczeń widnieje kwota 520 pln. Teraz dostajemy jeszcze 100pln + 200pln jako dodatek specjalny. Czyli w sumie 820pln. Od Lipca 2013 świadczenie będzie wynosiło 620pln + 200pln dodatku specjalnego, do grudnia 2013. Od stycznia mają obowiązywać zupełnie inne zasady. Jeszcze do końca nie wiadomo, bo trwają rozmowy :/

gosik2 - 2013-05-17, 12:37

ok, dzieki za wyjaśnienia :-)
abejbe - 2013-05-17, 20:58

My dziś dostaliśmy pełną kwotę 820 + inne. :-)
anna_maria - 2013-05-17, 23:32

Ja dziś dostałam decyzję o dodatkowych 200 zł od kwietnia do czerwca i przyszło na konto 200 zł (z dopiskiem że za maj). A za kwiecień nic.
Czy te 100 zł, które wcześniej było jako dodatkowe też wypłacają czy już nie?

vagabunda8 - 2013-05-18, 07:35

Wypłacają, zadzwoń w poniedziałek i zapytaj o kwietniową wpłatę zaległych 200pln
Alicja - 2013-05-18, 10:39

Rzeczywiście, w naszym mieście wypłacili dodatkowe 200zł za maj
Justyna1972 - 2013-05-18, 11:59

Ja też dostałam w poniedziałek...z wyrównaniem za kwiecień :jupi:
Manu - 2013-05-18, 13:54

Ja dostałam wczoraj ,i juz nie mam całego świadczenia,o niczego ,juz mi się nic nie chce.
grażyna - 2013-05-24, 07:24

W końcu i u nas się sprężyli. Wczoraj wieczorem wpłynęło. Dostałam też zaległe 200 zł za kwiecień.
Na turnus jak znalazł ;-) .

ewelin27 - 2013-05-24, 07:28

Mi wczoraj przelali pieniążki - te zaległe 200 zł za kwiecień też :jupi:
Przyda się więcej kaski :spoko:

anna_maria - 2013-05-24, 11:25

Czy oprócz tych 200 zł wypłacają Wam też przyznane wcześniej dodatkowe 100 zł za kwiecień i maj? U nas dalej posucha :)
mariola - 2013-05-24, 11:49

Dzisiaj otrzymałam zasiłek za maj-całą kwotę 820zł :brawo:
vagabunda8 - 2013-05-24, 12:25

anna_maria napisał/a:
Czy oprócz tych 200 zł wypłacają Wam też przyznane wcześniej dodatkowe 100 zł za kwiecień i maj? U nas dalej posucha :)


Tak, powinnaś dostawać świadczenia 520 pln + 100pln + (od kwietnia)200pln.

anna_maria - 2013-05-26, 20:37

No to czekam.. :-)
nefre - 2013-05-27, 17:48

U nas w tym miesiącu wypłacili całość, bez rozbić, po prostu 820 zł (plus rodzinne).
aga1 - 2013-05-28, 07:51

Nas też pocieszyli i dali wyrównanie. HA ha inwestycji też nie brakuje . :-D
anna_maria - 2013-05-30, 00:30

U nas mają jakiś system ratalny, za maj już też mam 200, ale jeszcze czekam na 100 :lol:
efcia - 2013-05-30, 08:01

A ja myślałam że wypłacili mi tylko za maj i już chciałam dzwonić i pytać o kwiecień ale weszłam na konto i niespodzianka, ze za kwiecień 200zł było ostatniego kwietnia. Przeoczyłam jakoś :-?
nefre - 2013-06-05, 10:37

Marzenia wstawiła na FB taki oto link do bloga :arrow: stacja autyzm

Myślę, że może to dotyczyć nas wszystkich, pobierających świadczenie pielęgnacyjne... poczytajcie.

monikagr - 2013-06-05, 12:28

:mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
i to jest własnie to, z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym, popracowałam w zawodzie prawie rok i z własnej nieprzymuszonej woli, zostawiałam swoje piękne biurko, pełen kwiatów pokój i inne przywileje. Nie odnalazłam się w zawodzie moich marzeń :nie: , te nakazy, zakazy, punkty i podpunkty, przepisy, ograniczony budżet, a i tak zazwyczaj korzystają Ci "bardziej zaradni" a Tych co mają uzasadnione potrzeby prześwietla się na 10-tą stronę. Oj dużo by opowiadać, teraz jestem po drugiej stronie, inne miasto, jeszcze innymi prawami się rządzi wrrrrr

vagabunda8 - 2013-06-05, 15:18

nefre napisał/a:
Marzenia wstawiła na FB taki oto link do bloga :arrow: stacja autyzm

Myślę, że może to dotyczyć nas wszystkich, pobierających świadczenie pielęgnacyjne... poczytajcie.


.... to jest przygrywka tego co "może" nam zafundują od stycznia 2014r. ;/

groszek - 2013-06-05, 15:54

Dostałam postępowanie administracyjne że kończy mi się Świadczenie Pielęgnacyjne ( nie wiem po co bo wszystkim się kończy) czy mam iść w te siedem dni i zgłosić, że będe się starała o przedłużenie na nowych warunkach , czy są już nowe papiery do wypełnienia?
Ktoś już z Was wypełnial nowe papiery?

Mama Ewy - 2013-06-05, 17:15

Aniu,dobrze,że przypomniałaś,trzeba składać.
affelti - 2013-06-05, 20:13

Tak, trzeba składać nowe wnioski. Ja właśnie mam w domu do wypełnienia, termin jest do końca czerwca.
monikagr - 2013-06-05, 20:27

jestem świeża w tej kwestii, jak tydz. temu składałam wniosek, zapytałam panią na ile on jest ważny, powiedziała, że tyle na ile dziecko ma orzeczenie. A WY dziewczyny wspominacie, że do końca czerwca składa się nowe wnioski, to jak to jest ??
ewelin27 - 2013-06-05, 20:38

Ja mam nowy wniosek i jutro idę go oddać
Jak zwykle potrzeba u mnie : ksero dowodu,ksero orzeczenia i ksero aktu urodzenia
Muszę wszystko zanosić znowu :-x a przecież świadczenie i zasiłek mam do końca obowiązującego orzeczenia :-x
Biurokracja i tyle :-x

Asiulinka27 - 2013-06-05, 21:44

Ja składałam wczoraj nowy wniosek. Nie musiałam donosić żadnych kserówek.
Jedyną nowością było wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, że wymaga stałej opieki itp.

grażyna - 2013-06-05, 21:48

A to po jakie licho? To już im orzeczenie nie wystarczy? My rodzice mamy jeszcze poświadczać, że komisja orzekła prawdę :-?

Co powiat to obyczaj :] .

Jutro idę do gminy to zobaczę co u nas wymyślili.

mimi3 - 2013-06-05, 22:36

z tego co wiem to u nas też już są nowe wnioski do pobrania, też chyba jest oświadczenie o zdrowiu. Pojadę po wniosek raczej dopiero w poniedziałek, najprędzej w piątek. To napiszę jakie nowości są u nas w Pń.
renia33 - 2013-06-05, 23:50

A u mnie w opiece powiedziano, że nowy wniosek mam wypełnić na początku lipca ( na miejscu w opiece). Mam mieć ze sobą dowód osobisty, akt urodzenia Werki, zaświadczeniu z KRUS o ubezpieczeniu i orzeczenie. Tylko, że orzeczenie kończy się 17 lipca, po 17 czerwca mam składać wniosek na nowe, a pani w opiece jest święcie przekonana, że w tym pierwszym tygodniu lipca będzie już nowe orzeczenie :roll:

Co powiat to obyczaj :] .
Dokładnie grażynko :-D

EDIT
Tak sobie pomyślałam, że może właśnie ze wzgl. na kończące się orzeczenie, dopiero w lipcu...

ptaszynka44 - 2013-06-06, 13:05

Ja z kolei potrzebuję; ksero dowodu osobistego,ksero orzeczenia i zaświadczenie,że mnie mąż ubezpiecza.Najlepsze ,że koleżanka wczoraj trafiła na urzędniczkę z która wszystko załatwiła na miejscu miała tylko dowód osobisty. Na pytanie czemu ja muszę latać po zaświadczenie o ubezpieczeniu,urzędniczka z rozbrajającą szczerością wyjaśniła,że ona słyszała,że trzeba, a inni ,że wystarczy oświadczenie. Ewelin27 pisze jeszcze o kserze aktu urodzenia,to każda z nich ma inne wymagania ,a urząd ten sam.
Anielka - 2013-06-06, 13:13

Dzisiaj dzwoniłam do naszego bydgoskiego MOPS-u. Można już składać wnioski. Wystarczy podejść i wypełnić druk na miejscu.
ewelin27 - 2013-06-06, 13:22

ptaszynka44 napisał/a:
Ja z kolei potrzebuję; ksero dowodu osobistego,ksero orzeczenia i zaświadczenie,że mnie mąż ubezpiecza.Najlepsze ,że koleżanka wczoraj trafiła na urzędniczkę z która wszystko załatwiła na miejscu miała tylko dowód osobisty. Na pytanie czemu ja muszę latać po zaświadczenie o ubezpieczeniu,urzędniczka z rozbrajającą szczerością wyjaśniła,że ona słyszała,że trzeba, a inni ,że wystarczy oświadczenie. Ewelin27 pisze jeszcze o kserze aktu urodzenia,to każda z nich ma inne wymagania ,a urząd ten sam.

Tak ja musiałam dać jeszcze akt urodzenia Kuby a ten sam urząd

ptaszynka44 - 2013-06-06, 13:32

Ty za to nie musiałaś mieć zaświadczenia o ubezpieczeniu.Ja dziś wzięłam wniosek,przy składaniu się okaże co jeszcze :-?
vagabunda8 - 2013-06-06, 14:14

Od nas ( W-wa Ochota, bo co dzielnica-gmina to co innego mówią), życzą sobie zaświadczenia z Urzędu Pracy, że nie figuruję w rejestrze bezrobotnych. Zaświadczenie ważne jest 3 tygodnie.
grażyna - 2013-06-06, 17:36

Złożyłam dziś wniosek, wypełniłam na miejscu. Ode mnie nie chcieli nic, tylko kilka podpisów ;-) . Pani sobie wszystko skserowała z naszej dokumentacji. Podpisałam też pod groźbą karalności oświadczenie, że opiekuję się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, nie pracuje zarobkowo i że ubezpieczona jestem przy mężu :roll: .
ewelin27 - 2013-06-06, 18:47

grażyna napisał/a:
Złożyłam dziś wniosek, wypełniłam na miejscu. Ode mnie nie chcieli nic, tylko kilka podpisów ;-) . Pani sobie wszystko skserowała z naszej dokumentacji. Podpisałam też pod groźbą karalności oświadczenie, że opiekuję się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, nie pracuje zarobkowo i że ubezpieczona jestem przy mężu :roll: .

Ja poprosiłam Panią żeby mi zrobiła xero aktu urodzenia od Kuby z moich dokumentów (bo nie miałam przy sobie) to jej odpowiedź była taka :
Nie mogę tego zrobić proszę przynieść komplet dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem :-x :-x

klooocuszek - 2013-06-08, 08:13

mimi3 napisał/a:
z tego co wiem to u nas też już są nowe wnioski do pobrania, też chyba jest oświadczenie o zdrowiu. Pojadę po wniosek raczej dopiero w poniedziałek, najprędzej w piątek. To napiszę jakie nowości są u nas w Pń.

Jak byłam ostatnio to były jeszcze stare wnioski i pani nic nie mówiła o nowych :-x A gdy pytałam jakie dokumenty dołączyć to powiedziano mi że żadne bo przecież wszystko juz mają :] no zobaczymy jak wyjdzie w praniu. No i nam w zawiadomieniu napisali, że wnioski składać od 1.07, ciekawe czy się wyrobia i w lipcu jeszcze wypłaca świadczenie :roll:
Mimi daj znać czego się dowiedziałaś;)

groszek - 2013-06-08, 21:29

Byłam w piątek.Dostałam nowe druki do wypełnienia.Mam przyjść w lipcu z dowodem osobistym... :tak:
Justyna1972 - 2013-06-08, 21:54

Ja już złożyłam wniosek,żebym miała ciągłość wypłaty świadczenia...
Ci co złożą w lipcu dostaną świadczenie w późniejszym terminie z wyrównaniem...
Tak,przynajmniej jest u nas.....

mamusiaPiotrusia - 2013-06-09, 12:21

O i ja przy pobieraniu wniosku dowiedziałam się że nic nie trzeba a przy składaniu miły pan poinformował mnie że potrzeba zaświadczenie z ZUS , KRUS, UP myślałam że szlak mnie trafi i teraz czeka mnie jeszcze rundka by pozbierać papiery :-x
grażyna - 2013-06-09, 13:45

Podziwiam inwencje twórczą naszych urzędników :roll: .
Jedno państwo, jedno świadczenie pielęgnacyjne, jedna ustawa... a interpretacji multum..

Moja pani w urzędzie mówi, że w lipcu będą mieli szkolenie. Rychło w czas. Skoro zmiany obowiązują od 1 lipca.

angelika kuspa - 2013-06-09, 14:06

A ja składałam nowy wniosek w lutym, bo skończyło się nam orzeczenie i teraz już nie muszę składać :jupi: :jupi: :jupi:
vagabunda8 - 2013-06-09, 14:59

angelika kuspa napisał/a:
A ja składałam nowy wniosek w lutym, bo skończyło się nam orzeczenie i teraz już nie muszę składać :jupi: :jupi: :jupi:


Ale pamiętaj, że na decyzji musisz mieć 620 pln, nie 520pln. Pilnuj, żeby przysłali Ci nową.

Joanna - 2013-06-09, 20:53

A ja mam przynieść moje zaświadczenie o dochodach za 2011 i 2012 choć wiedzą że jestem na świadczeniu...
grażyna - 2013-06-09, 22:51

Czy tej samowolki urzędniczej nikt nie może ukrócić?

Dlaczego takie nękanie uchodzi im bezkarnie? Przecież to nękanie- przynosić, odnajdywać stare zaświadczenia o dochodach skoro świadczenia od dochodu nie zależy?!

:evil:

elzunia - 2013-06-09, 23:26

Też przeczytałam .W tych czasach możemy się wszystkiego spodziewać a zwłaszcza po roku 2014 zobaczymy co nam urzędnicy za prezentują niespodziankę. :nie:
vagabunda8 - 2013-06-10, 10:26

grażyna napisał/a:
Czy tej samowolki urzędniczej nikt nie może ukrócić?

Dlaczego takie nękanie uchodzi im bezkarnie? Przecież to nękanie- przynosić, odnajdywać stare zaświadczenia o dochodach skoro świadczenia od dochodu nie zależy?!

:evil:


Dla zniechęcenia Grażynko, żeby umordować. Zaświadczenie o dochodach potrzebne jak ktoś się stara o rodzinne i rehabilitacyjne. Boję się tego nowego roku. :cry:

emilka - 2013-06-10, 11:50

Szkoda że tak daleko mieszkam od Warszawy. Też bym tam ciągle łaziła.Ale trzymam mocno kciuki za tych co mogą.
Choć często tam bywam w tej Warszawie i będę za tydzień. A za tydzień przypadkiem nic nie ma ?

kabatka - 2013-06-10, 12:19

Wydzieliłam dwa posty do nowego tematu :arrow: Śmierć dziecka a środki do życia po jego śmierci.
Manu - 2013-06-10, 14:44

U nas dopiero można składać papiery w lipcu.
mimi3 - 2013-06-10, 17:05

Poznań,byłam dziś w przelocie w moprze po wiosek i miła pani poinformowała mnie że, już można składać wnioski. W zasadzie nic przy sobie nie miałam,poza numerem konta które jakoś zawsze mam. Pani nie chciała kserówek orzeczenia,dowodu nic. Jest jedna nowa kartka której wcześniej nie było czy mamy my lub ktoś w rodzinie świadczenie,na tej kartce jeśli dobrze pamiętam było trzeba dopisać że nie zarobkuję i nie jestem zerejestrowana w pup. Dziewczyny nie trzeba czekać w Pń do lipca ;-)
Joanna - 2013-06-10, 20:14

vagabunda8 napisał/a:
grażyna napisał/a:
Czy tej samowolki urzędniczej nikt nie może ukrócić?

Dlaczego takie nękanie uchodzi im bezkarnie? Przecież to nękanie- przynosić, odnajdywać stare zaświadczenia o dochodach skoro świadczenia od dochodu nie zależy?!

:evil:


Dla zniechęcenia Grażynko, żeby umordować. Zaświadczenie o dochodach potrzebne jak ktoś się stara o rodzinne i rehabilitacyjne. Boję się tego nowego roku. :cry:


A nic z tego ja musiałm przynościć za 2011 i 2012 tylko do złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacujne to co wchodzi w życie z wraz z lipcem, może sprawdzają czy nie dorabiam, sama nie wiem

ptaszynka44 - 2013-06-14, 12:01

Dostałam decyzję na świadczenia od 01.07 13 r do 31.10.15( do tego terminu mamy ważne orzeczenie) na kwotę 620 zł.
nefre - 2013-06-24, 18:53

Byłam dziś w MOPSie zapytać co dalej ze świadczeniem. Pani dała mi do wypisania wniosek, podyktowała dane, których nie pamiętałam i to wszystko. Decyzja będzie do odebrania w lipcu.
Nic nie musiałam donosić. Wszystko z marszu :-)
Taki MOPS się chwali ;-) :spoko:

emilka - 2013-06-25, 12:00

A mam takie pytanko odnośnie opieki medycznej na świadczeniu.
Z dniem 30 czerwca kończę pracę i przechodzę na świadczenie.Czwartego lipca mam wizytę u dentysty na NFZ. Czy mnie zdążą ubezpieczyć czy będzie to wizyta prywatna niestety ?

Wojtala - 2013-06-25, 12:04

emilka napisał/a:
A mam takie pytanko odnośnie opieki medycznej na świadczeniu.
Z dniem 30 czerwca kończę pracę i przechodzę na świadczenie.Czwartego lipca mam wizytę u dentysty na NFZ. Czy mnie zdążą ubezpieczyć czy będzie to wizyta prywatna niestety ?


A ubezpieczenie męża? przecież "podpiąć" Cię mogą pod nie.

angelika kuspa - 2013-06-25, 14:07

Ubezpieczenie NFZ jest ważne jeszcze miesiąc.(tak mnie kiedyś poinformowała pani w urzędzie pracy)(
monikagr - 2013-06-25, 14:12

Edytko, za mną już papierkowe sprawy co do świadczenia.
Jeśli Tomcio pracuje to idziesz pod jego ubezpieczenie, on Cię zgłasza, a jeśli nie to wypelniasz formularz z prośbą o ubezpieczenie zdrowotne od miasta.

natan - 2013-06-25, 14:14

U nas w MOPS' ie pani mi poweidziała,że jeżeli nie jestem samotna to tylko mąż mnie w pracy może ubezpieczyć.
monikagr - 2013-06-25, 16:00

natan napisał/a:
U nas w MOPS' ie pani mi poweidziała,że jeżeli nie jestem samotna to tylko mąż mnie w pracy może ubezpieczyć.


teoretycznie tak jest, w praktyce może być inaczej....

emilka - 2013-06-25, 20:51

Dzięki dziewczyny. To od pierwszego dziaciaczki i mnie będzie mężulko ubezpieczał.
Manu - 2013-07-01, 11:13

Powiedzcie mi czy u was też był, przeprowadzony wywiad z Mopsu.Mnie ma nawiedzić pani w środę.
monikagr - 2013-07-01, 11:57

nieee u mnie nie
Manu - 2013-07-01, 14:38

Nie wiem czy mam jakieś rzeczy pochować :lol: :lol: .Co by mi świadczenia nie odebrali ;-)
anita1978 - 2013-07-01, 15:56

Manu napisał/a:
Nie wiem czy mam jakieś rzeczy pochować :lol: :lol: .

Może zrób się na straszydło co dopiero wstało z łózka :lol: i powiedz że nię masz czasu jak człowiek wyglądać :lol: :lol: :lol: :lol:

Manu - 2013-07-01, 16:52

anita1978 napisał/a:
Manu napisał/a:
Nie wiem czy mam jakieś rzeczy pochować :lol: :lol: .

Może zrób się na straszydło co dopiero wstało z łózka :lol: i powiedz że nię masz czasu jak człowiek wyglądać :lol: :lol: :lol: :lol:


Kurde mogłam okien nie myć dzisiaj .Ja tak będę wyglądać bo rano przychodzi.

emka205 - 2013-07-01, 18:54

Manu, trochę się lepiej ogarnij, bo jeszcze ci dzieci wezmą ;-)
nefre - 2013-07-01, 20:29

Manu, a Pani z Mopsu czymś argumentowała tą wizytę??

Tutaj wrzuciłam coś na temat kontroli z Mopsu... :-?

Manu - 2013-07-01, 21:46

Nic nie mówiła,ale ponoć teraz od od lipca są takie procedury.
vagabunda8 - 2013-07-01, 22:04

Manu napisał/a:
Nic nie mówiła,ale ponoć teraz od od lipca są takie procedury.


Manu, to są procedury gminne nie ogólnokrajowe. Nie powinni brać pod uwagę niczego innego, tylko, czy faktycznie opiekujesz się dzieckiem. Były sygnały, że dzieci były oddawane do ośrodków całotygodniowych, a rodziny brały świadczenia. Jeżeli dostaniesz jakikolwiek papier, na którym będzie napisane, że świadczenie nie zostanie Ci przyznane, bo masz pralkę, lodówkę, telewizor na ścianie, itp. Bo masz czysto, a wódka nie stoi na stole, a mąż dba o Was, daj mi proszę znać na pv. Ale musisz mieć jakąś decyzję/raport/opinię.

anita1978 - 2013-07-01, 22:27

Manu napisał/a:
Nic nie mówiła,ale ponoć teraz od od lipca są takie procedury.

Daj znać jak będzie juz po :-)

Manu - 2013-07-02, 07:48

Ok dam napewno znać,jutro będzie o 10.
nefre - 2013-07-02, 10:03

Najlepiej jakbyś w ten dzień zostawiła Hanię w domu ... ;-) Pani zobaczy dziecko wspinające się po meblach, rozrzucające zabawki, biegające jak perszing itp.. ;-) dodatkowo spiesz się, że niby macie wizytę u jednego ze specjalistów i pakuj torbę z przydatnymi rzeczami na wizytę (przekąski, picie, zabawki, kredki, książeczki, autka, kilka par ubrań na przebranie w razie draki, możesz nocnik pakować :P (pani nie musi wiedzieć, czy ona korzysta, czy nie) ;-)

Powodzenia, daj znać co i jak :*

Irenka - 2013-07-02, 14:36

Niby po co ten wywiad? :?:
Masz prawo mieć sprzęt RTV i AGD w domu, możesz mieć luksus i być bogata, przecież świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na dochód.
Żeby w innych sprawach pracownicy MOPS-ów byli tak gorliwi :okular:

klooocuszek - 2013-07-02, 17:36

vagabunda8 napisał/a:

Nie powinni brać pod uwagę niczego innego, tylko, czy faktycznie opiekujesz się dzieckiem.

A co, jeśli dziecko chodzi do przedszkola? Taka pani przyjdzie i dziecka nie ma w domu, wówczas nie zobaczy jak mama opiekuje się dzieckiem :-?
Manu, ale Ci się trafiło :roll:

Manu - 2013-07-02, 17:51

No Hanka będzie w domu ,bo w wakacje ją nie puszczam.Mam posprzątane jak nigdy,jak Hanka pójdzie spać umyje podłogi i poprasuję.Zaraz jak wyjdzie to wam zdam relację.Może ją nagrać na dyktafon co?
Ania Bydgoszcz - 2013-07-02, 19:50

Ja właśnie dzisiaj dostałam decyzję na nowe świadczenie pielęgnacyjne oraz te dodatkowe 200 zł przyznane do końca tego roku.
vagabunda8 - 2013-07-02, 20:57

klooocuszek napisał/a:
vagabunda8 napisał/a:

Nie powinni brać pod uwagę niczego innego, tylko, czy faktycznie opiekujesz się dzieckiem.

A co, jeśli dziecko chodzi do przedszkola? Taka pani przyjdzie i dziecka nie ma w domu, wówczas nie zobaczy jak mama opiekuje się dzieckiem :-?
Manu, ale Ci się trafiło :roll:


Faktycznie może lepiej, żeby dziecko było w domu, a w takiej sytuacji zawsze możesz poprosić, żeby pani przyszła jak wrócisz z małą z przedszkola.

gudinek09 - 2013-07-02, 21:05

też dostałam taką decyzję 620 i 200 do końca roku bez zbędnych wizyt pan z opieki
Manu - 2013-07-03, 11:24

No i była bardzo sympatyczna pani.Pogadałyśmy ,pośmiałyśmy się.Wypisałam tysiące karteczek i deklaracjii.
Pani pytała o dochód w rodzinie o to czy są jakieś opłaty,gaz światło,kredyt,leki,itp.
Czy mamy ubikację,osobne pokoje ,lodówkę piec,telewizor,czy mamy telefony i auto i ile nas to wszystko kosztuje.Czy chodzę z Hanką na rehabilitację,czy chodzę po specjalistach.Czy ją myję ubieram,chodzę na spacery.

Pytała się czy popijamy i czy bierzemy narkotyki,nawet adresy zamieszkania rodziców i teściów spisała.

Ja się jej wprost zapytałam ,czy mogą mi odebrać świadczenie powiedziała że mogą. I że mam czekac na pisemko.

Pytam się po co te kontrole ,bo nigdzie takiego czegoś nie ma,a ona mi na to że to ustala Mops,w danym mieście.
Noż kużwa po co to wszytko,trafia mnie jak o tym myślę :-x :-x :-x
Więc czekam na decyzję.Amen

Irenka - 2013-07-03, 14:26

Manu, te głupie pytania zawarte były w formularzu wywiadu środowiskowego dlatego ci je musiała zadać.
Myślę, że ci świadczenia nie zabiorą bo niby dlaczego?
Zawsze możesz się odwołać.

Manu - 2013-07-03, 14:32

Irenka napisał/a:
Manu, te głupie pytania zawarte były w formularzu wywiadu środowiskowego dlatego ci je musiała zadać.
Myślę, że ci świadczenia nie zabiorą bo niby dlaczego?
Zawsze możesz się odwołać.


No ona mi powiedziałą że moge się zawsze odwołać.

grażyna - 2013-07-03, 23:19

Irenka napisał/a:
Manu, te głupie pytania zawarte były w formularzu wywiadu środowiskowego dlatego ci je musiała zadać.
.

Ten formularz też ktoś ułożył :-?

Iga - 2013-07-04, 06:29

Ten formularz chyba jest niezmieniany od lat 70. Tak jak zasiłek. Kiedyś może takie sprzęty to był luksus.

Z drugiej strony jeszcze istnieją takie miejsca, gdzie ludzie nie mają łazienki, telewizora i w 10 osób mieszkają w jednym pokoju.

Tylko, że posiadanie tego wszystkiego powinno być normą i nie powinno mieć wpływu na żadne negatywne decyzje.

sobalinka - 2013-07-04, 07:01

Manu nie pękaj, ja też będę miała kontrolę, jak wróce z turnusu logopedycznego :-?
Irenka - 2013-07-04, 08:24

grażyna napisał/a:

Ten formularz też ktoś ułożył :-?


No, mądre głowy w ministerstwie :okular:

Formularz wywiadu z takiej postaci (zmieniano tylko drobne szczegóły) obowiązuje jak się nie mylę od 1998 r.

Też uważam, że posiadanie podstawowych sprzętów, wyposażenia i normalnych warunków życia to już standard i nie powinno mieć to wpływu na przyznanie świadczenia, zwłaszcza świadczenia pielęgnacyjnego, gdzie zupełnie nie ma już teraz znaczenie dochód. Moim zdaniem nie ma podstawy prawnej żeby odmówić lub odebrać świadczenie z powodu .... no właśnie z jakiego powodu - posiadania telwizora, komputera, czystego, zadbanego mieszkania? Bzdura.
Nie przejmuj się Manu.

Jakiś nadgorliwy ten pracownik ;/

Manu - 2013-07-04, 09:58

Dziękuję dziewczyny,dzwoniłam wczoraj do gosiulkat,i ona ma popytac czy w Tychach też chodzą.
Już lepiej,ale wczoraj miałam,straszny ból głowy.

gosiulkat - 2013-07-04, 11:37

Więc informuje, żę w Tychach też mają byc takie kontrole. Wiem to na pewno gdyż mam koleżankę w mopsie, która właśnie chodzi na takie wywiady po mieszkaniach. Powiedziala mi, że przepisy się zmieniły i muszą na takie wywiady chodzić.
margo - 2013-07-04, 12:05

Pracownicy z opieki społecznej byli na niezapowiedzianym wywiadzie w moich teściów :wow: , którzy mieszkająw tym samym budynku na dole. Pan pytał się o wiele rzeczy łącznie z samochodem (określeniem wartości), innymi mieszkaniami, kontem bankowym (ale bez szczegółów) wysokością emerytury, wydatkami były też pytania na ile nam pomagaja przy dziecku, może sobie założą,że babcia może z małą siedzieć... ale babcia zapobiegliwa od razu zaznaczyła ,że podupadła na zdrowiu ( co jest prawdą) :lol: Od lipca musiałam wznowić dokumenty związane z SUO i myślałam, że to dlatego ta wizyta ale teraz to nie wiem gdzie prawda. Jedno jest ;jesteśmy lustrowani :okular:
emilka - 2013-07-04, 17:47

No to nie rozumiem :nie: Po co im to ? Rozumiem jak by sprawdzali czy faktycznie zajmujemy się dzieckiem ale takie pytania ? Trochę nie halo :nie:
vagabunda8 - 2013-07-04, 20:58

Zgadzam się z Waszymi uwagami. Mam do Was prośbę, Jeżeli dostaniecie odmowne decyzje o przyznaniu świadczenia, mimo spełnienia warunków zawartych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Piszcie zażalenia i skargi do MPiPS. Koniecznie!!!! Na protestach jest nas zwykle garstka tych samych rodziców. Do MPiPS na spotkania, zapraszane są 3- matki. Myślę, sobie, że o ile w jakimś stopniu jest zrozumiałe, że nie możecie przyjechać na protesty, o tyle wysłanie maila do MPiPS nie powinno być problemem. Wstępnie mogę napisać, że kolejny protest jest planowany na 12 września.
dagi - 2013-07-04, 21:40

A ja dostałam dzisiaj decyzję że mam przyznane świadczenie pielęgnacyjne do 31.08.2015 w kwocie 620 zł, teraz czekam na decyzję o to 200 zł. Ja myślałam że to wszystko bedzie razem jako kwota 820 zł.
iwonaf - 2013-07-04, 21:55

Ja też dostałam decyzję o przyznaniu świadczenia do 2022 roku, czyli do końca orzeczenia, bez żadnego wywiadu środowiskowego.
angelika kuspa - 2013-07-04, 22:04

A ja myślę, że te kontrole są przez to że zdarzają się rodzice którzy biorą świadczenie na niepełnosprawne dziecko, a wcale się nim nie zajmują. To raczej nie chodzi o to, że ktoś ma za wiele ale o tych co tylko biorą pieniądze i je przepijają a dziecko leży gdzieś zaniedbane albo zamknięte w samo w pokoju. Tak mi się wydaje, a że kwota rośnie to i chętnych na to świadczenie pewnie i więcej się znajdzie.
Manu - 2013-07-04, 22:04

My mamy orzeczenie do końca tego roku,
Moja mama się wnerwiłą jak jej to powiedziałąm i że podałam jej adres.Muszę iś uprzedzić żeby nic nie gadali głupiego,a w szczególności mojego ojca bo on nie rozumie wiele rzeczy po polsku .I czasem gada głupoty.

nefre - 2013-07-05, 09:34

No po prostu mnie telepie jak to czytam.... :-x
Skoro bez względu na dochód świadczenie się należy, to po kigo dioska pytają o dochody, o lodówkę, kotna bankowe itp... :evil:
Manu, tak jak pisała BaHa, jeśli dostaniesz odmowę, pisz skargę.
To tak nie może być, że traktują rodziców dzieciaków niepełnosprawnych, jak zło konieczne...
I jeszcze łażą po rodzinie wypytując... noż, nie mogę :-x

Manu - 2013-07-05, 09:40

Ciekawe ile czasu będę czekała na pisemko?
Moja mama twierdzi że to niezgodne z prawem i że nie może to być, pani z Mopsu.I że nas ktos zakablował.Ja jej na to że to jest pracownik Mopsu ,bo sama się z nią umawiałam.
A ona dalej swoje,i jeszcze bardziej mnie dołuje.

Iga - 2013-07-05, 11:45

Dziewczyny, o co Wam chodzi?

Pobieracie świadczenia, ankieta jaka jest niewydarzona taka jest. Do takich osób kontrola powinna przychodzić raz w roku i sprawdzać w jakich warunkach dziecko się wychowuje. To, że Wy jesteście dobrymi rodzicami to chwała Wam za to. Ale może to w końcu ukróci trzymanie dzieci za szafą, w kojcach itp. Poza tym niech te baby w końcu zaczną pracować.

Maciejka - 2013-07-05, 15:01

Niby racja, niech kontrolują trzymanie dzieci nie wiem gdzie. Ale osobiście bym nie chciała by mi jakieś głupie ankiety robiono. A już tym bardziej rodzinie.
A może obmawiać odpowiedzi na pytania, choćby związane z dochodem, stanem majątkowym jeśli to nie ma wpływu na formalne przyznanie świadczenia?

groszek - 2013-07-05, 15:18

dagi napisał/a:
A ja dostałam dzisiaj decyzję że mam przyznane świadczenie pielęgnacyjne do 31.08.2015 w kwocie 620 zł, teraz czekam na decyzję o to 200 zł. Ja myślałam że to wszystko bedzie razem jako kwota 820 zł.


Ja dzisiaj byłam złożyć papiery. Z sześć kartek wypełniłam w domu, u pani jeszcze dodatkowe 3.min. o te 200 zł.Wygląda na to, że są to dodatkowe pieniądze od lipca do grudnia 2013 i nie wchodzą jako świadczenie tylko jako pomoc finansowa, która się kończy...Nie widzę tu nawet małego kroczku w stronę średniej krajowej :okular:

kasia551210 - 2013-07-05, 18:38

Groszek bardzo wolnymi kroczkami, maleńkimi :okular: ;-) mamy pszedsmak to te 200 zł.
;-)
Ba Ha akutat 12 września mamy wizytę u endokrynologa na Kopernika ale jakby co to poczekamy z Bartoszem
. Tak osobiście to mi nieprzeszkadza jeli przyjdzie Pani z MOPSU na kontrol :] . Uważam iż raz do roku taka kontrol odnośnie sprawowania opieki nad dzieckiem, czy nawet standartów życia , nie mam jakiś luksusów, mamy zaspokojone podstaowe potrzeby; czyli jest łazienka, WC, kuchnia , trzy pokoje , nie za młody samochód i działeczka

Joanna - 2013-07-05, 20:15

Iga napisał/a:
Dziewczyny, o co Wam chodzi?

Pobieracie świadczenia, ankieta jaka jest niewydarzona taka jest. Do takich osób kontrola powinna przychodzić raz w roku i sprawdzać w jakich warunkach dziecko się wychowuje. To, że Wy jesteście dobrymi rodzicami to chwała Wam za to. Ale może to w końcu ukróci trzymanie dzieci za szafą, w kojcach itp. Poza tym niech te baby w końcu zaczną pracować.


Iga ale rodzice pracujacy też bywają wyrodni, to że któraś mama zrezygnowała z pracy i jest z niepełnosprawnym dzieckiem w domu to jeszcze nie powód na kontrolę, to tak jakby do ciebie przyszy bo masz dziecko z orzeczeniem. Moim zdaniem trochę to dziwne.

vagabunda8 - 2013-07-05, 20:26

groszek napisał/a:
...Nie widzę tu nawet małego kroczku w stronę średniej krajowej :okular:


Aniu, nie każdy dostanie najniższą krajową. Ooo byłoby za dobrze, że o średniej nie wspomnę. ;-) Wiele jest jeszcze do zrobienia, tylko na protestach cały czas te same osoby ;/

groszek - 2013-07-06, 09:42

Jak to pisałam to też mi się wydawało, że coś nie tak :lol:
Oczywiście najniższa krajowa i to nie dla wszystkich, bo przecież zajmowanie się własnym dzieckiem to nie praca , a tylko czysta przyjemność nawet upośledzonym!!!

efcia - 2013-07-06, 10:42

A ja dostałam pisemko odnośnie tych 620zł i 200zł, ale tylko na okres miesiąca, bo akurat do końca lipca mamy orzeczenie.
Potem znów od nowa będę musiała składać dokumenty, o ile Dawid dostanie przez komisję te punkty na świadczenie.

Iga - 2013-07-06, 22:50

Joanna napisał/a:

Iga ale rodzice pracujacy też bywają wyrodni, to że któraś mama zrezygnowała z pracy i jest z niepełnosprawnym dzieckiem w domu to jeszcze nie powód na kontrolę, to tak jakby do ciebie przyszy bo masz dziecko z orzeczeniem. Moim zdaniem trochę to dziwne.


Ależ oczywiście, że bywają tacy rodzice. Tylko że świadczenie wypłaca Państwo z budżetu, więc jakby nie było jesteście na utrzymaniu Państwa, więc nie wiem dla czego Was te kontrole dziwią.

Alicja - 2013-07-07, 02:08

gosiulkat napisał/a:
Więc informuje, żę w Tychach też mają byc takie kontrole. Wiem to na pewno gdyż mam koleżankę w mopsie, która właśnie chodzi na takie wywiady po mieszkaniach. Powiedziala mi, że przepisy się zmieniły i muszą na takie wywiady chodzić.


Składałam wniosek w czerwcu i nic kobieta nie mówiła o kontrolach i wywiadach.

vagabunda8 - 2013-07-07, 10:29

Myślę, że kontrole będą i to nawet intensywniejsze jak do tej pory. Minister o świadczeniach I moim zdaniem, ma to swoje uzasadnienie. Wydaje mi się, że świadczeń nie powinni pobierać Ci którzy fikcyjnie opiekują się dziećmi, i innymi członkami rodziny. Zawsze jest tak, że uczciwi płacą jakąś cenę za kombinatorów. Ankiety faktycznie są stare i powinny być zmienione. Może warto pomyśleć, o określeniu do wpisania, w taką ankietę. Nie wiem dokładnie jakiej treści są pytania. Ale np. jak zadawane jest pytanie np, o to czy posiadam konto bankowe "utworzone na potrzeby świadczeniodawcy"? Może coś podobnego? Nie wolno zatajać stanu faktycznego. Stan majątkowy nie ma nic do przyznawania świadczenia. Nie ma kryterium dochodowego.
anna_maria - 2013-07-08, 11:27

Czy oprócz tego wniosku o nowe świadczenie pielęgnacyjne składacie wniosek o nowy dodatek do świadczenia?
Alicja - 2013-07-08, 12:02

W Tychach nie.
Wypisuje się nowe wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i pisemne oświadczenie, że się nie pracuje i nie zamierza.

Joanna - 2013-07-08, 13:56

Iga napisał/a:
Joanna napisał/a:

Iga ale rodzice pracujacy też bywają wyrodni, to że któraś mama zrezygnowała z pracy i jest z niepełnosprawnym dzieckiem w domu to jeszcze nie powód na kontrolę, to tak jakby do ciebie przyszy bo masz dziecko z orzeczeniem. Moim zdaniem trochę to dziwne.


Ależ oczywiście, że bywają tacy rodzice. Tylko że świadczenie wypłaca Państwo z budżetu, więc jakby nie było jesteście na utrzymaniu Państwa, więc nie wiem dla czego Was te kontrole dziwią.


Hyym nauczyciele, urzędnicy, policjanci też płaceni z budżetu co ich też kontrolować, szczerze mówiąc bezpodstawne nachodzenie dla mnie to nie kontrola ale naruszanie prywatności, chyba pewnien okres ten kraj ma za sobą i czas zacząć funkcjonować jak reszta cywilizacji, świadczenie pielęgnacyjne to nie jest zapomoga z mopsu tylko wynagrodzenie za rezygnację z pracy na rzecz wychowywania dziecka niepełnosprawnego i traktowanie od razu rodzica jako potencjalnego oszusta i osobę, którą trzeba kontrolować jest conajmniej nie na miejscu i myślę, że nawet nie do końca zgodne z prawem , skoro robią to tylko nieliczne urzędy.

vagabunda8 - 2013-07-08, 14:05

anna_maria napisał/a:
Czy oprócz tego wniosku o nowe świadczenie pielęgnacyjne składacie wniosek o nowy dodatek do świadczenia?


W W-wie na Ochocie trzeba było wypełnić wniosek o dodatkowe 200pln Do nowego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne trzeba było donieść zaświadczenie z UP, ze się nie figuruje w rejestrze + oświadczenia, że nie mam gospodarstwa rolnego itp. W W-wie, też jest tak, że co gmina, to inne wymagania.

groszek - 2013-07-09, 18:16

Tak, bo u nas na Białołęce wystarczył dowód osobisty( dla osób niejako kontynuujących pobieranie świadczenia)
i pani dołączyła wypełniona przez mnie kartkę z prośbą o te 200zł dodatkowe

emilka - 2013-07-09, 21:56

Ja teraz przeszłam na świadczenie i wypełniałam tylko wniosek. Pani skserowała sobie wszystkie świadectwa, potwierdzenie że gospodarstwa nie ma to tylko słownie i tyle. A czy ja jak składam pierwszy wniosek to muszę też złożyć o te dodatkowe 200 zł ?
vagabunda8 - 2013-07-09, 23:23

emilka napisał/a:
Ja teraz przeszłam na świadczenie i wypełniałam tylko wniosek. Pani skserowała sobie wszystkie świadectwa, potwierdzenie że gospodarstwa nie ma to tylko słownie i tyle. A czy ja jak składam pierwszy wniosek to muszę też złożyć o te dodatkowe 200 zł ?

Powinnaś

emilka - 2013-07-10, 14:12

;/ a kobietki nic mi nie mówiły. Podejdę tam jutro.
Vagabunda dzięki.

Aśka - 2013-07-10, 14:26

A wiecie co mi pani ostatnio w PCPR-ze powiedziała, że jak dziecko chodzi do szkoły (specjalnej, np) to świadczenie nie przysługuje, ja ją wyprowadziłam z błędu ale ile ona matek w ten błąd wprowadziła :roll: Szok!
A świadczenie przysługuje i nie tylko jak się matka z pracy zwolni sama, mnie zwolniono i też przejdę na świadczenie. Do końca lutego jestem w stanie nieczynnym, więc pobieram normalną pensję a później zobaczymy.

halus504 - 2013-07-10, 14:34

Ja dostałam świadczenie 620 zł. bezterminowo i 200 zł do grudnia do Urzędu po nic nie wołali.Żadnych nachodzeń w domu też nie bedę miała. Konkretnie i na temat.
Aśka - 2013-07-10, 14:37

halus504 napisał/a:
Ja dostałam świadczenie 620 zł. bezterminowo i 200 zł do grudnia do Urzędu po nic nie wołali.Żadnych nachodzeń w domu też nie bedę miała. Konkretnie i na temat.


To i u nas też tak jest - z tego co mi mówiła mama Marcinka z zD, który chodzi z Martyną do klasy :tak:

vagabunda8 - 2013-07-10, 16:02

halus504 napisał/a:
Ja dostałam świadczenie 620 zł. bezterminowo i 200 zł do grudnia do Urzędu po nic nie wołali.Żadnych nachodzeń w domu też nie bedę miała. Konkretnie i na temat.


Świadczenie nie może być bezterminowo, a na czas określony orzeczeniem o niepełnosprawności :D Sprawdź i wyjaśnij, bo będą kazali Ci zwrócić nienależne pobraną kasę.

Jolanta - 2013-07-10, 17:58

A dlaczego świadczenie nie może być bezterminowo,jeżeli córka halus 504 ma skończone 16 lat i otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności na stałe,i stopień niepełnosprawności znaczny,więc świadczenie ma na czas nieokreślony. W wieku 18 lat może jeżeli będzie chciała złożyć papiery w ZUS -sie i starać się o rentę.Moim zdaniem jest wszystko prawidłowo przyznane.
vagabunda8 - 2013-07-10, 19:14

To zmienia postać rzeczy. Świadczenie będzie przysługiwało prawdopodobnie do wieku emerytalnego opiekuna. :-D
kasia551210 - 2013-07-10, 20:22

vagabunda8 napisał/a:
To zmienia postać rzeczy. Świadczenie będzie przysługiwało prawdopodobnie do wieku emerytalnego opiekuna. :-D

Basia a czy dziecku od 16 roku życia przysługuje renta czy od 18 roku- bo tak różnie słuchy chodzą. Bartosz ma do 16 roku życia ważne orzeczenie a obecnie ma 14, 5 czylli mam jeszcze troszeczkę czasu ;-)
A jeszcze czy lepeiej jesli ma stopinień nipełnosprawności uzyskany na komisji znaczy czy umiarkowany, pomijając juz dodatkowe ,,ważne punkty''. :prosze:

halus504 - 2013-07-10, 20:26

Wszystko mam dobrze dostałam drugą decyzję bezterminowo.Jestem na nowych zasadach od stycznia ponieważ Basia skończyła 16 lat i mam orzeczenie na stałe.
grażyna - 2013-07-10, 20:52

Kasia, renta od 18.
w 16 roku życia dostaję się za to "dorosłe" orzeczenie o niepełnosprawności. Ma się nijak do zusowskiego orzekania rentowego(służy do innych celów). Nawet nie jest potrzebne do składnia wniosku rentowego.

kasia551210 - 2013-07-11, 07:43

Tak tyko się pytam. :] . Koleżanka załatwia rente w ZUS bo córka skończyła 18 lat :roll:
I ostatnio gdzieś usłyszałam że od 16 roku jest renta. Ale to pewnie chodziło o to że jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i jest to już tak jakby orzeczenie osoby dorosłej i często bezterminowo (być moze się myle).

mariola - 2013-07-11, 16:46

grażyna napisał/a:
Kasia, renta od 18.
w 16 roku życia dostaję się za to "dorosłe" orzeczenie o niepełnosprawności. Ma się nijak do zusowskiego orzekania rentowego(służy do innych celów). Nawet nie jest potrzebne do składnia wniosku rentowego.

Taka jest prawda

Jolanta - 2013-07-11, 21:20

Bo ZUS ma swojego orzecznika i sami decydują o stopniu niepelnosprawnosci osoby. Uzyskanie zadawałajacej decyzji jest często niemożliwe nie przesadze jak powiem że graniczy z cudem. Doswiadczylam tego ze swoją mama, ale mimo wielu trudności udało sie. Trzeba walczyć jeżeli wiesz że masz rację.
kasia551210 - 2013-07-12, 07:34

Ja wczoraj byłam przypadkiem w OPS i odebrałam decyję odnośnie dodatku do świadczenia pielegnacyjnego 200 zł od lipca do grudnia 2013 Pytałam się czy będą jakieś kontrole, bo tak duzo sie słyszy, a Pani która pracuje tam już dłuzej mówi że bedą ale to nie dotyczy rodziców opiekujacy się dziećmi tylko innymi członkami rodziny- ewentualnie. :tak:
Manu - 2013-07-15, 09:48

No i miało być tak pieknie,świadczenia nie wypłaca tak jak zawsze u nas jest w 3 czwartek mięsiąca.Bo: nie ma jeszcze papierka z wywiadu środowiskowego i nie upłynął termin wygaśnięcia terminu świadczenia który mam do końca grudnia. Mają na to 2 tygodnie.Ja już nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. "Nie wiem,nie znam się,nie oriętuję się ,zielona jestem."
Roksanka - 2013-07-15, 17:02

My wczoraj odebraliśmy decyzję odnośnie świadczenia, poszło szybko ale Pani z GOPSu powiedziała że będzie trzeba jeszcze raz podejść pod koniec lipca po kolejną decyzję odnośnie tego dodatkowego 200 zł. Szkoda że nie można było by tego wysłać listem, po co tyle chodzenia ;/ A za chwilę znowu wnioski do rodzinnego... ;/ i znowu bieganina po urzędach ;/
klooocuszek - 2013-07-15, 20:17

Dostałam decyzję ws. świadczenia na 620zł do 2015r. czyli na czas trwania orzeczenia, ale na dodatek 200zł - do grudnia br. Czyli od nowego roku trzeba będzie składać jeszcze jakiś wniosek :?:
Roksanka - 2013-07-15, 20:27

Ja tylko będę miała podejść i podpisać decyzję bez żadnego składania wniosku.Tak przynajmniej powiedziały Panie z GOPSu.
stasioleczek - 2013-07-24, 22:01

Mam pytanie odnośnie Świadczenia,które pobierałam do 30 czerwca.Teraz czekamy na nowe orzeczenie od którego musiałam się odwołać.Czy w takiej sytuacji mam szanse na zwrot zaległego świadczenia z lipca czy jednak przepadnie w takiej sytuacji?
linka_ns - 2013-07-24, 22:04

Wyrównają z kolejnym miesiącem,z którym złożysz właściwe orzeczenie o niepełnosprawności.
nefre - 2013-07-25, 20:32

U nas podobnie jak u Klocuszka, świadczenie w wysokości 620 przyznane do 06 czerwca 2024, a dodatek w wysokości 200 zł do 31 grudnia 2013 r.
Czyli w Nowym Roku będzie trzeba znowu podejść po decyzję.. ot tak, żebyśmy się nie zasiedziały w domkach ;-) bo w październiku świadczenia rodzinne, prawda? :-)

Asiulinka27 - 2013-07-25, 21:16

W tym miesiącu nie dostałam 200 zl dodatku, a jak jest u Was?

Do kiedy macie przyznaną decyzję na ten dodatek?
Ja miałam do końca czerwca, teraz muszę czekać na nową żeby go otrzymać ;/ Masakra... Pani w MOPSie nie wie kiedy to będzie.

biata5 - 2013-07-25, 22:31

Ja w tym miesiącu tez nie dostałam 200 zł oraz decyzji na nie , ale dziwne jest że w zeszłym miesiącu wypłacili wszystko razem :-?
iwonaf - 2013-07-25, 22:39

Ja dostałam dodatkowe 200 zł, wszystko razem :spoko:
Nawet dużo wcześniej niż zwykle... może zlitowali się bo wakacje :-D

mimi3 - 2013-07-25, 22:42

Ja z kolei dostałam całe świadczenie z dodatkiem,ale do dziś nie dostałam nowej decyzji o dodatku :?:
emilka - 2013-07-26, 07:34

A ja składałam papiery na świadczenie 2 lipca i pieniądze mam na kącie a decyzji o przyznaniu mi nie przysłali jeszcze. Więc wybrałam się wczoraj do urzędu żeby zapytać bo dodatku też nie dostałam. Więc pani mnie oświeciła ile to oni mają pracy i się nie wyrabiają ale decyzja dojdzie na pewno. to tak naprawdę pryszcz bo ważne że przyznali i na koncie już mam. A dodatek będzie może dopiero w sierpniu i logicznego wytłumaczenia nie ma.
halus504 - 2013-07-26, 12:51

Ja dostałam decyzję jakieś 2 tygodnie temu 2 stówki też dali.Wszystko gra wczoraj wpłynęły zgodnie z harmonogramem.Pozdrawiam. :brawo:
vagabunda8 - 2013-07-27, 20:19

nefre napisał/a:
U nas podobnie jak u Klocuszka, świadczenie w wysokości 620 przyznane do 06 czerwca 2024, a dodatek w wysokości 200 zł do 31 grudnia 2013 r.
Czyli w Nowym Roku będzie trzeba znowu podejść po decyzję.. ot tak, żebyśmy się nie zasiedziały w domkach ;-) bo w październiku świadczenia rodzinne, prawda? :-)


O ile dobrze zrozumiałam, to sądzisz że w styczniu przyszłego roku trzeba będzie ponownie złożyć wniosek o dodatkowe 200 pln?
Sylwuś, nie wiadomo czy te 200pln będzie utrzymane. :nie: Ono jest przyznane rozporządzeniem, nie ustawą.
Świadczenia rodzinne tradycyjnie od października.

Justyna1972 - 2013-07-27, 23:56

nie wiem jak w innych gminach,ale u nas,żeby dostać rodzinne w listopadzie to wniosek trzeba już we wrześniu złożyć...
Ci co złożą w październiku otrzymają pieniądze w grudniu z wyrównaniem za listopad...

mimi3 - 2013-07-28, 21:23

Justyna u nas też zawsze tak było, :-D . Papierkologia musi nabrać mocy prawnej przed przyznaniem środków (tak wielkiej wagi ) finansowych
emilka - 2013-07-28, 21:38

Justynko mi pani kazała w sierpniu już składać ;-)
Manu - 2013-07-31, 17:37

Ile dostałyście za lipiec świadczenia ? Ja dostałam tylko 620zł i 153 pielęgnacyjnego.A gdzie te 200zł dodatku ? Kurde jutro zrobię awanturę.

Nie mam nigdzie, na piśmie napisane o tym dodatku 200zł.

halus504 - 2013-07-31, 18:17

Ja dostałam tak jak trzeba 620+153+200 i decyzję dostałam na początku lipca
Alicja - 2013-07-31, 20:00

Manuela, nie gorączkuj się ;-)
przyjdzie
ja dostałam wczoraj, wypłacają ratami

Manu - 2013-07-31, 20:09

Miało być do końca lipca,to jedno dostałam.Jak do końca lipca ,to do końca,nie ma zmiłuj się. :-x
Roksanka - 2013-07-31, 20:30

My dostaliśmy tak jak powinno być , a decyzje odebraliśmy wczoraj :spoko:
efcia - 2013-07-31, 22:22

Ja w tym miesiącu, o dziwo, dostałam wszystko jednego dnia.
Manu - 2013-07-31, 23:50

Miało być do dzisiaj,zobacze jutro ,jak nie to będzie kiepsko :-x
vagabunda8 - 2013-08-02, 08:47

Warto przeczytać,

projekt nowej ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych.

nefre - 2013-08-02, 18:14

Ciekawe jak z tego wybrną... podejrzewam, że świadczenie w wysokości najniższej krajowej otrzymają tylko rodzice dzieci najciężej upośledzonych, być może takich, które są 24 godz. pod opieką w domu.
vagabunda8 - 2013-08-02, 21:22

Myślę, że kwestia określenie upośledzenia naszych dzieci będzie bardzo trudna, wiele naszych dzieci może być nieprawidłowo określona w jaki stopniu jest upośledzona.
nefre - 2013-08-02, 21:24

No, na pewno.. i ciekawe, czy będą odgórne przepisy, jak określać niepełnosprawność, chociaż znając polskie realia, każda gmina będzie przepisy interpretować na własną rękę...
vagabunda8 - 2013-08-02, 21:32

Tak, ma to być forma ankiety z kryteriami, ale ocena będzie baaardzo subiektywna. Mają być niby przeszkoleni pracownicy.
klooocuszek - 2013-08-03, 10:13

vagabunda8 napisał/a:
Tak, ma to być forma ankiety z kryteriami, ale ocena będzie baaardzo subiektywna. Mają być niby przeszkoleni pracownicy.

No nie wierzę. "Niby" przeszkoleni pracownicy na podstawie ankiety będą decydować o wysokości naszych świadczeń? No to dopiero się szopki zaczną. Myślałam, że może oni jakoś to w ustawie określą, żeby potem nie było, że oni mi na oko będą oceniać dziecko, na zasadzie "o jaki fajny Down, biega skacze kanapkę sobie zrobi i siku też, więc nie ma tragedii". Jakoś sceptyczna jestem :/
I ciekawe kto ich będzie szkolił i jak...

vagabunda8 - 2013-08-03, 11:11

Honia, owszem kryteria pewno będą ustawowo określone. Pozostaje interpretacja. Czy uważasz że dzisiaj wszyscy urzędnicy jednakowo interpretują wykładnię prawną? Bądźmy dobrej myśli.

Proszę, niech może ktoś opisze system jaki jest w Niemczech. :prosze:

nefre - 2013-08-03, 11:54

Proszę bardzo ;-)

W Niemczech, aby otrzymać pflegestufe, należy przez dwa lata opłacać składki zdrowotne. Natomiast później świadczenie należy się bez względu na dochody, czy podejmowanie pracy zarobkowej. Tak samo jest z rodzinnym, nie ma kryterium dochodowego (184 euro na pierwsze dwoje dzieci, 190 euro na trzecie oraz 215 euro na czwarte i kolejne dzieci).

:arrow: stąd

Klasyfikacja poziomu opieki w Niemczech wiąże się z ilością czasu, jaki jest poświęcany podopiecznemu w ramach podstawowej opieki. Chociaż ich granice nie są sztywno ustalone i dużo zależy od indywidualnych przypadków, to w każdym z czterech stopni (0, 1, 2, 3) można wskazać pewne charakterystyczne elementy. Z pewnością z żadnym z nich nie można ściśle powiązać określonych chorób.

Podział ten został stworzony w momencie wejścia w życie przepisów ubezpieczenia opiekuńczego. Koniecznym stało się wtedy ustalenie granic, w ramach których osoby potrzebujące mogą ubiegać się o dodatkowe profity. Głównym kryterium jest oczywiście zakres podstawowej opieki wymaganej przez potrzebującego.

Pflegestufe 0

Stopień zerowy nie jest prawnie uwzględniony w klasyfikacji, jednak jego występowanie przyjmuje się dla niskiego poziomu opieki. Zaliczani tutaj są przykładowo cierpiący na demencję (także chorobę alzheimera). Przyjmuje się, że nie wymagają oni bardzo zaawansowanej opieki, ale przydatna jest niewielka pomoc, ze względu na ograniczone codzienne kompetencje. Czas poznaczony na pomoc nie powinien jednak przekraczać ustalonego minimum dla Pflegestufe 1.

Pflegestufe 1

Na tym poziomie podopieczny wymaga pomocy przy wykonywaniu co najmniej dwóch czynności z zakresu wszystkich trzech elementów Grundpflege (higiena osobista, odżywianie, mobilność) przynajmniej raz na dobę. Do tego konieczne jest wsparcie podopiecznego kilka razy w tygodniu w pracach domowych.Dla osoby sprawującej opiekę nad potrzebującym oznacza to pomoc w danych czynnościach mieszczących się w wyżej przedstawionych granicach, której czas w ciągu tygodnia wynosi średnio minimum 90 minut dziennie. Czas ten obejmuje łącznie podstawową opiekę oraz pomoc domową. Z tego czasu tylko na Grundpflege powinno przypadać przynajmniej około 45 minut.

Pflegestufe 2

Drugi stopień opieki wg niemieckiej klasyfikacji oznacza ,że „pacjentowi“ konieczna jest pomoc przynajmniej trzy razy w ciągu dnia w zakresie podstawowej opieki, bez względu na porę dnia czy nocy. Zakłada się także, że pacjent wymaga kilkakrotnie w ciągu tygodnia pomocy domowej. Ogólnie czas pomocy średnio na dzień kształtuje się w granicach co najmniej 3 godzin. Z tego 2 godziny minimum powinny być przeznaczone na opiekę podstawową.

Pflegestufe 3

Trzeci stopień Pflegestufe jest oznaczeniem przypadków najcięższych, wymagających maksymalnej pomocy – codziennie, 24 godziny na dobę. Ponadto przy Pflegestufe 3 konieczna jest pomoc pacjentowi w domu co najmniej kilka razy w ciągu tygodnia.


Pflegestufe 0 od 1 stycznia 2013 roku wynosi do 120 euro miesięcznie

Pflegestufe 1: od 1 stycznia 2013 roku stawka wynosi 305 euro miesięcznie

Pflegestufe 2: od 1 stycznia 2013 roku stawka wynosi do 525 euro miesięcznie

Pflegestufe 3: od 1.01.2013 roku wynosi do 700 euro na miesiąc

vagabunda8 - 2013-08-03, 12:02

Dziękuję Sylwia. mam pewne przemyślenia, że chyba chcą stworzyć podobny system.
nefre - 2013-08-03, 12:18

Chyba tak :-) ale długa droga przed nami ;-)
Przede wszystkim, rodzinne należy się bez względu na dochody rodziny, a świadczenie bez względu na podejmowanie pracy zarobkowej.

W Niemczech przysługuje jeszcze dodatkowa kwota (nie wiem ile to jest dokładnie teraz) w roku (ponad 1500 euro na pewno) na opiekę z zewnątrz (ktoś z rodziny to może być), kto zaopiekuje się dzieckiem, gdy rodzic chce np. odpocząć.

evciak - 2013-08-03, 23:09

Kurcze, ja też nie dostałam dodatkowych 200 zł ...
nefre - 2013-08-04, 15:49

Dziewczyny z UK, mogłybyście opisać, jak ma się tam sprawa "świadczenia" ??
halus504 - 2013-08-04, 17:40

Do takiego zasiłku mają prawo niepełnosprawne dzieci. Do 16. roku życia wszystkie, a wśród starszych te, które mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jeśli chodzi o dorosłych, wśród uprawnionych są także osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że ta niepełnosprawność powstała, zanim dana osoba ukończyła 21. rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny należy się też osobom starszym, tym, które skończyły 75 lat. Przy jego przyznawaniu nie ma znaczenia, jakie są dochody rodziny. Ale uwaga! Zasiłek się nie należy, jeśli uprawniona do niego osoba przebywa nie w domu, lecz w placówce zapewniającej utrzymanie (np. domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie, więzieniu).

Aby dostać zasiłek, należy w gminie złożyć wniosek, a wraz z nim dokument potwierdzający niepełnosprawność. Zasiłek na ogół jest przyznawany bezterminowo.
:brawo:

halus504 - 2013-08-04, 17:41

zle mi się wkleiło

Każdy wie, że kiedy w rodzinie jest niepełnosprawna osoba, przydaje się każdy grosz. Dlatego ucieszy je wiadomość, że zasiłek pielęgnacyjny, wynoszący 153 zł, wzrośnie od 1 marca do 173,10 zł.

nefre - 2013-08-04, 22:12

halus504 napisał/a:
Do takiego zasiłku mają prawo niepełnosprawne dzieci. Do 16. roku życia wszystkie, a wśród starszych te, które mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jeśli chodzi o dorosłych, wśród uprawnionych są także osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale pod warunkiem, że ta niepełnosprawność powstała, zanim dana osoba ukończyła 21. rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny należy się też osobom starszym, tym, które skończyły 75 lat. Przy jego przyznawaniu nie ma znaczenia, jakie są dochody rodziny. Ale uwaga! Zasiłek się nie należy, jeśli uprawniona do niego osoba przebywa nie w domu, lecz w placówce zapewniającej utrzymanie (np. domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie, więzieniu).

Aby dostać zasiłek, należy w gminie złożyć wniosek, a wraz z nim dokument potwierdzający niepełnosprawność. Zasiłek na ogół jest przyznawany bezterminowo.
:brawo:


Haluś, mi chodziło o to, jak sprawa wygląda w Wielkiej Brytanii :-)

A informacja o wzroście zasiłku pielęgnacyjnego, bardzo miła :spoko:

halus504 - 2013-08-05, 05:58

Tak rozumiem tylko odwrotnie wkleiłam linka
nefre - 2013-08-05, 07:07

To teraz wszystko jasne :-)
vagabunda8 - 2013-09-28, 15:58

Przeczytajcie to uważnie szykują się zmiany! UWAGA-WAŻNE! Przeczytaj uważnie, to ważne.
betka533 - 2013-09-28, 19:31

W końcu coś się rusza.
Gabryśka jak złoto 5 dostanie :lol:
Chylę czoła Matkom walczącym!!!!

dagi - 2013-10-01, 09:45

Ja też chylę czoło wszystkim osobą które o to walczą :prosze:
kasia551210 - 2013-10-01, 11:22

dagi napisał/a:
Ja też chylę czoło wszystkim osobą które o to walczą :prosze:Ja już wcześniej czytałam o tym ,, Basia (Ba Ha) jesteś WIELKA- nie przez to co masz lecz dzielisz sie z innymi'' :brawo:
Dzięki ,,walczącym mamusiom i tatusim'' - tylko ciekawe jak to będzie przebiegało, czy to będą komisje i będą decydowały kto i w jakim zakresie jest samodzielny i na ile, jak znamy życie nie obędzie się bez zgrzytów.

A jeszcze u nas chodzą takie słuchy że od Nowego Roku, bedzie stopniowanie, ale że matkom które mają dzieci po 18 roku życia, mają zabierać świadczenia pielęgnacyjne jeśli osoba juz dorosła dostanie rente. :wow: :?:

Czyli co po 18 roku życia jest zdolne do samodzielnnej egzystencji????
W takim wypadku trza pod Sejm i dziecko (osobę dorosłą według nich samodzielną i odpowiedzialną im zostawić. )
Czy ktoś słyszał takie pogłoski??? :?:

gosik2 - 2013-10-01, 11:29

Nie rozumiem tych podziałów, albo dziecko samodzielne albo nie. Bo jeśli np. niesamodzielne w 60% tj. dostanę 60% świadczenia, a 40% pójdę do pracy? Przecież świadczenie ma rekompensować niemożność pracy zarobkowej i powinno być dla wszystkich w jednakowej wysokości.
kasia551210 - 2013-10-01, 11:31

Według rządzących są dzieci samodzielne i mniej samodzielnę, zależy co i kto przez to rozumie ;/

Wstępnie proponowany proces dochodzenia wysokości świadczenia do płacy minimalnej dla opiekunów osób wymagających najgłębszej opieki miałby odbyć się w okresie do 5 lat ( osobiście zalecałbym rodzinom i podmiotom je wspierającym by walczyć o to by przyspieszyć). Kwoty będą się zmieniały w kolejnych latach in plus, ale według wstępnych wyliczeń zakłada się, że w 2014 roku osoby z 5, 4,3 stopniem miałyby otrzymywać 1008 złotych, osoby z drugim nieco ponad 860 złotych i osoby z pierwszym stopniem 620 zł. To ostatnie wywołało słuszne poruszenie w delegacji rodzin. W środowisku spodziewano się bowiem, że dolną granicą będzie 820 złotych.[i]
[/i]

kropka79 - 2013-10-01, 23:59

Mnie zastanawia fakt, że pomimo orzeczenia do 16 roku życia i tak co kilka lat (od 1 roku do 5 lat) nasze dzieci będą musiały znów przechodzić jakieś badania i komisje weryfikujące w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności i zakresu opieki jakiej wymagają...i znów składanie wniosków, oczekiwanie na komisję, okresy bez pieniążków bo komisje nie będą nadążały. Według mnie wszyscy rodzice powinni dostawać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości najniższej krajowej pensji a te zwiększone pieniążki powinny być w formie dodatku dlatego, że bez względu na to do której kategorii (od 1 do 5) zaliczą nasze dziecko , to rodzic i tak nie może podjąć pracy a jak wiadomo od kwoty świadczenia opłacane są składki emerytalne. Nie chcę nikogo urazić ale uważam, że każdy rodzic który opiekuje się swoim niepełnosprawnym dzieckiem ma prawo do godnej emerytury a jaka może być ta emerytura jeśli składki będą płacone od kwoty 620zł. OK, 620zł ale z możliwością "dorobienia" do najniższej krajowej pensji. Każdy chce godnie żyć, nie uważam, że mam do tego mniejsze prawo niż rodzice dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności tylko dlatego, że mój synek ma stopień umiarkowany. Takie moje skromne zdanie.
Alicja - 2013-10-02, 11:47

Z Twoim skromnym zdaniem zgodzi się każda z nas ;-)
Możesz dołączyć do protestów, które co jakiś czas odbywają się w całej Polsce klik

Alicja - 2013-10-07, 12:50

Świadczenie pielęgnacyjne do poprawki
Tin - 2013-10-07, 13:55

kropka79 napisał/a:
OK, 620zł ale z możliwością "dorobienia" do najniższej krajowej pensji.


Hm, pierwszy raz słyszę o takiej możliwości. To chyba nie jest aktualne prawo, może jakiś projekt? Skąd masz takie informacje?

Alicja - 2013-10-07, 14:24

To są marzenia kropki ;-)
halus504 - 2013-10-07, 15:18

To znaczy że co? Moja Basia ma stopień znaczny na stałe i znowu do orzecznictwa? względem nowego projektu? :-?
affelti - 2013-10-07, 19:41

Oj będzie się działo, ciekawe jak nasze dzieci z zD na tym wyjdą :roll:
grażyna - 2013-10-07, 19:53

Jak zaczną je oceniać np. według tej skali to leżymy. Wyjdzie, że nasze dzieciaki są zdrowe. No niby na tym nam zależy ;-) .
Skala Barthel

nefre - 2013-10-07, 20:09

Nie mogą oceniać wg skali Barthel, bo ta skala jest kwalifikującą do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych i tym podobnych... przy upośledzeniu umysłowym musi być brana inna skala pod uwagę, ta kompletnie do tego się nie nadaje.
Ponoć mają stworzyć inną, specjalnie do tego stworzoną skalę ;-)

kasia551210 - 2013-10-07, 20:11

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.... Będzie będzie, się działo ………………. i znowu...... będą komisje..... :]
Iwona K - 2013-10-07, 20:25

Nie wszystkie takie zdrowe. Nam wychodzi 20 punktów.
Alicja - 2013-10-08, 07:47

Może będą sie kierować stopniem upośledzenia?
U nas obecnie tak własnie na komisji jest :tak:

Manu - 2013-10-08, 09:04

No to nam ułatwili,niech ich :-x
gosia73 - 2013-10-08, 11:30

A ja już miałam nadzieje, że do 16 rż mamy spokój :-(
Alicja - 2013-10-08, 11:37

Nie martwcie się na zapas :tak:
kasia551210 - 2013-10-08, 11:50

Alicja napisał/a:
Nie martwcie się na zapas :tak:


Nie ma co się martwić co będzie potem czyli za :wow: 3miesiace.

Wczoraj koleżanka złożyła odwołanie odnośnie 7 punktu ciekawe jak będzie odpowiedź.
Wczoraj chyba ze trzy godziny, żeśmy we dwie się męczyły ale machneliśmy na 3 strony A4. :tak: :lol:
Jakby większość orzeczników i lekarzy wiedziała co to jest upośledzenie umysłowe i z czym jest to związane nasze dzieci i my mielibyśmy łatwiejsze życie. ;/ :]

grażyna - 2013-10-08, 13:13

Wątpię aby jakieś radykalne zmiany nastąpiły już za trzy miesiące :roll: . Takie zmiany w stopniowaniu orzecznictwa to raczej proces kilkuletni.

Tak więc spokojnie, bo koncepcji też pewnie będzie jeszcze kilka.

kasia551210 - 2013-10-08, 13:14

Czas pokaże :] :] :]
Alicja - 2013-10-08, 13:24

grażyna napisał/a:

Tak więc spokojnie, bo koncepcji też pewnie będzie jeszcze kilka.


Otóż to.
Takie wiadomosci nie budza we żadnych emocji

groszek - 2013-10-09, 18:31

Vagabunda, w związku z zepsutymi komputerami, odbyła ze mną tele konferencję, aby uciąć spekulacje na forum i prosiła o przekazanie następujących informacji:
Projekt nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych wykuwa się powoli, ale już wiadomo, że
- orzeczenie o niepełnosprawności będzie wydawane jak do tej pory
- nowością będzie podkomisja, która będzie kwalifikowała dziecko do jednej z pięciu grup w zależności od stopnia niepełnosprawności i tego jak dziecko funkcjonuje. Dziecko z 5 grupy będzie miało maksymalną stawkę świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2014 będzie to kwota 1008zł. dzieci w niższych grup będą mieć procentowo mniejszą kwotę. Udało się , że nie będzie ona niższa w pierwszej grupie niż 620zł, bo były takie pomysły...
Być może uda się, że nie zejdzie ta kwota z 820zł...
Nie mniej jednak do minimalnej pensji będzie się dochodzić 5 lat.
Także składka emerytalna ma być płacona w zależności od grupy w której jest dziecko...Rodzice w komisji starają się to oprotestować.
Powstanie taka broszura- druk-, która będzie historią choroby dziecka i tam lekarze będą dokonywac wpisów. w związku z tym, będzie tez trzeba częściej być na komisjach.Co rok 1 grupa , druga co dwa i ...piata co pięc.w przypadku dziecka leżącego komisja może pojawic się w domu...

grażyna - 2013-10-09, 18:53

Ale będzie jazda z tymi podkomisjami :roll: .

Rzeczą normalną jest u nas, że każdy urzędnik interpretuje wszystko po swojemu. Skoro teraz już tak różnie podchodzi się do tych samych schorzeń na powiatowych komisjach. Wystarczy poczytać nasz wątek o orzeczeniach.

Zaciekawiła mnie ta książeczka.

Więc czekamy na zmiany.

Justyna1972 - 2013-10-09, 21:15

Ciekawe od czego będzie zależeć przypisywanie poszczególnych grup....
Bo rozumiem,że 5-najwyższa grupa-będzie dla dzieci np.leżących....
A nasze dzieci chodza,same jedzą itp
Więc która grupa dla nich??????

grażyna - 2013-10-10, 06:54

Na pewno niższą, ale akurat to chyba sprawiedliwe.
Żeby tylko te grupy nie podzieliły rodziców.

Irenka - 2013-10-10, 08:53

Justyna1972 napisał/a:
A nasze dzieci chodza,same jedzą itp
Więc która grupa dla nich??????


Nie wszystkie dzieci z zd są tak samodzielne :nie:

Podział na grupy wydaje mi się sprawiedliwy.
Inna sprawa to jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, naszej polskiej rzeczywistości.
Też czuję, że będą jazdy... ;/
U nas tworzy się nowe przepisy ale z realizacją jest już gorzej. Wszystko odbywa się na zasadzie "jakoś toi będzie".

mimi3 - 2013-10-10, 10:59

Irenko jak to jak będzie wyglądać ? Tak jak obecnie jak się trafi na porządnego orzecznika to da maksymalny pakiet dla konkretnego przypadku,a jak trafisz na konowała przekonanego o swej nieomylności to zostaje szara rzeczywistość i odwołania ..............odwołania i odwołania............. :evil:
grażyna - 2013-10-10, 11:03

Ale ile etatów orzeczników trzeba będzie stworzyć :okular: .
Irenka - 2013-10-10, 11:34

grażyna napisał/a:
Ale ile etatów orzeczników trzeba będzie stworzyć :okular: .


Też o tym pomyślałam. Komisje, podkomisje, sztab "specjalistów pierwszej klasy" :okular:
Oszczędne państwo...

abejbe - 2013-10-10, 12:07

Miało być lepiej a wyszło jak zawsze...
grażyna - 2013-10-10, 12:13

My tak sobie gdybamy. A może rzeczywiście wyjdzie z tego coś logicznego i będzie lepiej?
Bo to fakt bezsporny, że coś trzeba było w końcu zmienić.

mimi3 - 2013-10-10, 14:49

Grażynko niby racja że może i będzie lepiej,ale....
To gdybanie nie przyszło znikąd niestety,nasza polska rzeczywistość z każdym kolejnym rokiem uczy nas,że mało rzeczy zmienia się na lepiej. A ile było reform w ostatnich latach i o której można z całkowitym przekonaniem powiedzieć że wyszło z niej na lepsze ?

Lecz z pewnością bezspornym faktem jest że coś było trzeba zrobić i oby faktycznie wyszło na lepsze :tak:

abejbe - 2013-10-10, 15:00

Nawet jeśli ktoś dostanie pierwszą grupę to co roku czeka go komisja a z doświadczenia wiem że cała procedura trwa ok miesiąca, dwóch. Oznacza to że niepełnosprawny wraz ze swoim opiekunem zostanie przez miesiąc lub dwa bez świadczenia, owszem będzie wyrównanie ale jak świadczeniobiorca ma żyć przez ten czas?
mimi3 - 2013-10-10, 15:09

Znajoma ma syna 25 lat, upośledzenie umiarkowane i na orzeczeniu że nie wymaga pomocy.
I najzabawniejsze jest to że sąd przyznaje jej rację że syn wymaga pomocy i opieki,a każda kolejna komisja że nie wymaga. I tak średnio po 8 9 miesięcy co dwa lata walczy. Bo oczywiście orzeczenia nie dostał na stałe bo z głuchotą można żyć,Mówić nie musi a upośledzenie i zd to pikuś w naszym kraju cudnym. I co z tego że się dostanie spłatę jak np. przy pełnoletniej osobie z umiarkowanym trzeba kupić bilet i dla ON i dla opiekuna ,a za to nikt nie odda pieniążków,a jak dobrze piszesz żyć trzeba.

Jolanta - 2013-10-10, 17:12

A my mamy komisję 15.10.2013r i zastanawiam się jak nas potraktują ,Klaudia mówi bardzo wyraźnie i rozumie wszystko a nawet czasami za bardzo ,stąd moje obawy. Zobaczymy ,choć muszę wam powiedzieć że papiery złożyłam 03.10.2013r a na komisje już 15-go bardzo szybko w porównaniu z niektórymi z was. Może nie będzie tak źle ,uczulam Klaudię żeby jak najmniej się odzywała.
anuszkaa - 2013-10-10, 17:19

Trzymam kciuki i proszę daj znać, jak poszło. My stajemy za niecały rok na komisję i już się boję.
vagabunda8 - 2013-10-14, 20:59

abejbe napisał/a:
Nawet jeśli ktoś dostanie pierwszą grupę to co roku czeka go komisja a z doświadczenia wiem że cała procedura trwa ok miesiąca, dwóch. Oznacza to że niepełnosprawny wraz ze swoim opiekunem zostanie przez miesiąc lub dwa bez świadczenia, owszem będzie wyrównanie ale jak świadczeniobiorca ma żyć przez ten czas?


Orzekanie o niepełnosprawności pozostaje bez zmian! Podstawowa wysokość świadczeń na 100% gwarantowana to 620 pln, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie utrzymana wysokość 820pln. Regulowana będzie wysokość określana z % "dodatków" do świadczenia podstawowego. Komisja kwalifikacyjna w zależności od określonego stopnia orzeczenia niepełnosprawnego dziecka nie będzie skutkowała wstrzymaniem PODSTAWOWEJ WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA A TYLKO CZĘŚCI PROCENTOWEJ! Oczywiście że stopień określenia niepełnosprawności dziecka może ulec in +, ale i in- czyli można wskoczyć grupę wyżej, albo i grupę niżej. Dlatego ważne są periodyczne spotkania kontrolne.
Zdaje się w Niemczech jest podobnie, może jakaś mama z Niemiec by się wypowiedziała.

kasia551210 - 2013-10-15, 10:08

Rozumiem iż do podstawy będzie jakby dodatek ,,specjalny'' zależny od samodzielności dziecka, oczywiście to moze sie zmieniać w zależności od stanu zdrowia dziecka w danym momencie. :]
Roksanka - 2013-10-17, 10:44

A ja trochę w innym temacie. Pobieram świadczenie pielęgnacyjne a mąż był zarejestrowany w UP i miał staż, do tej pory i składki zdrowotne naszej całej rodziny były odprowadzane przez UP. Teraz ma umowę i jego pracodawca nie chcę dopisać mnie do ubezpieczenia, powiedział że ewentualne może dopisać tylko dzieci. Czy ja będąc na świadczeniu mogę poprosić żeby GOPS opłacał składki, a mogłabym dopisać także dzieci do siebie?Z góry dziękuje za pomoc.
asika1979 - 2013-10-17, 11:12

Prawdopodobnie tak. Ja również pobieram świadczenie pielęgnacyjne i przy wypełnianiu dokumentów jeden dotyczył właśnie ubezpieczenia. Pani pytała kogo ma objąc ubezpiecznie więc wpisałam siebie i Mateusza
kasia551210 - 2013-10-17, 11:14

Roksanka napisał/a:
A ja trochę w innym temacie. Pobieram świadczenie pielęgnacyjne a mąż był zarejestrowany w UP i miał staż, do tej pory i składki zdrowotne naszej całej rodziny były odprowadzane przez UP. Teraz ma umowę i jego pracodawca nie chcę dopisać mnie do ubezpieczenia, powiedział że ewentualne może dopisać tylko dzieci. Czy ja będąc na świadczeniu mogę poprosić żeby GOPS opłacał składki, a mogłabym dopisać także dzieci do siebie?Z góry dziękuje za pomoc.


U mnie jak składam wnioski na świadczenei to Pani sie pyta czy jestem ubezpieczona zdrowotnie u męża bo cały czas jestem u męża jak i dzieci a ja odpowiadam że u męża i dzieci również, czyli jak i w Twoim przypadku GOPS może opłacać Ci składki zdrowotne jak i dla dzieci ale może ktoś więcej na ten temat wie. A najlepiej zapytac sie w dziale świadczeń rodzinnych :tak:

grażyna - 2013-10-17, 11:21

Roksanka napisał/a:
(...)powiedział że ewentualne może dopisać tylko dzieci (...)

To jakieś nowe przepisy są? "Ewentualnie"? To pracodawca jakąś łaskę robi dopisując współmałżonka i dzieci do ubezpieczenie zdrowotnego?!

U mnie w MOPS swego czasu powiedziano mi, że jeśli mąż pracuje to nie mają obowiązku mnie ubezpieczać zdrowotnie, tylko mam być dopisana do męża.

Przepisy to się zmieniają jak w kalejdoskopie, więc najlepiej dopytać się u źródła, czyli w swoim urzędzie.

monikagr - 2013-10-17, 11:47

u mnie tę powiedzieli, że skoro mąż pracuje nie maja obowiązku, a nawet nie chcą ubezpieczać...no chyba, że stosownie się udokumentuje fakt, że w pracy u męża nie chcą. W tedy jest taka możliwość :)
halus504 - 2013-10-17, 12:42

Ja pobieram świadczenie w Urzędzie Miasta a ubezpieczona cały czas jestem u męża w pracy. Przecież pracodawca nic na tym nie traci to nie wiem dlaczego robi problem. :-?
Roksanka - 2013-10-17, 13:24

grażyna napisał/a:
Roksanka napisał/a:
(...)powiedział że ewentualne może dopisać tylko dzieci (...)

To jakieś nowe przepisy są? "Ewentualnie"? To pracodawca jakąś łaskę robi dopisując współmałżonka i dzieci do ubezpieczenie zdrowotnego?!


Jego pracodawcą jest znajomy z naszej wioski i ostatnio trochę mu się poprzewracało w głowie, myśli że wszystko będzie robione tak jak zaśpiewa, właściwie to nie wiem w czym jest problem.Dzięki za odpowiedzi, w poniedziałek pojadę do naszego GOPSu i zapytam się dokładnie jak to wygląda.

mimi3 - 2013-10-17, 15:37

A może nie płaci za pracowników składek do zus u ???
gosia73 - 2013-10-17, 15:48

Cytat:
U mnie w MOPS swego czasu powiedziano mi, że jeśli mąż pracuje to nie mają obowiązku mnie ubezpieczać zdrowotnie, tylko mam być dopisana do męża.


Dokładnie, u mnie tak samo, a ja dopiero przechodzę na świadczenie, więc przepisy raczej się nie zmieniły. Z tego co wiem, pracodawca łaski nie robi.

mimi3 - 2013-10-24, 10:07

Czy tylko Pń jeszcze w tym miesiącu nie wypłaca dodatku 200 zł ?
asika1979 - 2013-10-24, 11:14

Ja też jeszcze nie miałam przelewu. Czekam cierpliwie ;/
Roksanka - 2013-10-24, 12:06

My dostaliśmy ale dwa dni później niż świadczenie. :spoko:
Roksanka - 2013-10-24, 12:08

gosia73 napisał/a:
Cytat:
U mnie w MOPS swego czasu powiedziano mi, że jeśli mąż pracuje to nie mają obowiązku mnie ubezpieczać zdrowotnie, tylko mam być dopisana do męża.


Dokładnie, u mnie tak samo, a ja dopiero przechodzę na świadczenie, więc przepisy raczej się nie zmieniły. Z tego co wiem, pracodawca łaski nie robi.


Byłam w GOPSIE i tak mi też powiedzieli że nie robi żadnej łaski. Mąż dał jemu kartkę z naszymi danymi i nawet się nie odezwał :spoko:

grażyna - 2013-10-24, 15:45

Tylko za jakiś czas sprawdź czy figurujecie w eWUŚ ;-)
Roksanka - 2013-10-24, 15:59

grażyna napisał/a:
Tylko za jakiś czas sprawdź czy figurujecie w eWUŚ ;-)


Na pewno to zrobię lubię mieć wszystko czarno na białym ;-)

asika1979 - 2013-10-29, 17:08

Byłam dziś pytac o to 200 zł i otrzymałam odpowiedź "w trakcie realizacji"
vagabunda8 - 2013-10-29, 19:52

Dzisiaj było kolejne, robocze spotkanie w MPiPS . Nadal trwają prace nad nowa ustawą i... powiem Wam, że wszystko mi opadło. Wiele wypracowanych, pozytywnych założeń nie zostanie wprowadzonych, mało tego, strona rządowa chce jednolitego tekstu ustawy dla opiekunów wszystkich niepełnosprawnych - rodziców dzieci niepełnosprawnych i dla opiekunów dorosłych. Nasze głosy, to głos wołającego na puszczy. Zarys jest jeszcze w opracowaniu, ale naszym zdaniem - Iwony, Marzenki, Henia i moim jest to kolejny bubel. Wiele z naszych założeń, poprzednio branych pod uwagę, szlag trafił. I co najgorsze, od momentu wejścia w życie ustawy będzie zabrana pomoc rządowa w postaci 200pln, która teraz dostajemy dodatkowo. Podstawa świadczenia ma zostać utrzymana na poziomie 620 pln, jak tylko będę miała projekt tej ustawy natychmiast ją wkleję na forum. To jest skandaliczne. Nie ma mowy o waloryzacji, nie ma uwzględnionej pomocy dla rodzin gdzie jest więcej jak jedno dziecko niepełnosprawne. Kwoty procentowe 5-cio stopniowej skali zróżnicowania niepełnosprawności zostały zaniżone. Odnoszę wrażenie, że po ostatnich wydarzeniach, kiedy zabrali świadczenia opiekunom, nagle stwierdzono, ze te dwie grupy świadczeniobiorców można połączyć. Do poprzedniego spotkania była mowa o ustawie dla rodziców dzieci, dziś, mówiono o ogólnej ustawie.
:-( ;/ :-x

grażyna - 2013-10-29, 19:57

Dlaczego mnie to nie dziwi... :-(
mimi3 - 2013-10-30, 06:40

Grażynko mnie też to nie dziwi ........ w końcu to tylko polska ...........
świadomie pisana małą literką

Mama Ewy - 2013-10-30, 06:47

Gorycz,sama gorycz....
grażyna - 2013-10-30, 07:21

Najpierw twierdzenia, że zabrali opiekunom osób niepełnosprawnych świadczenia po to, żeby dać 200zł rodzicom dzieci. Teraz obdzielą tymi pieniędzmi wszystkich i znając życie jeszcze "wygospodarują" oszczędności.
Podzielą środowisko rodziców dzieci niepełnosprawnych jak jeszcze nigdy im się nie udało. Ta pięcio-stopniowa skala nadszarpnie solidarność rodziców-kasa.

Obawiam się zalewu komisji, odwołań, rozczarowań i zwykłej niesprawiedliwości społecznej. Gdzie w jednym rejonie kraju orzecznik na te samo schorzenie da grupę inną niż jego kolega w sąsiednim powiecie. Jakie kolejki obowiązują teraz do komisji?! Wyobrażacie sobie co będzie po wejściu tej pięciostopniowej skali? I jeszcze to stawianie się co jakiś czas ponownie?
Nie twierdzę, że powinno nie być jakiegoś podziału, ale ten wprowadzony na szybkiego i będący jak do tej pory wielką niewiadomą. Gdzie konsultacje tej skali i gdzie ona sama???!

Wprowadzą bubel, zamieszają i każą podziwiać za nową ustawę pomagającą niepełnosprawnym i za pochylenie się nad naszym losem.

Tak Mamo Ewy, gorycz.

A ja siedzę teraz i opłacam rachunki. Który muszę zapłacić w tym miesiącu, a który może poczekać do przyszłego :-( . Państwo z MPiPS nie mają tego typu dylematów.

Irenka - 2013-10-30, 08:57

Mnie to w ogóle już nie dziwi. Właściwie to nie należało robić sobie nadziei i spodziewać się niczego pozytywnego. Ten rząd tylko składa kłamliwe obietnice, których później nie dotrzymuje, ze społeczeństwa robią kpiny...

Ach, szkoda słów.... :-(

ptaszynka44 - 2013-10-30, 09:15

Powiem tak siedzimy w domu i narzekamy,(mówię też o sobie),a jak dziewczyny wzywały ,aby przyjechać na protest ,to garstka tylko się wstawiła.
Irenka - 2013-10-30, 10:47

No też fakt....
Gdyby nas było więcej bylibyśmy może bardziej dostrzeżeni, ale czy to by wpłyneło na decyzje rządu :nzastanawianie:
Mam wrażenie, że nie liczą się już niczyim głosem ;/

kabatka - 2013-10-30, 11:20

Irenko liczą się. Nie szukać daleko - górnicy jak mieli swoje przywileje, tak mają (ciut tylko ograniczone). Jakoś póki co mówi się wciąż cichutko o zrobieniu porządków z tym tematem... Każda głośniejsza zapowiedź mówienia o tym temacie powoduje zapowiedź związkowców np. z Sierpnia 80 najazdu na Warszawę, rac, palenia opon itd.

O ile dobrze rozumiem: ma być skala 5-pkt orzekana przez komisję i od tego będzie uzależnione świadczenie tak? To zdaje się podobnie jest na Wyspach? Bo w zależności jak Magdalenka wypełni wniosek, opisze niepełnosprawność, potrzeby Kaia - tak zostanie przyporządkowany on do właściwego przedziału. Wiele razy opowiadała mi, że np. inny rodzic też z dzieckiem z zespołem, który wypełnił lepiej wniosek, był kwalifikowany do innego przedziału (czyt. dostawał większy zasiłek).

Konsultacje społeczne w Polsce są bardzo kulawe (mówi o tym wprost Rzecznik Praw Obywatelskich). Nawet państwo Elbanowscy wg mnie gdyby nie poparcie (oficjalne bądź mniej to drugorzędna sprawa) największej obecnie partii opozycyjnej - nie mieliby takiej siły przebicia i nie udałoby się zebrać podpisów potrzebnych do referendum.

Jolanta - 2013-10-30, 11:27

Kochani złożyłam odwołanie i wczoraj zadzwonili że komisja pozytywnie rozpatrzyła moje odwołanie, dostała Klaudia niepełnosprawność -znaczną na stałe i punkt 7 i 8 wskazane.
No jednak warto zrobić szum i sprawę nagłośnić i pukać w każde drzwi, zdawałam sobie sprawę że nic nie tracę mogę tylko zyskać i proszę bez długiego czekania ,bez komisji w województwie udało się. :spoko:

vagabunda8 - 2013-10-30, 12:45

Orzeczenie o niepełnosprawności będzie wydawane jak do tej pory. 5-ciostopniowa skala obejmie niepełnosprawnych z zaznaczonym p 7 i 8 . Podstawą ma być 620 pln, i dalej w zależności od stopnia z tej dodatkowej skali, świadczenie będzie wyższe. Na razie kwot nie podaję, bo rozmowy są w toku. Owszem jest to logiczne i obiecujące, pod warunkiem, że ten najniższy stopień pozostawią na poziomie 820 pln !
Inne potrzeby ma dziecko z czterokończynowym porażeniem mózgowym, z którym nie ma absolutnie kontaktu, inne potrzeby ma dziecko z upośledzeniem lekkim. Problem polega jeszcze na tym, że tak na prawdę, świadczenie jest pewnym zadośćuczynieniem, za rezygnację z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym. Zasiłek pielęgnacyjny jest dla niepełnosprawnego i to on powinien być zdecydowanie wyższy. Jak zwał, tak zwał, prawdopodobnie szykuje się kolejny protest, o czym zawiadomię jak już będę widziała więcej. Tak nie powinno być. Chyba chcemy w miarę godnie żyć. Ani my, ani nasze dzieci nie prosiły o niepełnosprawność jako bonus przy urodzeniu.

kasia551210 - 2013-10-30, 21:53

vagabunda8 napisał/a:
................Zasiłek pielęgnacyjny jest dla niepełnosprawnego i to on powinien być zdecydowanie wyższy. Jak zwał, tak zwał, prawdopodobnie szykuje się kolejny protest, o czym zawiadomię jak już będę widziała więcej. Tak nie powinno być. Chyba chcemy w miarę godnie żyć. Ani my, ani nasze dzieci nie prosiły o niepełnosprawność jako bonus przy urodzeniu.


Rodzice !!!! Im wiecej nas na protescie, ( jeśli takowy by był- Basia minitoruje to wszystko ) i było by nas i nasze dzieci widać to jak głosi przysłowie ,, W jedności siła''.. .... Musimy sobie uzmysłowić, że jak sami nic nie damy i nie powalczymy to nic nieosiągniemy. Ja uważam ze warto walczyć o coś więcej dla naszych dzieci i dla nas bo przecięż one same (w większości ) nie potrafią o to zadbać :-(

grażyna - 2013-10-31, 22:02

Czytałam projekt ustawy z 30.10. Niestety minimalne świadczenie w nim to 620zł. Czyli od stycznia, jeśli tak wejdzie ustawa, nie będzie dodatkowych 200zł.

Nowe rozwiązania dla opiekunów osób niepełnosprawnych .
To jest okropne. Parę cytatów.

"Na podstawie informacji z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS opierających się na doświadczeniach ze stosowania skali Barthel, szacuje się, że ok. 60% osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, otrzyma pozytywną ocenę co do konieczności sprawowania opieki."
Czyli przesiew będzie. 40% zostanie uzdrowione i znowu skala Barthel?!

Wywiady z MOPSu co pół roku. Cudnie.

Zrozumiałam, nie wiem czy dobrze, że jak ktoś ma na starych zasadach to może tak zostać. Jak będzie chciał zmian to musi składać ponownie papiery na komisję i wtedy to już nad woje babka wróżyła. A jak się załapie do tych 40% uzdrowionych? I te ponowne komisje nie będą już dawac na stałe tylko na określony czas i znowu do weryfikacji?

halus504 - 2013-11-01, 07:08

A gdzie są te stopnie? bo nie mogę znalezć .Dla mnie to jest czarna magia pomniejszone o składki zdrowotne jak ja jestem ubezpieczona u męża. Dla mnie to jest bajzel i nic poza tym co projekt to masakra! ;/
vagabunda8 - 2013-11-01, 07:50

grażyna napisał/a:

Zrozumiałam, nie wiem czy dobrze, że jak ktoś ma na starych zasadach to może tak zostać. Jak będzie chciał zmian to musi składać ponownie papiery na komisję i wtedy to już nad woje babka wróżyła. A jak się załapie do tych 40% uzdrowionych? I te ponowne komisje nie będą już dawac na stałe tylko na określony czas i znowu do weryfikacji?


Grażynka możesz wystąpić o zmianę zasad przyznawania świadczenia, na tym etapie nic nie tracisz, bo i jak sama zauważyłaś najniższe świadczenie jest na poziomie tego co dostajemy dziś, a te 200 pln od nowego roku znika. Jak dostaniesz niekorzystne nowe orzeczenie, to je schowaj do szuflady i zostań na starym.

Jeżeli macie jakieś uwagi do tego projektu, ale poważne, merytoryczne uwagi, a nie oskarżanie, czy narzekanie, że jest po prostu zła, to piszcie. Mogę je przekazać do MPiPS. W listopadzie mamy kolejne spotkanie konsultacyjne z kilkoma konsultantami społecznymi.

grażyna - 2013-11-01, 08:28

Mnie nurtuje ta skala. Ciągle nie wiemy jaka ona będzie? Bo to chyba nie możliwe że jednak skala Barthela?! Wg mnie wcale nie przystaje do określania samodzielności.

I kto to jest ten przedstawiciel, który może stwierdzić, że źle sprawujemy opiekę albo że jest ona niepotrzebna?
I całe to odbieranie świadczeń ma się odbywać bez naszego udziału, czyli nie będzie można się odwołać?

Przyznam się Wam, że mam problem z dokładnym zrozumieniem tego prawniczego języka.

vagabunda8 - 2013-11-01, 12:36

Mnie też ;/
Skala Barthel jest do negocjacji, zgłosiłam, że ta skala ma się nijak do zD. Napiszcie jakie punkty wg Was powinny się znaleźć w tej skali, a dotyczyłyby naszych dzieci. Na kolejnym posiedzeniu można będzie zgłosić dodatkowe pkt. Wcale nie musi być to dosłownie skala Barthel.

iwi - 2013-11-01, 13:54

Ja myślę, że stopień upośledzenia mógłby być brany pod uwagę.
Po co kolejne skale?
Jest lekkie, umiarkowane, znaczne i głębokie. Co prawda cztery a nie pięć...
Wiadomo ile opieki i trudu rodzica wymaga dziecko w poszczególnych stopniach.

betka533 - 2013-11-01, 21:02

To wszystko jest niedorzeczne.
Wiecie co ja usłyszałam na komisji, że Gabrysia dobrze wygląda ... BO SIĘ TAK ŁADNIE UŚMIECHA i nie widać po Niej nic.
Nie ważne że nie je samodzielnie,wali w pieluchę,nie komunikuje się z nami,nie myje,nie ubiera sama,nie chodzi choć ma 4 lata.
Ale za to ŁADNIE SIĘ UŚMIECHA!!! i może dzięki temu zaliczą nas do upośledzenia umiarkowanego w tym chorym kraju???

grażyna - 2013-11-01, 21:18

To będą komisje wojewódzkie. teraz mamy komisje powiatowe i kolejki czasami po kilka miesięcy. Co się będzie działo na wojewódzkich??

Nie ukrywam, że jak na dziś to bardzo zabolał mnie brak 200zł od stycznia.

renia33 - 2013-11-01, 21:35

Ale, jak się domyślam nowe zasady nie będą dotyczyły rolników ?
grażyna - 2013-11-01, 22:07

Wyczytałam zapis, że dotyczy to też członków rodzin rolników, tylko muszą podpisać oświadczenie o niepracowaniu w gospodarstwie.
renia33 - 2013-11-01, 22:47

No tak, ale w decyzji z SKO, ze skoro opłacamy KRUS to pracujemy (mniej więcej o to chodzi-napisałam swoimi słowami) i możemy tak zorganizować czas, by mieć go i na opiekę nad dzieckiem na pracę tam.
Nic to, cierpliwie poczekamy aż sytuacja sie wyklaruje :-)

klooocuszek - 2013-11-02, 07:31

Uważam, że w tej 5-stopniowej ocenie powinno się brać pod uwagę upośledzenie umysłowe. W naszym przypadku jest to kluczowe.
Brakuje mi tam też oceny komunikacji :evil:
Mój Kuba nie gada, no i jak ma być samodzielny, jak ani me ani be?

Ta skala Barthel odnosi się tylko do ograniczeń fizycznych, fizycznie to nasze dzieci będą lepiej funkcjonować, niż umysłowo :-(

A od kiedy ta ustawa wejdzie w życie? Od 1 stycznia?

Basiu , jak to fizycznie będzie wyglądać? W jednym miejscu składamy wniosek o świadczenie, a w innym są komisje? Przecież to będzie trwało wieki. Czy do czasu wydania decyzji będą wstrzymane świadczenia?

[/b]

vagabunda8 - 2013-11-02, 08:02

klooocuszek napisał/a:
Uważam, że w tej 5-stopniowej ocenie powinno się brać pod uwagę upośledzenie umysłowe. W naszym przypadku jest to kluczowe.
Brakuje mi tam też oceny komunikacji :evil:
Mój Kuba nie gada, no i jak ma być samodzielny, jak ani me ani be?

Ta skala Barthel odnosi się tylko do ograniczeń fizycznych, fizycznie to nasze dzieci będą lepiej funkcjonować, niż umysłowo :-(

A od kiedy ta ustawa wejdzie w życie? Od 1 stycznia?

Basiu , jak to fizycznie będzie wyglądać? W jednym miejscu składamy wniosek o świadczenie, a w innym są komisje? Przecież to będzie trwało wieki. Czy do czasu wydania decyzji będą wstrzymane świadczenia?

[/b]


Cenna uwaga napisz, proszę jak wg, Ciebie powinien brzmieć pkt o ocenie komunikacji - przyznam, że też o tym myślałam, ale ostatnio słabosilna jestem, osłabił mnie ten projekt i odebranie nam 200pln od stycznia.
Jak będzie wyglądała komisja? Ano tak mniej więcej jak piszesz, przy czym była wersja, że komisje określające niepełnosprawność będą szły niejako z automatu, w momencie ubiegania się o świadczenie. Do osób/dzieci które mają ogromne trudności w poruszaniu się, będzie istniała możliwość wizyty komisji w domu. Świadczenie nie będą wstrzymane, możesz zostać na starych zasadach, albo zgłosić, ze chcesz przejść na nowe. Do momentu wydania decyzji o wysokości "nowego" świadczenia, dostajesz po staremu, tylko 620 pln. A w nowym systemie masz duże szanse że otrzymasz pkt 3. Ale musimy solidnie opracować pkt dotyczące niepełnosprawności intelektualnej, dlatego prośba na forum o współpracę. Im teraz lepiej to wypracujemy, to mamy choć minimalny wpływ na skalę określająca niepełnosprawności.

halus504 - 2013-11-02, 08:08

Znalazłam takie coś.

Zachowane zostaną prawa nabyte. Osobom dotychczas otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy zachowuje się te uprawnienia do czasu trwania ważności decyzji (w niektórych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane bezterminowo) w dotychczasowej wysokości, z możliwością weryfikacji tego prawa i uzyskania korzystniejszych warunków w przypadku spełniania nowych zasad.


To jak dobrze zrozumiałam to zostaję ze starym orzeczeniem stopień znaczny na stałe.A świadczenie pielęgnacyjne mam bezterminowo.A co do orzeczenia nie mam zastrzeżeń wszystkie punkty mam ok.

vagabunda8 - 2013-11-02, 08:11

halus504 napisał/a:
Znalazłam takie coś.

Zachowane zostaną prawa nabyte. Osobom dotychczas otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy zachowuje się te uprawnienia do czasu trwania ważności decyzji (w niektórych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane bezterminowo) w dotychczasowej wysokości, z możliwością weryfikacji tego prawa i uzyskania korzystniejszych warunków w przypadku spełniania nowych zasad.


To jak dobrze zrozumiałam to zostaję ze starym orzeczeniem stopień znaczny na stałe.A świadczenie pielęgnacyjne mam bezterminowo.A co do orzeczenia nie mam zastrzeżeń wszystkie punkty mam ok.


Tak, ale zachowujesz też najniższą wysokość świadczenia, a komisje weryfikacyjne-wywiad środowiskowy i tak zawita do Ciebie do domu.

halus504 - 2013-11-02, 08:19

Dla mnie to i tak to wszystko czarna magia. Mało mamy kłopotów. Moje dziecko w wieku 17 lat nie mówi ma wiotkość krtani refluks i do tego wszystkiego ma tylko 5 ząbków drugich 4 u góry i jeden na dole wadę serca itd.itd.Może z tego by zrobić jakiś punkt.
klooocuszek - 2013-11-02, 08:21

Basiu pomyślę i napiszę :tak:

Jeszcze jedno mnie nurtuje, świadczenie będzie 5stopniowe w zależności od samodzielności, ale ta skala Barthel ma w ocenie 3stopnie, niekiedy 4... I jak to się ma do przyznania stopnia w świadczeniu :?:

edit: Uważam, że przy wniosku lub przy formularzu powinno być miejsce na uwagi rodzica/opiekuna dot.stanu zdrowia. Jeśli czegoś istotnego nie będzie w formularzu, wówczas będziemy mieli miejsce na własne uwagi.

nefre - 2013-11-02, 08:32

Kloocuuszek ma rację. Koniecznie miejsce na własne uwagi i choroby towarzyszące. Wniosek nie jest w stanie przewidzieć wszystkich ewentualności, ani brać pod uwagę każdej jednostki.. to tylko ogólna ocena, a co za tym pójdzie, wszyscy zostaną wrzuceni do jednego wora :-(

Przeraża mnie to wszystko :-(

klooocuszek - 2013-11-02, 08:46

I koniecznie coś trzeba wymyśleć co z niepełnosprawnością intelektualną, choć nie mam tu pomysłu.

Mojemu Kubie w poradni PPP wyszło lekkie, choć badanie nie było pełne, bo nie mowi, więc pani psycholog części badania nie mogła przeprowadzić. Sama z obserwacji widzę, że on nie wszystko rozumie.
I teraz tak, z chodzeniem nie ma problemu i nie potrzebuje pomocy, ale czy nasze dzieci będą w stanie samodzielnie wracać do domu ze szkoly??? Ja już w 1wszej klasie podstawówki chodziłam sama, czyli w wieku 7 lat, a mój Kuba na bank mi do domu nie dojdzie, zamieszka na placu zabaw :lol: No i taka to jego samodzielność :-(

vagabunda8 - 2013-11-02, 08:52

W ocenie niepełnosprawności dziecka będą brane pod uwagę wszelkie zaświadczenia lekarskie. Owszem można wnieść taką propozycję, żeby opisać stan dziecka wg własnej oceny. O ile wiele z nas napisze obiektywnie, to jednak większość będzie pisała subiektywnie. Dlatego też świstki nabiorą ponownie ogromnej mocy prawnej. Moja sugestia-na gorąco, w trakcie narady- sugerowała możliwość dołączenia opinii psychologa, pedagoga ze szkoły/przedszkola/ OWI tam gdzie dziecko uczęszcza na zajęcia. Ale co z dziećmi, które nigdzie nie chodzą? Co z dziećmi w okresie wczesnodziecięcym, niemowlęcym? Zwróćcie uwagę, że projekt dotyczy wszystkich niepełnosprawnych, od urodzenia po wiek starczy. Z tym nie mogę się pogodzić. ;/
kangurek773 - 2013-11-02, 09:34

A co z dziećmi które chodzą,mówią,ale mają np. autyzm ,są agresywne ,nie mają poczucia niebezpieczeństwa, zagrożenia,ja ze swojej oka nie mogę spuścić .
Kinga

Jolanta - 2013-11-02, 11:10

Jestem świeżo po komisji ,wiecie już że po odwołaniu moja 16-nia córka dostała znaczne na stałe i pkt.7 i 8 na tak.
Z moich obserwacji zauważyłam że lekarze orzecznicy nie czytają dokładnie dokumentów złożonych ,przyglądają się osobie i raczej na tej podstawie wydają orzeczenie ,z rodzicami wcale nie rozmawiają ,tak było w naszym przypadku i tak jak któraś z was mówiła że lekarz powiedział że dziecko jest ładne ,tak podobnie było w naszym przypadku ,pani doktor stwierdziła że córka jest ładna,dobrze ubrana i ładnie mówi, na moje uwagi wcale nie zwracała uwagi ,traktowała mnie jak powietrze. Mam wrażenie że mają jakieś wytyczne od górnie ,dlatego trzeba walczyć. A co się tyczy nowych przepisów to wydaje mi się że jeszcze wiele się zmieni.Nie ma potrzeby się już denerwować ,bo to szkoda naszego zdrowia.
Na pewno przy składaniu papierów na komisje bardzo ważne są papiery od psychologa ,według mnie NAJWAŻNIEJSZE, od dobrze napisanej opinii zależy stopień. :tak:

klooocuszek - 2013-11-02, 14:18

Basiu, a w skład takiej komisji kto będzie wchodził? Czy to będą lekarze pediatrzy, psychologowie, rehabilitanci?
vagabunda8 - 2013-11-02, 15:59

klooocuszek napisał/a:
Basiu, a w skład takiej komisji kto będzie wchodził? Czy to będą lekarze pediatrzy, psychologowie, rehabilitanci?


Powinien być lekarz ze specjalizacją , ukierunkowany niepełnosprawność orzeczoną w zespole wojewódzkim.

klooocuszek - 2013-11-02, 16:19

Cytat:
Proces dochodzenia do maksymalnej wysokości wsparcia (w tym wysokości świadczenia) odpowiadającej wysokości minimalnego wynagrodzenia zostanie rozłożony na okres czterech lat - od 2014 r. do 2017 r. Maksymalna wysokość wsparcia w poszczególnych latach miałaby wynosić ok.:

1) w roku 2014 – 1229 zł (w tym 900 zł wysokość świadczenia),

2) w roku 2015 – 1560 zł (w tym 1150 zł wysokość świadczenia),

3) w roku 2016 – 1775 ( w tym 1300 zł wysokość świadczenia),

4) od roku 2017 – 2000 zł (w tym 1465 zł wysokość świadczenia).


Czy dobrze rozumiem, że wg tego to najniższe świadczenie ma wynosić 900zl? Cos mi się tu nie zgadza, bo przecież pisałyście, że od nowego roku ma wynosić 620zl :nniewiem:

grażyna - 2013-11-02, 17:09

W 2014 najwyższe będzie wynosić 900zł, w 2015- 1150zł, itd. A najniższe to te 620zł.
vagabunda8 - 2013-11-02, 17:26

I to też jest kwestia sporna, że w kolejnych latach dochodzenia do najniższej krajowej, najniższe świadczenie pozostaje na wysokości 620 pln! Nie ma zapisu o waloryzacji świadczeń!
grażyna - 2013-11-02, 17:45

A w przypadku śmierci dziecka? Rodzice dalej będą zostawać na lodzie? Nawet bez zasiłku dla bezrobotnych?
vagabunda8 - 2013-11-02, 18:03

grażyna napisał/a:
A w przypadku śmierci dziecka? Rodzice dalej będą zostawać na lodzie? Nawet bez zasiłku dla bezrobotnych?


Niestety.... to jest rzucanie grochem o ścianę.... :-(

klooocuszek - 2013-11-02, 18:47

vagabunda8 napisał/a:
I to też jest kwestia sporna, że w kolejnych latach dochodzenia do najniższej krajowej, najniższe świadczenie pozostaje na wysokości 620 pln! Nie ma zapisu o waloryzacji świadczeń!

Czy to znaczy, że w roku 2017 minimalne świadczenie nadal będzie wynosiło 620zl?

grażyna - 2013-11-02, 18:49

Nic tam niestety nie pisze, że będą jakieś podwyżki czy waloryzacje.
vagabunda8 - 2013-11-02, 19:10

klooocuszek napisał/a:
vagabunda8 napisał/a:
I to też jest kwestia sporna, że w kolejnych latach dochodzenia do najniższej krajowej, najniższe świadczenie pozostaje na wysokości 620 pln! Nie ma zapisu o waloryzacji świadczeń!

Czy to znaczy, że w roku 2017 minimalne świadczenie nadal będzie wynosiło 620zl?


Tak!
Chociaż odniosłam wrażenie, że chyba to było jakieś niedopatrzenie. Dlatego też podniosłam kwestię waloryzacji o wskaźnik ogłaszany przez GUS. Na razie bez echa ;/

halus504 - 2013-11-02, 21:55

Proces dochodzenia do maksymalnej wysokości wsparcia (w tym wysokości świadczenia) odpowiadającej wysokości minimalnego wynagrodzenia zostanie rozłożony na okres czterech lat - od 2014 r. do 2017 r. Maksymalna wysokość wsparcia w poszczególnych latach miałaby wynosić ok.:

1) w roku 2014 – 1229 zł (w tym 900 zł wysokość świadczenia),
2) w roku 2015 – 1560 zł (w tym 1150 zł wysokość świadczenia),
3) w roku 2016 – 1775 ( w tym 1300 zł wysokość świadczenia),
4) od roku 2017 – 2000 zł (w tym 1465 zł wysokość świadczenia).


Wprowadzona zostanie okresowa weryfikacja oceny i wysokości wsparcia. Opinia w sprawie konieczności sprawowania opieki wydawana będzie, co do zasady, na czas określony. W wyjątkowych przypadkach (ze względu na stan zdrowia) bezterminowo. Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane będą nie dłużej niż na czas ważności powyższej opinii.


Za osoby pobierające świadczenie tak jak obecnie opłacane będą składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne od kwoty otrzymywanego świadczenia;

Zachowane zostaną prawa nabyte.Osobom dotychczas otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy zachowuje się te uprawnienia do czasu trwania ważności decyzji (w niektórych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne jest przyznane bezterminowo) w dotychczasowej wysokości, z możliwością weryfikacji tego prawa i uzyskania korzystniejszych warunków w przypadku spełniania nowych zasad.

halus504 - 2013-11-02, 22:15

Dla mnie to i tak jest nie sprawiedliwe wszystkie mamy dzieci niepełnosprawne jednakowo. A że oni na górze się pogubili z dorosłymi kosztem naszych dzieci i teraz muszą oddać to wymyślili podatki składki zdrowotne itd.itd. Co z tego czy ja dostanę 620 czy nie wiadomo ile. Dla mnie jest jasne ja nie pracuję bo poświęcam się swojemu dziecku no i właśnie co ja mogę?????????????????????????????????????? zrobić za 620 zł. Za czynsz w obskurnej kamienicy nie remontowanej od 30 lat płacę za czynsz 395 zł. Prąd gaz itd. zabrakło świadczenia. Co z lekami dla mojego dziecka jest alergiczką pieluchomajtki przynajmniej raz w miesiącu jest chora na drogi oddechowe? Jestem zdesperowana rozważam zrzec się OBYWATELSTWA!!!!!!!!!!!![/b]
nefre - 2013-11-02, 22:43

Dokładnie, Haluś :-(

620 zł, to kwota mojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego, który będę spłacać jeszcze przez 30 lat :-x
Drugie tyle to czynsz, nie wspominając już o prądzie, gazie, czy chociażby jedzeniu..

Dla osób, które dostaną to najniższe świadczenie, powinna być możliwość dorobienia sobie do najwyższego pułapu świadczenia. Skoro stan zdrowia dziecka nie wymaga wg.komisji takiego zaangażowania, by wypłacić rodzicowi świadczenie wyższe, rodzic powinien mieć możliwość dorobienia sobie na jakiejkolwiek umowie (o pracę, na 1/2 etatu, o dzieło, zlecenie). Taka jest moja propozycja.

grażyna - 2013-11-03, 09:24

nefre, poruszyła ważną rzecz- kwestia dorobienia. Przecież są prace które można wykonywać w domu wieczorami, albo kiedy dziecko jest na zajęciach. Ciekawe czy to przejdzie, w końcu świadczenie jest za rezygnację z pracy. Tylko skoro jest tak jak pisze nefre, że komisja orzeknie te najniższe świadczenie, czyli orzeknie też że mamy parę godzin dla siebie ;-) . Nie chodzi tu przecież o pracę na pełen etat, ale jakąś choćby namiastkę zatrudnienia. Będący na rencie czy emeryturze mogą :] .

Druga sprawa to według mnie ta możliwość przejścia na zasiłek dla bezrobotnych po śmierci dziecka. Pomogło by to wielu rodzicom na przetrwanie tego najświeższego okresu po stracie.

Niech w końcu ktoś pokaże nam tę skale i powie na 100% czy to skala Barthel czy inna. Gdzie w niej miejsce na upośledzenie umysłowe i na.problemy z komunikacją.
Skala powinna być jawna w końcu, nie tak jak pytania na prawko, wielka niewiadoma i losowanie ;-) .

I to podawanie dwóch kwot, czyli świadczenia jakby "brutto" to taki chwyt marketingowy. Rodzice dorosłych dzieci często maja już ten 25 letni okres składkowy za sobą(min. ja). Czyli na nich państwo wyda tylko samo świadczenie, a będą podawać tę kwotę wyższą. Co wzbudzi wśród ogółu wrażenie, że tyle kasy dostajemy na rękę.

No i ten wstęp, że przewidują, że 60% zachowa uprawnienia. Czyli 40%- prawie połowa straci. Straszą rodziców, żeby nie próbowali stawać na te komisje wojewódzkie, tylko zostali na starym i niższym?!

ania_as - 2013-11-03, 22:47

vagabunda8 napisał/a:
W ocenie niepełnosprawności dziecka będą brane pod uwagę wszelkie zaświadczenia lekarskie.


A co będzie się działo, jeżeli dziecko nie ma chorób towarzyszących i wizyty u lekarza są sporadyczne? Przecież może się zdarzyć tak, że chodzi się do specjalisty tylko raz w roku np. do endokrynologa na kontrolę hormonów tarczycy, które są np . cały czas w normie? Mój Łukasz ma obecnie wyniki w normie. Endokrynolog wogóle nie chce nas przyjmować. Czy wówczas dziecko z ZD jest w oczach komisji totalnie zdrowe?
A nawet, jeżeli dziecko z ZD zażywa hormony, to chyba ten fakt nie zaważa nad tym, że dziecko jest upośledzone. Bo przecież hormony tarczycy zażywa też "zdrowe społeczeństwo", które nie ma orzeczenia o niepełnosprawności.

No i jeszcze nie rozumiem, co będzie wskaźnikiem o orzeczeniu o niepełnosprawności w przypadku małych dzieci (od 0-3 lat).

Czy sam fakt, że dziecko ma ZD nie powinnien decydować o orzeczeniu o niepełnosprawności (po co nam jakieś skale do oceny?) i przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego?

vagabunda8 - 2013-11-06, 19:00

Kto zadecyduje o wysokości świadczenia
halus504 - 2013-11-06, 19:41

Jak dobrze zrozumiałam to piszą o dorosłych a dzieci?
vagabunda8 - 2013-11-06, 19:48

halus504 napisał/a:
Jak dobrze zrozumiałam to piszą o dorosłych a dzieci?


Nowa ustawa będzie i dla dzieci i dla dorosłych. Wszyscy niepełnosprawni razem :]

Alicja - 2013-11-06, 21:07

będzie burdel,
Burdel na kółkach ;/

I tutaj ciekawostka

nowelizacja nie wskazuje, w jaki sposób opiekun niezadowolony z braku opinii lub wskazanego w niej stopnia będzie mógł się odwołać

kasia551210 - 2013-11-06, 22:04

Tyle nam dodadzą że nie trza będzie się odwoływać :] .
ptaszynka44 - 2013-11-07, 08:32

Ja już widzę te kokosy ,które spływają..... na Ośrodki Pomocy Społecznej ,aby nas odwiedzić.
W Rybniku jak wprowadzono ustawę śmieciową przyjęto 5 nowych urzędników, teraz też kolejne osoby znajdą zatrudnienie. Suma się będzie zgadzać .Ja już się oswajam ,że mam 620 zł,a może niespodzianka ;-)

klooocuszek - 2013-11-07, 10:49

ptaszynka44 napisał/a:
Ja już widzę te kokosy ,które spływają..... na Ośrodki Pomocy Społecznej ,aby nas odwiedzić.
W Rybniku jak wprowadzono ustawę śmieciową przyjęto 5 nowych urzędników, teraz też kolejne osoby znajdą zatrudnienie. Suma się będzie zgadzać .Ja już się oswajam ,że mam 620 zł,a może niespodzianka ;-)

Dokładnie, w mieście jak taki ośrodek jest na miejscu, to na pewno wizyta nie będzie kosztować 40zl, max dyche za biley w obie strony :tak:
Ale mogą masowo wędrować by nabić budżet, różnicę wykorzystają na swoje cele...

Edyta1245 - 2013-11-07, 12:46

A ja trochę nie w temacie.Dziś poszłam do lekarza -,bo chciałam skierowanie na badania,ot tak profilaktycznie.Pan doktor się strasznie oburzył,więc ja go pytam czy on się nie bada tak profilaktycznie,odpowiedział,że tak ,ale jego kieruje zakład pracy.Ja mu na to,że ja jestem na świadczeniu i sama muszę o to zadbać.Wiecie co szanowny pan doktor mi odpowiedział....że żyję na koszt dziecka,że powinnam oddać dziecko do ośrodka,a sama iść do pracy.
Jeżeli wszyscy tak myślą,to mi się w ogóle odechciewa tego świadczenia.
Ostatecznie skierowanie mi wypisał,ale ja nie wytrzymała i się rozpłakałam.W ciągu prawie sześciu lat życia mojego syna pierwszy raz spotkałam się z takim chamstwem.
Dodam ,że na koniec pan doktor mnie przeprosił :-( :-( :-(

nefre - 2013-11-07, 12:54

Edyta, napisz skargę na tego lekarza. To co opisałaś, jest karygodne... żyjesz na koszt dziecka... to jest nie do pomyślenia!!!!!
Edyta1245 - 2013-11-07, 13:35

Myślę o tym.
Boże w jakim ja kraju żyję :-(

Irenka - 2013-11-07, 13:47

Alicja napisał/a:
będzie burdel,
Burdel na kółkach ;/


To pewne.... ;/
Zawsze przy zmianach przepisów jest bajzel. To już taka nienormalna norma :okular:

gosia73 - 2013-11-07, 15:37

Ja bym zażądała od niego na piśmie, że nie da mi skierowania i dlaczego. Zwykle pomaga.
halus504 - 2013-11-07, 17:46

http://www.tokfm.pl/Tokfm/0,130948.html

Posłuchajcie o świadczeniach dzisiejsza wypowiedz

nefre - 2013-11-07, 20:40

Właśnie miałam wstawiać tą rozmowę... słucham.

Najbardziej mi się podoba hasło: "trzeba mieć orzeczony stopień przynajmniej w stopniu znacznym" :wow:

vagabunda8 - 2013-11-07, 21:16

Następna rozmowa w MPiPS pedzie o skali, to już wiecie. Piszcie proszę uwagi co powinna zawierać. To jest na prawdę ważne dla nas wszystkich. Wiesie że skala Barthel nie obejmuje upośledzenia umysłowego, Co powinna zawierać, na co zwracać uwagę. Zaczęłam robić notatki z waszymi uwagami w kwestii samej ustawy. Teraz proszę o uwagi do skali.
klooocuszek - 2013-11-07, 22:01

Basiu, myślę o tej komunikacji.
może tak:

Komunikacja:
1. nie mówi, używa komunikacji zastępczej
2. wypowiada pojedyncze słowa, używa komunikacji zastępczej
3. mówi


Poprawcie jeśli się nie zgadzacie.

nefre - 2013-11-07, 22:34

O komunikacji koniecznie, ale trzeba zaznaczyć też punkt o nie stosowaniu komunikacji zastępczej, bo nie każde dziecko to stosuje.. po prostu nie mówią, nie komunikują.

O rozumowaniu poleceń, tych prostych i tych bardziej skomplikowanych (idź, ubierz buty :P - to już skomplikowane :lol: )

mafra - 2013-11-07, 22:50

Może niech matka na takiej komisji wychodzi z pokoju, a osoba z komisji spróbuje dogadać się sama z dzieckiem niepełnosprawnym i sprawdzić, czy wykona jej polecenia i czy je zrozumie? Czy zrozumieją się oboje?
Iwona K - 2013-11-07, 22:50

Może w stosunku do dzieci i młodzieży powinno się brać pod uwagę orzeczenia z Poradni Psych. Ped. o stopniu upośledzenia umysłowego.
klooocuszek - 2013-11-07, 23:15

No to może w ogóle sobie darować tą komunikację zastępczą?
Komunikacja:
1. nie mówi
2. wypowiada pojedyncze słowa/zdania
3. w pełni się komunikuje

anna_maria - 2013-11-08, 00:31

nefre napisał/a:


Najbardziej mi się podoba hasło: "trzeba mieć orzeczony stopień przynajmniej w stopniu znacznym" :wow:


Ja ufam, że to tylko przejęzyczenie. Tak jakby kobieta nie znała się. Chyba, że zespołowcy nie muszą mieć świadczeń (większość ma st. umiarkowany)..

gosia73 - 2013-11-08, 08:02

A ja się zastanawiam w kwestii tych kontroli, co to niby urzędnicy maja nas sprawdzać czy faktycznie sprawujemy opiekę. Co jeśli przyjdą w czasie kiedy dziecko jest akurat w szkole/przedszkolu? Wyjdzie na to, że nie sprawujemy opieki?
ptaszynka44 - 2013-11-08, 08:47

nefre napisał/a:
Właśnie miałam wstawiać tą rozmowę... słucham.

Najbardziej mi się podoba hasło: "trzeba mieć orzeczony stopień przynajmniej w stopniu znacznym" :wow:

Dla opiekunów dzieci po 16 roku życia ,tylko stopień znaczny daje możliwość świadczeń.Tak to teraz funkcjonuje, nie wiem jak jest z dziećmi młodszymi.

mimi3 - 2013-11-08, 12:24

W skali Bartela jest tez coś o samodzielności...
większość naszych dzieci (tych dorosłych )
-nie potrafi liczyć ; czyli do sklepu nie pójdzie bez nadzoru bo może ktoś go oszukać
-nie pojadą sami autobusem czy jakimś innym środkiem transportu : zgubią się
-w banku nikt ich nie obsłuży
-nawet lekarz im recepty nie wypisze : do tego sami leków nie przyjmą ( nie wezmą sami wcale,albo przedawkują)

takie zwykłe rzeczy,a jednak strasznie irytujące i chyba nie brane pod uwagę


co do komunikacji zastępczej ,,, co z tego że dziecko się z nami porozumie gestem,skoro otoczenie gestu nie zna więc i tak się z otoczeniem nie porozumie.

ania_as - 2013-11-08, 12:56

Podobnie, jak mamy piszące powyżej jestem za tym, aby przy upośledzeniu umysłowym wziąść pod uwagę przede wszystkim dwie kwestie:
- brak samodzielności, we wszelkich aspektach życia,
- brak mowy.
Nawet dobrze mówiące dziecko, nie załatwi sprawy w banku, w sklepie, w urzędzie. Tu nie ma znaczenia umiejętność mówienia, ale upośledzenie umysłowe.

Z życia codziennego, dziewczyna z ZD została przyuczona do samodzielnej jazdy tramwajem. Tak się stało że tramwaj zmienił trasę swojej jazdy. Dziewczyna cały czas siedziała w tramwaju, bo nie dojechała na znajomy przystanek. Motorniczy nie zwrócił uwagi, że jeden pasażer jeździ z nim cały czas w kółko po nowej trasie. Przez pół dnia dziewczyny szukali jej rodzice i policja. A przecież dziewczyna była samodzielna.

Albo, co innego. Mój Łuki jest samodzielny w toalecie (tak mówią panie z przedszkola). No i jednego dnia jak zwykle sam ściągał spodnie i majtki , żeby się załatwić. Nie wiem jak on się rozebrał, ale majtek nie ściągnął. Usiadł na sedes i poprostu zsikał się w majtki. Zapewne sam by tych majtek nie zmienił, bo nawet nie wie, który jest jego worek z bielizną na zmianę. Panie musiały mu pomóc. A ma orzeczenie o upośledzeniu umiarkowanym.

No i to co napisała mimi3, ludzie z ZD nie dogadają się u lekarza, nie zrozumieją jak mają zażywać leki. A przecież trzeba też znać nazwę leku, jak oni to przeczytają?

Jak tak czytam o tej batalii o zapis w ustawie, to osoby z ZD powinny od urodzenia mieć orzeczone upośledzenie znaczne.

affelti - 2013-11-08, 15:43

A łatwowierność naszych dzieci? Dawid chociaż czasami samodzielnie wraca ze szkoły to ja jestem w wielkim stresie, bo gdyby nie daj Boże jakiś zboczeniec mu przygadał i zaprosił lub czymś poczęstował to z pewnością poszedł by z nim. A takich niestety nie brakuje. Tak samo z dorosłymi np w sklepie na zakupach, zobaczy któryś zbok że ma kasę, podejdzie przygada i wyzysk gotowy. Jedno jest pewne nasze dzieci, czy później dorośli nie mogą funkcjonować bez opieki :nie:
Jolanta - 2013-11-08, 15:59

I tak właśnie powinno być ,że wszystkie osoby z zespołem powinni mieć znaczne .
Ostatnio stawałam z córką na komisje i dostała umiarkowane i pkt.6 -wg potrzeby ,pkt.7 - nie dotyczy pkt.8. nie dotyczy. Oczywiście złożyłam odwołanie i po rozpatrzeniu przyznano znaczny i pkt. na tak.
Jedno mnie zastanowiło dlaczego tak się dzieje wiecie do jakiego doszłam wniosku ,że wiele naszych dzieci chodzi do normalnych szkół z oddziałami integracyjnymi ,opinie aby nasze dzieci mogły chodzić do tych szkół wydają Poradnie Psychologiczne i to one nam robią złą robotę ,wystawiając naszym dzieciom stopień upośledzenia umiarkowany, robią tak dlatego ,gdyż w szkołach z oddział.integracyjnymi nie może być uczniów ze stopniem znacznym i to jest główna przyczyna.Niezrozumiałe dla mnie jest to że dziecko ze znacznym nie może uczęszczać do szkoły masowej z oddziałami ? Tego nie rozumiem. :shock:

Alicja - 2013-11-08, 16:17

Jolanta napisał/a:
I tak właśnie powinno być ,że wszystkie osoby z zespołem powinni mieć znaczne .


Tak właśnie nie powinno być.

Jolanta napisał/a:
Niezrozumiałe dla mnie jest to że dziecko ze znacznym nie może uczęszczać do szkoły masowej z oddziałami ? Tego nie rozumiem. :shock:


Dla mnie to akurat jest zrozumiałe.

emilka - 2013-11-08, 16:32

Dla mnie niezrozumiałe jet ze jak chce sie wprowadzic ustawe o aborcji to daje sie nasze dzieci jako przyklad jak to bedzie ciezko i kobieta powinna mieć wybor. Ale jak chodzi o pomoc to nagle te dzieci są prawie zdrowe i pomoc sie nienależy.
Skala bartel jet przede wszystkim wskaźnikiem przyjecia do zakładu opieki. Opis deficytu osoby dorosłej która byla zdrowa. Na takiej zasadzie byly przyjmowane osoby tam gdzie pracowalam.
Dla nas ta skal sie nie nadaje. Powinno być np.tak :

1 Je samodzielnie - z pomoca- z pomoca rozdrobnione - wymaga karmienia - mix
2 porozumewa sie swobodnie- mowa ograniczona -za pomoca rysunkow- wcale
3 cos na temat samodzoelnego myślenia
4 ubiera sie samodzielnie, wymaga momocy, zupełnie niesampdzielni
5 oriętacja w terenie dobra - zła
6 myje sie samodzielnie - z pomoca ale niechetnie - z pomoca - niesamodzielny
7 zakupy zrobi samozielnie- z listą - i dalej coś wymyślcie

klooocuszek - 2013-11-08, 20:22

emilka napisał/a:
Dla mnie niezrozumiałe jet ze jak chce sie wprowadzic ustawe o aborcji to daje sie nasze dzieci jako przyklad jak to bedzie ciezko i kobieta powinna mieć wybor. Ale jak chodzi o pomoc to nagle te dzieci są prawie zdrowe i pomoc sie nienależy.

Racja :tak:

kropka79 - 2013-11-09, 01:14

Rozmawiałam dzisiaj z naszą panią przedszkolanką, która twierdzi, że dużym problemem u naszych dzieci jest naśladownictwo ja roboczo nazywam to papugowaniem. Tzn. że dziecko potrafi coś zrobić czy powiedzieć ale tylko dlatego że jest dobrym obserwatorem, zostało czegoś nauczone ale nie koniecznie wie o co chodzi i dlaczego tak się robi. Takie trochę na zasadzie automatu któremu wgrasz program ale sam nie będzie myślał, po prostu odtworzy to co w niego włożysz. Może brzydkie porównanie ale myślę, że trafne.
grażyna - 2013-11-09, 09:53

Jak dla mnie też trafne ...

A w temacie świadczenia to wczoraj dotarła do mnie informacja z ZUS o mojej emeryturze: w wieku 65 lat i 7 miesięcy moja emerytura będzie wynosić 77,55zł. I ani grosza więcej, bo mam już 25 letni okres składkowy i nikt za mnie składek już nie będzie płacił :nie: .
Czy ktokolwiek z Was widział jakiś zapis prawny, że po 25 letnim okresie składkowym należy się najniższa emerytura czy emerytura zawsze wynika tylko ze składek?
Mąż mówi, żebym się nie przejmowała, bo on i tak umrze wcześniej to przejdę na jego emeryturę. Powiedział to żartem, ale tak naprawdę to tylko gorycz człowieka ogarnia i płakać się chce :-( .

gosia73 - 2013-11-09, 10:19

Z tego co kiedyś słyszałam, emerytura będzie tylko z naszych składek - nie będzie czegoś takiego jak "nie mniej niż" :-(
nefre - 2013-11-09, 18:31

:-( :cry: nic, tylko płakać
mimi3 - 2013-11-09, 19:57

Taa nasze państwo potrafi docenić,za to że nie oddajemy dzieci do ośrodków, a może chce nas do tego zachęcić :?:
kropka79 - 2013-11-10, 18:46

Kiedyś słyszałam w telewizji, że żeby otrzymać najniższą emeryturę trzeba mieć przepracowane 10 lat na których były odprowadzane składki od najniższej krajowej. Nie wiem niestety jak to się ma do naszej sytuacji...
gosiulkat - 2013-11-10, 22:19

Ja przepracowałam 10 lat, ale o matko czy to wystarczy :?:
marsjanka7 - 2013-11-11, 20:16

gosiulkat napisał/a:
Ja przepracowałam 10 lat, ale o matko czy to wystarczy :?:


Ja mam 9 lat przepracowane...trzeba nawet jako sprzątaczka gdzieś dorobić do 10 lat ;/
Grażynka nam zostaje tylko do tej emerytury nie dożyć! :cry:

Alicja - 2013-11-12, 17:57

Odnośnie emerytury
Wcześniejsza emerytura z powodu opieki nad dzieckiem

grażyna - 2013-11-12, 21:07

Znalazłam na stronie ZUS o najniższych emeryturach:

"Wysokość nowej emerytury nie może być niższa od kwoty emerytury najniższej, jeżeli ubezpieczony udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe w wymiarze wynoszącym co najmniej 20 lat - w przypadku kobiety i 25 lat - w przypadku mężczyzny.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. rozpocznie się stopniowe wydłużanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego dla kobiet według następujących zasad:

21 lat - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończą w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.,
22 lata - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończą w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.,
23 lata - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończą w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.,
24 lata - dla kobiet, które wiek emerytalny właściwy dla daty urodzenia ukończą w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. staż ubezpieczeniowy uprawniający do podwyższenia nowej emerytury do kwoty najniższej emerytury będzie jednakowy dla kobiet i mężczyzn - 25 lat."

Maciejka - 2013-11-13, 10:06

Od 1 września 2013 zmieniły się przepisy dotyczące sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i związanym z tym obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Ma to również wpływ na staż.

przerwa w aktywności zawodowej

halus504 - 2013-11-14, 14:03

Coś o skalach!
http://praca.gazetaprawna...gnacyjnego.html

affelti - 2013-11-14, 15:59

Cyrk na kółkach, a czytałyście wypowiedzi czytelników pod artykułem? Jedna osoba pisze że na ZD i autyzm się nic nie należy, bo te dzieci chodzą do szkół, a po szkole na WTZ bo tam jest ich miejsce :wow:
W szoku jestem normalnie :evil:

grażyna - 2013-11-14, 16:13

W szoku to my będziemy jak to wejdzie w życie. Koszmarek prawny się szykuje. Te kolejki i czas oczekiwania mnie przeraża. Nie zdążą jeszcze "przerobić" całej "partii" niepełnosprawnych i odwołań (bo chyba jednak odwołać się będzie można?!), a już zaczną spływać wnioski od osób, którym przyznano jedną z pięciu grup jako pierwszym i czas decyzji minął.
I dlaczego tak rygorystycznie, że na czas określony?A komentarzy nie czytam z zasady, bo mi się ciśnienie podnosi ;-)

kasia551210 - 2013-11-14, 16:30

Pożyjemy ... zobaczymy...
vagabunda8 - 2013-11-14, 16:44

Chciałam wtrącić jeśli można.
Czytam, zapisuję , ale mój komentarz do projektu tej ustawy absolutnie nie nadaje się do publicznego czytania. :]

Prawdopodobnie 20 listopada mamy kolejne spotkanie żeby przekazać swoje uwagi. Zwykle powołuję się na Wasze opinie i tym razem też to zrobię. Nie będzie to imienne powoływanie się, ale wskazuję opinie i zdanie środowiska rodziców i opiekunów dzieci z zD.

-Wiemy, że wsadzenie nas do jednego worka ze wszelkimi niepełnosprawnościami wykluczy objecie dzieci specjalną troską
-Wiemy, że 5 st skala Barthel jest do niczego i nie jest adekwatna do określenia niepełnosprawności dzieci/osób z zD
-Wiemy że wysokość najniższego świadczenia 620 pln jest poniżej absolutnego minimum
-Wiemy że w komisjach orzekających o niepełnosprawności nadal jest stosowana metod - ja to nazywam "na głupa"- żeby nie przyznawać pkt 7 i 8
-Wiemy, że brak możliwości odwołania od decyzji komisji powiatowej, która miałaby określać stopień niepełnosprawności, jest niekonstytucyjne.

Nadal staram się "dopisać" dodatkowe pkt do skali Barthel które określałby upośledzenie umysłowe naszych dzieci.
Dziękuję
BaHa

halus504 - 2013-11-14, 16:51

Jak czytam wypowiedzi do artykułu o skalach to normalnie nie wierzę co ludzie wypisują :-?
kasia551210 - 2013-11-14, 16:52

My wszystko wiemy i rozumiemy tylko jak to ująć w słowa by inni to zrozumieli i zaakceptowali w swoich pomysłach do zmian odnośnie świadczeń :-( :?:
vagabunda8 - 2013-11-21, 21:36

Mimo, że odebrało mi głos w 80% pojechałam dzisiaj na spotkanie w MPiPS. Było burzliwie, głośno i hałaśliwie, nawet były kłótnie.
Razem z Iwoną, z Torunia i kilkoma znajomymi, starałyśmy się przekonać usawotwórcę, że nie powinno się wrzucać do jednego worka niepełnosprawnych dzieci z dorosłymi.

UWAGA!
Skala Barthel NIE będzie narzędziem do określania stopnia niepełnosprawności dzieci! Będzie narzędziem pomocniczym przy orzekaniu dorosłych.
Będą zróżnicowane skale przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności w zależności od wieku dziecka
0-3 lata
4-6 lat
7-16 lat
Będą wprowadzone kwestionariusze do wypełniania dla lekarzy, ale zawsze będzie można posiłkować się zaświadczeniami, a nawet będzie to wskazane.
W komisji ma zasiadać lekarz ze specjalizacja I-go stopnia, i/lub pracownik socjalny-ale nie taki z MOPSU co chodzi i myszkuje, tylko odpowiednio przeszkolony, albo psycholog- zasugerowałam żeby to był kliniczny.
Działo się wiele, bo razem z rodzicami byli też opiekunowie dorosłych-seniorów i w pewnym momencie sytuacja już była chyba nie do opanowania. Opiekunowie wysuwali swoje poprawki, a my swoje, i nie dało się znaleźć wspólnego mianownika.
Pomoc rządowa w postaci dodatkowych 200pln, które mamy zagwarantowane do końca tego roku, będzie wypłacana do momentu kiedy znowelizowana ustawa nie wejdzie w życie.
Tak jak pisałyście, żeby przy określaniu stopnia upośledzenia umysłowego były brane pod uwagę konkretne kryteria, zostało to uwzględnione ;-) Szczegóły napisze może jutro, bo dzisiaj padam. Mam gorączkę, boli mnie gardło i ledwo żyję, ale jestem zadowolona, że udało się chociaż osiągnąć w maleńkim zakresie to o czym tutaj pisałyście. Sam projekt jest okropnym bublem, będzie pewno jeszcze konsultowany i zmieniany, ale prawdopodobnie zostaną te punkty o których napisałam.
Protestu na razie nie będzie, czekamy na krok ze strony Ministerstwa.
Do 30 listopada, muszę napisać na papierze wszelkie wnoszone poprawki i wysłać do MPiPS Proszę o pisanie co się Wam nie podoba w tym projekcie.
Dziękuję
Życzę dobrej nocy
:-)

kabatka - 2013-11-21, 21:47

Baha zdrówka życzę :*
Kuruj się, kawał dobrej roboty odwaliłaś, mimo choroby :*

grażyna - 2013-11-21, 21:52

vagabunda8 napisał/a:
(...)starałyśmy się przekonać usawotwórcę, że nie powinno się wrzucać do jednego worka niepełnosprawnych dzieci z dorosłymi.

UWAGA!
Skala Barthel NIE będzie narzędziem do określania stopnia niepełnosprawności dzieci! Będzie narzędziem pomocniczym przy orzekaniu dorosłych.
(...)

Nawet nie tylko dzieci z dorosłymi. Uwzględniłabym podział: niepełnosprawni od urodzenia, przed ukończeniem 18roku życia i niepełnosprawni od wieku dorosłego.
Co do skali Barthel, to chodzi także o dorosłych niepełnosprawnych umysłowo. Dzieci nie, pomocniczo przy dorosłych. Np. Aneta jest dorosła. Co ma od niej skala Barthel?

Wiem, że z racji przekroju forum, chodzi mi o wiek dzieciaków, mało osób na dziś myśli tu co będzie po 18 roku życia.

Lekarz specjalista, ale jaki? Masz kilka znaczków w orzeczeniu to jakiego lekarza przydzielą?

Skali nie ma dalej, większość będzie zależała od subiektywnej oceny urzędnika, lekarza...
Wiele obaw mam. Oby już to weszło w życie i skończył się ten kołowrotek.

Dziękuję Basiu za relację na gorąco :-) . Śpij, wypoczywaj, zdrowiej :papa: .

Alicja - 2013-11-21, 21:57

Baha, wielkie dzięki :brawo:
Jolanta - 2013-11-21, 22:02

I ja dołączę się do życzeń dziewczyn i wielkie dzięki BaHa. :brawo:
gosiulkat - 2013-11-21, 22:07

Basia jesteś super, zdrowiej :*
kasia551210 - 2013-11-21, 22:30

Dzięki BaHa za poświęcenie czasu i chęci mimo choroby. :prosze: :tak:

jestem zaciekawiona jak to będzie wyglądało w opiece społecznej, czy takie zaświadczenie o stopniu niesamodzielności bedzie wypisywał lekarz rodzinny?? A jeśli chodzi sie tylko (lub w wiekszości na prywatne wizyty- do innego lekarza ). A jak mój Bartosz mało teraz choruje i jest raz w roku u niej co ona może wiedzieć o samodzielności dziecka , czy to sami będziemy wypełniac wniosek?? Wiadomo również że nam rodzicom, (niestety- chodzi o pieniądze) będzie chodziło o to by dostać większy dodatek do świadczenia podstawowego, jeśli dobrze rozumiem :-?

Nieznam sie na skali Barthel - tylko to co z internetu (bo do tej pory nie miałam potrzeby jej znać) :]

Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych).
U Bartosza sprawa wyglada tak:
spożywanie posiłków- sam zje, --- ale sam nie kupi , nie przygotuje sobie obiadu czy płatków na mleku, (ale weźmie sobię pętko kiełbasy w lodówki jak jest głodny i z chlebem zje ;-) )
poruszanie się - jest osobą chodząco poruszajaco sie na własnych nogach, --ale właściwie nigdzie nie chodzi sam, do szkoły musze go zaprowadzić i przyprowadzić (choć prawdopodobnie sam by przyszedł bo zajść nie koniecznie, do sklepu nie pójdzie i nie zrobi zakupów bo nie mówi i nie zna sie na pieniążkach, pójdzie sam blisko do babci, czy z cmentarza przyjdzie sam bo mieszkamy 2 uliczki dalej :-?
siada sam :tak: - choć ciężko mu nieraz wstać jak się zasiedzi przed komputrem, albo jak ogląda mecz przed telewizorem :-D
ubieranie się i rozbieranie - rozbiera sie samodzielnie, niestety ciągle uczymy sie składać odpowiednio ubrania, a co do ubierania, jak ma przygotowane rzeczy wybrane adekwatnie do pory i pogody to sie ubierze, ale mamy kłopot z dobraniem ubrań (by poszedł do szafki i wziął sobie ubrania - czyli dokonał wyboru ubrania na dany dzień),


utrzymanie higieny osobistej, - tu jest ciągle przypominanie i pilnowanie(niestety) ;/
korzystanie z toalety, - tu jest okej choć ciągle przypominanie i pilnowanie
kontrolowanie czynności fizjologicznych- tu jest okej (choć ....)
brak mi tu komunikacji, (werbalnej i pozawerbalnej,
rozumienie co sie do dziecka mówi, i informacja zwrotna
To tyle od nas.

kasia551210 - 2013-11-21, 22:44

kasia551210 napisał/a:
Dzięki BaHa za poświęcenie czasu i chęci mimo choroby. :prosze: :tak:

jestem zaciekawiona jak to będzie wyglądało w opiece społecznej, czy takie zaświadczenie o stopniu niesamodzielności bedzie wypisywał lekarz rodzinny?? A jeśli chodzi sie tylko (lub w wiekszości na prywatne wizyty- do innego lekarza ). A jak mój Bartosz mało teraz choruje i jest raz w roku u niej co ona może wiedzieć o samodzielności dziecka , czy to sami będziemy wypełniac wniosek?? Wiadomo również że nam rodzicom, (niestety- chodzi o pieniądze) będzie chodziło o to by dostać większy dodatek do świadczenia podstawowego, jeśli dobrze rozumiem :-?

Nieznam sie na skali Barthel - tylko to co z internetu (bo do tej pory nie miałam potrzeby jej znać) :]

Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych).
U Bartosza sprawa wyglada tak:
spożywanie posiłków- sam zje, --- ale sam nie kupi , nie przygotuje sobie obiadu czy płatków na mleku, (ale weźmie sobię pętko kiełbasy w lodówki jak jest głodny i z chlebem zje ;-) )
poruszanie się - jest osobą chodząco poruszajaco sie na własnych nogach, --ale właściwie nigdzie nie chodzi sam, do szkoły musze go zaprowadzić i przyprowadzić (choć prawdopodobnie sam by przyszedł bo zajść nie koniecznie, do sklepu nie pójdzie i nie zrobi zakupów bo nie mówi i nie zna sie na pieniążkach, pójdzie sam blisko do babci, czy z cmentarza przyjdzie sam bo mieszkamy 2 uliczki dalej :-?
siada sam :tak: - choć ciężko mu nieraz wstać jak się zasiedzi przed komputrem, albo jak ogląda mecz przed telewizorem :-D
ubieranie się i rozbieranie - rozbiera sie samodzielnie, niestety ciągle uczymy sie składać odpowiednio ubrania, a co do ubierania, jak ma przygotowane rzeczy wybrane adekwatnie do pory i pogody to sie ubierze, ale mamy kłopot z dobraniem ubrań (by poszedł do szafki i wziął sobie ubrania - czyli dokonał wyboru ubrania na dany dzień),


utrzymanie higieny osobistej, - tu jest ciągle przypominanie i pilnowanie(niestety) ;/
korzystanie z toalety, - tu jest okej choć ciągle przypominanie i pilnowanie
kontrolowanie czynności fizjologicznych- tu jest okej (choć ....)
brak mi tu komunikacji, (werbalnej i pozawerbalnej,
rozumienie co sie do dziecka mówi, i informacja zwrotna
To tyle od nas.

http://nutriciamedyczna.p...nta_barthel.pdf tu jest skala
po jej przeczytaniu i w odniesieniu do Bartosza uzyskaliśmy 70 % :roll:

Jolanta - 2013-11-22, 08:24

A u nas wyszło 75% .
Mama Ewy - 2013-11-22, 08:34

Basiu,starasz się w imieniu nas wszystkich.
Dziękuję.
Zdrowiej teraz ,po wypełnionej misji.

efcia - 2013-11-22, 08:38

Basiu jesteś wielka :brawo: , dziękuję :*
Zdrówka życzę :*

grażyna - 2013-11-22, 08:38

Czy tych skal nie będzie za dużo? Pięć grup niesamodzielności. Dzieci będą badane dodatkowo w trzech przedziałach wiekowych. Piętnaście różnych skali ocen :lol: :wow: .
Kto to wszystko ogarnie?

Dzieciaki z zespołem Downa, bez dodatkowych chorób, będą chyba w tej pierwszej grupie- najmniej niesamodzielnych. Jeśli w ogóle będą? W końcu na stronie ministerstwa była wzmianka, że ok 40% obecnie wymagających opieki, po zmianach tej opieki potrzebować nie będzie.

Przemyślałam to o czym wspomniała wczoraj BaHa. Wyszło mi, że i tak nie mamy na nic wpływu. Będzie bałagan na początku to pewne. A nam zostanie to wszystko spokojnie lub mniej spokojnie, przeczekać, jak wiele rzeczy w tym kraju. Czy będzie lepiej to zobaczymy, a gorzej to na pewno, bo na dzień dobry mniej pieniędzy.

zula - 2013-11-22, 12:34

Czy ja dobrze zrozumiałam ze te 200 zł będzie dalej do wydania nowej decyzji??
grażyna - 2013-11-22, 12:38

Nie, do czasu wejścia w życie ustawy. Miał to być 1 stycznia 2014 roku, ale chyba będzie to później. A może zdążą? W miesiąc :roll: ?
vagabunda8 - 2013-11-22, 20:10

Dziękuję. :prosze:
Słuchajcie, ale ja tylko zebrałam co Wy pisałyście, no, może trochę dodałam, ale ździebko. Rozmawiałam, rozmawiałam, rozmawiałam i... rozmawiałam i wyszło że jest ok!
Teraz powinnam przenieść to na papier i wysłać wersję papierową. I to jest ważne, jeżeli jeszcze Wam się coś nie podoba, to piszcie.
Grażyna zawsze jak się wprowadza coś nowego to jest zamieszanie, bajzel, pieprznik itp, ale po pewnym czasie idzie to ogarnąć. A wcale nie jest powiedziane, że będzie jakaś 5-cio stopniowa skala. Padły propozycję żeby były np. trzy.
Padła propozycja i jedno stowarzyszenie, ma to napisać, żeby świadczenie było dla wszystkich równe, a zasiłek uzależniony od stopnia niepełnosprawności. Świadczenie jest niejako ekwiwalentem za to, że decydując się na opiekę nad dzieckiem rezygnujemy z pracy, czyli niby nasza pensja, a na częściowe zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnego istnieje zasiłek pielęgnacyjny 153 pln :] I ten zasiłek powinien być zróżnicowany.
Ogólnie wiele było różnych propozycji, a co będzie zobaczymy, czy 1 stycznia? Nie wiem. ;-)
Nie zapominajmy - z całym szacunkiem, że opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, gdzie niepełnosprawność została nabyta po 25 r.ż i/lub seniorów, są w innej sytuacji. Ich podopieczny dostaje rentę/emeryturę, a opiekun dodatkowo świadczenia. My dostajemy tylko świadczenia! Nie chcę nikogo dyskredytować, bo są różne przypadki, ale i na naszym podwórku też są różne owieczki.

emilka - 2013-11-22, 23:46

BaHa dziękuję, dziękuję, dziękuję że jesteś :*
ptaszynka44 - 2013-11-23, 12:31

Basia ,z całym szacunkiem dla tego co robisz,ale tak mi się nasunęła złośliwość,że poczekaj jeszcze chwile ,nawet nie wiesz jak szybko to zleci,też będziesz miała świadczenia i tę oszałamiającą rentę. Nie potrzebnie piszę,ale jak pomyślę ,że zdrowie zjadłam i siły ,a moje dziecko dalej zależne ode mnie i tak już zostanie i ktoś mi mówi ,ze ma rentę 617 zł ,to mnie nosi.
vagabunda8 - 2013-11-23, 12:56

ptaszynka44 napisał/a:
Basia ,z całym szacunkiem dla tego co robisz,ale tak mi się nasunęła złośliwość,że poczekaj jeszcze chwile ,nawet nie wiesz jak szybko to zleci,też będziesz miała świadczenia i tę oszałamiającą rentę. Nie potrzebnie piszę,ale jak pomyślę ,że zdrowie zjadłam i siły ,a moje dziecko dalej zależne ode mnie i tak już zostanie i ktoś mi mówi ,ze ma rentę 617 zł ,to mnie nosi.


Elu ja o tym wiem, wcale nie odbieram tego jak złośliwości. Właśnie o to mi chodziło co napisałaś. Nam zabrali możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Te składki jakie są teraz odprowadzane dla nas są śmieszne. Zdaję sobie z tego sprawę. Pomyśl, wiele matek jest tylko na świadczeniu. Potrzeby dzieci są wysokie. One w okresie dzieciństwa nie mają renty. Jedno świadczenie jest na matkę i dziecko. Tam jest nieco inna sytuacja i wcale nie twierdzę że tak kolorowa. Nasze dzieci zawsze pozostaną dziećmi, do śmierci. Okres opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem jest niewspółmiernie dłuższy niż nad seniorem. Nie chcę się tutaj licytować, bo nie o to chodzi. Myślę, że sprowadzenie opiekunów ON i rodziców dzieci niepełnosprawnych z wadami wrodzonymi, do jednego mianownika nie jest szczęśliwym pomysłem.
Opiekun ON po kilkunastoletniej opiece zostaje na emeryturze, pewnie nie co lepszej od tej jaka czeka nas, bo zanim zaczął sprawować opiekę, często gdzieś pracował i jakiś kapitał już ma. Nie piszę tego z własnego podwórka, bo ja akurat trochę zdążyłam wypracować, ale jest tu gro młodych matek, które takiej szansy nie miały.
Angażując się w protesty z grupą z Torunia, nie myślałam tylko o sobie. Mój Antek ma ponad 10 lat. A zwracałam uwagę na aspekty dzieci małych i ich rodzin. Zwracam uwagę też na takie rodziny gdzie jest dwoje dzieci niepełnosprawnych i tylko jedno świadczenie, a matka często zostaje sama. Sytuacje są różne, i przyznam, że bardziej się skupiam na rodzicach, jak opiekunach. Nie znaczy że opiekunowie ON mają super, nie!

kasia551210 - 2013-11-23, 13:27

Kurcze ;/ ;/ . ... wszystkich niepełnosprawnych i opiekunków nie da się sprowadzić do wspólnego mianownika ;/ w zalezności od samodzielności i rodzaju zabrzeń. ;/
dorcia - 2013-11-23, 23:46

Basiu, wielkie dzięki za wszystko co robisz :-) :brawo: :brawo: :brawo:
Justyna1972 - 2013-11-24, 17:37

Przeczytałam wszystkie wpisy od 114 strony....rozbolała mnie głowa i zrozumiałam tyle,że czeka nas komisja...a w sierpniu kończy się orzeczenie,więc kolejna komisja.....

Masakra :-( :-x

kasia551210 - 2013-11-27, 08:02

Do poczytania na temat świadczenia pielęgnacyjnego ......................
http://pieniadze.fakt.pl/...y,430931,1.html

grażyna - 2013-11-27, 09:42

Obiecałam sobie, że postaram się nie czytać żadnych newsów w temacie świadczenia. Jak wejdzie ustawa to się okaże, na razie to wszystko prawdopodobne rozwiązanie a mi się tylko nerwy psują :roll: .
W podanym linku też kwoty podane są razem ze składkami, co uważam za manipulację "góry". Nie oszukujmy się co do czytania ze zrozumieniem, powszechna opinia zanotuje te wyższe stawki. Ale to kasy ci opiekunowie będę brać, fju fju :cool2: .

Miłego dnia :papa: .

gosia73 - 2013-11-27, 09:49

Cytat:
W podanym linku też kwoty podane są razem ze składkami, co uważam za manipulację "góry". Nie oszukujmy się co do czytania ze zrozumieniem, powszechna opinia zanotuje te wyższe stawki. Ale to kasy ci opiekunowie będę brać, fju fju :cool2: .

Pewnie o to właśnie chodzi :-(

Joanna - 2013-11-27, 20:55

Powiedzcie mi czy jak we wrześniu skończyło mi się orzeczenie nowe dostałam w tamtym tygodniu , no i czekam na uprawomocnienie czyli do urzędu zaniosę dopiero w przyszłym tygodniu to mi zapłacą za ten okres przerwy, czy to przepada.
Kalinka - 2013-11-27, 21:01

Jakie uprawomocnienie w orzeczeniu? To to nie jest papier sądowy aby wymagał uprawomocnienia. Jesli złozyłaś wniosek w odpowiednim czasie, najpóżniej w momencie zakończenia poprzedniego orzeczenia to spłacą wszystko wstecz.
Joanna - 2013-11-27, 21:49

Nie przyjęli w GOPSIE po dwóch tygodniach mam jechać do orzecznictwa potwierdzić , że się nikt nie odwoływał i decyzja jest prawomocna, Kalinko w tym kraju urzędy bardzo pomagają petentom. ;/

Wniosek o orzeczenie złożyłam ale długo trwało zanim komisja się zebrała

grażyna - 2013-11-27, 22:13

Joanna napisał/a:
Nie przyjęli w GOPSIE po dwóch tygodniach mam jechać do orzecznictwa potwierdzić , że się nikt nie odwoływał i decyzja jest prawomocna(...)

:wow:
a o tym jeszcze nie słyszałam.

Joanna - 2013-11-27, 23:16

Jak składałam ostatnim razem też tego nie było widać to jakieś nowe....
Kalinka - 2013-11-27, 23:27

Ja składałam wczoraj, wydane przedwczoraj, nikt nie móił o prawomocności.
grażyna - 2013-11-28, 06:52

Joanna napisał/a:
Jak składałam ostatnim razem też tego nie było widać to jakieś nowe....

A może tylko pani zza biurka nowa i nadgorliwa :lol:
Albo zalazłaś jej za skórę, Ty albo mąż w domu i musiała się gdzieś wyżyć :okular:

gosia73 - 2013-11-28, 08:15

Pierwsze słyszę o uprawomocnianiu się orzeczenia :shock:
mariola - 2013-11-28, 12:27

Joanna napisał/a:
Nie przyjęli w GOPSIE po dwóch tygodniach mam jechać do orzecznictwa potwierdzić , że się nikt nie odwoływał i decyzja jest prawomocna, Kalinko w tym kraju urzędy bardzo pomagają petentom. ;/

Wniosek o orzeczenie złożyłam ale długo trwało zanim komisja się zebrała


W mojej gminie tego nie ma, ale w sąsiedniej (wiem od koleżanki) też tak jest, ponieważ masz 2tyg do odwołania, co gmina to "obyczaj" :wow:

Wojtala - 2013-11-28, 12:57

U nas tez musiałam odczekac 2 tygodnie na uprawomocnienie się.
betka533 - 2013-11-28, 19:52

Zapłacą,wyrównają.
betka533 - 2013-11-28, 19:53

O! I nie tu napisałam :-D Sorka :okular:
Joanna - 2013-11-28, 21:11

grażyna napisał/a:
Joanna napisał/a:
Jak składałam ostatnim razem też tego nie było widać to jakieś nowe....

A może tylko pani zza biurka nowa i nadgorliwa :lol:
Albo zalazłaś jej za skórę, Ty albo mąż w domu i musiała się gdzieś wyżyć :okular:toć ja potulna jak baranek... :okular:

kasia551210 - 2013-11-30, 08:52

Jedno świadczenie, ale różne kwoty. Trwają konsultacje projektu o świadczeniach rodzinnych

http://www.niepelnosprawn...53#.UpmXrScmyOr

czas pokaże jak to będzie w Nowym Roku 2014 :roll:

vagabunda8 - 2013-11-30, 19:36

Opinia Polskiego Komitetu EAPN w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt z dnia 29 listopad 2013

Warto się z tym zapoznać ;-)

halus504 - 2013-11-30, 19:52

Czytałam dzisiaj już kilka takich opinii ciekawe tylko co z tego wyniknie :-?
anettab26 - 2013-11-30, 20:40

Miejmy nadzieje ze to coś pomoże. w naszej sprawie
nefre - 2013-11-30, 22:10

Ja sobie myślę, że rząd już ma wszystko przemyślane.. już dawno miał. Teraz tylko czekać. I mimo i podoba mi się to, co wstawiłaś Basiu, to nie sądzę, by to przeszło :(
Zbyt piękne, by było prawdziwe...

vagabunda8 - 2013-12-01, 07:06

nefre napisał/a:
Ja sobie myślę, że rząd już ma wszystko przemyślane.. już dawno miał. Teraz tylko czekać. I mimo i podoba mi się to, co wstawiłaś Basiu, to nie sądzę, by to przeszło :(
Zbyt piękne, by było prawdziwe...


Przyznam Sylwia, że mam podobne wrażenie, zwłaszcza po ostatnim spotkaniu w MPiPS. Owszem, drobne korekty mogą zrobić, ale zasadniczej części nie zmienią. Nie mniej jest szalone parcie na właśnie taką postać ustawy. Świadczenie dla wszystkich jednakowe, a zasiłek zróżnicowany!

halus504 - 2013-12-01, 07:24

A mnie interesuje czy rząd zna konstytucję!!! :-?
kasia551210 - 2013-12-01, 13:43

vagabunda8 napisał/a:
nefre napisał/a:
Ja sobie myślę, że rząd już ma wszystko przemyślane.. już dawno miał. Teraz tylko czekać. I mimo i podoba mi się to, co wstawiłaś Basiu, to nie sądzę, by to przeszło :(
Zbyt piękne, by było prawdziwe...


Przyznam Sylwia, że mam podobne wrażenie, zwłaszcza po ostatnim spotkaniu w MPiPS. Owszem, drobne korekty mogą zrobić, ale zasadniczej części nie zmienią. Nie mniej jest szalone parcie na właśnie taką postać ustawy. Świadczenie dla wszystkich jednakowe, a zasiłek zróżnicowany!


Właśnie ten zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka i ta kwota to jest poprostu śmieszna kwota - niewiadomo na co przeznaczyć 153 zł :evil: :-x

nefre - 2013-12-01, 13:53

Tak samo, jak dodatek do rodzinnego: na kształcenie i rehabilitację 60 lub 80 zł (w zależności od wieku) - również śmieszne :shock:
klooocuszek - 2013-12-01, 15:53

nefre napisał/a:
Tak samo, jak dodatek do rodzinnego: na kształcenie i rehabilitację 60 lub 80 zł (w zależności od wieku) - również śmieszne :shock:

Dokładnie, za tą kwotę mogłabym opłacić pół godziny zajęć z neurologopedą :lol: aż pół godziny :roll:

nefre - 2013-12-01, 19:08

i to w dodatku raz w miesiącu :lol:
pełen wypas... :P

Kalinka - 2013-12-01, 21:46

Są tacy co tego 60 czy 80 zł wcale nie dostają bo maja za wysokie dochody i na rodzinne się nie łapią ;-)
efcia - 2013-12-02, 19:09

Kalinka napisał/a:
Są tacy co tego 60 czy 80 zł wcale nie dostają bo maja za wysokie dochody i na rodzinne się nie łapią ;-)

O właśnie, a dochód przekroczony np. tylko o 5 lub 10zł.

halus504 - 2013-12-03, 07:36

A mi przekroczyło 2,02 zł i nie dostałam rodzinnego :-(
vagabunda8 - 2013-12-04, 18:56

Projekt Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych
Jeszcze ciepły, ale czytać mogą tylko osoby o mocnych nerwach ;/

Alicja - 2013-12-04, 19:36

Ciekawe czy urzędnik, który odwiedzi nas w domu będzie posiadał szczegółowe wytyczne odnośnie stopni konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym :nzastanawianie:
grażyna - 2013-12-04, 21:00

Nie można się odwołać od decyzji komisji wojewódzkiej :shock: ?!
kasia551210 - 2013-12-04, 21:06

To może zostanie nam Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - albo jeszcze dalej tylko nie wiem gdzie i kto :nzastanawianie:
grażyna - 2013-12-04, 21:19

Można zamiast odwołania złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie spawy :] .
grażyna - 2013-12-05, 07:11

Już mi się pisać wczoraj nie chciało, ale jeszcze jedna sprawa. Skala. Najpierw jest coś o pięciostopniowej, później o cztero, a właściwie to trzy stopniowa, bo pierwszy stopień świadczenia nie dostanie.
Niech się w końcu ogarną.

Teraz do świadczenia pielęgnacyjnego potrzebny jest stopień znaczny lub odpowiednie punkty na orzeczeniu. Według tego projektu oprócz orzeczenia trzeba będzie mieć co najmniej drugi stopień niesamodzielności orzeczony. Bo podstawowa opieka nad osobą ujęta jako pierwszy stopień niesamodzielności świadczenia pielęgnacyjnego nie dostanie.

Przypomnę to co już pisałam na początku. Ten tekst na stronie MPiPS, że według ich wyliczeń 40% teraz pobierających tego świadczenia otrzymywać nie będzie.
Mam jakieś takie przeczucia, że w tych 40% będzie sporo naszych dzieciaków z zD.

No i ten brak możliwości odwołania od decyzji komisji normalnie mnie powalił :-? . Jak i cały ten projekt :] .

A obiecałam sobie już nic nie czytać w temacie tej ustawy. Nie wytrzymałam ;-) .

grażyna - 2013-12-05, 10:23

vagabunda8 napisał/a:
Projekt Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych
Jeszcze ciepły, ale czytać mogą tylko osoby o mocnych nerwach ;/


Już nie maco czytać ;-) . Może sami doszli do wniosku, że gniota puścili i zdjęli ze strony :lol:

Alicja - 2013-12-05, 11:22

Zniknęło,żeby nas nie denerwować ;/
I masz rację Grażyna, zabranie świadczeń może w głównej mierze dotknąć opiekunów dzieci z zD ;/

grażyna - 2013-12-05, 11:56

Aneta ma orzeczenie na stałe, więc te 620zł(jak przykro, że nie 820 ;/ ). Czyli jak się nie będę wychylać to tak zostanie. A chyba nie będę czytając co nam fundują.
Ale mamy tu odpowiedź dlaczego ostatnio tak ciężko było dostać np. do 16 roku życia. Krótkotrwałe terminy zmuszą do wcześniejszego stawania na komisje.

Czy to nie jest jakaś sprzeczność? Na orzeczeniu będzie znaczny i że potrzebuje stałego współdziałania i opieki, a opiekun nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego za rezygnację z pracy, bo dzieciak załapie się do pierwszego stopnia gdzie świadczenie nie przysługuje.
Czyli po co te punkty o stałej opiece i stałym współdziałaniu, w orzeczeniu?


Jak ktoś chce poczytać projekt to mogę wysłać. Ściągnęłam sobie do czytania :lol: .

vagabunda8 - 2013-12-05, 12:45

Nie wiem, dlaczego zniknęło. Wiem, ze dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zaskarżenie lipcowej nowelizacji ustawy o świadczeniach, dzięki to której opiekunowie niepełnosprawnych utracili prawo do świadczeń. Nie śledziłam tego dzisiaj. A że to gniot, nad gnioty to było wiadomo.
halus504 - 2013-12-05, 14:42

Nie rozumiem to jak to jest do 30 listopada można było składać poprawki na piśmie przez Stowarzyszenia. A oni już mają gotowy projekt do ustawy 30 listopada???????????? Czarna magia!!!!!
grażyna - 2013-12-05, 15:21

Trybunał Konstytucyjny: Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych są niezgodne z konstytucją
halus504 - 2013-12-05, 15:31

A jakieś skale gdzieś już są? :-?
dorcia - 2013-12-05, 16:58

Kolejna wersja projektu o świadczeniach pielęgnacyjnych
kasia551210 - 2013-12-05, 17:23

Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, opiekunowie niepełnosprawnych nie dostaną pieniędzy
http://m.rmf24.pl/fakty/polska/news,nId,1069631


Oraz Świadczenia rodzinne załatwisz przez Internet

http://www.dzieciniepelno...przez-internet/

anettab26 - 2013-12-05, 19:05

CZytając te wszystkie artykuły mam obawy o przyszłość swoją, dziecka nie wiem jak to będzie. Co zrobi matka wychowująca samotnie dziecko niepełnosprawne, kiedy straci świadczenie pielęgnacyjne które jest ich jedynym dochodem... o tym chyba państwo nie myśli :(
Justyna1972 - 2013-12-05, 22:00

Ja czuję w kościach,że Marcel dostanie 1 stopień :cry:

No bo oprócz zespołu nic nie ma....Czy ktoś z komisji przejmie się tym,że np nie mówi....... wątpię,powiedzą pewnie,że ma jeszcze czas...

A czy ktoś wie kiedy te komisje mają się zacząć????
My mamy orzeczenie do końca sierpnia 2014r-to jak to z nami będzie????

kropka79 - 2013-12-05, 23:54

My mamy orzeczenie do 16 roku życia, czy to oznacza że mogę na nim zostać na jeszcze obowiązujących zasadach czyli 620zł?Obawiam się, że Maciuś też zostałby zakwalifikowany do pierwszej grupy, ma ZD i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, opóźniony rozwój mowy(nie potrafi nawet powiedzieć jak ma na imię, nie wie ile ma lat ale ruchowo po prostu świetnie, sam zje, sam pójdzie do toalety tyle że przy okazji zje mydło w płynie) Żeby były podane konkretne kryteria a tak bądź tu mądry...dla mnie wygląda to tak, że tylko osoby z bardzo dużą niepełnosprawnością ruchową, cewnikowane, przykute do łóżka będą się kwalifikowały na jakąkolwiek pomoc. Może się mylę ale jak czytam to wszystko to wiem jedno, to że nic nie wiem, jestem po prostu głupia...
kangurek773 - 2013-12-06, 07:55

620zł dostaniemy a te 153 też czy juz nie?
kasia551210 - 2013-12-06, 09:49

kangurek773 napisał/a:
620zł dostaniemy a te 153 też czy juz nie?


tak 620 dostaną wszyscy komu się należy - i te 153 również - tylko według nas te 153 zł to jest kropelką w potrzebach naszych dzieci.

halus504 - 2013-12-14, 07:08

W styczniu, lutym lub marcu ( czytaj projekt) 2014r. Rodzice Niepełnosprawnych Dzieci otrzymają pomoc rządową w wysokości 200z
http://legislacja.rcl.gov...eDay=13.12.13&l
legislacja.rcl.gov.pl

halus504 - 2013-12-14, 07:12

http://legislacja.rcl.gov...dzie%C5%84+2013
kasia551210 - 2013-12-14, 09:47

Czyli na trzy miesiące ddorzucą nam po 200 stówki (od stycznia do - marca) a nie mogli by dać na stałe ;/ :]
mimi3 - 2013-12-14, 13:01

Kasiu w tym roku i w ubiegłym też tak dawkowali więc może jednak ten dodatek nie zniknie od kwietnia. Miejmy nadzieję ;-)
dagi - 2013-12-14, 20:31

Czy znowu mamy składać papiery o te dodatkowe 200 zł?
mimi3 - 2013-12-14, 21:07

Na te dodatkowe to jest odgórnie z urzędu przyznawane dla osób mających przyznane świadczenie.
Ale z tego co pamiętam to w 2013 co kraj to obyczaj,bo z niektórych rejonów dziewczyny musiały składać.

halus504 - 2013-12-15, 17:10

Elżbieta Karasińska i Iwona Hartwich bedą gośćmi Tomasza Lisa na żywo w TVP w najbliższy poniedziałek 16. 12 .2013 o 21.40 - red. Lis planuje rozmawiać z polskimi matkami wychowującymi niepełnosprawne dzieci nt. eutanazji, która jest legalna w Belgii bez ograniczenia wieku dziecka i w Holandii od 15 r.ż. Tymczasem rząd Tuska przedłużył do marca 2014 r. pomoc rządową w kwocie 200 zł dla rodziców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z tyt. opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. A mnie interesuje czy beda rozmawiać o świadczeniach?????????? :-?
Justyna1972 - 2013-12-16, 23:05

Obejrzałam program Tomasza Lisa i się zagotowałam.....

Niepełnosprawny poseł na asystenta dostaje 6000 zł/mc,utrzymanie niepełnosprawnej osoby w Domu Opieki od 2000-4000 zł/mc.....a świadczenie pielęgnacyjne na osobę niepełnosprawną przebywającą w domu 620 zł/mc..... :nie:

Przecież to jakaś parodia :-x :-x :-x

Jolanta - 2013-12-17, 16:26

Nie to nie parodia ,to tylko nasza polska rzeczywistość :-x ;/
halus504 - 2013-12-18, 14:23

GORĄCO POLECAMY !! 18 XII 2013r. o godz.23.45 w programie 2 Telewizji Polskiej "Reporter Polski" zobaczymy reportaż z Elżbietą Karasińską o bardzo trudnej sytuacji Rodzin z Niepełnosprawnymi Dziećmi w Polsce .
Alicja - 2013-12-18, 15:24

Godzina powalająca ;/
są powtórki w necie?

halus504 - 2013-12-18, 16:42

Tak ja oglądam na ipla Reporter Polski
kasia551210 - 2013-12-18, 17:48

Dla mnie to za późno pokazują takie programy/reportarze chyba chcą by była jak najmniejsza oglądalność ;/ mimo że może o tej porze czytam książki do poduszki ale obejrze na ipla. :roll:
vagabunda8 - 2013-12-19, 21:26

Do marca 2014 dodatkowe 200pln
Justyna1972 - 2013-12-19, 21:49

Super,że będzie ten dodatek :-)
monikagr - 2013-12-20, 08:35

:tak:
halus504 - 2013-12-30, 18:39

Oj będzie się działo!!!!Dzięki zaproszeniu do programu Tomasz Lis NA Żywo a także ogromnym naszym staraniom udało się zainteresować naszym tematem zarówno media krajowe ale również zagraniczne stacje telewizyjne .Już w styczniu realizujemy pierwszy program w Niemieckiej tel. RTL ,tv Belgijskiej i inne----- na temat dramatycznej sytuacji Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci w Polsce min.będziemy mówić o głodowych świadczeniach dla dzieci i ich opiekunów ,braku dostępu do sprzętu ortopedycznego itp..... :brawo: :brawo: :brawo:
vagabunda8 - 2013-12-30, 19:37

halus504 napisał/a:
Oj będzie się działo!!!!Dzięki zaproszeniu do programu Tomasz Lis NA Żywo a także ogromnym naszym staraniom udało się zainteresować naszym tematem zarówno media krajowe ale również zagraniczne stacje telewizyjne .Już w styczniu realizujemy pierwszy program w Niemieckiej tel. RTL ,tv Belgijskiej i inne----- na temat dramatycznej sytuacji Rodziców Niepełnosprawnych Dzieci w Polsce min.będziemy mówić o głodowych świadczeniach dla dzieci i ich opiekunów ,braku dostępu do sprzętu ortopedycznego itp..... :brawo: :brawo: :brawo:


To co napisano wyżej to link z FB autorstwa Iwony Hartwig stowarzyszenia "Mam Przyszłość" ;-)

halus504 - 2013-12-30, 19:45

Tak zgadza się nie chciałam nic ucinać :-)
vagabunda8 - 2013-12-30, 19:55

halus504 napisał/a:
Tak zgadza się nie chciałam nic ucinać :-)


Ale chyba wypadało napisać, kto się za tym kryje, kto o to walczy, kto jest mózgiem i autorem.

Alicja - 2014-01-03, 12:12

Zagrożona reforma świadczeń pielęgnacyjnych
grażyna - 2014-01-03, 12:26

Że to bubel to od razu mówiłyśmy ;-) . Bez tylu wypowiedzi mądrych głów widziałyśmy: masa kasy na komisje wojewódzkie, brak ich "mocy przerobowych", za dużo stopni i brak możliwości odwoływania się.

Jak na razie cieszę się z tych 200zł dodatku, bo już myślałam, że mi budżet zmaleje. A po wprowadzeniu ustawy nie planuje pisać o dodatkowy stopień czyli zostanę przy 620zł ;-) .

vagabunda8 - 2014-01-03, 15:07

Tak, od pierwszego czytania w MPiPS wiadomo było, że to bubel. Na poziomie konsultacji było ok, ale oczywiście jak było czytanie "projektu-gotowca, mówiłyśmy głośno co myślimy o tym i wyszło .... nie będę używać inwektyw.

Grażyna, wystąp o podniesienie stopnia, nic nie tracisz, a możesz zyskać :okular:

grażyna - 2014-01-03, 15:38

Mogę stracić święty spokój :okular: . Teraz Aneta ma orzeczenie na stałe, później będą nas ganiać z papierkami, komisjami i całą tą biurokracją z komisji na komisję.
Justyna1972 - 2014-01-07, 09:05

Czy ktoś miał już płacone świadczenia za styczeń?????Jest dodatek,ten 200 złotowy????
armadia - 2014-01-07, 14:10

Otrzymałam dzisiaj informację z MOPSu, iż jest już decyzja: 200 zł do świadczenia będzie wypłacane do marca 2014, dobre że chociaż te 3 miesiące są zapewnione.
efcia - 2014-01-07, 14:29

Ja jeszcze płacone nie miałam, ale już 2 stycznia dostałam z UM sms, że mam przyjść pilnie podpisać dokument na te 200zł.
Fajnie, ze o nas w naszym urzędzie pamiętają i już mam wszystko podpisane.. :-)

Justyna1972 - 2014-01-08, 16:38

Mnie pani z GOPSU powiedziała,że dodatek będzie płacony po 15 stycznia,bo nie dostali jeszcze pieniędzy.....
Manu - 2014-01-08, 19:28

A ja w tym miesiącu bez kasy jestem,orzeczenie nam się skończyło 31,12.2013 i czekamy na nowe. Nadpłacą nam w lutym.
edyta.editt - 2014-01-18, 10:16

My też bez 200 zł...W poniedziałek muszę się skontaktować i wyjaśnić czy trzeba coś podpisać!Może już nam przepadło :-?
gosia73 - 2014-01-18, 14:42

Ja biorę w poniedziałek - zobaczymy.
asika1979 - 2014-01-18, 18:23

Z tego co się orientuję to nic nowego na to dodatkowe 200zł nie trzeba było podpisywac ani wypisywac ;/
iwi - 2014-01-18, 19:18

Mnie wczoraj dzwoniła Pani z Gopsu.
Będzie do podpisu i o wszczęciu postępowania.... i o przyznaniu... za jednym razem.
Wszystko poszło z automatu, nic nie trzeba było składać.

ewelin27 - 2014-01-18, 20:52

Ja już w poniedziałek wiedziałam,że poszło pismo o te 200 zł i doszło w środę sobie ;-)
Nic nie muszę wypisywać ani podpisywać w MOPS.
Jedyny podpis złożyłam przy odbiorze decyzji w sprawie tych 200 zł.

mimi3 - 2014-01-19, 10:48

Asika Pń zawsze wysyłał z automatu ;-) Więc chyba teraz też,ale obawiam się że pewnie w lutym spłacą.
edyta.editt - 2014-01-20, 09:00

Pocieszyłyście mnie ;-)
Roksanka - 2014-01-20, 11:17

A ja dzisiaj odebrałam decyzje odnośnie tych 200 złotych, jak na razie od stycznia do marca.A co będzie później to zobaczymy :-?
kasia551210 - 2014-01-20, 15:28

Roksanka napisał/a:
A ja dzisiaj odebrałam decyzje odnośnie tych 200 złotych, jak na razie od stycznia do marca.A co będzie później to zobaczymy :-?

u nas to samo :]

vagabunda8 - 2014-01-20, 18:21

We czwartek 23.01.2014 pod Kancelarią Premiera w Warszawie, o godz 11.00 odbędzie się protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zapraszam, przyjdźcie, będzie nas więcej!

kasia551210 będziesz?

Manu - 2014-01-20, 20:24

Ja byłam dzisiaj podpisać, i nadpłacą mi w lutym. Jeszcze czeka ,mnie znowu wywiad ,środowiskowy. :-x :-x :-x :-x :-x
kasia551210 - 2014-01-20, 20:33

vagabunda8 napisał/a:
We czwartek 23.01.2014 pod Kancelarią Premiera w Warszawie, o godz 11.00 odbędzie się protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zapraszam, przyjdźcie, będzie nas więcej!

kasia551210 będziesz?


Basia - cały czas jadę :spoko: . Mam dylemat mały Bartosz w ten dzień niby by szedł na 2 godziny tylko do szkoły (do 10) bo później mają bal karnawałowy, póżniej nie mam komu go odebrać ze szkoły i znim siedzieć w domu mogłabym go wziąść ze sobą- kurczę czy on mi wytrzyma czy da radę :?: Nic nie można zaplanować i za dużo nie planuje.
Ale na protest jadę, jeszcze nie wiem jak czy z Bartoszem czy bez :]

kropka79 - 2014-01-20, 23:20

Ja nie dostałam decyzji za to pieniążki przyszły dzisiaj :-D
Roksanka - 2014-01-24, 20:19

U nas dzisiaj te dwie stówki wpłynęły :spoko: A juz myślałam że dostane dopiero w lutym a tu taka niespodzianka :-D
biata5 - 2014-01-24, 22:55

a u mnie ani decyzji ani kasy.
Gdańsk jak zawsze ma czas :evil:

Aśka - 2014-01-26, 14:51

Kobietki a co byście zrobiły na moim miejscu? Od 1 marca będę bezrobotna z prawem do zasiłku. I lepiej chyba przejśc na to świadczenie, nie? Bo to się do emerytury liczy, tak? A zasiłek dla bezrobotnych - to tylko zdrowotną składkę odprowadzają. Ja ma 11 lat pracy więc miałabym "te 100%" czyli jak czytałam ok 820zł przez 3 miesiące i ok 620 na kolejne (chyba 3 miesiące, bo nie wiem jaka "stopa bezrobocia" u nas ;-) )
Poradzcie coś! :prosze:

kasia551210 - 2014-01-26, 14:57

Wydaje mi się, że jeśli jest zasiłek pobierany to jest to doliczane do lat pracy i są odprowadzane składki. Co do świadczenia to niew iem jak to jest teraz ja jak przechodziłąm na świadczenie na Bartosza to najpierw byłam na zasiłku z prawem a później dopiero zgłosiłam się do OPS, ale to było około 10 lat temu, być może teraz sie to zmieniło :]
Aśka - 2014-01-26, 15:14

Dzięki Kasiu, to jeszcze podpytam.
ania_as - 2014-01-26, 18:48

Ja kiedyś wyczytałam, że jak pobiera się 620 zł z racji rezygnacji z pracy zawodowej na rzecz opieki na rzecz dziecka niepełnosprawnego, to rok pobierania tego zasiłku odpowiada 1/2 roku składkowego (a tym samym 1 rok kalendarzowy = 1/2 roku do stażu pracy). Czy rzeczywiście tak jest?
groszek - 2014-01-26, 19:37

Aśka napisał/a:

Poradzcie coś! :prosze:


Może zacznij od zasiłku dla bezrobotnych a jak się skonczy weź świadczenie pielęgnacyjne?!
Chyba, że finansowo bardziej Ci się opłaca to drugie :papa:

julina - 2014-01-26, 21:00

Asiu okres w którym pobierasz zasiłek dla bezrobotnych dolicza się do stażu pracy. Tak więc wykorzystaj zasiłek i dopiero potem przejdź na świadczenie :tak: :tak: .
Aśka - 2014-01-27, 17:07

Dzięki, chyba tak zrobię :spoko:
Alicja - 2014-01-28, 16:26

Manu napisał/a:
Jeszcze czeka ,mnie znowu wywiad ,środowiskowy. :-x :-x :-x :-x :-x


Ale dlaczego?
Przecież nic się nie zmieniło :nie:
Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik jesli starasz się o specjalny zasiłek opiekuńczy (a on Ciebie nie dotyczy)

asika1979 - 2014-01-29, 21:25

Jeśli można wierzyc w to co mówi pan minister Kosiniak-Kamysz to dodatkowe 200zł wypłacane będzie do końca roku 2014....
ewelin27 - 2014-01-29, 21:55

Rybnik wypłacił z dodatkowym 200 zł w poniedziałek zasiłek :spoko:
hoobs - 2014-01-29, 22:29

Czy to dodatkowe 200 zł jest wypłacane w innym terminie niż świadczenie?
I czy jak rezygnuje się z tego świadczenia to wypełnia się jakie dokumenty czy wystarczy np. telefonicznie ich poinformować?

ewelin27 - 2014-01-29, 22:33

hoobs napisał/a:
Czy to dodatkowe 200 zł jest wypłacane w innym terminie niż świadczenie?
I czy jak rezygnuje się z tego świadczenia to wypełnia się jakie dokumenty czy wystarczy np. telefonicznie ich poinformować?

Mi zawsze 200 zł przychodzi na czas ze świadczeniem i zasiłkiem :spoko:

edyta.editt - 2014-01-31, 15:48

Ja dostałam dziś "zaległe" 200 zł ;-)
aga1 - 2014-01-31, 20:53

Wczoraj świadvczenie, a dziś 200 zł.A unas mówią że narazie do marca. ;/ potem sie okaże.Dostałam decyzję i tak też napisali od 01-01 do 31-03. :?:
dorcia - 2014-01-31, 20:56

u nas 200 zł wpłynęło na konto w środę a decyzję muszę odebrać w okienku :)
asika1979 - 2014-01-31, 21:56

Ja również dostałam pisemne oświadczenie,że do marca 200zł będzie wypłacane. Ale w TVP INFO oglądałam program w którym Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będę pieniązki do końca roku. Pożyjemy zobaczymy ;-)
aga1 - 2014-02-01, 15:03

Tak ja również widziałam program w którym Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będę pieniązki do końca roku. poprostu chcą nas pocieszyć, że dają nam pare razy w roku .
gosia196905 - 2014-02-01, 18:52

U nas też decyzja do końca marca a pieniążki za styczeń wpłynęły łącznie ze świadczeniem :-)
aagguulllaaa - 2014-02-04, 19:14

u nas też pieniążki od kilku dni na koncie ... tak myślę że dla wszystkich urzędów to papierologia, skoro chcą je przyznać do końca roku nie mogą tego zrobić od razu co spokojnie będzie można dodatkową kasę rozplanować a nie co kilka miesięcy będę się zastanawiać czy będzie więcej czy jednak nie ... brak słów na to wszystko
ula oo - 2014-02-08, 13:23

Dokładnie taką odpowiedż u siebie dostałam<do marca a dalej to my nic nie wiemy>. Żadnej decyzjii też nie dostałam chociaż już zbliża się 10 luty, ja raczej mam kiepską sytuację finansową ale to co piszecie trochę mnie pociesza ,, do końca roku ,, jak to miło brzmi oby tylko było prawdziwe... :-(
janusz55 - 2014-02-17, 21:10
Temat postu: świadczenia pielegnacyjne i inne
Dawno mnie nie było w Zakątku. Zbliża się chwila kiedy będziemy zmuszeni do przejścia jednego z nas (prawdopodobnie żona) na zasiłek pielęgnacyjny. Trochę na ten temat już poczytałem. Mam jednak pytanie do osób, ktore już to przerabiały o jakieś praktyczne rady. Jakiej wysokości kwoty wchodzą w grę to znaczy ile i z jakiego tytułu można uzyskać oraz czy to otrzymujemy tylko z urzędu miasta czy także z MOPS.
betka533 - 2014-02-25, 09:53

Kochane,wiecie coś?
Co z dodatkowymi dwoma stówkami od kwietnia?
Zabierają czy jeszcze się zlitują nad nami???

vagabunda8 - 2014-02-25, 10:22

betka533 napisał/a:
Kochane,wiecie coś?
Co z dodatkowymi dwoma stówkami od kwietnia?
Zabierają czy jeszcze się zlitują nad nami???


obiecali, że pomoc rządowa będzie utrzymana do końca roku, bądź do momentu wejścia nowej ustawy w życie.

groszek - 2014-02-25, 10:34
Temat postu: Re: świadczenia pielegnacyjne i inne
janusz55 napisał/a:
Jakiej wysokości kwoty wchodzą w grę to znaczy ile i z jakiego tytułu można uzyskać oraz czy to otrzymujemy tylko z urzędu miasta czy także z MOPS.


620zł podstawa i dodatkowe 200 , którego przedłużenie płacenia wywalczyły matki w proteście styczniowym. U nas załatwia się to w dzielnicowym ratuszu, gdyż świadczenie przyznaje z up.prezydenta miasta- naczelnik wydziału spraw społecznych i zdrowia dla danej dzielnicy

kasia551210 - 2014-02-25, 11:22
Temat postu: Re: świadczenia pielegnacyjne i inne
vagabunda8 napisał/a:
betka533 napisał/a:
Kochane,wiecie coś?
Co z dodatkowymi dwoma stówkami od kwietnia?
Zabierają czy jeszcze się zlitują nad nami???


obiecali, że pomoc rządowa będzie utrzymana do końca roku, bądź do momentu wejścia nowej ustawy w życie.
groszek napisał/a:
janusz55 napisał/a:
Jakiej wysokości kwoty wchodzą w grę to znaczy ile i z jakiego tytułu można uzyskać oraz czy to otrzymujemy tylko z urzędu miasta czy także z MOPS.


620zł podstawa i dodatkowe 200 , którego przedłużenie płacenia wywalczyły matki w proteście styczniowym. U nas załatwia się to w dzielnicowym ratuszu, gdyż świadczenie przyznaje z up.prezydenta miasta- naczelnik wydziału spraw społecznych i zdrowia dla danej dzielnicy


Dzięki takim kobietom m.in. jak Basia Ania , Iwona, Ela i................... i Panowi Henio..... i innym osobom którzy przyczynili sie do tego dodatku 200 stów do konca roku :tak:

Megi - 2014-02-25, 12:08
Temat postu: Re: świadczenia pielegnacyjne i inne
kasia551210 napisał/a:

Dzięki takim kobietom m.in. jak Basia Ania , Iwona, Ela i................... i Panowi Henio..... i innym osobom którzy przyczynili sie do tego dodatku 200 stów do konca roku :tak:

To może warto te osoby pokazać :Protestujący rodzice dzieci niepełnosprawnych :prosze: :prosze: :prosze:

ula oo - 2014-02-25, 12:25

:jupi: Brawa wielkie im się należą.Swoją drogą jakbym wiedziała o takiej inicjatywie protestowałabym razem z nimi. :prosze: :*
vagabunda8 - 2014-02-25, 13:21

ula oo napisał/a:
:jupi: Brawa wielkie im się należą.Swoją drogą jakbym wiedziała o takiej inicjatywie protestowałabym razem z nimi. :prosze: :*


Ula, trzymam Cie za słowo, w marcu spotykamy się kolejny raz pod Kancelarią Premiera. Jak tylko będę znała datę natychmiast umieszczam info na Zakątku. Można też śledzić wydarzenia i na FB. Wejdź na profil. "Mam przyszłość", tam znajdziesz wszystko ;-)

ula oo - 2014-02-25, 14:40

Nie ma sprawy Jakbym mogla sama zadac kilka pytan panu premierowi bylabym przeszczesliwa sorki ya to niszczesne moje pisanie ale klawiatura w laptopie mi siada jakbz co to prosye o wiadomosc na pw bede wdzieczna[/code]
vagabunda8 - 2014-02-25, 15:37

ula oo napisał/a:
Nie ma sprawy Jakbym mogla sama zadac kilka pytan panu premierowi bylabym przeszczesliwa sorki ya to niszczesne moje pisanie ale klawiatura w laptopie mi siada jakbz co to prosye o wiadomosc na pw bede wdzieczna[/code]


Ula, tutaj jest wątek o protestach , jak tylko coś będzie wiadomo zamieszczam tam informację. Ale jak chcesz na pv, prr Cię bardzo. ;-)

betka533 - 2014-02-26, 19:05

Dziewczyny jesteście MEGA wielkie!!!
Dziękuje!!!

evciak - 2014-02-27, 21:38

:brawo: :brawo: :brawo:
dorcia - 2014-03-05, 16:12

dodatek 200 zł do końca roku
klooocuszek - 2014-03-05, 17:11

:jupi: super wiadomość :spoko:
vagabunda8 - 2014-03-05, 17:25

Ej, żeby nie było rozczarowania.
Dodatek z tyt. pomocy rządowej, będzie do końca roku, lub do wejścia nowej ustawy. Warto wiedzieć, że nadal trwają rozmowy, żeby te 200pln weszły do PODSTAWY świadczenia piel. USTAWOWO. Nowa ustawa mówi o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności u dzieci, a to wiąże się z różną wysokością świadczenia. Zależy nam żeby te 200pln było wpisane w ustawę dla wszystkich, którzy będą spełniali kryteria. Dzisiaj to odpowiednik zaznaczonego pkt 7 i 8 w Orzeczeniu. Jak będzie się to kształtowało wg nowej ustawy? Tego nie wiemy, ale istotnie są przesłanki, że pozostanie utrzymana kwota 820 pln i od tej kwoty będą odprowadzane składki emerytalne dla pobierających św. piel.

klooocuszek - 2014-03-05, 19:51

Byłoby super Basiu, jeśli te 200zł weszłoby do podstawy :tak:

A jakie są szanse by podwyższyli zasiłek pielęgnacyjny te 153zł?

Czy zmiany w ustawie będą dotyczyć tylko świadczenia pielęgnacyjnego? Czy np.renta dla osoby niepełnosprawnej też zostanie podwyższona?

abejbe - 2014-03-05, 20:59

Basia dzięki za wasze dzialania i starania.
Dobrze byłoby gdyby 200 bylo w podstawie ale i tak cale świadczenia z mops starczaja na nie wiele. Dobrze ze m się kręci od świtu do nocy. Rodzina duzo pomaga. Jak nie to cienko by było ... ehh

vagabunda8 - 2014-03-05, 21:59

Była mowa i o zasiłku, i o rentach socjalnych, ale na razie mamy na uwadze wysokość świadczenia i inne zapisy w ustawie. Żeby np, nie szacowano dzieci według skali Barthel, żeby były osobne zapisy dla dzieci niepełnosprawnych i dorosłych, którzy niepełnosprawność nabyli po 25 rż. Zawsze podkreślamy że chcemy uzawodowienia naszej pracy. A strona rządowa, wiadomo, nie wiele chce pomóc i dać, a wręcz przeciwnie. Same widzicie co się dzieje. 19 marca o 12.00 w samo południe odbędzie się kolejny protest. Zapraszamy.
anna_maria - 2014-03-15, 20:48

Mamy od lutego nowe orzeczenie, więc na nowo świadczenie i zasiłek. I kwota jest taka co poprzednio, mimo, że trochę gorsze mamy parametry w orzeczeniu, doszło nam sprzężenie.
Alicja - 2014-03-18, 13:59

Pomoc dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku
vagabunda8 - 2014-03-18, 15:25

Jak źle wkleiłam to :prosze: , ale ewidentnie kojarzy mi się to z obecnymi zasiłkami
Pierwsza jaskółka

ula oo - 2014-03-18, 21:29

Nie wiem czy mi się nie oberwie że tu piszę ale chciałam się was kobitki zapytać(obejrzałam sobie na portalu Prawy.pl wywiad z Rafałem Bakalarczykiem odnośnie planowanego jutrzejszego protestu) czy on rzeczywiście będzie trwa cztery dni :?: Może uda mi się dotrzeć tam z Misiem jak nie jutro to pojutrze...
vagabunda8 - 2014-03-18, 22:21

ula oo napisał/a:
Nie wiem czy mi się nie oberwie że tu piszę ale chciałam się was kobitki zapytać(obejrzałam sobie na portalu Prawy.pl wywiad z Rafałem Bakalarczykiem odnośnie planowanego jutrzejszego protestu) czy on rzeczywiście będzie trwa cztery dni :?: Może uda mi się dotrzeć tam z Misiem jak nie jutro to pojutrze...


Takie są zamierzenia organizatorów. Ale czy tak się stanie.... tego nie wiemy. Jutro wszystko się rozegra. :D

ateczka77 - 2014-03-23, 21:11

i dzieje się dzieje...
emilka - 2014-03-24, 20:13

Dziewczyny z Warszawy dostałyście dodatkowe 200 do świadczenia w tym miesiącu ? Pytam bo koleżanka nie dostała i obiecałam was podpytać ?
iwonaf - 2014-03-24, 22:46

emilka napisał/a:
Dziewczyny z Warszawy dostałyście dodatkowe 200 do świadczenia w tym miesiącu ? Pytam bo koleżanka nie dostała i obiecałam was podpytać ?


Ja nie jestem z Warszawy ale z mazowieckiego i nie dostałam dodatkowych 200 zł.

dorcia - 2014-03-25, 10:50

Ja jestem z Chorzowa i w marcu dostałam 200zł do świadczenia pielęgnacyjnego
poza tym kilka dni temu odebrałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania
dotyczącego kolejnych miesięcy od kwietnia do grudnia 2014 r na pomoc rządową 200 zł
Zastanawiam się co dalej będzie skoro mówi się o podniesieniu wysokości świadczenia od maja do 1000 zł Poczekamy zobaczymy.

Wronek - 2014-03-26, 13:41

My mieszkamy w Warszawie, ale świadczenie pobieramy w miejscu gdzie mamy meldunek i od początku tego roku nie dostaję już tego dodatku 200 zł do świadczenia ;/ Muszę tam zadzwonić i zapytać czemu, wątpię że kiedyś mi to wyrównają :-x
gosik2 - 2014-03-26, 13:44

Jak to, przecież media trąbią że zasiłku jest obecnie 820zł, nikt nie mówi, że o dodatkowe 200zł trzeba się nachodzić ;/
Wronek - 2014-03-26, 13:57

Właśnie tak, tylko że ja od stycznia widzę na swoim kącie tylko 620 zł :-x
monikagr - 2014-03-26, 13:58

W Krakowie z urzędu dają to 200 zł, nie pisze się, nie chodzi, jestem miło zaskoczona
emilka - 2014-03-26, 14:09

W Tarnobrzegu niby też bo ja mam ten dodatek. Ale koleżanka przeszła na świadczenie dwa miesiące temu i w ogóle nie dostała dodatku. Kazałam jej wojnę zrobić bo jak można tak człowieka traktować :-x za co ona ma żyć. Niby to tylko 200 zł.ale dla mnie to ogromna suma.
Alicja - 2014-03-26, 14:55

emilka napisał/a:
W Tarnobrzegu niby też bo ja mam ten dodatek. Ale koleżanka przeszła na świadczenie dwa miesiące temu i w ogóle nie dostała dodatku.


A konkretnie w którym miesiącu?

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty lub marzec 2014 r., przyznane na podstawie art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.


źródło

ula oo - 2014-03-26, 19:15

Ja w Ostrołęce też dostałam 200 dodatku rządowego tylko tyle że od stycznia nie mam nowej decyzji wypadałby się przejść do MOPR-u
ewelin27 - 2014-03-26, 19:20

Melduję,że w Rybniku wypłacili świadczenie razem z dodatkowymi 200 zł :spoko:
szczepka22 - 2014-03-26, 22:14

My w Barcinie też dostaliśmy 200 zł i pani w kasie powiedziała, że jest przedłużone do grudnia 2014r.
kropka79 - 2014-03-26, 22:43

Ja dostałam dziś decyzję o przedłużeniu dodatku do końca roku.
gosia73 - 2014-03-27, 07:58

u nas były też i pieniążki i decyzja o przedłużeniu 200 zł do końca roku
dorcia - 2014-04-04, 18:21

Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne
vagabunda8 - 2014-04-04, 18:29

dorcia napisał/a:
Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne


Tak, ale jeszcze musi być zgoda senatu i podpis prezydenta. Sama ustawa nie satysfakcjonuje protestujących, bo jak na razie nie ma słowa o waloryzacji, o tym że ma to być "najniższa krajowa" . Czekamy jak wypowie się senat i sam prezydent.

dorcia - 2014-04-04, 19:18

vagabunda8 napisał/a:
dorcia napisał/a:
Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne


Tak, ale jeszcze musi być zgoda senatu i podpis prezydenta. Sama ustawa nie satysfakcjonuje protestujących, bo jak na razie nie ma słowa o waloryzacji, o tym że ma to być "najniższa krajowa" . Czekamy jak wypowie się senat i sam prezydent.


całkowicie się z Tobą zgadzam
tutaj troszkę więcej na ten temat:
Waloryzacja w Senacie

Roksanka - 2014-04-25, 09:17

A jak jest u Was z tym dodatkowym 200 zł za kwiecień?Ja zawsze dostawałam z rodzinnym a tym razem nic ;/ tylko rodzinne, a decyzje już odebrałam na początku kwietnia.
grażyna - 2014-04-25, 09:50

U nas też nie było za kwiecień. Dzwoniłam do MOPSu, mają być w przyszłym tygodniu.
ewelin27 - 2014-04-25, 10:56

Ja dostałam wypłacone jak miało być z dodatkowym 200 zł :spoko: Jeszcze przed świętami wysłali przelew ;-)
szczepka22 - 2014-04-25, 13:10

Ja dzisiaj też odebrałam :)
affelti - 2014-04-25, 18:27

U nas też ok :spoko:
ula oo - 2014-04-25, 18:54

I u nas też gra
Roksanka - 2014-04-25, 20:47

I ja się doczekałam patrząc przed chwilą na konto :spoko:
alutkaa1988 - 2014-04-26, 22:19
Temat postu: pytanie
A jakie 200 zl. Jakieśdodatkowe terz weszly? ja jak zwykle nic nie wiem:)
Alicja - 2014-04-26, 22:58

200 zł, pomoc rządowa wspierająca osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2014 r
Osoby, które są uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2014 będą miały z urzędu przedłużone prawo do pomocy w formie dodatku w wysokości 200 zł miesięcznie na okres od kwietnia 2014 roku do grudnia 2014 roku.

dagi - 2014-04-28, 13:09

To od maja będziemy dostawać 1000 zł plus to dodatkowe 200 zł czy tego już nie będzie?
Alicja - 2014-04-28, 13:14

1000tys + 200zł (do grudnia)

Sejm i Senat kończą prace nad zmianami w systemie świadczeń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

halus504 - 2014-04-28, 15:09

Alu tam pisze 800 zł+ 200 do grudnia
Alicja - 2014-04-28, 15:14

Rzeczywiście, masz rację :-)
iwonaf - 2014-05-14, 12:16

Dostałam dziś decyzję o zmianie świadczenia pielęgnacyjnego.
800 zł od 1.05.2014 do 31.12.2014
1200 zł od 01.01.2015 do 31.12.2015
1300 zł od 01.01.2016 do 31.03.2022

dorota3 - 2014-05-14, 13:09

iwonaf napisał/a:
Dostałam dziś decyzję o zmianie świadczenia pielęgnacyjnego.
800 zł od 1.05.2014 do 31.12.2014


a nie 1000?? hmmm

ula oo - 2014-05-14, 13:23

Podobno ma być zapis 800 plus 200 pomocy rządowej gdzieś to na zakątku wyczytałam chyba Alicja podawała to do wiadomości (tak mi się wydaję że była to Alicja )

W razie czego burę dostanę :lol:

Tu pisała Alicja

Znalazłam było troszkę wcześniej w tym samym wątku

grażyna - 2014-05-14, 13:35

dorota3 napisał/a:
iwonaf napisał/a:
Dostałam dziś decyzję o zmianie świadczenia pielęgnacyjnego.
800 zł od 1.05.2014 do 31.12.2014


a nie 1000?? hmmm

1000zł to będzie razem z 200zł dodatkiem.
U nas decyzje w przyszłym tygodniu.

halus504 - 2014-05-14, 18:36

A miało być 1 000 zł. :-?
betka533 - 2014-05-14, 20:11

Ja dziś dostałam świadczenie i tylko 973 zł
A gdzie te 200 dodatkowe?

affelti - 2014-05-14, 20:28

U nas decyzje do odbioru, telefonicznie poinformowano mnie że w maju będzie łacznie 1 tys zł. 800zł zasiłek + 200 zł dodatek, niby tak to ma wyglądać :-?
joa - 2014-05-14, 20:57

A ja dostałam taką decyzję:

800 zł od 1.05.2014 do 31.12.2014
1200 zł od 01.01.2015 do 31.12.2015

A te 200zł, to chyba zaokrąglili zasiłek piel. (157zł czy jak?)-w tej kwestii zmian chyba nie ma.
Ja jestem zadowolona, bo mogło nie być żadnych zmian przecież,co Wy takie miny macie? ;-)

Aa-już doczytałam, no ale to były plany, może suma sumarum wyszło jak w decyzji?

Grażyna O. - 2014-05-14, 21:44

joa napisał/a:
A ja dostałam taką decyzję:

800 zł od 1.05.2014 do 31.12.2014
1200 zł od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ja jestem zadowolona, bo mogło nie być żadnych zmian przecież,co Wy takie miny macie? ;-)Mam taką samą decyzję :tak: i też jestem zadowolona (małymi krokami osiągnie się cel) , wielki pokłon dla Wszystkich walczących o te zmiany :prosze: .

grażyna - 2014-05-14, 21:59

betka533 napisał/a:
Ja dziś dostałam świadczenie i tylko 973 zł
A gdzie te 200 dodatkowe?

Te 200zł z pomocy rządowej, dodatkowe otrzymałaś, 620 + 200+ 153. Brakuje podwyżki 180zł. Pewnie jeszcze decyzji nie zrobili.

renia33 - 2014-05-14, 23:07

betka533 napisał/a:
Ja dziś dostałam świadczenie i tylko 973 zł
A gdzie te 200 dodatkowe?

Ja by była zadowolona nawet z tych pieniędzy z przed podwyżki; aby tylko nam rolnikom przywrócili je powrotem.

betka533 - 2014-05-15, 10:08

Ja się bardzo cieszę z podwyżki jak każdy.
Jak przeszłam na zasiłek dostawałam 673 zł a było to zaledwie cztery lata temu.
Jak dla mnie podwyżka jest ogromna.
Dziękuje wszystkim matkom walczącym.
Dla mnie jesteście bohaterkami!!! :spoko:

pafi - 2014-05-15, 18:43

Witam.
U nas decyzje będą dopiero po 26 jak mi dzisiaj pani powiedziała , powodem jest niepodpisanie przez prezydenta miasta jakiś dokumentów a podpisze je po 26.05
nie wiem co to za kręty jakieś... dodatkowych 200 tez nie otrzymałem. Proszę napiszcie mi czy wy też dostajecie osobno w innym terminie te 200 zł czy na raz wraz całym swiadczeniem u mnie wygląda to tak ze najpierw miedzy 10 a 15 wpływają świadczenia a te dodatkowe 200 zł pod koniec miesiąca.

gosiulkat - 2014-05-15, 20:28

U nas też tak na raty jak u ciebie :tak:
Justyna1972 - 2014-05-15, 21:57

Ja dostałam wszystko razem :-)
klaudia - 2014-05-16, 07:23

a my jeszcze nie dostaliśmy , u nas dopiero ok 21 każdego miesiąca wysyłają, ciekawa jestem czy przyjdzie całość czy też na raty to wypłacą :-?
gosia73 - 2014-05-16, 09:16

Ja też dopiero 20 się dowiem jak to jest u nas.
Roksanka - 2014-05-16, 09:40

My również dowiemy się po 20stym, decyzji na razie też brak, więc zobaczymy.
asika1979 - 2014-05-16, 09:49

Ja dostałam 773+200
Rozumiem, że jeszcze powinni 200zł wypłacić w maju tak?

dagi - 2014-05-16, 11:34

iwonaf napisał/a:
Dostałam dziś decyzję o zmianie świadczenia pielęgnacyjnego.
800 zł od 1.05.2014 do 31.12.2014
1200 zł od 01.01.2015 do 31.12.2015
1300 zł od 01.01.2016


Ja mam taką samą decyzję.

gudinek09 - 2014-05-16, 11:38

nie wiem co z resztą ale mam decyzję na 200 zł do końca roku może to dlatego te raty
dagi - 2014-05-16, 13:36

gudinek09 napisał/a:
nie wiem co z resztą ale mam decyzję na 200 zł do końca roku może to dlatego te raty


Mi się też tak wydaje :-)

grażyna - 2014-05-16, 16:41

asika1979 napisał/a:
Ja dostałam 773+200
Rozumiem, że jeszcze powinni 200zł wypłacić w maju tak?

180zł.

asika1979 - 2014-05-16, 19:23

grażyna napisał/a:
asika1979 napisał/a:
Ja dostałam 773+200
Rozumiem, że jeszcze powinni 200zł wypłacić w maju tak?

180zł.


Tak, tak 180zł :)

asika1979 - 2014-05-16, 19:26

[quote="gudinek09"]nie wiem co z resztą ale mam decyzję na 200 zł do końca roku może to dlatego te raty[/qu

Wydaje mi się że to 200 zł do końca roku to ta pomoc rządowa, która miała być tylko do marca.

klooocuszek - 2014-05-17, 17:04

asika1979 napisał/a:
Ja dostałam 773+200
Rozumiem, że jeszcze powinni 200zł wypłacić w maju tak?


Asiu, oni w Poznaniu na początku miesiąca wypłacają 200zł tej pomocy rządowej, do końca roku decyzja.

A potem przelewają świadczenie i zasiłek, stąd te 773zl. Czyli powinni jeszcze 180zł uzupełnić.

gosia73 - 2014-05-20, 11:39

U nas wszystko o czasie - i decyzja i pieniążki :-)
gudinek09 - 2014-05-21, 11:28

u nas też decyzja i pieniądze
pafi - 2014-05-21, 16:36

Ciekawy jestem czy pobierając w kasie też dają na raty... u nas widze jest wyznaczony tylko jeden dzień w miesiącu na wypłaty świadczeń.
ula oo - 2014-05-21, 19:11

U mnie decyzja na
1) 800 zł od 01.05.2014 do31.12.2014
2) 1200 zł od 01.01.2015 do 31.12.2015

Jutro dojdę zapytać się gdzie brakujące 200 zł bo ani słowa o nich tu nie ma a zdaje mi się ż miał być zapis + 200zł pomocy rządowej

grażyna - 2014-05-21, 19:41

Te 200zł to na osobnej decyzji.
Roksanka - 2014-05-21, 21:38

U nas już decyzja i pieniążki, wszystko się zgadza :spoko:
klaudia - 2014-05-28, 12:02

dostaliśmy całość 1000 zł wszystko się zgadza :spoko: naszczęście ;-)
szczepka22 - 2014-05-28, 12:24

My też dostaliśmy całość :spoko:
pafi - 2014-05-28, 23:51

Nareszcie dostałem decyzję w poniedziałek a dzisiaj zaległe 180 , zresztą 200 tez na raty , jakas paranoja.
ula oo - 2014-05-29, 07:13

Jest wszystko i jest osobna decyzja na 200 zł
klooocuszek - 2014-05-29, 17:10

Ja nadal nie dostałam podwyżki, a koniec miesiąca tuż tuż...
affelti - 2014-05-29, 17:39

U nas całość :spoko:
asika1979 - 2014-05-29, 18:41

Poznań chyba zaczął wypłacać zaległe 180 zł :) Dostałam dziś :)
biata5 - 2014-08-06, 21:43

Mam pytanko,
świadczenie pielęgnacyjne płacone jest z góry czy nie? mam orzeczenie do 30 sierpnia i teraz nie wiem czy w sierpniu dostanę ostatni raz kasę czy we wrześniu?? :-(

karolina - 2014-08-06, 22:14

Ja miałam orzeczenie do końca czerwca i ostatni zasiłek dostałam w czerwcu. Być może ze świadczeniem jest tak samo.
biata5 - 2014-08-06, 22:44

dzięki , pewnie tak
Asiulinka27 - 2014-08-07, 22:26

biata5 napisał/a:
Mam pytanko,
świadczenie pielęgnacyjne płacone jest z góry czy nie? mam orzeczenie do 30 sierpnia i teraz nie wiem czy w sierpniu dostanę ostatni raz kasę czy we wrześniu?? :-(


MY też mamy orzeczenie do końca sierpnia i już złożyłam wniosek o nowe orzeczenie, także we wrześniu na pewno pieniędzy nie będzie, pewnie w październiku nadplaca za wrzesień.

stasioleczek - 2014-09-08, 14:36

Dziewczyny może wy pomożecie...moja kuzynka ma synka,który ma 5 lat nie mówi,jest upośledzony umysłowo.Posiada orzeczenie o niepełnosprawności i chodzi do specjalnego przedszkola.Moim zdaniem wymaga opieki osoby drugiej cały czas,jednak mimo iż kuzynka odwoływała się już do Wojewódzkiej komisji o przyznanie świadczenia ci podtrzymali decyzję Powiatowego zespołu i kuzynka została z niczym.Tomek urodził się ogólnie jako zdrowy chłopak,dopiero jak zaczął dorastać wyszły problemy z mową i to ,że nie rozumie poleceń jak zdrowe dziecko w jego wieku.Kuzynka chodzi po lekarzach ale wydaje mi się ,że żaden nie pofatygował się aby zrobić mu jakieś badania pod tym kątem...w papierach nic nie ma i teoretycznie według nich jest zdrowy.Podpowiedzcie gdzie może się udać aby ktoś im pomógł?Według mnie tomek jest niezdiagnozowany bo chyba musi być jakaś przyczyna jego opóźnienia w rozwoju?Obserwując moją Marysię i Tomka widzę ,że to Marysia lepiej się rozwija więc nie wiem po czym Ci wszyscy lekarze stwierdzili,że nie wymaga opieki...Będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi :*
kropka79 - 2014-09-08, 17:58

Stasioleczek jeśli mały chodzi do specjalnego przedszkola to pewnie ma upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym więc już na samo to według mnie wymaga opieki. Mój Maciuś ma właśnie stopień umiarkowany i spore problemy logopedyczne, w zasadzie niewiele mówi. Orzecznikiem na komisji była doktor psychiatra i nie robiła najmniejszych problemów. W dokumentacji dostarczyłam zaświadczenie z przedszkola, taką opinię odnośnie rozwoju Maciusia i jego "codziennych problemów" oraz zaświadczenie od logopedy z PPP. I wiesz ja na komisji wojewódzkiej usłyszałam kiedyś że ludzie dostawali renty dożywotnio a po roku byli zdolni do pracy, jak spytałam lekarza czy uważa że Maciuś po roku nie będzie miał ZD i do pracy pójdzie to zrobił wielkie oczy. Także jak najbardziej Twoja kuzynka powinna odwoływać się nawet do sądu. Nic nie straci a może dużo zyskać. Tylko trzeba odpowiednio sformułować wniosek no i mieć całą potrzebna dokumentację. Trzymam kciuki
Iga - 2014-09-08, 18:07

A pod kontem autyzmu byl badany?
stasioleczek - 2014-09-08, 21:27

Tomek nie był badany pod żadnym kątem niestety...nie wiem jakie są objawy dokładnie autyzmu bo jego raczej rozpiera energia i jest nadpobudliwy.
ania_as - 2014-09-09, 09:12

Postarajcie się umówić na spotkanie u psychiatry. On powinien zdiagnozować dziecko pod kątem autyzmu.
marlenag30 - 2014-09-15, 22:04

mam pytanie, czy swiadczenie te 1000 zł dostają wszystkie mamy, czy te które pracowały, badz nie i tez dostały, a co z mamami które są rolnikami, pytam bo rodzice chca nam przepisac ziemie i zastanawiamy się czy jesli przepisza to czy nie strace tego zasiłku na dziecki?
pozdrawiamy

renia33 - 2014-09-15, 23:10

Jestem rolnikiem ( :-) domownikiem- ale opłacam składki KRUS) i świadczenie biorę.
sobalinka - 2014-09-16, 06:35

renia33 napisał/a:
Jestem rolnikiem ( :-) domownikiem- ale opłacam składki KRUS) i świadczenie biorę.

ja podobnie

klooocuszek - 2014-09-17, 20:45

Mam pytanie, czy te 200zl pomocy rządowej dodawanej do świadczenia była przyznana do końca tego roku? Bo nic mi nie wypłacili i zastanawiam się czy czegoś nie przeoczyłam :roll: a zawsze wypłacali na początku miesiąca.
asika1979 - 2014-09-18, 10:07

klooocuszek napisał/a:
Mam pytanie, czy te 200zl pomocy rządowej dodawanej do świadczenia była przyznana do końca tego roku? Bo nic mi nie wypłacili i zastanawiam się czy czegoś nie przeoczyłam :roll: a zawsze wypłacali na początku miesiąca.


W Poznaniu bardzo różnie wypłacają to 200zł. Czasami pieniążki są szybciej niż świadczenie a czasami pod koniec miesiąca ;/ I z tego co się orientuję to do końca roku ten dodatek jest

nacia - 2014-09-18, 21:11

Ja dopiero zaczynam "przygodę" z wszystkimi świadczeniami itp. i tak na szybko chciałabym się dowiedzieć czy jeśli jestem na urlopie macierzyńskim to czy należy mi się to świadczenie? ( w orzeczeniu mamy punkty 6-8 na tak)
kasia551210 - 2014-09-18, 21:30

Na macierzyńskim to raczej nie. Bo masz umowę o pracę, musisz wykorzystać urlop, potem zasiłek dla bezrobotnych z prawem, a potem dopiero należy zgłosić się do OPS w celu uzyskania świadczenia ale zasiłek pielęgnacyjny na dziecko Ci sie należy - jeśli go nie pobierasz ?? Przynajmniej ja tak zrobiłam ale to było kilka lat temu. A i jeśli pobierasz rodzinne to i rehabilitacyjne. Ale może ktoś Ci podpowie kto jest na bierząco w tych sprawach. :] :tak:
nacia - 2014-09-18, 21:38

Dzięki za odpowiedź :-) umowa kończy mi się w czerwcu a orzeczenie mamy do września więc mogę się nie załapać jeśli komisja zmieni zdanie ;/ Zasiłku jeszcze nie pobieram - dzisiaj odebrałam orzeczenie.
klooocuszek - 2014-09-18, 23:47

asika1979 napisał/a:
klooocuszek napisał/a:
Mam pytanie, czy te 200zl pomocy rządowej dodawanej do świadczenia była przyznana do końca tego roku? Bo nic mi nie wypłacili i zastanawiam się czy czegoś nie przeoczyłam :roll: a zawsze wypłacali na początku miesiąca.


W Poznaniu bardzo różnie wypłacają to 200zł. Czasami pieniążki są szybciej niż świadczenie a czasami pod koniec miesiąca ;/ I z tego co się orientuję to do końca roku ten dodatek jest

Dziękuję za odp. :*

Ola Jęśko - 2014-09-19, 15:01

kasia551210 napisał/a:
Na macierzyńskim to raczej nie. Bo masz umowę o pracę, musisz wykorzystać urlop, potem zasiłek dla bezrobotnych z prawem, a potem dopiero należy zgłosić się do OPS w celu uzyskania świadczenia ale zasiłek pielęgnacyjny na dziecko Ci sie należy - jeśli go nie pobierasz ?? Przynajmniej ja tak zrobiłam ale to było kilka lat temu. A i jeśli pobierasz rodzinne to i rehabilitacyjne. Ale może ktoś Ci podpowie kto jest na bierząco w tych sprawach. :] :tak:


Czyli, jeśli mi 5 września skończył się macierzyński i rozwiązałam umowę o pracę, to najpierw muszę zgłosić się na bezrobocie, a dopiero potem po świadczenie?

Byłam wczoraj w Poznańskiem Centrum Świadczeń, czekałam dwie godziny i wróciłam z ręką w nocniku, bo po dwóch godzinach przede mną było nadal 60 numerków ;/

gosik2 - 2014-09-19, 15:40

Nie wiem jak to jest, przecież rejestrując się w urzędzie pracy, wyrażasz chęć podjęcia pracy, a w tym przypadku tak nie jest, Ty chcesz zrezygnować z pracy i zająć się swoim dzieckiem. Co mówią przepisy, nie wiem, ale na zdrowy rozsądek... Najlepiej zadzwoń do OPS i dowiedz się jak to jest z tym świadczeniem
Ola Jęśko - 2014-09-19, 15:45

No właśnie też mi się tak wydawało, że przecież bez sensu iść do UP, jeśli nie chcę pracować, bo muszę być z Małym. Zadzwonię i dam Wam znać.
gosiulkat - 2014-09-19, 18:08

Nie możesz być zarejestrowana w urzędzie pracy, żeby dostawać świadczenie.
klooocuszek - 2014-09-19, 21:24

No właśnie, gosiulkat ma rację, ja jak załatwiałam świadczenie, to panie z PCŚ chciały ode mnie zaświadczenie z UP, że nie jestem tam zarejestrowana.

Ola Jęśko przecież możesz sobie u nas zarezerwować termin wizyty przez internet lub telefonicznie. Umawiasz się na wolną godzinę i nie czekasz ;-)

Ola Jęśko - 2014-09-19, 23:31

Wiem, że można, ale terminy są mega odległe ;/ Jak wczoraj weszłam, to pierwszy na 16 listopada, a ja chciałabym szybciej, bo i pieniążki byłyby szybciej ;-)
djulia - 2014-09-20, 08:34

W ubiegłym roku przerwałam urlop wychowawczy i rozwiązałam umowę z pracodawcą za porozumieniem stron i od kolejnego miesiąca przeszłam na świadczenie.
grażyna - 2014-09-20, 10:25

Ola Jęśko napisał/a:
Wiem, że można, ale terminy są mega odległe ;/ Jak wczoraj weszłam, to pierwszy na 16 listopada, a ja chciałabym szybciej, bo i pieniążki byłyby szybciej ;-)

Zwłaszcza, że nie ma wyrównania. Jak poszłabyś w listopadzie, to świadczenia będzie liczone od listopada. Więc może jednak we wrześniu się uda :-)

Ola Jęśko - 2014-09-20, 14:27

Szkoda, że nie ma wyrównania, zasiłek mi wyrównali. We wrześniu chyba już nie bardzo mi się uda, bo do końca września ludzie muszą złożyć jakieś inne świadczeni (pewnie o stypendia socjalne) i dlatego takie kolejki są. Ale na początku października muszę to załatwić. Dziękuję Wam :-)
grażyna - 2014-09-20, 14:33

Świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem to 1000zł. Warto poświęcić i cały dzień na kolejkę ;-) .
emilka - 2015-01-21, 13:20

dodatku do świadczenia pewnie w tym roku już nie będzie ?
grażyna - 2015-01-21, 13:45

Nie.
affelti - 2015-01-21, 14:19

Dziś otrzymałam wypłatę świadczenia po podwyżce jest 1200zł :-D
Anielka - 2015-01-28, 19:03

Ja też dostałam taką kwotę :-)
kasia551210 - 2015-01-28, 19:10

I ja też :spoko:
mimi3 - 2015-01-28, 21:00

Fajna ta podwyżka ! Ale ...
ile osób po tej podwyżce za świadczenie nie dostanie od listopada zasiłku rodzinnego ???

affelti - 2015-01-29, 12:34

mimi3 z tego ci mi wiadomo świadczenie pielęgnacyjne nie jest wliczane do dochodu do zasiłku rodzinnego :tak:
mimi3 - 2015-01-29, 13:22

Jest wliczane,nawet same zasiłki rodzinne tez są wliczane. Więc dla wielu jedyna szansa to że kryterium będzie podniesione.
Asiulinka27 - 2015-01-29, 14:04

affelti napisał/a:
mimi3 z tego ci mi wiadomo świadczenie pielęgnacyjne nie jest wliczane do dochodu do zasiłku rodzinnego :tak:

Dokładnie. No chyba że coś się zmienia w tym roku?

Tak poza tym nie mam jeszcze pieniędzy za styczeń :(

affelti - 2015-01-30, 16:50

mimi3 napisał/a:
Jest wliczane,nawet same zasiłki rodzinne tez są wliczane. Więc dla wielu jedyna szansa to że kryterium będzie podniesione.

Mimi3 ale piszesz że chodzi ci o kryterium do zasiłku rodzinnego, więc tutaj napewno się nie wlicza żadnych świadczeń rodzinnych. A świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek rodzinny do takich należą :tak: Zresztą jak można wliczyć zasiłek rodzinny do dochodu do zasiłku rodzinnego??? :nie:
Jestem na 100% pewna bo niedawno sama to przerabiałam + fundusz alimentacyjny.
Świadczenia rodzinne same w sobie nie są wliczane do dochodu do zasiłku rodzinnego :nie:
Co innego jeśli chodzi o zasiłki okresowe, celowe z Gops-u czy Mops-u ( tzw. zapomogi) to już inna historia, w tym przypadku do dochodu są brane wszystkie świadczenia, zasiłki itp

gosia73 - 2015-01-30, 20:03

Na okres od 01.11.2014 do 31.10.2015 nie było świadczenie wliczane. Pytałam w gminie.Ani rodzinne, ani świadczenie, ani zasiłek pielęgnacyjny. Chyba że zamierzają coś zmienić.
mimi3 - 2015-01-30, 20:05

Iza jesteś w błędzie,jest wszystko wliczane.

To co tylko w miastach wliczają wszystko ?

affelti - 2015-01-30, 20:20

mimi3 napisał/a:
Iza jesteś w błędzie,jest wszystko wliczane.

To co tylko w miastach wliczają wszystko ?

Mimi3 wygląda na to że tylko u Was jest coś nie tak :-? U nas na chwilę obecną nie wlicza się nic :nie: a co będzie od 31.10.2015 r tego jeszcze nikt nie wie :nie:
P.S a może wasz Mops jest jakiś niedoinformowany???

dorota3 - 2015-01-30, 20:24

Ja mieszkam w mieście i tez nigdy nie wliczano mi świadczenia do dochodów ;-)
Co prawda zarobki męza juz 3 rok i tak nam przekraczają więc z rodzinym się pożegnaliśmy :]

ewelin27 - 2015-01-30, 20:29

Świadczenia nie wlicza się przy zasiłku rodzinnym.
Przynajmniej u nas tak jest....gdyby mi wliczyli świadczenie + alimenty które otrzymuję przekroczyło by mi a tak mam rodzinne na Jakuba.
Mi wliczano tylko alimenty i jako potwierdzenie chcieli mój wyrok rozwodowy jako potwierdzenie moich dochodów.
W jednych miejscach liczą świadczenie jako dochód a w innych nie...przy rodzinnym na pewno nie.

gudinek09 - 2015-01-30, 20:43

dokładnie tak świadczenia się nie wlicza na pewno pracowałam na zasiłkach rodzinnych zjeśli u was wliczają to się odwołaj
grażyna - 2015-01-30, 21:45

To ja się zapytam, jak się wypełnia jakieś dokumenty i tam jest napisane coś w tym stylu: podaj dochody w rozumieniu przepisów o zasiłku rodzinnym to wtedy świadczenia nie wliczam?
ewelin27 - 2015-01-30, 22:47

Grażynko mi przy rodzinnym kazali wpisać kwotę alimentów jako dochód i stosowny dokument to potwierdzający.
grażyna - 2015-02-09, 16:41

Znowu jakieś zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych?!
Rewolucja w świadczeniach rodzinnych
Tak dziś przeczytałam i nie za bardzo mi się to podoba. Znowu kryterium dochodowe?

Maria74 - 2015-02-09, 17:31

Wygląda na to, że będzie kryterium dochodowe. Ręce opadają, chyba politykom wydaje się, że w głowach by nam się poprzewracało, jak byśmy mieli dochód w rodzinie powyżej 1000 zł na osobę.
grażyna - 2015-02-09, 17:37

Mnie niepokoi też inna rzecz: po 18 roku życia dziecka(25 uczące się) świadczenie spada do 800zł. W końcu jest już dorosłym niepełnosprawnym.
Aneta w tym roku kończy 26, a to się nacieszyłam podwyżką :-( .

Jeszcze tu, więc to nie dziennikarska plotka(niestety):

strona ministerstwa

ewelin27 - 2015-02-09, 18:26

Jedyne wyjście ruszyć na sejm :-x
Chyba za krótki był ten protest wtedy ..

grażyna - 2015-02-09, 18:37

Tak miało być fajnie, no cud malina dla tych niepełnosprawnych. Podwyżkę dali, wyliczenia w słupkach ile to kasy dostajemy(kłamliwe ale dla niezorientowanych cudne). I teraz buch, zabierzemy całej kupie ludzi, obetniemy dla dorosłych dzieci. I to wszystko przedstawione jako poprawa.

Ewelina, a kto Ci pod sejm pójdzie? Zresztą ja też nie poszłabym pod hasłami: eutanazja dla mnie i dla dziecka.

Nawet za dużo osób nie komentuje tego projektu tu na Zakątku :roll:

Maria74 - 2015-02-09, 18:43

Niestety nie jesteśmy górnikami... Wydaje mi się, że również te nowe orzeczenia o niepełnosprawności, niby pod kątem karty parkingowej, miały też inny cel...
ewelin27 - 2015-02-09, 19:41

Grażyna w sumie masz rację.
Najpierw obiecują i dają a teraz zabiorą i my nic nie będziemy mieli do gadania.

kabatka - 2015-02-09, 20:26

grażyna napisał/a:
[...]

Nawet za dużo osób nie komentuje tego projektu tu na Zakątku :roll:


Graża bo każdy z rodziców jest (przepraszam za sformułowanie) upieprzony własnymi sprawami, problemami, goniący każdy dzień. Sama wiesz zresztą. Do takich spraw niezbędna jest właśnie koalica organizacji pozarządowych (przepraszam, ale ja tylko tę drogę widzę jako wiarygodną, nie: ruszanie na sejm i palenie opon pod nimi). To Koalicja powinna mieć swoich przedstawicieli w rozmowach przy tzw. stolikach we wszystkich tematach zahaczających o zespół w różnych ministerstwach. Tylko to pieśń przyszłości - choć i tak po wielu, wielu latach wreszcie udało się choć zawiązać tę Koalicję (pierwsze próby były wiele lat temu i nic z tego nie wyszło, bo każda organizacvja też zajęta własnymi sprawami, upieprzona w projektach, bo przecież wyręcza państwo najczęściej choćby w rehabilitacji, zajęciach dla dzieciaków).

grażyna - 2015-02-09, 20:58

Wiem, wiem.
Co do koalicji to tak jak sama piszesz pieśń przyszłości, choć dobrze, że coś już drgnęło.

Mnie osobiście zabolał ten projekt, a dokładniej to dopiero zaboli za 5 miesięcy, jak mi urwą 400zł ze świadczenia. Może dlatego, że większości dzieciaków na forum daleko jeszcze do pełnoletności, to tak to nikogo nie rusza ;-) .

Hania-Poznan - 2015-02-09, 21:19

W kwietniu kończy mi się macierzyński. Myśleliśmy z mężem, że po macierzyńskim na jakiś rok do 2 lat pójdę na zasiłek, będę dostawała 1200 pln a potem Hania pójdzie do przedszkola integracyjnego/specjalnego a ja wrócę do pracy. Z tego co czytam to nie dostanę zasiłku ze względu na kryterium dochodowe - 1 tys pln. na osobę. Jest na 3je i nieznacznie przekraczamy to kryterium. I co ja mam zrobić z córką, która na roczek nie wiem czy będzie siedzieć nie mówiąc o chodzeniu itp? Chciałam zostać z Hanią trochę dłużej - obecnie mamy rehabilitację, logopedę, tyflopedagoga plus czasem kontrola u jakiegoś lekarza - w sumie 4-5 razy w tygodniu. Dziadkowie pracują. Do przedszkola integracyjnego Hania może iść za 2a lata. Mam oddać roczną córkę, która w najlepszym wypadku będzie tylko siedzieć do żłobka? Zdrowego dziecka nie wiem czy bym oddała? Czy może po opłaceniu kredytu, czynszu, rachunków mamy żyć w 3kę za 1000 pln na miesiąc? Jak wrócę do pracy nie starczy mi na opiekunkę, która będzie jeździć z córką na rehabilitację (opiekunka z samochodem?), ćwiczyć z nią itp. Bo taka opiekunka kosztuje sporo i musiałaby być to osoba zaufana, żeby zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. Czuję się rozczarowana przez rząd, który obiecywał złote góry. Czym jest 1000 pln na osobę, jak ludzie mają kredyty hipoteczne, muszą zapłacić rachunki, za dojazd do pracy no i mają niepełnosprawne dziecko a to większe wydatki - leki itp? Najłatwiej zabrać najsłabszym. Dziwi mnie, że przed wyborami parlamentarnymi i samorządowymi dzieją się takie rzeczy. Prezydent podpisze ustawę tuż przed majowymi wyborami? Gdzie walka o wyborców i obietnice? Nielogiczne to bardzo.
Ewelina

grażyna - 2015-02-09, 21:22

Wybory moim zdaniem nie mają nic do tego. Rodzice niepełnosprawnych dzieci to nie za wiele znacząca grupa wyborców. I to w dodatku skłócona i nie zjednoczona.
Możemy sobie nawzajem pogadać i tyle naszego.

Może jak dostaniesz w kwietniu to będą jeszcze prawa nabyte?

Hania-Poznan - 2015-02-09, 21:57

No właśnie nie do końca rozumiem jakiej grupy odnoszą się "prawa nabyte"? Fajnie by było. Pewnie masz rację, że nasza grupa nie jest znacząca dla polityków:( Zależałoby mi, żeby dostać cokolwiek przez ten czas, który będę z Hanią w domu; Sprawdzałam i z tego co czytałam na niepełnosprawne dziecko nie przysługuje więcej macierzyńskiego. Na płatny wychowawczy też się chyba nie załapię, bo tutaj jest kryterium dochodowe coś koło 600 pln;(Przykre, że rządzących nie interesują niepełnosprawni i to kto i za co ma się nimi opiekować.
Maria74 - 2015-02-09, 22:22

Wydaje mi się, że wszyscy mają nas w głębokim poważaniu.
grażyna - 2015-02-09, 22:31

Czytałam trochę na fb w temacie tego projektu. Osoby, które były na spotkaniu "stolikowym" mówią właśnie o prawach nabytych, że jak ktoś ma na dotychczasowych warunkach to tak zostanie. Wtedy warto by było składać jak najszybciej przed wejściem w życie nowej ustawy.

I w takim wypadku moje 400zł nadal byłoby "moje" :roll:

Maria74 - 2015-02-09, 22:47

Podoba mi się to zdanie ze strony ministerstwa: "Przygotowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na najważniejszy postulat opiekunów osób niepełnosprawnych – powiedziała wiceminister Serdyn". Popatrzę przy wolnej chwili na projekt ustawy, bo ciekawa jestem, czy rzeczywiście prawa nabyte zostaną zachowane.
Próbowałam znaleźć projekt tej ustawy lub założeń do tej ustawy na BIP MPiPS ale chyba jeszcze nie ma.

Hania-Poznan - 2015-02-10, 00:09

Dziewczyny, a na jaki okres jest przyznawane świadc