Zakątek 21
Forum rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa. Porady, wsparcie, wymiana poglądów... Zespół Downa to nie koniec świata. Zajrzyj do nas - zobaczysz, że świat ma wesołe pomarańczowe barwy, a zupełnie blisko są ludzie gotowi Cię wesprzeć.

Dofinansowania i zasiłki - Świadczenia rodzinne

Alicja - 2006-10-01, 22:41
Temat postu: Świadczenia rodzinne
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 31 maja 2006 r.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WZRASTAJĄ KWOTY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Rada Ministrów zaakceptowała propozycje weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwot niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2006 r. przedłożone przez Annę Kalatę, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Propozycje zmian:

dla osoby samotnie gospodarującej - 477 zł
dla osoby w rodzinie - 351 zł
z 1 ha przeliczeniowy - 207 zł
pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
od 674 do 1322 zł
pomoc pieniężna na usamodzielnienie - od 1647 do 6510 zł
pomoc na kontynuowanie nauki - 512 zł
pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 4889 zł
kwota minimalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców - 446 zł
kwota maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców - 1175 zł
maksymalna kwota zasiłku stałego - 444 zł


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 31 maja 2006 r.
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
WZRASTA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Na wniosek Anny Kalaty, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ministrów zaproponowała zwiększenie wysokości świadczeń rodzinnych. Oznacza to, że ok. 6 mln dzieci od 1 września otrzyma wyższe świadczenia oraz dodatki.

Zasiłki wzrastają do kwoty:
• 48 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
(wzrost o 4 zł tj. o 9,1%);
• 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
(wzrost o 8 zł tj. o 14,3%);
• 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lata
(wzrost o 3 zł tj. o 4,6%).

● DODATEK Z TYTUŁU WIELODZIETNOŚCI wyniesie 80 zł tj. o 30 zł więcej (o 60%) niż aktualnie obowiązujący.
Obecnie dodatek przysługuje w kwocie 50 zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Rodziny wielodzietne wymagają wsparcia zwłaszcza, gdy dane statystyczne GUS dowodzą pogarszającej się sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych (najwyższe wskaźniki ubóstwa wśród tej kategorii rodzin).

● DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO wzrośnie do 100 zł.
Aktualnie wynosi 90 zł (wypłacany jest raz w roku szkolnym) i przyznawany jest na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły policealnej, jeśli dziecko nie przekroczy 21 roku życia. Dodatek ma na celu częściową rekompensatę zwiększonych wydatków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole (zakup podręczników itp.).

● DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO wzrośnie do 60/80 zł.
Od 1 września 2006 r. kwota dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego kształtowałaby się na następującym poziomie:
• 60 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
• 80 zł na dziecko w wieku 6-24 lata
Dodatek przyznawany jest na dziecko o orzeczonej niepełnosprawności (dziecko do 16. r. ż.) lub z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (dziecko powyżej 16. r. ż.).
Aktualnie kwota dodatku wynosi miesięcznie:
50 zł na dziecko w wieku 0-5 lat,
70 zł na dziecko w wieku 6-24 lata.

● DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA wzrośnie do 50/90 zł.
Od 1 września 2006 r. kwota dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania wyniosłaby:
• 90 zł w przypadku zamieszkania w internacie, bursie, na stancji
• 50 zł w przypadku dojazdu do szkoły.

Aktualnie kwota dodatku wynosi miesięcznie:
- 80 zł w przypadku zamieszkania w internacie, bursie, na stancji lub
- 40 zł w przypadku dojazdu do szkoły.
Dodatek jest wypłacany przez okres roku szkolnego, tj. przez 10 miesięcy.

● ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY wzrośnie do 153 zł.
Rada Ministrów proponuje kwotę zasiłku pielęgnacyjnego podwyższyć o wskaźnik inflacji uwzględniany w toku weryfikacji (106,1%), tj. by z dniem 1 września 2006 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł miesięcznie.
Aktualna kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 144 zł. Jest to świadczenie, z którego korzystają zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i osoby dorosłe o określonym stopniu niepełnosprawności, które nie są uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturach i rentach.

kabatka - 2007-05-25, 15:26

Więcej dzieci dostanie zasiłek rodzinny
Agnieszka Rosa
źródło: Rzeczpospolita nr 121


Sejm uwzględnił propozycje senackie dotyczące zmian w prawie do świadczeń rodzinnych dla rodzin z przekroczonym limitem dochodowym.

Gdy zarobki są wyższe


Ubiegający się o wsparcie nadal będą mogli otrzymywać zasiłki, jeśli kwota przekroczenia dochodu ponad limit wyniesie nie więcej niż najniższy zasiłek rodzinny (48 zł na dziecko do pięciu lat) na osobę, a nie jak do tej pory - na całą rodzinę. Przypomnijmy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługują rodzinie o dochodzie na osobę nie wyższym niż 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne - 583 zł. Rodzina może jednak otrzymywać wsparcie mimo przekroczenia tych limitów, jeśli w poprzednim okresie zasiłkowym pobierała świadczenia.

To nie jedyna propozycja senacka, którą zaaprobował Sejm. Wniosek o jednorazową zapomogę (tzw. becikowe), przysługującą każdej rodzinie niezależnie od zarobków, będzie można składać do roku od dnia urodzenia dziecka. Dotychczas trzeba dopełnić formalności w ciągu trzech miesięcy od narodzin potomka.

Surowszy nadzór gmin


Gmina lub ośrodek pomocy społecznej będą bardziej restrykcyjnie traktowały rodziny, które marnotrawiły lub wydały niezgodnie z przeznaczeniem wypłacone im świadczenia rodzinne. W razie uzyskania takich informacji obligatoryjnie zdecydują o rzeczowejformie wsparcia dla rodziny. Dotychczas taka decyzja była uznaniowa.

Unijna procedura w ustawieUchwalone wczoraj poprawki senackie to tylko część zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Znalazła się w niej również procedura ustalania prawa do świadczeń dla rodzin, z których ktoś wyjechał z kraju do pracy w państwie unijnym.

Ma ona wyeliminować przypadki pobierania świadczeń w dwóch krajach w pełnej wysokości. Jeśli gmina lub ops będą wiedziały, że jeden z członków rodziny ubiegającej się o zasiłki rodzinne pracuje w którymś z krajów Unii Europejskiej, to z urzędu prześlą do regionalnego ośrodka polityki społecznej (rops) wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych. On wyjaśni, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie do konkretnej sprawy. Jeśli tak, wyda decyzję o przyznaniu lub nie prawa do świadczeń. Jeśli nie, odeśle wniosek wraz z dokumentami do gminy lub ops i one wydadzą decyzję o prawie do świadczeń.

Podobnie, gdy praca za granicą wyjdzie na jaw w trakcie okresu zasiłkowego. Wtedy gmina lub ops wyślą wniosek o zasiłek wraz z dołączonymi do niego dokumentami do rops. Skontaktuje się on z właściwą instytucją w drugim państwie. Jeśli okaże się, że tam też były one pobierane i do sprawy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wyda decyzję, od kiedy się je stosuje. Natomiast gmina lub ops uchylą decyzję o prawie do polskich świadczeń od dnia, od którego rodzina pobierała pełne świadczenia w obu państwach.

:arrow: źródełko

Alicja - 2007-07-01, 19:40

Świadczenia rodzinne: dobre informacje dla przekraczających kryterium

Prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych trwały w Sejmie kilka miesięcy (od lutego 2007 r.). Jednak dopiero Senat wprowadził przepis dotyczący korzystnego – innego niż stosowany obecnie – sposobu liczenia kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń. Posłowie przyjęli propozycję Senatu. Oznacza to, że więcej rodzin uprawnionych będzie do pomocy.

Zasiłek rodzinny z ustawy o świadczeniach rodzinnych jest przyznawany, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może być większa niż 583 zł. Zasiłek przysługuje również osobom, których dochód przekracza wyżej wymienione stawki o kwotę niższą lub równą najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (od 1.09.2006 r. - 48 zł). Musi być jednak spełniony warunek: zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. Zmiana, którą wprowadzi nowelizacja ustawy dotyczy sposobu obliczania zwiększonego dochodu. Obecnie liczy się go tak, że kwotę zasiłku (możliwą kwotę przekroczenia kryterium dochodowego) dodaje się do dochodu rodziny tylko raz. Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że kwota zasiłku będzie doliczana tyle razy ile jest osób w rodzinie, czyli będzie liczona na osobę w rodzinie. Wyjaśniają to poniższe przykłady i treść zmienianego ustępu 3 w artykule 5.

Nowe brzmienie ustępu 3 w art. 5
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (podkr. red) lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Stare brzmienie ustępu 3 w art. 5
W przypadku gdy dochód rodziny (podkr. red) lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Przykład liczenia dochodu przed wejściem w życie opisywanej nowelizacji
Dochód trzyosobowej rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 530 zł. Rodzinie nie przysługuje zasiłek, ponieważ przekroczone zostało kryterium dochodowe. 530 x 3 = 1590 – ta kwota jest większa od kwoty 1560 ((504 x 3) + 48). Gdyby dochody tej rodziny nie przekroczyły kwoty 1560 zł, zasiłek przysługiwałby, jeśli rodzina otrzymywała go w poprzednim okresie zasiłkowym.

Przykład liczenia dochodu po wejściu w życie nowych przepisów
Dochód trzyosobowej rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 530 zł. Rodzinie przysługuje zasiłek. Nie zostało przekroczone kryterium dochodowe – kryterium liczone w nowy sposób. 530 x 3 = 1590 – ta kwota jest mniejsza od kwoty 1656 ((504 x 3) + (48 x 3)). Dopiero przekroczenie kwoty 1656 pozbawiałoby rodzinę uprawnień do pomocy. Rodzina musi tylko spełnić warunek mówiący o otrzymywaniu zasiłku w poprzednim okresie.

Warto zwrócić uwagę, że dochody rodziny w obu opisanych przykładach są takie same. Rodzina ta dziś (początek czerwca 2007 r.) nie otrzymuje wsparcia, jednak po wejściu w życie nowych przepisów będzie do niego uprawniona.

Sejm przyjął ustawę 24 maja 2007 r. Prezydent ma 21 dni na podpisanie ustawy. Następnie będzie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw i 14 dni po dniu publikacji jej przepisy wejdą w życie. Prawdopodobnie nastąpi to w lipcu. Możliwe jest więc, że nowy sposób ustalania dochodu będzie stosowany jeszcze w tym okresie zasiłkowym (okres kończy się 31 sierpnia).
źródło

kabatka - 2007-07-06, 21:05

Już można składać wnioski o zasiłki rodzinne
Agnieszka Rosa
Rzeczpospolita


Gminy i ośrodki pomocy społecznej drukują wnioski niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej


Od dziś bowiem obowiązuje zmiana ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (DzU nr 109, poz. 747). Weszły również wżycie dwa rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej uwzględniające tę zmianę. Pierwsze nowelizuje rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (DzU nr 114, poz. 782), drugie to rozporządzenie o sposobie i trybie postępowania w sprawach oświadczenia rodzinne (DzU nr 114, poz. 783).

Można już składać dokumenty


Zainteresowani pobieraniem zasiłku rodzinnego (i ewentualnie dodatków do niego) oraz zaliczką alimentacyjną mogą już zatem składać dokumenty potwierdzające zarobki z 2006 r. Od nich zależy, czy dostaną świadczenia w roku zasiłkowym rozpoczynającym się 1 września 2007 r. i trwającym do 31 sierpnia 2008 r.

Przypomnijmy: jeśli rodzina złoży wniosek z niezbędnymi dokumentami do końca lipca, gmina lub ośrodek pomocy społecznej (ops) ustali prawo doświadczeń i wypłaci do końca września te przysługujące za wrzesień.

Jeśli jednak zainteresowani złożą wniosek od 1 sierpnia do końca września, to gmina lub ops ustali prawo do świadczeń i wypłaci je za wrzesień do końca października.

Limit dochodu jest taki sam


Tak samo jak w poprzednim roku do zasiłku rodzinnego i ewentualnych dodatków do niegouprawnia dochód w rodzinie nie wyższy niż 504 zł na osobę. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, górna granica dochodu wynosi 583 zł.

Rodziny, które teraz mają prawo doświadczeń, ale ich dochód przekroczył limit o nie więcej niż 48 zł na osobę, nie stracą ich w następnym roku zasiłkowym.

Prezes GUS się pośpieszy


Do 23 września prezes GUS powinien ogłosić wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Ten wskaźnik jest niezbędny, by ustalić dochód na osobę w rodzinach utrzymujących się z pracy na roli. Wcześniej miał czas do 30 października. Nowy termin pozwoli wydać decyzje o prawie do świadczeń i wypłacić zasiłki za wrzesień do końca października.

Gminy będą miały mniej pracy w ustalaniu prawa do świadczeń dla dzieci niesolidnego alimenciarza. Do tej pory musiały bowiem wydawać nowe decyzje po każdej zmianie w egzekucji alimentów. Od września nieregularna ściągalność zaważy na prawie do świadczeń dopiero w kolejnym roku zasiłkowym.

Unijne procedury w ustawie


Jest już w ustawie o świadczeniach rodzinnych procedura ustalania prawa do wsparcia dla rodzin, z których ktoś wyjechał do pracy w państwie unijnym.

Sprawami świadczeń przyznawanych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmą się regionalne ośrodki polityki społecznej (rops). Zbadają prawo do nich w dwóch wypadkach: gdy gmina lub gdy ops wie w chwili składania wniosku o zasiłek rodzinny, że ktoś z rodziny pracuje za granicą.

:arrow: źródełko

^^^^^^^^^^^^^^^
Wzory nowych wniosków:
:arrow: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
:arrow: Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
:arrow: Wniosek o ustalenie prawa do świadeczenia pielęgnacyjnego
:arrow: Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (DzU z 1991 r. nr 45, poz. 200 z późn. zm.)

:arrow: Tutaj możecie się zapoznać z treścią poszczególnych rozporządzeń oraz znaleźć inne potrzebne wzory wniosków.

aqua - 2007-07-07, 02:53

Niestety niewyglada rozowo gdy jedno z rodzicow pracuje w europie.
Pani poinformowala mnie ze to iz nigdy niebylismy malzenstwem i jest wyrok alimentacyjny niema znaczenie i maja gdzies, odbiora nawet pielegnacyjny i swiadczenie pilegnacyjne, ubezpieczenie jesli ojciec z moja wiedza czy bez niej zlozy o zasilek rodzinny w kraju w ktorym pracuje a nawet wyrownanie-odliczaja kwote jaka jest wyplacana w polsce.
Zaprzecza to prawu unijnemu.

kszczerb - 2007-07-08, 23:48

aqua niestety ale mają rację i nie ma nic do tego prawo unijne. To nasze prawo jest takie dziwne. Jeśli nie jesteście małżeństem a jesteście razem masz obowiązek zgłoszenia "konkubinatu" i wtedy do Twoich dochodów wlicza się też dochód partnera. Wyrok ustanawiający wysokość alimentów nie ma tu znaczenia. Zawsze można starać się o zapomogę od pracodawcy partnera i nie trzeba tego zgłaszać,bo jest to świadczenie jednorazowe,choćbyśce dostawali co miesiąc.
aqua - 2007-07-10, 16:32

No wlasnie nie jestesmy razem, a i tak moga mnie ukarac, a wlasciwie mojego syna.
Juz i tak mialam sprawe w sadzie o zasilki, ale wygralam, wtedy chodzilo o wyrok alimentacyjny-mielismy wiele lat ugode podpisana przed notariuszem.
Z takich przepisow powoli wynika ze lepiej miec napisane ojciec nieznany. Taki podpis stal sie w ciagu kilku lat bardzo modny nie dziwie sie juz.

karolina1 - 2007-07-10, 22:19

Unas w urzędzie brakuje nowych wniosków,kazali mi pytac po 15 lipca...
aqua - 2007-07-10, 22:35

Ja wypnilam stare druki nie robily Panie problemu, z reszta u nas jest tak ze mamy pobierajace swiadczenie pielegnacyjne maja wyznaczane teminy i niestoimi w kilometrowych kolejkach.
kabatka - 2007-07-11, 07:54

karolina1 napisał/a:
Unas w urzędzie brakuje nowych wniosków,kazali mi pytac po 15 lipca...


Karolina, ale w moim poście powyżej dałam linki właśnie do tych druków. Wystarczy otworzyć i wydrukować. A jak nie masz drukarki, to powiedz w urzędzie, że jest coś takiego jak Internet i na stronach ministerstwa polityki społecznej druki można pobrać... ;/

grażyna - 2007-07-11, 10:27

Wydrukowałam, wypełniłam i idę do urzędu zanieśc.
grażyna - 2007-07-11, 15:55

Już przyszłam. I guzik załatwiłam. Pani nie przyjeła mi dokumentów, bo ...Dużo było tych "bo". Druki nie bardzo, mam przyjśc 19go po jej druki, które mają dopiero przywieśc. Dzisiaj to ona nie ma czasu, bo robi jakieś sprawozdanie. Jak przyjmnie dzisiaj mój wniosek to jej się cały grafik przejmowania dokumentów przestawi. Poddałam się, pójdę 19 i wypełnie jej druczki. Najpóźniej w piątek 20go, bo pani od poniedziałku idzie na urlop i do 13go sierpnia zostanie na placu boju tylko stażystka. Swoją drogą to fajny termin tego urlopu- najgorętszy okres zasiłkowy.
kabatka - 2007-07-11, 18:15

Ja pierniczę, ministerstwo zamieszcza wzory nowych wniosków, żeby ułatwić życie urządnikom i petentom (tak mi się wydaję przynajmniej), a Pani się nie podobają przyniesione druczki, bo ona woli swoje ;/
karolina1 - 2007-07-11, 18:18

Tak u nas jest podobnie,na wnioski z internetu odrazu są na NIE.
Aśka - 2007-07-12, 15:05

Dlatego ja wcale nie "ściągałam" druków z netu, bo wiem, że nie przyjmują - muszą być od nich, a dlaczego - nie wiem :nie: Więc czekam (właściwie Rafał)- u nas po 15-tym, podobno.
Wydrukowałam sobie w styczniu - dotyczące dofinansowania do turnusu (do PCPR-u) i nic z tego nie było - musiałam wypełnić za jakiś czas na druczkach od nich.
Ot, biurokracja..... :roll:

grażyna - 2007-07-12, 15:35

Oni są bardziej zbiurokratyzowani niż urząd skarbowy. Rozliczałam się w US na drukach z internetu i wszystko było w porządku.
Aśka - 2007-07-12, 15:41

Grażynko i ja ich nie pojmuję ;-)
My w pracy "załatwiamy" interesantów, którzy przychodzą z podaniami na drukach z netu - i nie ma z tego powodu żadnych kłopotów :-)
Co urząd to pracownik ;-) , bo to chyba tylko "widzi mi się" pracownika biurowego :lol:

Alicja - 2007-07-13, 16:09

Ja też chciałam załatwić wszystko przed wyjazdem,ale nie było nowych druków :-?
Czeka mnie teraz stanie w kilometrowej kolejce po druki a potem aby je oddać.

aqua - 2007-07-13, 16:59

MOJE UKOCHANE MIASTO
wypelnilam stare druki.
Mamy pobierejace swiadczenie pielegnacyjne, lub zasilek pielegnacyjny z rodzinnym maja wyznaczone termin pzyjscia do urzedu-niestoja w kolejkach i tak mamy od lat kilku,
Niepotrzebna zadna rewolucja w Urzedzie Miasta, po prostu w malym pokoiku jest Pani znajaca wszystkie przepisy i obsluguje nas.

kabatka - 2007-07-30, 09:43

Który kraj UE daje najwięcej na dzieci
Jacek Kowalski
2007-07-25


23 euro w Hiszpanii, 115 euro we Francji i nawet 154 euro w Niemczech! Tyle miesięcznie można dostać na dziecko. Podstawowy warunek: trzeba tam legalnie pracować


Został tylko tydzień na złożenie wniosku o nowe świadczenia rodzinne. Wypłacą je we wrześniu. Na początek roku szkolnego można też dostać na dzieci mundurkowe, wyprawkę, dofinansowanie bursy lub dojazdów. Jak wystąpić o świadczenia rodzinne, radziliśmy wczoraj (tekst znajdziesz na www.gazeta.pl/pieniadze). Jutro sprawdzimy, jak to jest z zaliczką alimentacyjną, w piątek wyjaśnimy, kto się może starać o pomoc socjalną. A jeśli ty lub twój mąż (żona) pracujecie w Unii, przeczytajcie uważnie nasz dzisiejszy informator. Piszemy, ile w krajach UE można dostać na dzieci.

Zaczynamy od konkretów.

Ile możesz dostać na dzieci za granicą

Okazuje się, że niemało. Zakładając, że w Polsce na dziecko do 5. roku życia dostajesz niecałe 50 zł, a na starsze - powyżej 60 zł, stawki unijne są niebotyczne. Nic więc dziwnego, że w ośrodkach pomocy społecznej pojawiają się ludzie rezygnujący ze śmiesznie małych świadczeń rodzinnych w Polsce. Przedstawiają odpowiednie zaświadczenia i pobierają naprawdę duże stawki. Uwaga: zasiłki są z reguły wypłacane w tym kraju, w którym pracuje np. mąż, i w którym rodzina występuje o świadczenie. Zdarzają się jednak, że osoba, która została w Polsce występuje do organu wypłacającego za granicą świadczenie, by było ono przekazywane na konto w Polsce. Jakie to przypadki? Np. gdy mąż i żona znaleźli się w separacji i mąż nie przesyła żonie pieniędzy na dzieci, a ta potrafi to udowodnić.

Wniosek o przekazywanie pieniędzy do kraju pomoże wypełnić nam ośrodek pomocy.

A teraz konkrety, czyli ile możesz dostać pieniędzy z Unii*:

Wielka Brytania

Tutaj przysługuje 17,5 funta tygodniowo na najstarsze dziecko, 11,7 funta na każde następne.

Irlandia

Dostajesz 150 euro na pierwsze i drugie dziecko; na kolejne - po 185 euro.

Niemcy

Otrzymasz 154 euro miesięcznie (do trojga dzieci) i 179 euro (powyżej trojga).

Francja

Inkasujesz 115,64 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko; po 148 euro - na kolejne.

Holandia

Tu jest trochę mniej pieniędzy: 214,46 euro kwartalnie. Tyle na jedno dziecko w wieku 6-12 lat; 252,31 euro na dzieci w wieku 12-18 lat.

Austria

105 euro miesięcznie; na trzecie i następne dzieci - dodatkowo po 50 euro

Hiszpania

23 euro miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia; Ważne! Wysokość świadczeń zależy od regionu, w którym pracujesz i składasz wniosek oraz od twoich dochodów

* Stawki - na podstawie informacji regionalnych ośrodków polityki społecznej

Jak się starać

Na początek bardzo ważna uwaga: aby starać się o świadczenie w którymkolwiek z krajów Europy, musisz być ubezpieczony!

W UE obowiązuje koordynacja świadczeń rodzinnych, czyli zasady, które wskazują, jak stosować prawo krajowe wobec osób migrujących. Chodzi o to, by z jednej strony nikt nie został bez pomocy, a z drugiej - aby rodzina nie korzystała z zasiłków w kilku krajach jednocześnie.

Wspólnotowe przepisy o świadczeniach rodzinnych obejmują osobę, która:

• za granicą pracuje u kogoś lub prowadzi działalność gospodarczą; albo

• jest emerytem, który w danym kraju pracował i stamtąd ma emeryturę, ale mieszka w innym państwie;

• pobiera: polski zasiłek dla bezrobotnych - a szuka pracy za granicą

• pobiera zasiłek zagraniczny - a szuka pracy w Polsce.

Przykład. Pan Tomasz pracuje w Irlandii. Co ma zrobić, by jego żona pobierała w Polsce zasiłek? Najpierw musi złożyć wniosek - koniecznie w kraju, w którym pracuje (czyli w Irlandii). Może to zrobić bezpośrednio u pracodawcy lub w instytucji, która zajmuje się wypłatą takich świadczeń.

Starając się o świadczenia rodzinne w UE, pan Tomasz będzie musiał wypełnić formularz E 401. Instytucja zajmująca się w danym kraju świadczeniami wypełnia część formularza i przesyła do Polski do regionalnego ośrodka polityki społecznej działającego przy każdym urzędzie marszałkowskim.

W niektórych krajach do wypłaty zasiłków rodzinnych potrzeba odpowiedniego stażu pracy. Co zrobić, gdy go nie mamy? Zastosować ważną zasadę UE: sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia.

Co to znaczy? Można dodać wszystkie okresy ubezpieczenia, jakie wypracowałeś w różnych krajach UE, czyli np. jeśli o zasiłek rodzinny starasz się w Wielkiej Brytanii, do brytyjskiego okresu ubezpieczenia dodaj polski (nie ma znaczenia, że pracowałeś z przerwami).

Uwaga: należy to poświadczyć na formularzu E 405 (o formularzach więcej za chwilę).

Ważne! Świadczenia rodzinne można otrzymywać tylko z jednego państwa. Dlatego kolejna zasada UE brzmi: pierwszeństwo zbiegających się świadczeń. Reguła pierwszeństwa wypłaty świadczeń mówi: tam świadczenia, gdzie praca.

Wyjaśnimy to na przykładzie pana Tomasza. Pracuje w Irlandii, żona z dziećmi została w Polsce. Nigdzie nie jest zatrudniona. Świadczenie rodzinne wypłaci państwo, w którym zatrudniony jest ojciec (w tym wypadku Irlandia). Ale jeśli żona pana Tomasza podejmie w Polsce pracę? Wtedy ma wybór: albo dostanie rodzinnne z Polski (czyli - jak wspomnieliśmy przed chwilą na dziecko do lat 5 - 48 zł, na starsze - 64 zł). Albo zgłosi chęć pobierania świadczenia przez męża. I tak jest najczęściej - z racji wysokości stawek. Uwaga! Nie obowiązuje już zasada, że świadczenia rodzinne wypłacane są w kraju, w którym przebywają dzieci. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasiłków rodzinnych w UE wyjaśnisz w ROPS-ie przy urzędzie marszałkowskim twojego województwa.

Jakie dokumenty składamy? I gdzie?

Aby uzyskać świadczenie rodzinne w kraju, w którym pracujesz, przede wszystkim musisz złożyć wniosek. W tym celu:

• skontaktuj się z pracodawcą i sprawdź, kto da ci wniosek o świadczenia rodzinne (może to być dział kadr pracodawcy lub wyznaczony urząd - pracodawca ma obowiązek pomóc w ustaleniu instytucji zajmującej się przyznawaniem zasiłków);

• zbierz niezbędne dokumenty - a więc akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, dowód tożsamości, dokument potwierdzający twoje zatrudnienie. Ważne! W większości krajów składasz oryginały dokumentów, a jeżeli kopie - to poświadczone. Sposób poświadczenia regulowany jest w każdym kraju oddzielnie.

• wypełniony wniosek złóż u pracodawcy lub w instytucji właściwej do wypłaty świadczeń w kraju, w którym pracujesz (np. w Niemczech w lokalnym oddziale Familienkasse w biurach zatrudnienia);

• wypełnij formularz E 401, który wyda ci zagraniczny urząd.

Instytucja zagraniczna prześle twój formularz do urzędu marszałkowskiego (regionalnego ośrodka polityki społecznej) w Polsce, w województwie, w którym mieszka twoja rodzina;

Uwaga! Międzynarodowe świadczenia możemy u swojego pracodawcy za granicą lub w tamtejszej instytucji zajmującej się takimi świadczeniami, ale druki poświadczamy w Polsce w znanym nam już dobrze regionalnym ośrodku polityki społecznej (ROPS).

Tam też możemy dostać druki niezbędnych formularzy:

• E 401 - jak już wiemy, to absolutna podstawa. Zaświadczenie dotyczące członków rodziny. Powinno być aktualizowane raz w roku.

• E 402 - potwierdza naukę ucznia lub studenta. Potrzebny, gdy dziecko ma prawo do świadczeń z tytułu nauki dłużej niż do 18. roku życia.

• E 403 - zaświadczenie o przyuczaniu się do zawodu.

• E 404 - zaświadczenie lekarskie do przyznania świadczeń.

• E 405 - zaświadczenie o okresach zatrudnienia do sumowania okresów zatrudnienia.

• E 407 - do specjalnego zasiłku na dzieci niepełnosprawne.

• E 411 - potwierdza uprawnienia do świadczeń w państwach członkowskich, w których mieszkają członkowie rodziny.

Wszystkie te druki są bezpłatne. Możesz wystąpić do zagranicznego pracodawcy czy instytucji, a oni prześlą dokumenty do Polski i poczekają, aż ROPS je odeśle, ale wtedy zwykle załatwianie świadczeń trwa dłużej. Dlatego korzystniej jest samemu pobrać druki, przywieźć lub przesłać je do rodziny w Polsce. Uwaga! Żona może załatwiać te dokumenty bez męża!

Skąd zasiłek - wersja dla pracujących

Najpierw musisz odpowiedź na pytanie: w jakim kraju jesteś ubezpieczony? To bardzo istotne, bo w kraju ubezpieczenia starasz się o świadczenia rodzinne (czyli zasiłki i dodatki). Podpisanie umowy o pracę powoduje, że pracodawca polski lub zagraniczny musi odprowadzać składki. Ubezpieczeniu społecznemu możemy podlegać tylko w jednym państwie. Którym? W prawie UE podstawowa jest zasada miejsca pracy.

Gdy legalnie pracujesz w jakimś państwie, podlegasz jego prawu, nawet gdy mieszkasz w innym kraju. Tak samo, gdy masz własną firmę - obowiązuje cię ustawodawstwo państwa, w którym ją prowadzisz. I nie ma znaczenia, czy rodzina wyjechała z tobą, czy została w Polsce. Dostanie świadczenia rodzinne z państwa, w którym ty pracujesz.

Gdy żona (będąca na bezrobociu) i dzieci zostały w Polsce, możesz załatwić im normalne ubezpieczenie zdrowotne w kraju.

U swojego pracodawcy za granicą (lub w tamtejszej instytucji ubezpieczeniowej) pobierasz formularz E 106. Z nim idziecie do NFZ w Polsce (może to zrobić sama żona, której wyślesz druk). Na podstawie E 106 żona i dzieci będą mogły normalnie korzystać z pomocy medycznej w Polsce (podobnie i ty podczas pobytu w kraju).

Skąd zasiłek - wersja dla bezrobotnych

Polacy na zasiłku dla bezrobotnych, gdy jadą za granicę szukać pracy, przez trzy miesiące mogą dostawać polski zasiłek (to tzw. transfer świadczenia do innego kraju). Wypłaca go tamtejsza instytucja, a Polska zwraca pieniądze. Zasiłek przysługuje tylko do dnia znalezienia pracy (trzeba o tym powiadomić urząd!).

Polski zasiłek - nieważne, w jakim kraju - wynosi tyle, ile u nas, ale jest przeliczany ze złotych na euro.

Aby załatwić taki transfer, należy:

• pobrać ze swojego powiatowego urzędu pracy zaświadczenie o rejestracji jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku;

• zabrać z wojewódzkiego urzędu pracy formularz E 303 (bezpłatny);

• w ciągu 7 dni po przyjeździe zgłosić się w urzędzie pracy w kraju, do którego się przyjechało. Podobnie jak w Polsce, bezrobotny musi meldować się w tamtejszym urzędzie pracy. Jeżeli nie znajdzie pracy przez trzy miesiące, straci prawo do polskiego zasiłku. Aby pobierać zasiłek dalej, musi wrócić do kraju.

Reasumując: kto i kiedy wypłaci świadczenie ?

• Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę u zagranicznego pracodawcy lub prowadzisz za granicą działalność gospodarczą - świadczenie rodzinne zostanie ci przyznane według kryteriów obowiązujących w kraju, w którym pracujesz. • Jeśli twój pracodawca oddelegował cię do pracy za granicą - świadczenia rodzinne będzie ci wypłacał twój pracodawca lub gmina. • Jeśli jesteś bezrobotny, ale wcześniej pracowałeś za granicą i tam miałeś prawo do zasiłku z tytułu bezrobocia - świadczenie rodzinne dostaniesz z kraju, który wypłaca ci zasiłek. • Jeśli wyjechałeś za granicę w poszukiwaniu pracy i otrzymujesz polski zasiłek dla bezrobotnych (przez 3 miesiące) - świadczenia rodzinne będzie ci wypłacała Polska. • Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, pracowałeś lub pracujesz za granicą i masz dzieci na utrzymaniu - masz prawo tylko do zasiłku rodzinnego oraz - w niektórych krajach unijnych - do dodatku do emerytury lub renty na utrzymanie dziecka.

Możliwe są tu warianty:

- gdy przysługuje ci emerytura lub renta tylko z jednego państwa - dostaniesz świadczenie na podstawie przepisów państwa, które wypłaca emeryturę lub rentę,

- gdy przysługuje ci emerytura lub renta z kilku państw - otrzymasz świadczenie od kraju, w którym mieszkasz,

- gdy w kraju, w którym mieszka twoja rodzina, nie przysługuje ci świadczenie - do wypłaty zobowiązane jest państwo, w którym byłeś najdłużej ubezpieczony.

• Jeśli jesteś studentem i wychowujesz dziecko - dostaniesz świadczenie na podstawie przepisów państwa, w którym się uczysz. • Jeśli jesteś sierotą - świadczenie otrzymuje osoba, która się tobą opiekuje. • Sierota po zmarłym emerycie lub renciście otrzymuje zasiłki rodzinne zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, które wypłacało świadczenia na rzecz dzieci za życia emeryta lub rencisty.

• Sierota po pracowniku lub osobie pracującej na własny rachunek podlega przepisom państwa, w którym zmarły pracował. Jeśli zmarły rodzic pracował w kilku krajach, sierota podlega albo przepisom kraju, w którym mieszka, albo kraju, w którym zmarły pracował najdłużej.

:arrow: źródełko

Alicja - 2007-07-31, 11:26

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

Monika Adamowska

Został tylko tydzień na złożenie wniosku o nowe świadczenia rodzinne. Wypłacą je we wrześniu. Na początek roku szkolnego można też dostać na dzieci mundurkowe, wyprawkę, dofinansowanie bursy lub dojazdów

Świadczenia rodzinne są przyznawane na 12 miesięcy - od września do sierpnia. Co roku trzeba się o nie starać na nowo.

Ważne terminy

Okres zasiłkowy 2007/08 zaczyna się 1 września. Ważne! Jeśli chcesz, by świadczenie rodzinne wypłacili ci we wrześniu, masz tylko tydzień (do 31 lipca) na złożenie dokumentów. Jeśli się spóźnisz (papiery zaniesiesz do urzędu dopiero w sierpniu lub we wrześniu), pieniądze dostaniesz dopiero w październiku (z wyrównaniem za wrzesień).

Oczywiście o świadczenie rodzinne możesz wystąpić w każdym momencie (pod warunkiem że spełniasz wymagane kryteria - o nich za chwilę). Zasada jest taka: jeśli wniosek złożysz do 10. dnia miesiąca, zasiłek dostaniesz w tym samym miesiącu; jeżeli po 10. - pieniądze wypłacą ci w następnym miesiącu.

Ważne! Jeśli w ciągu okresu zasiłkowego wzrosły twoje dochody, musisz to bezzwłocznie zgłosić do urzędu. Może się bowiem okazać, że straciłeś prawo do pomocy. Jeśli będziesz pobierał świadczenia bezzasadnie, każą ci je zwrócić wraz z odsetkami (11,5 proc. rocznie).

Jak załatwiać zasiłki

Dokumenty trzeba złożyć w instytucji przydzielającej zasiłki (to najczęściej ośrodek pomocy społecznej, rzadziej referat świadczeń w urzędzie miasta lub gminy - sprawdź, kto się tym zajmuje w twojej gminie). Przede wszystkim musisz przygotować wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. To sporo wypełniania. Trzeba wpisać: swoje dane (łącznie z PESEL-em); wymienić imiona dzieci (podać ich PESEL-e), a jeśli się uczą, podać adresy szkół; wskazać, o które dodatki się ubiegasz. Musimy też podpisać oświadczenia dotyczące poszczególnych dodatków i wymienić dokumenty dołączane do wniosku:

skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (jeśli kolejny raz występujesz o zasiłek, nie musisz ponownie składać odpisów);
jeśli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

zaświadczenie ze szkoły - jeśli dziecko ukończyło 18 lat i się uczy;

zaświadczenie o dochodach rodziny - z urzędu skarbowego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (teraz za rok 2006). Uwaga! Rolnicy przedstawiają zaświadczenie o wielkości gospodarstwa, płacący alimenty - przekazy lub przelewy. Jakie dokumenty są wymagane, dowiesz się w gminie lub ośrodku pomocy społecznej przyznającej zasiłki lub na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mps.gov.pl);

jeśli wystąpiliśmy o przysposobienie dziecka, którym się opiekujemy - informację z sądu o toczącym się postępowaniu;

kopię wyroku (prawomocnego) orzekającego rozwód, separację, oddalającego powództwo o alimenty lub zobowiązującego jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

jeśli drugi z rodziców zmarł - kopię aktu zgonu.

Ważne! Składając wniosek, zabierz ze sobą dowód osobisty (lub paszport). Kiedy starasz się o dodatki, dostarczasz kolejne dokumenty. Jakie? Najlepiej o to zapytać w ośrodku przyznającym świadczenia.

Kto ile dostanie

Przysługuje ci zasiłek rodzinny, jeśli maksymalny dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi 504 zł (583 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Masz prawo do zasiłku rodzinnego? To możesz się starać o dodatki.

Zasiłek rodzinny dziś wynosi:

48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia;

64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia;

68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki) nie są wliczane do dochodu i opodatkowane (dlatego wszędzie podajemy kwoty netto).

Zasiłek należy się na dziecko do 18. roku życia. Dłużej przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko:

kontynuuje naukę w szkole - do 21. roku życia;

ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej - do 24. roku życia.

Ważne! Zakres szkół wyższych, w których nauka (w przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) uprawnia do pobierania zasiłku, rozszerzono o kolegia: nauczycielskie, nauczycielskie języków obcych, pracowników służb społecznych.

Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które się ożeni lub wyjdzie za mąż, przebywa np. w schronisku dla nieletnich (ustawa mówi o tzw. instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie).

Nie dostanie zasiłku także ten, kto sam wychowuje dziecko, ale nie ma na nie orzeczonych alimentów. Chyba że: drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany; sąd zobowiązał do utrzymywania dziecka tylko jedno z rodziców, a drugie nie musi płacić alimentów albo sąd oddalił powództwo o alimenty od drugiego z rodziców.

Uwaga! Ważne dla Polaków pracujących za granicą. W ich przypadku prawo do świadczeń rodzinnych przyznaje marszałek województwa (najczęściej poprzez regionalny ośrodek polityki społecznej). Jeśli więc pobierasz świadczenia rodzinne, o wyjeździe członka twojej rodziny do pracy w UE musisz niezwłocznie powiadomić gminę. W wielu krajach UE zasiłki rodzinne należą się bez względu na dochód (i są znacznie wyższe niż polskie). Dlatego warto o nie zapytać w swoim regionalnym ośrodku pomocy społecznej (działają przy urzędach marszałkowskich) lub u pracodawcy za granicą. Świadczenia rodzinne podlegają w UE tzw. koordynacji. Najprościej mówiąc - ośrodki obu państw ustalą, skąd i ile pieniędzy należy się pracownikowi.


Dodatek ciążowy

Niestety, zapowiadany od długiego czasu dodatek ciążowy nie został wprowadzony w życie. Senacki projekt ustawy leży w Sejmie i czeka, aż posłowie wrócą z wakacji.

Dodatek na urodziny

Możesz skorzystać z różnych form wsparcia:

1 tys. zł dla każdego - to tzw. becikowe, czyli jednorazowa zapomoga. Należy się bez względu na dochody. O becikowe możesz wystąpić w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka (to nowość - do niedawna obowiązywał termin 3-miesięczny). Opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni (osoby opiekujące się dzieckiem, które wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie) czy rodzice adopcyjni wniosek o becikowe składają w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia dziecka.

Ale uwaga! Becikowe podlega koordynacji UE. Jeśli więc np. ojciec dziecka pracuje legalnie w UE, a matka stara się o becikowe w Polsce - marszałek województwa ustali, w którym kraju się ono należy (pracy ojca czy pobytu matki). Chodzi o to, by jedno świadczenie nie było wypłacone podwójnie. Ojciec pracujący legalnie w Unii może bowiem starać się o pieniądze na dziecko (należą się mu zasiłki rodzinne na tamtejszych zasadach).

1 tys. zł jednorazowo dla najuboższych - dodatek wyłącznie dla rodziców uprawnionych do zasiłku rodzinnego. Takie rodziny mogą więc wziąć i ten dodatek, i becikowe (w sumie 2 tys. zł).

becikowe gminne - niektóre gminy wprowadzają własne zachęty dla rodzin. Swoje becikowe - 1 tys. zł - przyznaje np. warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska.

400 zł miesięcznie - otrzymać można (tylko uprawnieni do zasiłku) na urlopie wychowawczym. Tyle należy się niezależnie od liczby dzieci (bliźniaki, trojaczki). Taką kwotę pobierać można do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy przy bliźniakach i większej liczbie dzieci urodzonych podczas jednego porodu, do 72 miesięcy na dziecko niepełnosprawne. Dodatek dostaną tylko ci, którzy bezpośrednio przed urlopem wychowawczym co najmniej sześć miesięcy pracowali na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania lub wyboru.

Dodatek dla wielodzietnych

Na trzecie i każde następne dziecko (uprawnione do zasiłku rodzinnego) w rodzinach wielodzietnych przysługuje miesięcznie dodatkowo 80 zł. Uwaga! Niektóre gminy (np. w Poznaniu) przyznają rodzinom wielodzietnym ekstra pieniądze. Zapytaj o nie w swoim urzędzie.

Gdy samotnie wychowujemy

Do niedawna dodatek przysługiwał wyłącznie rodzicom tych dzieci, których ojciec (lub matka) nie żyje lub ojciec jest nieznany. Teraz można go dostać także wtedy, gdy powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało przez sąd oddalone. Ile?

170 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie;

250 zł na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje i więcej dzieci jest niepełnosprawnych.

Ważne! Osobom z zasądzonymi alimentami, gdy drugi rodzic ich nie płaci, przysługuje tylko zaliczka alimentacyjna.


Na dzieci niepełnosprawne

Przysługują:


Dodatek na kształcenie i rehabilitację:

- 60 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia;

- 80 zł miesięcznie na dziecko od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące).

Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł miesięcznie - niezależnie od dochodów rodziny. Należy się na dziecko do 16. roku życia, które ma orzeczoną niepełnosprawność. Dostanie go także osoba powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21. rokiem życia.

Uwaga! Zasiłek ten przysługuje także osobie, która skończyła 75 lat. Ale nie należy się osobom dostającym dodatek pielęgnacyjny do emerytury czy renty.

Świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł miesięcznie (tu obowiązuje kryterium dochodowe do 583 zł na osobę). Dostaną je ci, którzy nie mogą pracować lub musieli zrezygnować z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym szczególnej opieki. Dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: "stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności".

Uwaga! To świadczenie nie przysługuje rodzicom na emeryturze, rencie, zasiłku przedemerytalnym lub świadczeniu przedemerytalnym.

Mundurkowe i inne Dodatki dla uczniów

Uczących się poza miejscem zamieszkania. W szkołach ponadgimnazjalnych (także artystycznych), a w przypadku dzieci niepełnosprawnych także w podstawówce i gimnazjum:

- 50 zł na dojazd do szkoły

- lub 90 zł na zamieszkanie w miejscowości, w której jest szkoła (np. na internat, bursę, stancję).

To dodatek wypłacany przez dziesięć miesięcy roku szkolnego. Jedno dziecko może dostać pieniądze albo na dojazd, albo na bursę.

Wyprawka 100 zł - czyli dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Należy się tylko raz w roku szkolnym. W każdej klasie, począwszy od zerówki. W szkole podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej.

Uwaga! Teraz o ten dodatek można się ubiegać tylko przez cztery miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Mundurkowe - 50 zł na każde dziecko

Jak sama nazwa wskazuje, to dofinansowanie zakupu mundurków. Żeby je dostać, musisz spełnić co najmniej dwa warunki: korzystać z pomocy społecznej i mieć dochód nieprzekraczający 351 zł na osobę w rodzinie. Wniosek składasz w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza twoje dziecko. Dołączasz zaświadczenie o wysokości dochodów oraz o korzystaniu ze wsparcia pomocy społecznej. Nie musisz przedkładać w szkole zaświadczenia o zakupie mundurka.

Biuro prasowe MEN szacuje, że taka pomoc należy się blisko milionowi uczniów.

Ważne! W wielu gminach (np. w Toruniu i Sopocie) minął już termin składania wniosków. W Bydgoszczy masz czas tylko do jutra! W Gdańsku zamknięte listy wnioskujących o dopłaty muszą trafić do ratusza już 27 lipca. Identyczny termin wyznaczono w Białymstoku.

W wielu miastach przyjmują wnioski do końca lipca - tak jest np. we Wrocławiu, w Radomiu (tutaj dodatkową dokumentację - np. zaświadczenie o zarobkach - można donieść później), w Opolu, Poznaniu i Warszawie (ale mazowieckie kuratorium oświaty obiecuje, że wnioski spóźnialskich, złożone we wrześniu, też będą rozpatrywane). Do 3 sierpnia można wystąpić o mundurkowe w Płocku i Szczecinie. Do końca sierpnia można marudzić ze składaniem wniosków w Częstochowie, a już najwięcej czasu daje Gdynia: do 10 września. W Katowicach składanie wniosków trwa i nie wiadomo, kiedy się zakończy (tak podaje ratusz).

Warunkowe zasiłki

Z zasiłków rodzinnych w lipcu i sierpniu mogą skorzystać rodziny, które pobierały je w okresie zasiłkowym 2005/06, a w następnym straciły z powodu niewielkiego wzrostu dochodów. Jakie pieniądze dostaną?

- Tylko u nas mamy ponad 500 rodzin, które nabyły prawa do zasiłków w lipcu i sierpniu - mówi Joanna Błachowska, kierownik referatu świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta Szczecina.

Jedną z tych rodzin są państwo S. (rodzice z dwójką dzieci). Dostawali zasiłki w okresie 2005/06. Ale pan S. zarobił przez rok kilkadziesiąt złotych więcej i przez to od września 2006 r. rodzina straciła prawo do świadczeń. Gmina stwierdziła, że przekroczyli dozwolony maksymalny roczny dochód o ponad 48 zł, więc nie może przyznać pomocy. Tak stanowiły stare przepisy. Ale od 6 lipca obowiązują nowe rozporządzenia. Dlatego państwo S. znowu nabyli prawa do pomocy, ale tylko na dwa miesiące.

- Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych zaczęły obowiązywać nie od nowego okresu zasiłkowego - 1 września ale już od 6 lipca - tłumaczy Błachowska. - Teraz roczny dochód rodziny może być przekroczony nie o 48 zł, ale o tyle razy 48 zł, ile osób liczy rodzina.

Państwo S. muszą szybko złożyć wnioski - w lipcu, a najpóźniej w sierpniu. Dlaczego? Bo warunkowe zasiłki (z przekroczonym dochodem) przysługują tylko w roku przypadającym po roku brania ich na normalnych zasadach. O ile można przekroczyć dozwolony roczny dochód?

O kwotę najniższego zasiłku (48 zł) pomnożoną przez liczbę osób w rodzinie.

Np.: dla rodziny czteroosobowej według starych przepisów było to 48 zł, a teraz - 192 zł (4 x 48 zł); dla rodziny sześcioosobowej było 48 zł, jest 288 zł (6 x 48 zł).

O tyle roczny dochód może przekroczyć tzw. kryterium dochodowe, czyli maksymalny dochód uprawniający do zasiłku. To kryterium wynosi - przypominamy - miesięcznie 504 zł netto na osobę (583 zł netto w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym). Skomplikowane? Najlepiej wyjaśnimy te zasady na przykładach.

Przykład 1. Państwo S. (rodzice i dwójka dzieci) mogą mieć dochód roczny do 24 384 zł, bo: 504 zł (miesięczne kryterium dochodowe) x 4 (liczba osób) = 2016 zł

2016 zł x 12 miesięcy = 24 192 zł

24 192 zł + (4 x 48 zł - dozwolone przekroczenie na osobę) = 24 192 zł + 192 zł = 24 384 zł

rzykład 2. Nowakowie (rodzice i czwórka dzieci) mogą mieć roczny dochód do 36 576 zł, bo: 504 zł x 6 = 3024 zł

3024 zł x 12 miesięcy = 36 288 zł

36 288 zł + (6 x 48 zł) = 36 288 zł + 288 zł = 36 576 zł

Oczywiście te same zasady dotyczą rodzin, które dotąd (w trwającym jeszcze okresie 2006/07) pobierały zasiłki, a dopiero teraz pierwszy raz przekroczyły dochód (rocznie maks. o 48 zł x liczba osób w rodzinie). One dostaną takie warunkowe zasiłki od września, czyli w okresie 2007/08.

Uwaga! Niestety, przy obliczaniu dochodu do rodziny nie możemy wliczyć pełnoletniego dziecka mającego własne dziecko ani dziecka, które założyło własną rodzinę (wyszło za mąż, ożeniło się).

Ważne! Jeśli nabyłeś warunkowe prawa do zasiłku, musisz się spieszyć ze złożeniem wniosku. Kto złoży dokumenty w lipcu, dostanie pieniądze od lipca. Kto w sierpniu, dopiero od sierpnia, a pieniądze za lipiec - przepadną!

Podstawa prawna: ostatnią zmianę przepisów o zasiłkach rodzinnych znajdziemy w nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 109 z 21 czerwca 2007, poz. 747). Weszła w życie 6 lipca 2007 r.

Ulgi podatkowe na dzieci

Od początku tego roku obowiązuje nowa ulga podatkowa - na dzieci. Dzięki niej, rozliczając się z fiskusem za 2007 r., rodzice będą mogli odliczyć od podatku 120 zł na każde dziecko (przy dwójce dzieci łączny odpis to 240 zł, przy trójce - 360 zł). To niewiele. Zaledwie 10 zł miesięcznie na jedno dziecko. Ale wysokość ulgi to niejedyny kłopot. W nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znalazł się zapis, który prawo do ulgi daje jedynie osobom rozliczającym podatek zgodnie z art. 27 - a więc podatnikom rozliczającym się w oparciu o skalę podatkową ze stawkami 19, 30 i 40 proc. Są to m.in. pracownicy etatowi, emeryci i renciści, także część osób prowadzących działalność gospodarczą. Ulga przysługuje, jeśli w roku podatkowym wychowują:

dzieci małoletnie,

dzieci, bez względu na ich wiek, na które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

dzieci uczące się lub studiujące do 25. roku życia.

Niestety, część podatników prowadzących działalność gospodarczą rozlicza się z fiskusem na zasadach innych niż te określone w art. 27 ustawy, czyli płaci podatek wedle liniowej stawki 19 proc. lub zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych czy tzw. kartę podatkową. Oni nie dostaną ulgi na dzieci. Tak samo rolnicy, to jednak nie dziwi - wszak oni podatku dochodowego nie płacą w ogóle.

Tyle o uldze na dzieci wiadomo na pewno. Niespodziewanie temat ulgi pojawił się niedawno, w czasie prac w parlamencie nad obniżką składki na ubezpieczenie rentowe. Obniżka niespecjalnie przypadła do gustu Samoobronie i LPR, które wolały inaczej wydać przeznaczone na nią grube miliardy złotych. Aby przekonać współkoalicjantów do cięcia składki, PiS obiecał podwyżkę ulgi na dzieci. I to już od tego roku. W czasie rozliczeń za 2007 r. zamiast 120 zł na każde dziecko już w czasie rozliczeń za 2007 r. rodzice mogliby odpisywać od podatku 572,54 zł. Przy dwójce dzieci - ponad 1145 zł, przy trójce - prawie 1720 zł, przy czwórce - blisko 2300 zł, przy piątce zaś - prawie 2900 zł.

To brzmi nieźle. Żeby jednak w pełni wykorzystać takie odpisy, trzeba mieć odpowiednio wysoki podatek. Rząd już zapowiedział, że zgodzi się na taką ulgę. I policzył, że będzie ona kosztowała budżet 2,7-3 mld zł rocznie. Czy skończy się na obietnicach? Żeby wysoka ulga obowiązywała, musi ją wcześniej zaakceptować Sejm. Na razie posłowie mają długie wakacje. I nadal nie wiadomo, czy Sejm dotrwa do końca kadencji.źródło

Alicja - 2007-08-20, 13:26

Kurna..szlag mnie trafił!
Dostałam dzisiaj awizo z referatu świadczeń o uzupełnienie dokumentów!
Tylko jak 4 tyg opuszczałam urząd upewniałam się czy wszystko jest w porządku bo nie będzie mnie 2 miesiące.Pani przeglądnęła dokumenty jeszcze raz,podpisała się pod nimi,przybiła pieczątkę..
i dziś się okazuje,że to NIC NIE ZNACZY!!
petentów jest dużo,panie są zmęczone i łatwo o pomyłkę czy zgubienie dokumentów!
Prosze grzecznie o podanie nazwiska pani,która przyjmowała moje dokumenty,bo chcę napisać skargę a pani mi na to ,ze nie poda... :evil:
nerwy mi puściły i zamiast donieść dokumenty (na jeden i tak musze czekać tydzień,bo z urzedu skarbowego-pani urzędniczka MUSI mieć pewność,ze w zeszłym roku nie zarobiłam grosika) doniosę im skargę.
Podejrzewam,ze guzik to pomoże ;/
ale przynajmniej sobie ulżę :cool2:

Nadziejka - 2007-08-20, 14:08

Dlatego czasami cieszę się, że mieszkam tu, gdzie mieszkam, bo u nas takie sprawy są załatwiane zawsze bezproblemowo, a nawet można liczyć na pomoc urzędników. Co do urzędu skarbowego, to wniosek wysłałam pocztą w poniedziałek, a już w czwartek miałam odpowiedź!
Megi - 2007-11-03, 12:23

Ulga na dzieci ma wpływ na zasiłek rodzinny
Grażyna O. - 2009-02-12, 10:49

Zmieniają się zasady przyznawania becikowego

To ważna informacja dla przyszłych matek a także lekarzy z gabinetów lekarskich i ośrodków zdrowia. Zmieniły się zasady przyznawania tzw. becikowego. Do tej pory kobiety, które urodziły dziecko mogły pobierać becikowe składając wniosek w urzędzie miasta lub wypełniając go w miejskim szpitalu.

Teraz nie wystarczy już sam wniosek - po nowelizacji ustawy o świadczeniach socjalnych , która weszła w życie od 1 stycznia 2009 r. becikowe będą mogły otrzymać tylko te kobiety, które zostały objęte opieką lekarską do 10 tygodnia ciąży i przedstawią na to stosowne zaświadczenie. O tej ważnej zmianie nie wie do tej pory wiele przyszłych matek.

- Szacujemy, że może to być nawet połowa kobiet, które mogłyby starać się o becikowe - informuje Grzegorz Kurdziel, dyrektor Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego. Informacje o nowych zasadach ubiegania się o becikowe znalazły się na stronie MCZP, z wywiesiły je także na tablicach ogłoszeń już niektóre przychodnie i gabinety lekarskie.

W szkole rodzenia Szpitala Ginekologiczno-Położniczego Ujastek informacje o nowych zasadach ubiegania się o becikowe przekazywane są na zajęciach. - Przychodzi do nas wiele kobiet, które dopiero myślą o dziecku w najbliższym czasie. Powinny wiedzieć o zmianie w ustawie - mówi dr Krystyna Jurowska.

Źródło :arrow: Wp

Zobacz również tutaj :arrow: Urlopy macierzyńskie

Wronek - 2009-02-12, 17:06

Jak dla mnie to kolejny bezsens możliwy tylko w naszym kraju. Jak ja zaszłam w ciąże nie było takiego przepisu, a w karcie ciąży mam wpisany 11 tydzień :oops: . Ciekawe co w takiej sytuacji?? :-x
Asiulinka27 - 2009-02-12, 21:08

:wow:
Zawsze jak czytam takie artykuły to aż mnie telepie :-x
jaki "mądry" wymyśla takie przepisy :?:
Tak jak Wronek napisała "kolejny bezsens możliwy tylko w naszym kraju."
poprostu nic dodać, nic ująć

stokrota - 2009-02-12, 22:05

Z tego co wiem, ta zmiana w ustawie wchodzi w życie z dniem 01.11.09. Część zmian dotyczących zasiłków rodzinnych weszła z dniem 2.01.09, ale ta, dotycząca zaświadczenia od lekarza o opiece medycznej kobiety w czasie ciąży, będzie obowiązywała później. Na pewno "becikowe" jest wypłacane na razie bez tego zaświadczenia.
Zwykle jest tak,że prawo nie działa wstecz - trudno, by kobiety, które teraz urodziły miały to zaświadczenie ( bo nic o tym nie wiedziały - w ciąży były podczas obowiązywania innych przepisów). Dlatego zacznie to obowiązywać dopiero od listopada, bo wtedy już będą przychodziły na świat dzieci, których matki powinny o tym przepisie wiedzieć.
To jest istotne tylko dla przyszłych matek, czyli tych, które urodzą po 1.11. - one będą musiały to zaświadczenie mieć.
Sprawdzę jeszcze dla pewności w poniedziałek datę wejścia w życie tej zmiany (bo nie jestem pewna czy 1.11.09, czy 1.10.09. ) i dam znać. :-)

Wronek - 2009-02-12, 22:19

Ja już sprawdziłam i wychodzi na to że 1.11.2009r :tak:
nefre - 2009-02-12, 23:01

ja się też aż zatelepałam, to dla mnie nienormalne...niekóer kobity, to co dwa tygodnie będą musiały biegać do lekarza, by ewentualnie potwierdził ciążę ??
rany boskie, tak jak wronek napisała... kolejny bezsens możliwy tylko w naszym kraju.

tylko o co chodzi? po co to?? przychodzi mi pewna myśl....

kabatka - 2009-02-13, 09:11

nefre napisał/a:
[....]niekóer kobity, to co dwa tygodnie będą musiały biegać do lekarza, by ewentualnie potwierdził ciążę ??
[...]


hmmm.... nie zabezpieczając się, będąc w wieku potencjalnego zajścia w ciąże, kiedy spóźniałby mi się okres 2 tyg., na pewno wybrałabym się do lekarza. Gdyby była ciąża - to byłby 6 tydzień. Może łatwo mi mówić, bo jestem bardzo w tej kwestii uregulowana ;-) U dziewczyn nieregularnych być może rzeczywiście byłoby to problematyczne :nzastanawianie:
Ta zmiana ma zdaje się na celu wyeliminować patologiczne sytuacje, kiedy to becikowe idzie na przelew....

grażyna - 2009-02-13, 17:16

Ja poszłam do lekarza na wizytę w 17 tyg. Taki miałam kaprys i co!? Czy chodzenie w ciąży do lekarza to przymus? Czułam się dobrze, a wizyty u lekarzy psują mi humor. To że jestem w ciąży sama zauważyłam i nie potrzebowałam potwierdzenia ;-)
zula - 2009-02-13, 20:28

Ja miałam inny przypadek .Wiedziałam ze jestem w 6 tygodniu ciąży a lekarz który mnie prowadził powiedział że nic nie wyczuwa.!!!!Macica spulchniona ale to raczej nie ciąza. Takie cos usłyszałam!aż mi sie smiać zachciało.
nefre - 2009-02-13, 21:41

kabatka napisał/a:

Ta zmiana ma zdaje się na celu wyeliminować patologiczne sytuacje, kiedy to becikowe idzie na przelew....


też tak myślę.

Ale przecież kobiety z marginesu mogą też do 10 tc zajść do lekarza i ewentualnie jak się spóźnia okres biegać co dwa tygodnie, bo tysiąc,. to tysiąc... warto ;-)

coś czuję, że ten przepis nie będzie długo, bo lekarze się ładnie będą wkurzać widząc na fotelu panią, która stara się o dziecko, w dwutygodniowych odstępach :lol:
hihihihihi
moja koleżanka poszła do lekarza w 9 tc, bo ją zmusiłam ;-) ona jest z tych niereguluarnych i nie wierzyła w cud, a jednak ...

grażyna - 2009-02-14, 17:56

No nie :lol: .Naprawdę ocenianie kogoś, że jest patologią i przepije becikowe, tylko
dlatego, że się nie śpieszy na wizytę u lekarza ginekologa to zasługuje na najlepszy dowcip roku.

kabatka - 2009-02-15, 20:40

Grażynko, być może przy tej okazji wyleje się dziecko z kąpielą, być może jest wiele kobiet, które nie widzą potrzeby iść do ginekologa tylko w celu potwierdzenia ciąży. Nie wiem... Mając doświadczenie ciąży fizjologicznej, gdzie wszystko przebiega w porządku, poród bez komplikacji itd. - być może też uważałabym, że po co biegać do tych wszystkich lekarzy...
kruffka - 2009-02-16, 13:40

1. Mam nieregularny cykl, który w ogóle trudno nazwać cyklem
2. Pierwsze dwa okresy w ciąży miałam
3. A jak ktoś akuracik za granicę wyjedzie na stypendium czy coś? Na początku ciąży wyjechałam na dwa miesiące za granicę - miałam się tam pchać do lekarza, po co, w jakim celu? Zadziwiający przepis, ciekawe co ustawodawca chce uzyskać? Większy tłok w poczekalniach? Większą frekwencję w prywatnych gabinetach?
Jak ktoś ma nie dbac o dziecko, to nie będzie dbał nawet jak ma często się pokazywać u lekarza.
Moje starsze dziecko urodziło się z takiej właśnie zadbanej (trzeba było zaświadczenia na pieniążki z mopsu od lekarza uzyskiwać) zapitej ciąży. A potem takie zaniedbane chodziło do lekarza też ciągle.
I muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz: podczas, gdy uczciwy obywatel często musi błagać o zlecenie badań dla dziecka, to tamtej rodzinie robiono wszystkie badania, fałszując jeszcze wyniki, żeby więcej dostawali od opieki! uf

Irenka - 2009-02-16, 14:03

Ja myślę, że nawet systematyczne wizyty u lekarza od 10 tyg. ciąży nie uchronią pieniędzy z becikowego przed przepiciem przez osoby które będą chciały to zrobić :nie:
Niestety, takie osoby widzą tylko jeden cel, dla świętego spokoju będą chodzic do lekarza aby dostać te upragnione 2 tysiące... .
Lepszym rozwiązaniem jest nie wypłacanie takim osobom pieniędzy w gotówce tylko danie ich w formie rzeczowej.
Art.17a ustawy o świadczeniach rodzinnych daje taką możliwość "W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu informacje, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przenaczeniem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenia rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej".
W naszym OPS-ie praktykowaliśmy juz takie rozwiązania, oczywiście sama zainteresowana była niezwykle niezadowolona ;/
Uważam, że przepis nie jest trafiony, wręcz głupi :okular:

nefre - 2009-02-16, 19:50

ja też zgodzę się ze zdaniem, że przepis jest nie trafiony i uważam, że prędko zniknie ze stronic prawa.

Co wypłacania becikowego w formie rzeczowej, to genialny pomysł. mogłoby to być w formie bonów, za które kupuje się no, ubranka, kosmetyki, wózek.. a potem MOPS przesyła pieniążki do danego sklepu.

Irenka - 2009-02-16, 20:09

No tak to dokładnie wyglądało - pieniądze do sklepu, na daną kwotę pani mogła brać rzeczy niezbędne dla dziecka (najlepiej jak matka sama kupi ubranka i inne rzeczy bo ona najlepiej wie co potrzebuje, urzędnik nie zawsze) , część pieniędzy do apteki - na mleko, bo dziecko miało problemy i potrzebowało specjalnego, drogiego mleczka. Po wykorzystaniu pieniędzy i rozliczeniu faktury trafiły do dokumentów klientki.
kruffka - 2009-02-17, 10:31

hmmm A tych bonów to ci ludzie nie spieniężali za parę groszy, np. za jedno tanie winko?
tuba - 2009-02-18, 11:35
Temat postu: Zasiłki rodzinne w 2009 r
Może kto wie jaki będzie dochód na rodzinę potrzebny do otrzymania zasiłku rodzinnego przy dziecku niepełnosprawnym.?
Grażyna O. - 2009-02-20, 08:55

tuba tak często się to nie zmienia, więc pewnie taki jak zeszłego roku 583 zł.

Projekt wsparcia dla opiekunów niepełnosprawnych

Ministerstwo pracy i polityki społecznej przygotowało projekt zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, którego celem jest poprawienie sytuacji finansowej osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny - poinformował w Sejmie wiceminister Marek Bucior.

(........)

Wiceminister tłumaczył, że zasiłek dla osoby opiekującej się niepełnosprawnym członkiem rodziny wynosi miesięcznie 420 zł - przy czym można taki zasiłek otrzymać pod warunkiem, że przeciętny dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł.

- W projekcie likwidujemy kryterium dochodu na członka rodziny - poinformował Bucior. Jak wyjaśnił, projekt zakłada też zwiększenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, a także zrównanie zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, który jest corocznie waloryzowany.

Zdaniem Buciora nie ma szans na powrót do możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Projekt jest obecnie w konsultacjach międzyresortowych.

Źródło :arrow: Onet.pl

Projekt mądry, ale czy coś z tego wyjdzie czas pokarze.

nefre - 2009-02-22, 21:49

trzeba wierzyć...... ;-)

może to ma coś wspólnego z petycją, którą kiedyś podpisywaliśmy ?? Dość dużo ludzi ją podpisało, każdy z nas dał swoim znajomym itp... może coś to dało ?

Asiulinka27 - 2009-02-24, 20:22

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Od dnia 1 listopada 2009 roku być może będzie zniesione kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Resort pracy i polityki społecznej proponuje, aby świadczenie pielęgnacyjne było wypłacane bez względu na dochód rodziny. Aktualna wysokość tego świadczenia, to kwota 420 zł netto. Przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. MPiPS proponuje też, aby zrównać wysokość dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego.Od dnia 1 listopada br. ma zostać zniesione kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, które wynosi 420 zł miesięcznie. Trzykrotnie ma też wzrosnąć podstawa naliczania składki na emeryturę i rentę osób, które je otrzymują. Takie m.in. zmiany przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późń. zm.). Trafił do konsultacji społecznych.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje obecnie osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Musi się on legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z konkretnymi wskazaniami dotyczącymi jego stanu zdrowia. Świadczenie przysługuje, jeśli dochód na członka rodziny nie przekracza 583 zł netto miesięcznie. Resort pracy proponuje, aby od listopada znieść to kryterium.

- To dobra zmiana. Rodzic, który musi zajmować się niepełnosprawnym ma do wyboru: albo robić to samemu, albo oddać dziecko do specjalnej placówki i podjąć pracę - mówi Małgorzata Harasimowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Miasta w Toruniu.

Tłumaczy, że taka instytucjonalna opieka też kosztuje i może się okazać, że lepiej zapłacić za to rodzicowi. Jest wręcz zwolennikiem wypłacania im świadczenia w wysokości minimalnej pensji. Wskazuje też, że zniesienie kryterium nie powinno doprowadzić do nadużyć, bo ustawa restrykcyjnie reguluje, kto może się o nie ubiegać. Innego zadnia jest Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

- Kryterium dochodowe gwarantuje, że pomoc państwa trafia do osób najbardziej potrzebujących - mówi.

Eksperci zgadzają się, że dobrą zmianą jest podniesienie tzw. podstawy naliczania składek na emeryturę i rentę osób otrzymujących takie świadczenie. Ma wzrosnąć z 420 zł do minimalnej płacy (w 2009 r. - 1276 zł). W efekcie na konta emeryckie do ZUS i OFE takich osób będzie miesięcznie trafiać prawie 250 zł, zamiast niepełna 82 zł.

- Długie okresy bierności mogą narazić te osoby na ubóstwo na emeryturze - mówi Dorota Głogosz.

Jej zdaniem podstawa ta powinna docelowo, tak jak dla osób na urlopach wychowawczych, wzrosnąć do 60 proc. średniej płacy.

Resort pracy proponuje też, aby zrównać wysokość dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego. Wynoszą one obecnie odpowiednio 163,15 zł miesięcznie (od marca 173,10 zł) i 153 zł. Zasiłek ma też rosnąć na takich samych zasadach jak dodatek, tj. co roku w marcu z waloryzacją emerytur i rent.

Ministerstwo szacuje, że proponowane zmiany spowodują wzrost liczby osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne o około 3 tys. (obecnie otrzymuje je 69 tys. osób). 153 mln zł ma kosztować budżet podniesienie podstawy naliczania składek, a około 200 mln zł podniesienie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Niepełnosprawne 153 złote

RENIA - 2009-02-25, 08:43

Może w końcu coś ruszy przecież rodzic rezygnujący z pracy wegetuje na tym zasiłku
basia_s - 2009-05-13, 11:22

Chyba jednak nic z tego http://praca.gazetaprawna..._bez_zmian.html
Malwina929 - 2009-05-14, 21:40

No to faktycznie siąść i płakać :shock:
Szkoda nerwów na to wszysko :-x :-x :-x

grażyna - 2009-05-15, 13:04

Nie wiem, co mnie najbardziej wnerwiło, chyba nie podniesienie progów dochodowych :-x . Od pięciu lat te same, koszmar. Niedługo to minimum socjalne będzie wyższe, bo raz je podnieśli w tym czasie. To jakiś obłęd z tymi zasiłkami, za sam bilet miesięczny płacę córce 140 zł- dodatek na dojazdy to 50 zł.
Gdzie tu pomoc dla rodzin?! Mówi sie o uldze na dziecko, nie zapominajmy, że ulga nie jest dla najuboższych.
Zresztą, po co to wogóle komentować, przecież to się gadać nawet nie chcę ;/ .

Wronek - 2009-05-15, 17:27

Macie racje szkoda gadać :nie:
Malwina929 - 2009-05-16, 09:21

Ja wczoraj w przeczkolu przeczytałam komunikat że rodzinne zostało wydłużone do 31 października. Aby dostać dodatek na rozpoczęcie szkoły trzeba donieść aktualne zaświadczenie ze szkoły.

Dodam tylko że mieszkam w Sosnowcu Śląskie
Ale terminy zkładania dokumentów chyba wszedzie są takie same.

zula - 2009-05-16, 10:06

Malwina masz rację świadczenia przedłużono do 31 października.Ja dostałam jakieś 3 tygodnie temu pismo z MOPSu
kropka79 - 2009-05-16, 16:00

Masakra. Człowiek wegetuje na tych zasiłkach. I niestety raczej nie można liczyc na poprawę. Kilka lat temu , jak byłam na urlopie wychowawczym na starszego synka (płacili wtedy 300zl) mąż stracił pracę więc dochód na osobę był śmiesznie niski , dostałam z MOPS-u odpowiedz , że pomimo iż nie przekraczamy minimum socjalnego to w rodzinie nie występują patologie typu alkoholizm ... i oczywiście nie otrzymałam pomocy. Szkoda gadac.
grażyna - 2009-05-16, 16:16

kropka79 napisał/a:
... dochód na osobę był śmiesznie niski , dostałam z MOPS-u odpowiedz , że pomimo iż nie przekraczamy minimum socjalnego to w rodzinie nie występują patologie typu alkoholizm ... i oczywiście nie otrzymałam pomocy. Szkoda gadac.


Nic, tylko sie napić :okular:
Jak już pisałam, polityka prorodzinna pełną gębą( w gadaniu polityków)

zula - 2009-05-16, 17:22

:lol: :lol: :lol:
Grażynko no to do dzieła :drunk:

mariola - 2009-05-16, 19:53

Też miałam nadzieję na dużo, dużo więcej, a tu figa :nie: :-x
Ania Bydgoszcz - 2009-05-17, 12:43

Dokładnie myślę tak jak Wy.To co oni proponują to są śmieszne pieniądze.Ja tez jestem na zasiłku wychowawczym,na Sebusia mam zasiłek pielęgnacyjny i rehabilitacyjny i rodzinne na całą trójką.Najzabawniejsze jest to,że na Adriana przez 7 lat dostawałam też pielęgnacyjny ,bo ma astmę oskrzelową.Wyobraźcie sobie ,że teraz po 7 latach mi go zabrali!!!Dziecko biegając ,lub wchodząc po schodach się dusi kaszlem,ma częściowe zwolnienie z w-fu i bierze leki ,a oni stwierdzili,że jest zdrowy.
Przecież to obłęd.
Pisałam odwołanie,ale i tak je odrzucili.Czyste kpiny!!!

Alicja - 2009-06-02, 17:02

Od marca 2010 roku wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny

Dopiero od 1 marca 2010 r. ma wzrosnąć wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Tak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992), który trafił już do Komitetu Rady Ministrów. Poprzednia zakładała, że będzie wyższy od 1 listopada tego roku. Zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 153 zł, wzrośnie do 173,10 zł i będzie wynosić tyle, ile dodatek pielęgnacyjny. Przesunięcie tego terminu jest związane z kosztami dla budżetu. Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydatki na ten cel wzrosną w skali roku (jeśli wzrośnie od marca) o ponad 160 mln zł. Jednocześnie dodatek pielęgnacyjny nie będzie waloryzowany co roku, ale weryfikowany co trzy lata, jak pozostałe świadczenia rodzinne.

– Coroczna waloryzacja dodatku jest propozycją korzystniejszą dla rodzin, niż proponowana przez ministerstwo weryfikacja przeprowadzana tylko co trzy lata, bo uwzględnia na bieżąco realny wzrost cen – mówi Bożena Kołaczek z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

źródło

natan - 2009-06-03, 14:44

:lol: no to nareszcie będziemy mogli zaszaleć....
basia_s - 2009-06-03, 15:09

A czy to już zatwierdzone? A i jeszcze od nowego okresu zasiłkowego zniesione zostanie kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Narazie jestem jeszcze na macierzyńskim a do pracy i tak pewnie nie wrócę dopóki Michaś nie pójdzie do przedszkola więc dobre i te 420zł .
Alicja - 2009-06-03, 17:31

O świadczeniu pielęgnacyjnym mamy wątek ---> tutaj :-)
grażyna - 2009-06-04, 13:36

Czy ja dobrze zrozumiałam, że jak nie będzie waloryzacji teraz, to nastepny termin za trzy lata?!
Sylwia Janasik - 2009-06-22, 22:34
Temat postu: Razem możemy więcej
Przeczytałam właśnie artykuł o propozycji zmian w ustawie o zasiłkach rodzinnych .Wygląda to bardzo obiecująco ale czy jest jakaś realna szansa na przeforsowanie tych zmnian ;/ obawiam się że niestety nie .Przyznam sie szczerze że jestem bardzo zainteresowana tą sprawą i będę na bierząco śledzić jej losy.

Wątek scaliłam z już istniejącym.
Grażyna O.

Alicja - 2009-08-02, 19:28

Pół miliona osób zachowa świadczenia

Wyższe zasiłki rodzinne, a także podwyższenie limitu dochodów, którego przekroczenie pozbawia prawa do świadczeń rodzinnych – proponuje resort pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, by wzrosło kryterium dochodowe dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej, w których wychowywane są dzieci. Dzięki temu więcej osób, które ucierpiały wskutek kryzysu, dostanie pomoc od państwa.

– Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, wszystko zależy od tego, jaką decyzję podejmie w tej sprawie Komitet Stały Rady Ministrów, a później Rada Ministrów – tłumaczy Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej. – Musimy się porozumieć w tej sprawie. Mam jednak nadzieję, że nasze propozycje zostaną zaakceptowane.

Może być z tym problem, szczególnie ze strony Ministerstwa Finansów, gdyż proponowane przez resort pracy zmiany oznaczają wydatki z budżetu rzędu 250 mln zł jeszcze w tym roku, a w przyszłym aż 1,5 mld zł.

Kosmetyczne zmiany

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r., wzrosną zasiłki rodzinne. Rodzice dzieci, które nie ukończyły pięciu lat, otrzymają 68 zł, a nie jak dotychczas 48 zł. W okresie między piątym a 18. rokiem życia dziecka zasiłek wyniesie 91 zł (zamiast 64 zł). Później, aż do momentu ukończenia przez nie 24 lat, rodzice będą dostawali 98 zł miesięcznie, czyli o 30 zł więcej.

Do 429 zł wzrośnie także zasiłek pielęgnacyjny przysługujący rodzicowi, który ze względu na niepełnosprawność dziecka musiał zrezygnować z pracy. Pozostałe świadczenia przewidziane w tych przepisach, np. becikowe czy związane z rozpoczęciem roku szkolnego, pozostaną bez zmian.

Wzrośnie również limit dochodów, którego przekroczenie powoduje utratę prawa do tych świadczeń. W myśl projektu zasiłek rodzinny przysługiwałby rodzicom albo opiekunowi dziecka pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 539 zł (o 35 zł więcej niż dotychczas). Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, to limit zarobków uprawniający do pomocy będzie wyższy – 624 zł na członka rodziny (dotychczas wynosił on 583 zł).

Pozostawienie progów na dotychczasowym poziomie spowodowałoby gwałtowne zmniejszenie się liczby uprawnionych do świadczeń rodzinnych.

Limit do podwyższenia

Zapowiadane wcześniej przez rząd zamrożenie progów, jak wynika z szacunków organizacji związkowych, pozbawiłoby prawa do tych świadczeń co najmniej pół miliona osób. To dużo, biorąc pod uwagę, że w ostatnich pięciu latach liczba świadczeniobiorców zmalała z 5,5 mln do 3,7 mln.

– Podczas negocjacji na forum Komisji Trójstronnej rząd przedstawił obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z których wynika, że kryterium dochodowe powinno być wyższe o około 100 zł – zauważa Zbigniew Kruszyński, szef biura polityki społecznej NSZZ “Solidarność”.

– Progi dochodowe zostały określone bardzo nisko, na poziomie sprzed dwóch lat – potwierdza Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. – Myślę, że w ostatnim okresie sytuacja wielu rodzin się pogorszyła, nie można więc teraz oszczędzać na pomocy dla nich pod pretekstem, że jest kryzys.

źródło :Rzeczpospolita

grażyna - 2009-08-03, 08:07

Miałabym jakąś stówę w kieszeni więcej.
kropka79 - 2009-08-03, 08:42

A ten dochód to też od listopada podniosą? Jestem w takiej sytuacji , że według obecnych stawek muszę oddać do skarbówki część ulgi na dziecko bo przekroczę dochód uprawniający do płatnego urlopu wychowawczego. I tak nie bardzo wiem co robić - przeliczać według obowiązujących stawek i zwracać , czy poczekać na oficjalne podniesienie i nie zwracać. Żebym tylko w listopadzie nie została bez pieniędzy :-?
an26 - 2009-08-03, 10:17

Ja gdzieś czytałam, że już się nie będzie wliczać tej ulgi do dochodów, ale najlepiej to sobie zadzwoń do MOPS-u.
Evela_ud - 2009-08-06, 17:00
Temat postu: Zapytania
Mam pytanie czy ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi z tym zasiłkiem pielęgnacyjnym bo nie rozumiem
Na dzień dzisiejszy zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł i to on ma wzrosnąć do 429 zł ?
czy świadczenie pielęgnacyjne które teraz wynosi 420zł bo właśnie by dostawać świadczenie pielęgnacyjne rodzic rezygnuje z pracy na rzecz dziecka niepełnosprawnego

Amara - 2009-08-06, 18:39
Temat postu: Re: Zapytania
Evela_ud napisał/a:
Mam pytanie czy ktoś może mi wytłumaczyć o co chodzi z tym zasiłkiem pielęgnacyjnym bo nie rozumiem
Na dzień dzisiejszy zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł i to on ma wzrosnąć do 429 zł ?
czy świadczenie pielęgnacyjne które teraz wynosi 420zł bo właśnie by dostawać świadczenie pielęgnacyjne rodzic rezygnuje z pracy na rzecz dziecka niepełnosprawnego


chodzi o świadczenie pielęgnacyjne

Asiulinka27 - 2009-08-11, 21:29

Rząd podniósł świadczenie pielęgnacyjne do 520 zł

Rząd zdecydował we wtorek o podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego o 100 zł, z 420 do 520 zł. Zwiększona została także wysokość zasiłku rodzinnego - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Nie zmienia się wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczeń rodzinnych.

Rząd podniósł zasiłki rodzinne do poziomu nie niższego niż 40 proc. wartości koszka żywnościowego. Oznacza to, że osoba korzystająca ze świadczeń rodzinnych otrzyma 68 zł na dziecko do 5 lat, 91 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat oraz 98 zł na dziecko powyżej 18. roku życia, do ukończenia 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostają: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do zasiłku rodzinnego dla samotnie wychowujących dziecko, dla rodzin wielodzietnych, dodatek do zasiłku rodzinnego na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego czy podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka i zasiłek pielęgnacyjny.

Amara - 2009-08-12, 11:10

no coś drgnęło wkońcu dobre i to choć wiemy,że każda złotówka jest ważna
natka - 2009-08-12, 12:50

Niestety mnie to nie urządza gdyby znieśli kryterium dochodowe to tak :-( :placze:
Amara - 2009-08-12, 13:01

natka niestety wielu rodziców straci te "pare złotych" :evil:
i co z tego,że dostaniemy ciut więcej jak w MOPSach nie podnieśli kryterium i teraz to dopiero będzie"walka" aby dostać jakąkolwiek pomoc od nich :-x

szkoda słów :nie:

gosia78 - 2009-08-12, 13:24

My tez tracimy te DUŻE pieniądze.
Usiąść i płakać. :ranting:
Szkoda słów.

stokrota - 2009-08-12, 14:19

Amara napisał/a:
...jak w MOPSach nie podnieśli kryterium i teraz to dopiero będzie"walka" aby dostać jakąkolwiek pomoc od nich :-x szkoda słów :nie:

dziewczyny, ale z tego, co wiem, to nie MOPS ustala kryteria dochodowe, tylko właśnie rząd...a skoro ustawa tego nie zmieniła, to i MOPS niewiele może w tej sprawie :-? MOPS-y są tylko "wykonawcami ustaw".

Amara - 2009-08-12, 15:38

stokrota napisał/a:
Amara napisał/a:
...jak w MOPSach nie podnieśli kryterium i teraz to dopiero będzie"walka" aby dostać jakąkolwiek pomoc od nich :-x szkoda słów :nie:

dziewczyny, ale z tego, co wiem, to nie MOPS ustala kryteria dochodowe, tylko właśnie rząd...a skoro ustawa tego nie zmieniła, to i MOPS niewiele może w tej sprawie :-? MOPS-y są tylko "wykonawcami ustaw".


tak tak wiem ale "ci na stołkach" chyba tego nie wiedzą :evil: bo kryterium zostało to samo
zresztą dla mnie to kryterium jest śmieszne bo jak niby mozna się utrzymac za ok380zł/mc (tyle to ja wydaje na częśc jedzenia dla syna ;/ )

Iwonka2008 - 2009-08-12, 18:07

Dziewczyny, szkoda bo ja jestem na wychowawczym.
Ale jak wykorzystam to może wtedy będzie jeszcze więcej i bez kryterium!!!!!!!!!!!!!!![/u]

damdziu - 2010-04-14, 22:04
Temat postu: dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełn
Witam. Kochane mam pytanie czy u Was w rejonach nastąpiła od 2010 roku zmiana w wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Ja nadal otrzymuję 80 zł ale wiem że w Łodzi koleżanka dostała decyzję o podwyżce na 160 zł. Z tej też racji dostał wyrównanie za 4 miesiące.
grażyna - 2010-04-14, 23:09

O niczym takim nie słyszałam. Jesteś pewna, że to ten dodatek podwyższono Twojej koleżance?
Edyta1245 - 2010-04-15, 09:40

Ja też o niczym takim nie słyszałam :nie:
dorota3 - 2010-04-15, 09:58

Też się zdziwiłam ,ale jestem za :tak:
Alicja - 2010-04-15, 10:31
Temat postu: Re: dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka nie
damdziu napisał/a:
Witam. Kochane mam pytanie czy u Was w rejonach nastąpiła od 2010 roku zmiana w wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Ja nadal otrzymuję 80 zł ale wiem że w Łodzi koleżanka dostała decyzję o podwyżce na 160 zł. Z tej też racji dostał wyrównanie za 4 miesiące.


hmm... dziwna sprawa,
żeby nie napisać -bzdura...

źródło

magura - 2010-04-15, 11:47

Może w tym czasie urodziła jeszcze kilkoro? :lol: Ale żeby tak się sprężyć, no no - matka olimpijka?
ewelin27 - 2010-04-15, 12:24

Też nie słyszałam o podwyżce - dostaję 80zł na kształcenie i rechabilitację
może Twojej koleżance się pomyliło i razem z rodzinnym ma te 160,00zł ?? :-)

mad - 2010-04-15, 17:22

:wow: fajnie by było ;-)
damdziu - 2010-04-15, 22:31

no nie naprawdę tak dostała podobnież w internecie na jakieś stronie też tak jest podane ale niemam czasu dziś posiedzieć przy kompie. Ja jutro zadzwonie do gopsu i sie podpytam.
dorota3 - 2010-06-25, 08:49

A ,ja mam takie pytanie.
W tej chwili jestem na płatnym urlopie wychowawczym, po urodzeniu małego przejdę na urlop macierzyński i tu się zastanawiam .
Czy to prawda ,że na okres przebywania na macierzyńskim zostanie odebrany nam zasiłek pielęgnacyjny na Julę?
Tak poinformowałam mnie księgowa z pracy :-?
Może ktoś się orientuje?

natan - 2010-06-25, 08:52

Doroto nie jest to prawdą.Ja mam taką sytuację jak Ty,byłam na urlopie wychowawczym płatnym,przeszłam na macierzyński i dostaje zasiłek pielęgnacyjny na Natana.
dorota3 - 2010-06-25, 08:55

O ,to super ,bo już myślałam ,że Jula na czas macierzyńskiego nam "wyzdrowieje" :lol:
Dzięki Monia :-)
A ,jak z resztą zasiłków,też bez zmian?

natan - 2010-06-26, 07:50

Tak,nie dostaje tylko 400zł wychowawczego,reszta jest :spoko:
ewelkaa - 2010-07-02, 13:01

Nie wiem czy wybrałam dobry wątek, ale ten mi się wydał najbardziej odpowiedni.

Powiedzcie mi proszę. Jeżeli wszystkie zasiłki pobieram w miejscu pobytu stałego, a teraz chciałabym zameldować się tymczasowo , to czy świadczenia też muszę pobierać wtedy w miejscu pobytu tymczasowego?Czy nadal stałego?

Szukałam w internecie informacji na ten temat, nie znalazłam, więc Was proszę o podpowiedź :-D

Wronek - 2010-07-06, 19:46

Ewelkaa powinnaś pobierać tam gdzie będziesz zameldowana tymczasowo (ja miałam taką samą sytuację) chyba że nie jest Ci to na rękę wiec najlepiej jeśli jest to możliwe nie przyznawaj się tam gdzie teraz pobierasz świadczenia, że się przeprowadzasz i że będziesz miała inny adres tymczasowy.
ewelkaa - 2010-07-06, 22:28

Wronek dzięki za odpowiedź :*
Wczoraj się dowiadywałam na ten temat w Urzędzie Miasta w którym będę zameldowana tymczasowo. I dowiedziałam się, że powinnam zgłosić to do szanownych pań urzędniczek z gminy gdzie mam zameldowanie stałe, a one powinny przesłać dokumentację całą do urzędu w Tarnowie właśnie.

Tylko nie wiem czy mi się chce w to bawić ;/ [/b]

Irenka - 2010-07-07, 06:43

Jest dokładnie jak pisze Wronek.
Dla Twojej wygody możesz brać świadczenie w miejscu faktycznego zamieszkania, zameldowanie stałe nie ma większego znaczenia, ustawodawca poszedł na rękę świadczeniobiorcom. W razie potrzeby załatwienia czegoś, np. uaktualnienia danych łatwiej Ci będzie dotrzeć do urzędu w miejscu obecnego zamieszkania.
Dotychczasową instytucję, która Ci wypłacała świadczenia musisz powiadomić bo muszą wstrzymać płatność świadczeń i przekazać dokumenty. Jeżeli już teraz nie mieszkasz w poprzednim miejscu możesz zrobić to na piśmie i wysłać do nich a oni przekaża papiery do urzędu właściwego ze wzgledu na Twoje obecne miejsce zamieszkania. Myślę, że to nie jest jakieś uciążliwe.
Ale może faktycznie nic nie zgłaszać i brać dalej tam gdzie kiedyś mieszkałaś.

tuba - 2010-08-31, 19:38
Temat postu: zasiłek rodzinny
przeliczałam sobie dochody za 2009 rok do zasiłku rodzinnego na nowy okres 2010/2011 i wychodzi ,że przekroczę o 9 zł na osobę nawet na warunkowym - może zwrócić do US ulgę prorodzinna to wtedy się załapie. Czy mieliście taki problem?
grażyna - 2010-09-07, 15:59

W tym roku do świadczeń rodzinnych trzeba będzie oddać oryginały odpisu metryki urodzenia. Nie wystarczą już kserokopie ;/ .
zula - 2010-09-07, 16:51

Ja wczoraj składałam dokumenty do rodzinnego i nie chciała nawet ksera :wow:
Iga - 2010-09-07, 16:59

Grażyna, a to jest odgórny przepis? Czy wymysł urzędniczek?
ewelin27 - 2010-09-07, 17:18

grażyna napisał/a:
W tym roku do świadczeń rodzinnych trzeba będzie oddać oryginały odpisu metryki urodzenia. Nie wystarczą już kserokopie ;/ .


u mnie w Rybniku chcieli jak co roku te same dokumenty - ale kserokopie tylko a oryginał do wglądu.
nie wiem czemu u Ciebie chcieli oryginał
pozdrawiam

mimi3 - 2010-09-07, 19:53

W Poznaniu raz tylko brali ksero aktu urodzenia i do wglądu oryginał !
Grażynka Wy macie jakieś :evil: w tym urzędzie

grażyna - 2010-09-07, 20:32

;/ Ja co roku ksero, dla Anety nawet dwie sztuki, bo do świadczenia pielęgnacyjnego jest osobny komplet załączników. Czyli ksero mojego dowodu 2szt, ksero zaświadczeń z US, ksero orzeczenia 2szt. Oryginał jest u nich od wielu lat. Nie mam sil już o niego dochodzić. Wiem, że powinni mi oddać, tylko to mała gmina, ciągle coś sie załatwia, a opornemu petentowi zawsze ciężej. Więc wyluzowałam.
Oryginał to oryginał. Napiszę do USC, do rodzinnego bez opłat.

Manu - 2010-09-08, 08:50

U nas prosza o świerze pobrane akty urodzenie ponieważ zdażały sie przypadki że kobitki pobierały zasiłki na nierzyjące już dzieci przyro słuchać :-?
ewelin27 - 2010-09-08, 09:02

Manu napisał/a:
zdażały sie przypadki że kobitki pobierały zasiłki na nierzyjące już dzieci przyro słuchać :-?


to straszne jak można tak wogóle robić :-?

klooocuszek - 2010-09-09, 08:10

Dziewczyny, napiszcie mi proszę, czy w naszym przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne, zasiłek wychowawczy pobieramy przez cały okres urlopu wychowawczego? Bo na początku babeczka w MOPSie mówiła mi, że wychowawczy przysługuje tylko przez pierwsze dwa lata. Nie wiem czy mi się ubzdurało, czy gdzieś to przeczytałam... A tutaj na wątku dostałam oczopląsu :roll:
Ania Bydgoszcz - 2010-09-09, 11:37

Zasiłek wychowawczy na niepełnosprawne dziecko przysługuje przez okres 6 lat!
Ale musisz pisać prośbę o przedłużenie na ten właśnie okres z powodu niepełnosprawności dziecka.
Zakład pracy powinien pójść Ci na rękę.

eelusiaa - 2010-09-09, 11:59

Urlop jako zwolnienie od pracy to na pewno 6 lat, ale już zasiłek niekoniecznie...
Niestety nie znam szczegółów. Muszę popytać. Chyba, że ktoś wcześniej odpowie.

klooocuszek - 2010-09-09, 13:44

Ania Bydgoszcz napisał/a:
Zasiłek wychowawczy na niepełnosprawne dziecko przysługuje przez okres 6 lat!
Ale musisz pisać prośbę o przedłużenie na ten właśnie okres z powodu niepełnosprawności dziecka.
Zakład pracy powinien pójść Ci na rękę.


Ale ja już mam urlop wychowawczy, na 4 lata, ale chodzi mi czy zasiłek dostanę po dwóch latach, zakład pracy nie ma z zasiłkiem nic wspólnego przecież. W MOPSie pani mi mówiła, że zasiłek przysługuje tylko przez pierwsze dwa lata...

djulia - 2010-09-10, 07:03

Ja jestem ponad 2 lata i otrzymuje zasiłek
nefre - 2010-09-10, 10:14

Osobie uprawnionej przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego nie dłużej niż:

* na 24 miesiące kalendarzowe;
* na 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
* na 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
* w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

:-) tak więc Honia, przysługuje Ci dodatek przez 6 lat (musisz pani pomachać przed nosem orzeczeniem ;-) )

klooocuszek - 2010-09-10, 11:48

nefre napisał/a:

:-) tak więc Honia, przysługuje Ci dodatek przez 6 lat (musisz pani pomachać przed nosem orzeczeniem ;-) )


uff, dzięki Sylwia :* Właśnie jadę za tydzień składać wniosek, więc wolę być przygotowana ;-)

natan - 2010-09-11, 11:35

Ania Bydgoszcz napisał/a:
Zasiłek wychowawczy na niepełnosprawne dziecko przysługuje przez okres 6 lat!
Ale musisz pisać prośbę o przedłużenie na ten właśnie okres z powodu niepełnosprawności dziecka.
Zakład pracy powinien pójść Ci na rękę.


Aniu,napisz proszę jak ma wygladać prośba.U mnie szefowa pisze na 3 lata urlop wychowawczy.Teraz skończył mi się macierzyński ale chciałabym wrócić do urlopu wychowawczego Natana nie Tymka bo dłużej będę dostawać pieniądze.

mimi3 - 2010-09-12, 00:54

Natan ja sie dokładnie nie znam,ale z tego co wiem to możesz zawiesić wychowawczy na starsze dziecko i w między czasie korzystać z wychowawczego na malucha. A do wychowawczego na dziecko niepełnosprawne możesz później wrócić bo masz na wykorzystanie tego urlopu czas do 8 lub 9 roku życia dziecka niepełnosprawnego.
Dziewczyny poprawcie do kiedy jest czas obecnie :prosze: ,bo na zdrowe dziecko jest chyba tylko do 4 roku czas na wykorzystanie bo inaczej przepada.( i jeśli dobrze liczę to masz jeszcze jakieś 7 lat wychowawczego :lol: )

nefre - 2010-09-12, 08:10

6 lat Mimi - 3 lata na Tymona (z czego dwa płatne) i 3 lata na Natana

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 3 lat, ale jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, przysługuje dodatkowo kolejne 3 lata (co w sumie daje 6 lat)

teraz, jak już urlop wychowawczy został przerwany, przysługuje Ci Monia tylko ten okres dodatkowy - 3 dodatkowe lata, które można wykorzystać do 18 roku życia dziecka.

natan - 2010-09-12, 10:08

Dzięki dziewczyny ,ja za tępa jestem na to zagmatwanie :lol:
joa - 2010-09-12, 11:15

My przekraczamy dochód dosłownie o kilka złotych. Mąż poszedł do szefostwa, by coś z tym zrobili (znaczy obniżyli mu pensję), to go wyśmiali i powiedzieli, że tyle wkłada w rozwój firmy, że nie może się prosić o żadne takie świadczenia i mają mu podnieść pensję. Jak to czasem dobrze prosić o jej obniżenie. :lol: Ale tak naprawdę zobaczymy, czy mu podniosą, hm.
klooocuszek - 2010-09-12, 14:41

A w naszym przypadku (gdzy dziecko ma orzeczenie) jaki jest próg dochodowy :?:
I przypomnijcie mi plissss czy jak ja teraz składać będę wniosek na nowy okres rozliczeniowy, to muszę dołączyć zaświadczenie o dochodach za 2009r mojego M :?: I coś jeszcze z ZUS-u :?:

nefre - 2010-09-12, 16:20

z Zusu nie, z US dochody za 2009, a próg dochodowy to 583 zł na osobę (czyli 1749 zł, jeżeli jest Was trójka :tak: )
klooocuszek - 2010-09-12, 19:07

Dzięki Sylwia ;-) A o ZUS pytałam, bo kiedyś musiałam coś im z ZUS-u dołączyć do wniosku, chyba czy składki mam opłacane, czy coś w tym stylu...
natan - 2010-09-13, 07:05

Tak,tak jak z ZUS-u mam zaświadczenie o odprowadzanych składkach,że pracodawca mnie ubezpiecza.
gosia73 - 2010-09-13, 07:48

Jeśli jesteś na urlopie wychowawczym, to musi być zaświadczenie z ZUS-u.
klooocuszek - 2010-09-13, 08:25

natan napisał/a:
Tak,tak jak z ZUS-u mam zaświadczenie o odprowadzanych składkach,że pracodawca mnie ubezpiecza.


O właśnie to, czyli to też muszę mieć?

natan - 2010-09-13, 15:42

Ja muszę to mieć,więc przypuszczam,że Ty też :lol:

Idziesz do ZUS-u i prosisz o wniosek do urlopu wychowawczego,że jesteś ubezpieczona,wypisujesz na miejscu składasz i albo wyślą do domu,albo się po niego zgłosisz(u mnie trwało to tydzień).
Kloocuszku,jeżeli pracowałaś to zabierz ze sobą NIP zakładu i REGON bo ja to potrzebowałam,no swój NIP i PESEL.

klooocuszek - 2010-09-13, 16:47

Tak, tak, Monika, to właśnie to :tak: tylko ja się zastanawiam po co im w MOPSie to?
I jeszcze tydzień trzeba czekać na kawałek świstka ;/

natan - 2010-09-14, 12:23

Pewnie gdybyśmy nie były ubezpieczone,nie dostały byśmy tej ogromnej kasy ;-)
nefre - 2010-09-14, 12:49

o kurcze, ja nic nie donosiłam.... miałam pisemko z pracy tylko (być może w większych zakładach nie trzeba, bo sami to załatwiają..)
Manu - 2010-09-14, 20:18

A ja miałam na Maka i Hankę 3 lata płatne wychowawczy od 20 sierpnia jestem na świadczeniu pielęgnacyjnym dzisiaj dostałam pismo że mi przyznali świadczenie i rodzinne o następne będę musiała sie ubiegać jak Hanka dostanie nowe orzeczenie bo ma do 30 listopada :-)
kabatka - 2010-09-14, 20:40

O urlopie wychowawczym i przysługujących na nim zasiłkach :arrow: pisz i czytaj w tym wątku :-)
trigo - 2010-09-26, 19:25

Oświećcie mnie, bo nie jestem na topie - do kiedy się składa wniosek o te wszystkie zasiłki i dodatki? Jak zwykle budzę się w ostatniej chwili.
maj1820 - 2010-09-26, 20:06

Do końca pażdziernika,ale najlepiej złożyć do końca września,żeby nie było przerwy w wypłacie zasiłku.Tak jest u nas,jak ktoś złoży w październiku to za listopad będzie miał wyplacone w grudniu.No ale pewnie co region to inaczej ,jak zawsze ;-) .
trigo - 2010-09-26, 20:26

Dzięki serdeczne :-) chyba mam za dużo na głowie, nigdy nie pamiętam o swoich sprawach, rok temu dowiedziałam się tydzień przed końcem terminu składania.
Poza tym wciąż żyję duchem olimpiady, naprawdę. Nie żałuję zmęczenia, zrobionych kilometrów - warto było tam być!
No a teraz muszę pilnować tych papierzysk zaświadczeniorodzinnych.

maj1820 - 2010-09-26, 21:37

No niestety jak sami tego nie dopilnujemy to nikt za nas tego nie zrobi.
A sprawa olimpiady,pozazdrościc tylko że mogłaś,a własciwie to mogłyście być tak blisko wszystkich tych uroczystości.No i oczywiście pogratulować zaangażowania :brawo: .

wera25 - 2011-02-03, 22:56

Kochani mam ma ważne pytanko , może ktoś z Was orientuje się czy jeżeli pobieram świadczenia rodzinne a maz podjął pracę za granicą to odbiorą mi tu te pieniążki? Jutro muszę to zgłosić i zapewne już niedostanę ani grosza :cry:
grażyna - 2011-02-04, 09:26

Świadczenie rodzinne to rzeczywiście grosze. Ciesz się, że będzie zarabiał za granicą, przynajmniej na konto wpłynie kwota, którą rzeczywiście można nazwać godziwym dochodem :-) .
Joanna - 2011-02-04, 09:33

Jeśli przekroczycie dochód to z pewnością na przyszły rok ale czy teraz jak juz mam decyzję to nie wiem. Bez kryterium dochodowego jest świadczenie pilelęgnacyjne.
mad - 2011-02-04, 10:23

trzeba dostarczyć dochód za pierwszy cały przepracowany miesiąc i wtedy przeliczają
dariaisara - 2011-02-04, 17:03

wera25 napisał/a:
Kochani mam ma ważne pytanko , może ktoś z Was orientuje się czy jeżeli pobieram świadczenia rodzinne a maz podjął pracę za granicą to odbiorą mi tu te pieniążki? Jutro muszę to zgłosić i zapewne już niedostanę ani grosza :cry:
Nie powinni do tego nie jest wliczny dochód,ja pobieram kindergeld w niemczech i tu biorę zasiłek i świadczenie,ale będą sprawdzać koordynacje
BeataJ - 2011-02-04, 17:35

chce sie starac o świadczenie pielęgnacyjne , obecnie jestem zarejestrowana w Pup. Wiem że musze sie wyrejestrować. W takim razie skąd będę miała ubezpieczenie zdrowotne i jak je udowodnie?, bo teraz mi podbijają książeczkę w urzędzie.
stokrota - 2011-02-04, 18:07

Przy świadczeniu pielęgnacyjnym opłacane jest ubezpieczenie zdrowotne i również składki na emerytalne (jeśli nie ma się jeszcze 20 lat składkowych)
moni30.30 - 2011-02-04, 22:40

BeataJ napisał/a:
W takim razie skąd będę miała ubezpieczenie zdrowotne i jak je udowodnie?, bo teraz mi podbijają książeczkę w urzędzie.


Do tego co napisała stokrotka dodam jeszcze,że na decyzji o świadczeniu pielęgnacyjnym znajduje się numer,który powinien wystarczyć jako dowód ubezpieczenia Ciebie i Twoich dzieci.Jeśli jednak będą problemy i zażądają w przychodni zaświadczenia czarno na białym kto jest ubezpieczony i na jaki okres czasu to wtedy piszesz prośbę o wydanie takiego zaświadczenia i bez problemu powinni Ci go wystawić :tak:
Ja pisałam taka prośbę bo pani w rejestracji nie chciała mi uznać tej decyzji o świadczeniu pielęgnacyjnym..Urząd miasta bez problemu wypisał zaświadczenie.Teraz nie mam żadnych problemów nigdzie i do końca 2014 roku mam spokój :roll:

dariaisara - 2011-02-04, 22:42

BeataJ napisał/a:
chce sie starac o świadczenie pielęgnacyjne , obecnie jestem zarejestrowana w Pup. Wiem że musze sie wyrejestrować. W takim razie skąd będę miała ubezpieczenie zdrowotne i jak je udowodnie?, bo teraz mi podbijają książeczkę w urzędzie.
Musisz jak najpredzej wypisac się z pupu iskladać papiery tam cała rodzina dostanie ubezpieczenie
dariaisara - 2011-02-04, 22:45

dostaniesz od nich taki wyciag ze tyle i tyle osob jest ubezpieczonych tam Ci wszystko wytlumacza.Mysle ze w poniedzialek moje beda juz zdrowe to do was wpadne :*
BeataJ - 2011-02-05, 13:45

W takim razie mam jeszcze jedno pytanko ;-) , czy np. to roku lub dwóch latach takiego świadczenia mogę z niego zrezygnować i wrócić do pracy, czy jest to już niemożliwe?
kropeczka - 2011-02-05, 13:50

W każdej chwili możesz zrezygnować ze świadczenia i podjąć pracę.
dariaisara - 2011-02-05, 22:20

kropeczka napisał/a:
W każdej chwili możesz zrezygnować ze świadczenia i podjąć pracę.
Dokładnie :lol:
marutka - 2011-04-03, 12:35

Cześć!
Nurtuje mnie takie pytanie...Co ile lat można się starać o zasiłek rodzinny? Czy tylko raz?

dorota3 - 2011-04-03, 12:39

O zasiłek rodzinny i dodatki składamy papiery co rok,u nas we wrześniu :-)
marutka - 2011-04-03, 19:01

Dziękuje za pomoc :-) :-) :-)
Alicja - 2011-04-18, 12:30

------> Więcej rodziców otrzyma zasiłek rodzinny
grażyna - 2011-04-18, 12:36

To jest kpina. Kryterium podniesione o 10 zł po tylu latach "zamrożenia" :] ?
dorota3 - 2011-11-16, 15:49

Jestem załamana ,dzisiaj dostałam odp.z Urzędu Miasta o nie przyznaniu nam rodzinnego i oczywiście reszty zasiłków,siedzę i ryczę.
Jedyna alternatywa w tej sytuacji to zwolnić się z pracy i przejść na świadczenie pielęgnacyjne.
Na pewno będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych,w związku z tym mam do Was pytanie ,czy zasiłek dla bezrobotnych wyklucza otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego :?:

nefre - 2011-11-16, 16:02

Dorotko, ale jak się sama zwolnisz, to zasiłek dla bezrobotnych chyba Ci się nie będzie należał :nie:
Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. Proszę mnie poprawić, jeśli źle piszę.

dorota3 - 2011-11-16, 16:30

Nefre ,jestem po rozmowie z księgową i tak to załatwi żeby mi się należał,chyba... :-(
kropeczka - 2011-11-16, 16:41

Dorotko, możesz pobierać tylko jedno z tych świadczeń.
mona31 - 2011-11-16, 17:32

nefre napisał/a:
Dorotko, ale jak się sama zwolnisz, to zasiłek dla bezrobotnych chyba Ci się nie będzie należał :nie:
Nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. Proszę mnie poprawić, jeśli źle piszę.


zasiłek będzie się należał ale jak się wypowie warunki umowy lub będzie rozwiązanie umowy za po ruzumieniem stron to jest okres karencji 3 m-cy, więc zasiłek przysługuje tylko 3, chyba że macie wysoką stopę bezrobocia to w tedy do 12 m-cy, jeżeli chodzi o dodatkowe świadczenia to żeby być bezrobotnym dochód nie może przekroczyć połowę najniższego wynagrodzenia

grażyna - 2011-11-16, 17:38

Czy to aby na pewno Ci się opłaca? Tracisz zasiłki na kwotę jaką? Coś powyżej 300zł, tak? Czy dla takiej kwoty warto zwalniać się z pracy :shock: ? Praca to nie tylko pensja, ale np. składki emerytalne.

Na pewno nie można brać kuroniówki i świadczenia pielęgnacyjnego. Nie możesz nawet być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jak chcesz pobierać świadczenie.

dorota3 - 2011-11-16, 17:47

Ja w tej chwili jestem na płatnym urlopie wych. ,tam gdzie pracowałam nie mam szans na powrót, zostaje mi wiec się zwolnic i przejść na świadczenie pielęgnacyjne lub zasiek dla bezrobotnych... inaczej zostanę bez środków do życia :-(
grażyna - 2011-11-16, 17:51

A to tak. Szkoda roboty zawsze. To w takim układzie to przechodź na świadczenie. Na szczęście teraz ono nie zależy od dochodu.
dorota3 - 2011-11-16, 17:55

No tak tylko to i tak 300 zł miesięcznie mniej ,da nas to bardzo dużo...ach nasze państwo i polityka prorodzinna...
grażyna - 2011-11-16, 17:56

Tak, polityka prorodzinna to tylko temat do pustego gadania polityków.
iwonaf - 2011-11-16, 18:26

grażyna napisał/a:
Tak, polityka prorodzinna to tylko temat do pustego gadania polityków.


A propos polityki prorodzinnej...czy dostałyście już obiecane 100 zł??
Bo u nas cisza....

mariola - 2011-11-16, 18:38

Te obiecane 100zł dostanę za tydzień, a następne za miesiąc, decyzję o przyznaniu podpisałam już ponad tydzień temu.
magdowka - 2011-11-16, 18:39

Ja dostałam odbierając świadczenie pielęgnacyjne :-)
ewelin27 - 2011-11-16, 19:59

mi za około tydzień mają wypłacić na konto ciekawe czy właśnie dostanę dodatkowe te 100,00zł
ech wszystko idzie do góry a płace jak i nasze zasiłki w takiej samej kwocie - dostaniemy dodatkowe 100,00zł przez 2 miesiące żeby siedzieć cicho - takie moje zdanie

karolina1 - 2011-11-16, 23:10

Dziewczyny a o jakim 100zł mówicie?
marsjanka7 - 2011-11-17, 07:56

U mnie dziwne...podpisałam oświadczenie, odebrałam decyzje, wypłacili zasiłek ale to 100 zł mi nie dopłacili...wrrr ojj chyba będe interweniować :-x
grażyna - 2011-11-17, 08:11

karolina1 napisał/a:
Dziewczyny a o jakim 100zł mówicie?


O tym dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. To z tego wątku

BeataR - 2011-11-17, 08:26

dorota3 napisał/a:
Ja w tej chwili jestem na płatnym urlopie wych. ,tam gdzie pracowałam nie mam szans na powrót, zostaje mi wiec się zwolnic i przejść na świadczenie pielęgnacyjne lub zasiek dla bezrobotnych... inaczej zostanę bez środków do życia :-(


Dorotko, to lepiej poczekaj, az sami Cię zwolnią. Wtedy możesz się od razu zarejestrować i dostać zasiłek. Jest wyższy niż świadczenie, na nie możesz przejśc jak skończysz okres pobierana zasiłku dla bezrobotnych. I wtedy składaj tez jeszcze raz papieru w urzędzie o zasiłek, jest utrata zarobków i może wtedy się załapiesz.

mona31 - 2011-11-17, 08:58

grażyna napisał/a:
Czy to aby na pewno Ci się opłaca? Tracisz zasiłki na kwotę jaką? Coś powyżej 300zł, tak? Czy dla takiej kwoty warto zwalniać się z pracy :shock: ? Praca to nie tylko pensja, ale np. składki emerytalne.

Na pewno nie można brać kuroniówki i świadczenia pielęgnacyjnego. Nie możesz nawet być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jak chcesz pobierać świadczenie.


tak faktyczne jeżeli chodzi o ten zasiłek to jedno wyklucza drugie, ja proponuje dowiedzieć się w PUP ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych bo mi się wydaje że więcej niż 300 zł, ale to zależy też od lat pracy, zawsze można wykorzystać po kolei zasiłek dla bezrobotnych jakby był na korzystnych zasadach a później pielęgnacyjny

grażyna - 2011-11-17, 09:14

Tylko niech to zakład pracy ją zwolni. Bo tak to jest karencja w zasiłku dla bezrobotnych.
dorota3 - 2011-11-17, 10:25

BeataR napisał/a:
dorota3 napisał/a:
Ja w tej chwili jestem na płatnym urlopie wych. ,tam gdzie pracowałam nie mam szans na powrót, zostaje mi wiec się zwolnic i przejść na świadczenie pielęgnacyjne lub zasiek dla bezrobotnych... inaczej zostanę bez środków do życia :-(


Dorotko, to lepiej poczekaj, az sami Cię zwolnią. Wtedy możesz się od razu zarejestrować i dostać zasiłek. Jest wyższy niż świadczenie, na nie możesz przejśc jak skończysz okres pobierana zasiłku dla bezrobotnych. I wtedy składaj tez jeszcze raz papieru w urzędzie o zasiłek, jest utrata zarobków i może wtedy się załapiesz.


Beatko,zwolnią mnie za porozumieniem stron.Zasiłku dostanę prawie tyle samo co wynosi świadczenie pielęgnacyjne..
Ja byłam w 2010 roku na macierzyńskim i o utratę zarobku nie mogę się starać bo i tak nam przekroczy o 80 zł ..no niestety dla naszego państwa jesteśmy bogaci ,tylko nikt nie bierze pod uwagę kosztów utrzymania mieszkania wraz z hipoteką :-(

BeataR - 2011-11-17, 11:36

Ależ Dorotku, Ty się nie musisz godzić na porozumienie stron, kto Ci takich głupot naopowiadał, jak chcą Cię zwolnić to tylko za wypowiedzeniem, moga Ci jedynie to wypowiedzenie skrócić, lub zwolnic całkowicie ze świadczenia pracy, ale powtarzam: NIE MUSISZ SIĘ GODZIĆ NA POROZUMIENIE STRON! To jedynie wyjście jak masz na oku już drugą pracę. Także walcz o swoje, o wypowiedzenie z winy zakładu pracy.
vagabunda8 - 2011-11-17, 11:46

Nooo i fajnie by było jeszcze gdybyś dostała trzy miesięczny okres wypowiedzenia - nie wiem jaki masz staż pracy - bez świadczenie pracy. Wtedy miałabyś jeszcze trzy miesiące płaconą pensje i pełne ubezpieczenie i nie pracujesz.
eelusiaa - 2011-11-17, 11:56

Jestem niestety na co dzień w tym temacie.
Opowiem jak to się robi ze strony zakładu pracy. Pracodawca wystosowuje do pracownika propozycję rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika np. likwidacja etatu lub zła sytuacja ekonomiczna. Jeśli jest taki opis to wtedy zasiłek dla bezrobotnych dostaje się od razu. W takim wypadku należy się tez odprawa (tylko tu warunek, że pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 osób). w tym wypadku nic na siłę, dobrowolnie dogadujesz się z pracodawcą.

Inna rzeczą jest zakończenie urlopu wychowawczego, powrót do pracy i na dzień dobry otrzymanie wypowiedzenie od pracodawcy. O dobrowolności nie ma tu mowy. wtedy pracodawca musi zapewnić Ci pracę z gwarancją nie niższego wynagrodzenia niż na stanowiskach równorzędnych.Może oczywiście zwolnić cię ze świadczenia pracy, ale też płacąc ci wynagrodzenie. Pracodawca może zastosować skrócony okres wypowiedzenia, ale za czas tego skrócenia należy Ci się odszkodowanie plus odprawa o której pisałam wyżej.

Sprawdź czy w orzeczeniu o niepełnosprawności masz wpis, że te świadczenie Ci się na Julcię należy? Pracodawca mówi ci o odprawię? Jak z urlopem wypoczynkowym? masz wszystko wybrane? może jakiś ekwiwalent jeszcze będzie ci się za niego należał?

grażyna - 2011-11-17, 11:57

Ale Dorotka jest na wychowawczym.

-To jeszcze do postu Basi było.

eelusiaa - 2011-11-17, 12:04

Na wychowawczym wypowiedzenie nie mogą Ci dać, chyba, że są zwolnienia grupowe lub likwidacja pracodawcy. pewnie dlatego proponują ci na porozumienie i idą Ci na rękę (bo innego wyjścia nie mają, a myślą o swoich korzyściach).
Jeśli już podejmiesz decyzję to pilnuj odprawy...

dorota3 - 2011-11-17, 16:11

BeataR napisał/a:
Ależ Dorotku, Ty się nie musisz godzić na porozumienie stron, kto Ci takich głupot naopowiadał, jak chcą Cię zwolnić to tylko za wypowiedzeniem, moga Ci jedynie to wypowiedzenie skrócić, lub zwolnic całkowicie ze świadczenia pracy, ale powtarzam: NIE MUSISZ SIĘ GODZIĆ NA POROZUMIENIE STRON! To jedynie wyjście jak masz na oku już drugą pracę. Także walcz o swoje, o wypowiedzenie z winy zakładu pracy.


Dziewczyny,ale to ja sama chcę się zwolnić... :oops: ,dostałam wczoraj z UM informację ,że w tym roku zasiłkowym przekroczyłam próg i nie dostanę żadnych świadczeń,czyli rodzinnego ,wychowawczego i całej reszty...tak więc zostaje bez dochodu,w takiej sytuacji jedynym dla nas wyjściem było przejście na św.pielęgnacyjne ... dlatego też musiałam się zwolnic z pracy .. niestety inaczej byłoby bardzo kiepsko jeśli chodzi o finanse. :-(

klooocuszek - 2011-11-17, 17:16

grażyna napisał/a:
karolina1 napisał/a:
Dziewczyny a o jakim 100zł mówicie?


O tym dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. To z tego wątku


A czy tylko u Was taki dodatek? Czy to w całej Polsce takie zarządzenie? Bo ja nic nie dostałam, żadnego wniosku :oops:

ewelkaa - 2011-11-17, 17:19

Honia w całej Polsce... już ponad miesiąc się o tym mówi.
agajagoda - 2011-11-17, 20:14

BeataR napisał/a:


Dziewczyny,ale to ja sama chcę się zwolnić... :oops: ,dostałam wczoraj z UM informację ,że w tym roku zasiłkowym przekroczyłam próg i nie dostanę żadnych świadczeń,czyli rodzinnego ,wychowawczego i całej reszty...tak więc zostaje bez dochodu,w takiej sytuacji jedynym dla nas wyjściem było przejście na św.pielęgnacyjne ... dlatego też musiałam się zwolnic z pracy .. niestety inaczej byłoby bardzo kiepsko jeśli chodzi o finanse. :-(

Dorotko ja też miałam taką stytuację , tylko że nawet na urlop wychowawczy nie szłam , bo i tak bym nie dostała żadnych pieniędzy , zwolniłam się za porozumieniem stron , ale jak chcesz przejść na świadczenie pielęgnacyjne to i tak nie ma znaczenia czy to będzie za porozumieniem ,czy sama się zwolnisz ( tak mi pani w Mopsie powiedziała)

grażyna - 2011-11-17, 22:02

klooocuszek napisał/a:
grażyna napisał/a:
karolina1 napisał/a:
Dziewczyny a o jakim 100zł mówicie?


O tym dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. To z tego wątku


A czy tylko u Was taki dodatek? Czy to w całej Polsce takie zarządzenie? Bo ja nic nie dostałam, żadnego wniosku :oops:


Nie pocieszę Cię, te wnioski trzeba było złożyć do końca października :-( .

BeataR - 2011-11-18, 07:53

agajagoda, to nie mój cytat :lol: ale wracając do sprawy, to nadal uważam, że lepiej byś wyszła jakby zakład pracy Cię zwolnił, pamiętaj o okresie wypowiedzenie i ewntualnej odprawie, napewno jest większa niż 520zł? Na to zawsze zdąrzysz przejść. Ja bym nawet na L4 poszła, by jak najpóźniej skorzystać z tego świadczenia. Ale jak Ci nie zależy to rzeczywiście rodzaj wypowiedzenia nie ma znaczenia bo i tak nie rejestrujesz się jako bezrobotna tylko składasz papiery o świadczenie.
agajagoda - 2011-11-18, 12:13

Beata coś mi się pomieszało z tymi cytatami , chyba za dużo kombinowałam ;-) wybacz :prosze:
BeataR - 2011-11-18, 13:45

pewnie, że wybaczam :-D ile ja czasami baboli nakładę to tylko :mur:
affelti - 2012-05-16, 19:53

Chyba nici z dodatkowej stówki :-( propozycja rządu
ewelin27 - 2012-05-16, 19:58

Normalnie olewają nas w tym kraju totalnie :-x :-x
Nie dość że nie podniosą świadczenia to jeszcze zwiększyli kryterium dochodowe o parę złotych :-x :-x
oczywiście zamiast też podnieść świadczenie zwiększają tylko zasiłek rodzinny :-x :-x

betka533 - 2012-05-16, 21:17

Nie rodź biedny człowieku niepełnosprawnego Dziecka w tym kraju!!!Ja nie dostaję rodzinnego ani rehabilitacyjnego.Opływam w luksusie ich zdaniem ...
Alicja - 2012-05-16, 21:18

affelti to nie ten wątek, proszę o przeniesienie
natka - 2012-05-16, 21:30

Banda złodzieji :-x ,okradają nas ze wszystkich stron :-x .
Czemu nie zrezygnują z części swojej pensji ... :-x
Dali nadzieję na 100 więcej a teraz odbierają...
To tylko u nas w kraju takie szopki się dzieją. :-x

magda - 2012-05-16, 21:35

Dziękuję Alu, myślę że tu bardziej pasuje.
ewelin27 - 2012-05-16, 21:50

Natka zgodzę się z Tobą banda złodziei i nic więcej...obiecają nam pieniążki a teraz lipa :-(
vagabunda8 - 2012-05-16, 21:53

ewelin27 napisał/a:
Natka zgodze sie z Tobą banda złodziei i nic więcej...obiecają nam pieniążki a teraz lipa :-(


Ewelina, nikt nic nie obiecywał. Owszem miały być nowe uwarunkowania prawne i są,

eelusiaa - 2012-05-16, 21:57

ewelin27 napisał/a:

Nie dość że nie podniosą świadczenia to jeszcze zwiększyli kryterium dochodowe o parę złotych :-x :-x


A to, że podnieśli kryterium dochodowe to raczej dobrze - teoretycznie więcej osób będzie mogło z tego świadczenia skorzystać.

Iga - 2012-05-17, 21:47

A co ja mam mówić, jak muszę na to wszystko robić i utrzymać was, polityków, emerytów, nieubezpieczonych zdrowotnie, siebie i dziecko?
Czy ja kłapie tak naokoło, że mnie każdy okrada. Nie. Czy ja siedzę i lamentuję, że mi ciężko? Nie.
Więc jak już tak siedzicie w tym domu, to przynajmniej nie narzekajcie. (Nie mówię tu o rodzicach tych dzieci, które mają naprawdę poważne wyzwania rozwojowe)

anna30 - 2012-05-17, 22:35

Iga napisał/a:
A co ja mam mówić, jak muszę na to wszystko robić i utrzymać was, polityków, emerytów, nieubezpieczonych zdrowotnie, siebie i dziecko?

Iga, jeszcze na mnie robisz, jeszcze na mnie :okular: Bo ja rolnik jestem :lol: A nam (rolnikom) to podobno w tym kraju najlepiej.

julkakulka - 2012-05-17, 22:58

i na mnie ja rolnik i na rencie... :oops:
Iga - 2012-05-18, 20:40

I jeszcze Wy na czubeczek? Nigdy niczego się nie dorobię!
Margola - 2012-05-18, 20:52

W tej sprawie w Warszawie będzie protest rodzin osób niepełnosprawnych
anna30 - 2012-05-18, 23:05

Iga napisał/a:
Nigdy niczego się nie dorobię!

He, he, he :okular:
Podpisano - pies ogrodnika
:lol:

kropka79 - 2012-05-21, 14:15

Miałam przed chwilą telefon z MOPSu żeby złożyć podanie na dodatkowa stówkę na drugi kwartał czyli kwiecień, maj i czerwiec. Podania trzeba złożyć do końca miesiąca.
Margola - 2012-05-25, 05:36

Od listopada wyższe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego
Dziennik Gazeta Prawna

Próg dochodowy uprawniający do zasiłków rodzinnych będzie wzrastał w dwóch etapach i dopiero w 2014 roku wyniesie 574 zł.
Taką decyzję podjął niedawno rząd. Zajmował się on podwyższeniem kryteriów dochodowych w dwóch ustawach: o pomocy społecznej oraz świadczeniach rodzinnych oraz kwot przysługującej na ich podstawie pomocy.
Potwierdziły się wcześniejsze informacje DGP dotyczące podwyższenia wysokości zasiłków na dzieci.
Od listopada, kiedy zacznie się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, będą one wynosić 77 zł miesięcznie, dopóki dziecko nie skończy 5 lat; 106 zł, jeżeli jest w przedziale wiekowym 6 – 18 lat oraz 115 zł, do ukończenia przez nie 24 lat.
Bez zmian pozostanie natomiast wysokość wszystkich dodatków do zasiłku, becikowego oraz świadczeń opiekuńczych.
Nie zmieni się wysokość dodatków do zasiłku i świadczeń opiekuńczych
Z tych wyższych świadczeń nie będzie jednak mogła skorzystać zbyt duża liczba rodziców, bo z powodu sprzeciwu Ministerstwa Finansów nastąpi minimalne podwyższenie progu dochodowego, który jest zamrożony od 2004 roku i spowodował spadek liczby dzieci uprawnionych do zasiłku o połowę. Od listopada kryterium wzrośnie o 30 zł i będzie wynosić 539 zł na osobę w rodzinie oraz 623 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.
Natomiast podwyżka do poziomu, który proponował resort pracy, nastąpi dopiero od 1 listopada 2014 r. Wówczas progi wyniosą odpowiednio 574 zł oraz 664 zł.
Z kolei w przypadku kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej rząd zdecydował, że od 1 października będą one wynosić 456 zł na osobę w rodzinie, co oznacza wzrost o 105 zł oraz 542 zł w przypadku osoby samotnej (więcej o 65 zł).
Te kryteria nie były podnoszone od 2006 roku, co spowodowało, że prawo do zasiłków straciły rodziny dysponujące dochodem poniżej minimum egzystencji, czyli takiego ich poziomu, który umożliwia zaspokojenie wydatków na niezbędne potrzeby życiowe.
Teraz propozycje weryfikacji kwot kryteriów i świadczeń trafią do Komisji Trójstronnej.

Źródło

Irenka - 2012-05-25, 09:23

No wreszcie, czas najwyższy był na podniesienie kryteriów dochodowych, przecież to co jest w chwili obecnej zakrawa na kpinę.
Chociaż przy świadczeniach rodzinnych nie wysilili się za bardzo. ;/

kropka79 - 2012-05-25, 16:40

Kochani mam takie pytanie, może ktoś będzie mógł mi odpowiedzieć. Otóz chodzi o to że zmieniłam miejsce zamieszkania i to na inne województwo, czy muszę mieć meldunek żeby złożyć wniosek na rodzinne no i jak wygląda przeniesienie świadczenia pielęgnacyjnego bo obecnie mam problem z ubezpieczeniem. Za każdym razem wysyłam książeczkę rodzicom oni podbijają ją w MOPSie i mi odsyłają. Trochę to uciążliwe i trwa tydzień albo nawet lepiej.
Margola - 2012-05-27, 22:57

Kropka, nie wiem na pewno, jak to wygląda od strony administracyjnej, ale przypuszczam, że znając polską biurokrację w zakresie rozdziału finansów pewnie trzeba się przemeldować. Przy rodzinach zastępczych np. wystarczy zmiana powiatu, żeby wypaść z systemu finansowania i musieć poczekać na "wpięcie" do innego... I liczy się, żeby było śmieszniej, adres zameldowania, a nie świadczenia pieczy rodzicielskiej.

W ogóle przemeldowanie dość ułatwia życie, zwłaszcza przy takiej odległości. Przemyśl to tak czy owak...

Margola - 2012-05-29, 23:41

Zasiłki dla garstki dzieci


140 tysięcy dzieci zyska prawo do zasiłku rodzinnego po podwyżce progu dochodowego o 35 złotych. "Rzeczpospolita", która podaje te dane, przypomina, że progi nie były podwyższane od 2004 roku. W rezultacie liczba dzieci uprawnionych do świadczeń rodzinnych zmalała z 5,55 mln do 2,77 mln.

Ministerstwo Pracy, przygotowując nowelizację przepisów, proponowało podwyżkę progu o 70 złotych, ale nie zgodził się na nią minister finansów. Taka podwyżka spowodowałaby objęcie zasiłkiem blisko pół miliona dzieci. W rezultacie rząd postanowił przeprowadzić podwyżki w dwóch krokach, w listopadzie tego roku i w 2014 r. Od listopada najniższy zasiłek wyniesie 77 złotych, a najwyższy -115 złotych.

Eksperci wskazują, że w Polsce zasiłki rodzinne są jednymi z najniższych w Europie, a powinny byc elementem polityki prorodzinnej. Jednocześnie zauważają, że utrzymywanie systemu tak niskich świadczeń jest nieopłacalne - im niższa kwota zasiłku, tym proporcjonalnie wyższa kwota wydana na jego wypłatę.

Źródło

Alicja - 2012-06-12, 21:50

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powyżej 16. roku życia niejednokrotnie mają problem z uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego. Na taki stan rzeczy nie zgadza się rzecznik praw obywatelskich >>> czytaj dalej
Alicja - 2012-06-25, 14:10

----> Refundacja kosztów leczenia dziecka nie powinna być dochodem rodziców
vagabunda8 - 2012-06-26, 13:48

Państwo niestety nie płaci odsetek. Na mojej decyzji widnieje przyznanie pomocy finansowej, jest termin jaki czasokres obejmuje ww pomoc, jest termin płatności, tylko to się ma nijak do stanu konta. Ale bumagę mam. Swoją droga wybieg Waszego burmistrza jest ciekawy.
Margola - 2012-07-15, 22:36

Jeszcze o podwyższonym kryterium dochodowym
gosia73 - 2012-07-16, 13:49

Mąż dzis przywiózł z US zaświadczenie o naszych dochodach za 2011 do świadczeń i nie ma w nim ani wyszczególnionych, ani odjętych składek zdrowotnych. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie dolicza się tej składki?
zula - 2012-08-30, 09:35

Wczoraj miałam w ręce fakt i tam pisze że wprawdzie wzrośnie kryterium dochodowe ale obliczanie tego się zmieni.Kiedyś dzieliło się to przez 12 miesięcy a teraz przez 10 bo niby tyle rocznie przepracuje pracownik.Nie mogę nigdzie znaleźć do tego artykułu linka.Jestem ciekawa czy to jest na serio czy znowu Fakt coś poprzekręcał.
gosia73 - 2012-08-30, 12:58

Nie wydaje mi się to za bardzo wiarygodne - pensje przecież dostajesz co miesiąc (w roku to 12 miesięcy). Ale z drugiej strony - w naszym kraju wszystko jest możliwe.
Iga - 2012-08-31, 08:30

:wow: oni są coraz lepsi.
Bunia - 2012-09-02, 22:54

gosia73 napisał/a:
Mąż dzis przywiózł z US zaświadczenie o naszych dochodach za 2011 do świadczeń i nie ma w nim ani wyszczególnionych, ani odjętych składek zdrowotnych. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie dolicza się tej składki?

U nas od tego roku oprócz zaświadczenia z US potrzebne jest zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych.

gosia73 - 2012-09-03, 07:36

Dzięki Bunia, już wiem - dziś właśnie odbieramy z ZUSu
mimi3 - 2012-09-03, 18:14

Dziewczyny dobrze czytam ? muszę zasuwać do zus u po zaświadczenie o składkach na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne ???

Jak długo się na takowe czeka ?

iwonaf - 2012-09-03, 18:37

mimi3 napisał/a:
Dziewczyny dobrze czytam ? muszę zasuwać do zus u po zaświadczenie o składkach na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne ???

Jak długo się na takowe czeka ?Ja nie musiałam :-) spisałam z PITu.

mimi3 - 2012-09-03, 18:47

Ale wystarczy spisać z pit u ??
iwonaf - 2012-09-03, 19:01

U mnie tak. Zapłacone składki zdrowotne podało mi biuro księgowe, które prowadziło mężowi w zeszłym roku działalność.
Nic z ZUSu nie brałam a wnioski już złożyłam.

MAGDALENASKUBA - 2012-09-03, 20:18

My musieliśmy iść do ZUS po zaświadczenie o opłacanych składkach,czekałam tydzień :tak:
grażyna - 2012-09-04, 06:29

Ja w tym roku już nic nie muszę, bo studia to nie kontynuacja nauki... W policealnej jeszcze sie dostaje rodzinne... ale jeśli ktoś wybiera studia to nie.
gosia73 - 2012-09-04, 16:27

Ja czekałam tydzień. U nas niestety wymagają zaświadczeń.
martas - 2012-10-11, 09:38

Dziewczyny, pewnie większość z Was jest już po składaniu wniosku o rodzinne i zasiłki w tym roku. Stąd moje pytanie: Czy do złożenia wniosku potrzebny jest mi papier z ZUS-u o tym, że mężowi są odprowadzane składki? Coś mi ktoś powiedział i nie wiem o co chodzi. W tamtym roku potrzebne było tylko zaświadczenie o zarobkach za rok ubiegły z US. Pomocy :prosze:

Edit. Nieaktualne. Już doczytałam. Bzdurą mi się to wydawało ale niestety rzeczywistość nie przestanie mnie zaskakiwać ;/

julkakulka - 2012-10-11, 11:11

u mnie tylko zaswiadczenie o zarobkach z us
nefre - 2012-10-11, 13:23

Ja musiałam donieść z US i z ZUS o składkach.
Z US zaświadczenie dostałam na miejscu, natomiast z ZUSu czekałam ok 10 dni ;/

Manu - 2012-10-15, 13:16

No i jest jak zwykle czyli do niczego. Nie przyznali mi rodzinnego na dzieciaki,i rehabilitacyjnego zarobki przekroczone będzie mniej o prawie 400 zł
Ryczeć mi się chce :cry: Ah życie . A bezrobotni dostają ponad 700zł ,większość z nich to przepije,i jest im super.

natka - 2012-10-17, 20:26

Manu... mnie tez szlak trafia ... jaka to sprawiedliwośc ,mąż zatrudniony legalnie- pełny etat,od każdego przychodu podatek zabrany, a jedni zatrudnieni na 1/4 etatu i wszystkie świadczenia pobierają bo nikt nie zagląda do portfela tylko liczy się jaki wypisany dochód na papierku :-x
biata5 - 2012-10-17, 21:23

Dzisiaj byłam w Mops złożyć wniosek o rodzinne i wysokość zdrowotnego spisanego z pit trzeba wpisać na odpowiedni druk , którym Mops dysponuje i oczywiście podpisać .
Tak bynajmniej jest w Gdańsku

mamusiaPiotrusia - 2012-10-19, 15:33

A ja dziś zaniosłam wszystko wypisane , zaświadczenia pobrane, a tam zonk, mąż miał 2 miesiace przerwy i zmiana miejsca pracy więc pani sobie zażyczyła Pit11 z poprzedniej pracy i świadectwo pracy, no myślałam że mnie coś trafi :-x
biata5 - 2012-10-19, 15:44

mamusiaPiotrusia napisał/a:
A ja dziś zaniosłam wszystko wypisane , zaświadczenia pobrane, a tam zonk, mąż miał 2 miesiace przerwy i zmiana miejsca pracy więc pani sobie zażyczyła Pit11 z poprzedniej pracy i świadectwo pracy, no myślałam że mnie coś trafi :-x


Ja tez donosiłam świadectwo pracy i dochody z nowego zatrudnienia :evil:

vagabunda8 - 2012-11-02, 20:47

Czy dostał ktoś już decyzję przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego itp. na nowy rok obrachunkowy?
gosiulkat - 2012-11-02, 20:50

Ja dostałam we wtorek :tak:
iwonaf - 2012-11-02, 20:52

Ja dostałam tydzień temu :)
vagabunda8 - 2012-11-02, 20:52

Gosiu, a pamiętasz,kiedy składałaś?
gosiulkat - 2012-11-02, 21:01

Pamiętam 1 października
vagabunda8 - 2012-11-02, 21:07

Dzięki, ja składałam pod koniec września i cisza ;/
moni30.30 - 2012-11-02, 22:10

Basia ja składałam na początku września i też cisza ;/
mimi3 - 2012-11-02, 22:21

vagabunda8 napisał/a:
Czy dostał ktoś już decyzję przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego itp. na nowy rok obrachunkowy?


Na rodzinne dostałam jakiś tydzień temu,a na św.pielegnacyjne kilka lat temu i mam jeszcze na 3 lata więc nd mnie :-)

vagabunda8 - 2012-11-03, 08:49

mimi3 napisał/a:
vagabunda8 napisał/a:
Czy dostał ktoś już decyzję przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, rodzinnego itp. na nowy rok obrachunkowy?


Na rodzinne dostałam jakiś tydzień temu,a na św.pielegnacyjne kilka lat temu i mam jeszcze na 3 lata więc nd mnie :-)


:doh: jasne, masz rację pielęgnacyjne dostaje się na czas określony, na orzeczeniu. Jasne. Czyli zaczynają spływać decyzje o rodzinnym. Dzięki.

mimi3 - 2012-11-03, 16:11

Basiu kto pyta, nie błądzi ;-)
vagabunda8 - 2012-11-03, 16:14

Ale przecież ja mam decyzję o świadczeniu pielęgnacyjnym do 16 rż młodego. Pomyszkowało mi się i tyle. Dzięki. Ot demencja.... :lol:
16Malgorzatka16 - 2012-11-04, 15:08

A może wiecie jak obliczyć czy mi się należy to rodzinne.. Bo u nas są okropne kolejki za tym wszystkim i niewiem czy mi się opłaca wogóle chodzić i załatwiać to wszystko. Będę wdzięczna za odpowiedź.
nefre - 2012-11-04, 15:59

Sprawdź orientacyjnie, dochody netto męża przez ilość osób w rodzinie. nie doliczasz zasiłku pielęgnacyjnego.

Gosiu, Ty jesteś na macierzyńskim teraz? Jeśli tak, to doliczasz również swoje zarobki. Jeśli przechodzisz na wychowawczy, to nie doliczasz, bo to będzie dochód utracony, jeśli wybierasz się na świadczenie pielęgnacyjne, to również nie doliczasz tego.

ps. jeśli rodzinne będzie Ci się należało, to powinnaś dostać także jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (ważne do czasu, kiedy dziecko rok ukończy, to jest takie gminne becikowe, jakby drugie, bo jedno już zapewne od Państwa otrzymałaś :-) ).

czorno2 - 2012-11-20, 22:05

My przekroczyliśmy o 88,67 zł

A że tak powiem mam gdzieś ten kraj i jego pomoc!!!

By coś dostać najlepiej nic nie robić tylko czekać [mamy dalsza rodzinę "biedniejszą" z wyboru - na nic nie muszą pracować bo wszystko mają z z opieki]

a ja ja nie dostanę na dziecko bo jakimś groszem przekroczyłam głupi próg

zula - 2012-11-21, 05:52

czorno2 napisał/a:
My przekroczyliśmy o 88,67 zł

A że tak powiem mam gdzieś ten kraj i jego pomoc!!!

By coś dostać najlepiej nic nie robić tylko czekać [mamy dalsza rodzinę "biedniejszą" z wyboru - na nic nie muszą pracować bo wszystko mają z z opieki]

a ja ja nie dostanę na dziecko bo jakimś groszem przekroczyłam głupi próg


Ja w tym roku bym się załapała ale......został wzięty pod uwagę pierwszy przepracowany miesiąc w 2011 w nowej firmie .....ba.....to nawet spowodowało że dopatrzyli się że muszę im oddać za wrzesień i październik pieniądze .Teraz czekam ile tego będzie z odsetkami.Pomijam oczywiście fakt, że oddałam im również zaświadczenia o tym jakie były ostatnie dochody z ostatnich 3 miesięcy.I ta 3miesieczna zmiana jak M wracał z powodu przejściowych problemów do starej pracy.
Morał z tego taki ..że w Polsce dzieci są dyskryminowane.A rodzice którzy chcą troszkę im podnieść poziom życia zawsze dostają po tyłku.

martas - 2012-11-21, 11:02

Scyzoryk mi się w kieszeni otwiera :cry:
czorno2 - 2012-11-21, 11:17

OWI – prosi by być częściej. Jeden wyjazd kosztuje nas około 50 zł w obie strony (zasiłek pielęgnacyjny 153 zł – 3 wyjazdy).

Częściej nie mogę bo praca na to nie pozwala – wróciłam do pracy bo dziecko nie wymaga „aż takiej opieki” więc może zostać z babcią.

Nie pobieram z opieki świadczenia pielęgnacyjnego – pracuję sama na siebie ( i chore dziecko)

Rodzinnego nie dostanę bo „ZA DUŻO ZARABIAM”.

Do OWI częściej nie mogę bo pracuję – chyba że zrezygnuję z pracy przejdę na świadczenie ale wtedy też częściej nie będę jeździć bo nie będzie mnie na to stać.
POLSKA nasz Kraj!!!

nefre - 2012-11-29, 20:10

Mam pytanko, czy podwyższony próg (664 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) obowiązuje już od teraz???
Nie wiem, czy się załapię :-?

Wyobraźcie sobie, że ja się dziś obudziłam :wow: jak sprawdziłam, że mi rodzinne nie wpłynęło.. do jutra mam czas, by wszystkie dokumenty złożyć i załapać się jeszcze na listopad ... ;/

I faktycznie obliczają to za 10 miesięcy, nie za 12 (jak pisała wcześniej Zula)??

emilka - 2012-11-29, 20:14

Nefre jest 623zł od teraz.
nefre - 2012-11-29, 20:18

Dzięki Emilka.
Jutro się dowiem wszystkiego, czy się łapię, czy nie ;-)

dagi - 2013-03-26, 14:17

Powiedźcie mi czy jak do tej pory nie brałam rodzinnego na dzieci czy teraz mogę się starać?
Jeżeli tak to za jaki okres mają być te dochody?

Manu - 2013-03-26, 16:26

Dagi dochody chyba za ostatni kwartał muszą byc ,jak sie nie mylę.
grażyna - 2013-03-26, 17:11

Czy zaoczna szkoła policealna kwalifikuje do rodzinnego?
Alicja - 2013-03-26, 18:36

:tak:

Prawo do zasiłku a wiek dziecka
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jolanta - 2013-03-26, 19:08

Dagi - dochód za poprzedni cały rok, nie może przekraczać na członka rodziny 623 zł.
nefre - 2013-03-26, 19:23

A to do rodzinnego nie donosi się dochodów z Urzędu Skarbowego za zeszły rok? i składki z Zusu?
Jolanta - 2013-03-26, 19:41

Tak dochód z urzędu skarbowego i z ZUS.
grażyna - 2013-03-26, 19:51

Najmłodsza córka mi się zapisała do zaocznej policealnej :okular: . Tak mi przyszło do głowy, że może bym się znowu na rodzinne załapała :lol:
nefre - 2013-10-29, 17:16

A ja dostałam dziś pismo z Mopsu.
Informują mnie, że uchylają mi rodzinne na NAtiego i Nikodema na okres od 01.03.2013 do 31.03.2013 :O
Od 07.01.2013 do 06.03.2013 pracowałam. Gdy doniosłam zaś.z pracy, że podjęłam zatrudnienie, uchylili świadczenie pielęgnacyjne, co do rodzinnego, to po dwóch pełnych przepracowanych miesiącach, miałam donieść z pracy zaśw.o dochodach. Miało to wypaść w marcu. A że w marcu nie przedłużono mi umowy i dostałam świadectwo pracy, zaniosłam je do Mopsu, przechodząc po raz kolejny na świadczenie pielęgnacyjne.
Mój dochód został uznany za utracony, a świadczenie rodzinne zostało podtrzymane. Teraz mnie poinformowano, że na marzec mi rodzinne zabrano (pismo z dnia 17.10.2013).

Czy teraz mam to rodzinne za marzec zwrócić?? Czy o co chodzi??

julkakulka - 2013-10-29, 18:54

ja rodzinne bedę dostawała warunkowo tylko ten rok....
wywalczyłam

39groszy więcej bym miała dochodów to nawet warunkowo bym nie dostała

nefre - 2013-10-30, 22:12

Dziś na spokojnie to przeczytałam. Wg ich wyjaśnień, a powołali się na ustawę, muszę zwrócić to rodzinne za marzec :-( I teraz nikt nikomu nie udowodni, że zostałam poinformowana przez pracownika, że wszystko jest w porządku, gdy w marcu pytałam o to rodzinne. Pani do systemu zajrzała i stwierdziła, że mam przyznane, że wszystko jest w porządku, a mój dochód jest traktowany od tego momentu jako utracony, więc nie muszę się niczym martwić. No to pół roku się nie martwiłam. Do wczoraj :/
zula - 2013-10-31, 06:29

Nie daj się i odwołaj od tej decyzji do kolegium odwoławczego .W moim przypadku były to Katowice Ja z MOPSEm walczyłam przeszło pół roku i wygrałam.Miałam do spłaty za 3 miesiące.nie ukrywam że nerwów mnie to kosztowało.i 3 razy kserowałam takie same komplety zaświadczeń.bo im się gubiły .jak powiedziałam że pójdę z tym do prasy to zaraz zmienili front.W tydzień miałam decyzję o morzeniu kwoty.
nefre - 2013-10-31, 22:15

Zula, a miałaś taką samą sytuację jak ja?? wg ustawy, prawnie, powinnam to oddać :-(
mimi3 - 2015-01-28, 21:04

Czy ktoś się orientuje jakie ma być kryterium dochodowe od 1.11.2015 roku ?
beticz - 2015-02-05, 09:59

Nie wiem czy ktoś już gdzieś nie umieszczał takiej informacji, ale dla niektórych może to być ważne.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci a prawo do świadczeń rodzinnych

W 2015 r. po raz pierwszy, w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., podatnicy mogą skorzystać ze zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości składek zapłaconych na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegających odliczeniu od dochodu i podatku, o których mowa w art. 27f ust. 8-10 ustawy o pdof. Podobnie jak sama ulga, zwrot ten nie pozostanie bez wpływu na prawo do świadczeń rodzinnych. Za sprawą art. 4 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1644) został bowiem poszerzony katalog innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o pdof, uwzględnianych w dochodzie rodziny, branym pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego. Począwszy od 1 stycznia 2015 r. za taki uznaje się również kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o pdof (art. 3 pkt 1 lit. c) tiret dwudzieste dziewiąte ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Nie ulega zatem wątpliwości, że kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, otrzymana w 2015 r., powinna być w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych uwzględniona w dochodzie rodziny. Powstał jednak problem, czy należy ją traktować, jako dochód osiągnięty:
w 2015 r., tj. w roku jej otrzymania przez podatnika, a tym samym będzie miała wpływ na prawo do świadczeń przyznawanych na okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2016 r.,

czy też

w 2014 r., tj. w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie podatku, a tym samym wpłynie na uprawnienia do świadczeń rodzinnych przyznawanych na okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2015 r.

Z uwagi na fakt, iż ośrodki pomocy społecznej udzielały naszym Czytelnikom rozbieżnych informacji na ten temat, redakcja Gazety Podatkowej wystąpiła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W odpowiedzi z dnia 28 stycznia 2015 r. resort pracy wyjaśnił, że kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, wynikająca z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. otrzymana w 2015 r. będzie wliczana do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

Osoby, które w 2015 r. zamierzają skorzystać ze zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, w związku z rozliczeniem podatku dochodowego za 2014 r., muszą zatem wziąć pod uwagę, iż otrzymana kwota może spowodować przekroczenie obowiązującego progu dochodowego dla celów otrzymania świadczeń rodzinnych, a tym samym brak do nich prawa przez pełny okres zasiłkowy obejmujący okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. Inaczej więc niż sama ulga prorodzinna, również otrzymana w 2015 r. w związku z rozliczeniem podatku dochodowego za 2014 r., która przełoży się odpowiednio na wzrost dochodów rodziny uzyskanych w 2014 r., uwzględnianych przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na najbliższy okres zasiłkowy 2015/2016.

Wronek - 2015-02-09, 16:39

http://www.rmf24.pl/fakty...ch,nId,1668927#
dorota3 - 2015-02-09, 16:40

Wronek napisał/a:
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rewolucja-w-swiadczeniach-rodzinnych,nId,1668927#


własnie to czytałam ,szok....


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group